Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (338.7 KB, 14 trang )

(1)

TÓM TẮT LUẬN VĂNTrong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh ngày càng diễn ra gay
gắt. Kinh doanh được coi là một nghệ thuật, đầy sự tinh xảo và biến đổi khó lường. Kinh
doanh cũng cịn có thể được coi như một chiến trường, không tiếng súng nhưng đầy sự
tàn bạo và khốc liệt. Cổ nhân đã có câu: “Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng”. Công
tác phân tích báo cáo tài chính chính là một cơng cụ, một vũ khí đắc lực giúp các nhà
quản trị doanh nghiệp nắm rõ được thực trạng hoạt động của doanh nghiệp mình trên cở
sở đó có thể đưa ra những quyết sách kinh doanh chính xác và hữu hiệu, tăng cường lợi
thế cạnh tranh và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.


Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà là một doanh nghiệp
nhà nước ra đời từ chế độ bao cấp. Ngành kinh doanh lương thực, thực phẩm gần như
chiếm ưu thế độc quyền trong thời bao cấp. Nhưng trong những năm gần đây mới chuyển


sang công ty cổ phần hoạt động trong nền kinh tế thị trường nên doanh nghiệp gặp phải
rất nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, trong giai đoạn này, các nhà quản trị của doanh nghiệp hơn bao
giờ hết cần có những quyết định đúng đắn giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách bền
vững. Để có cơ sở ban hành các quyết định chính xác thì nhà quản trị cần thiết phải có
được những thơng tin đáng tin cậy tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó thơng tin
từ báo cáo tài chính là một nguồn thông tin hết sức quan trọng.


Tuy nhiên, tại Công ty Vĩnh Hà, công tác phân tích báo cáo tài chính vẫn chưa
được coi trọng; mà chủ yếu chỉ quan tâm đến việc lập Báo cáo tài chính và cơng tác phân
tích báo cáo tài chính chỉ mới tập trung vào tính tốn các chỉ tiêu chung chung, chưa phân
tích cụ thể được điểm yếu, điểm mạnh tài chính của Công ty. Xuất phát từ thực trạng
trên, tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Cơng ty cổ
phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà” để thực hiện Luận văn thạc sỹ kinh tế
của mình.


Ngồi phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 4 chương chính:


Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu(2)

Chương 3: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Cơng ty CP Xây dựng và
Chế biến lương thực Vĩnh Hà


Chương 4: Kết quả nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm hồn thiện phân tích
báo cáo tài chính tại Công ty Vĩnh Hà.


Nội dung cụ thể của từng chương như sau:


CHƢƠNG 1TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU


CHƢƠNG 2LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC


DOANH NGHIỆP 2.1. Khái niệm và vai trị của phân tích báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn
chủ sở hữu, cơng nợ, tình hình tài chính, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.


Phân tích báo cáo tài chính là q trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số
liệu các chỉ tiêu tài chính kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua hoặc hệ thống báo cáo
tài chính dự tốn nhằm cung cấp thơng tin cho mọi đối tượng có thể đánh giá tình hình tài
chính, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp.


Phân tích báo cáo tài chính là mối quan quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng


thông tin như: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các nhà đầu tư, các chủ nợ, các nhà cung
cấp, cổ đông hiện tại và tương lai… Mỗi đối tượng sử dụng thơng tin lại sử dụng thơng
tin phân tích này cho nhưng mục đích khác nhau.


 2.2. Cơ sở dữ liệu để phân tích báo cáo tài chính


Hệ thống Báo cáo tài chính áp dụng đối với các doanh nghiệp được thực hiện theo
Thông tư 200/2014/TT-BTC được ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc
“Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp”. Theo thông tư này, cụ thể Hệ thống báo cáo tài
chính bao gồm:(3)

Bảng cân đối kế tốn là bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái qt tồn bộ
và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định.


- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(Mẫu số: B 02 – DN)


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng
quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp, chi tiết theo
hoạt động kinh doanh chính và các hoạt động khác; tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà
nước về thuế và các khoản phải nộp khác


- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(Mẫu số: B 03 – DN)


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành
và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
cung cấp thông tin về các dòng tiền lưu chuyển giúp cho các đối tượng sử dụng có thể
phân tích rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp.


- Thuyết minh báo cáo tài chính(Mẫu số: B 09 – DN)Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành khơng thể tách rời của
báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mơ tả và giải thích chi tiết các thơng tin số liệu
đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo
cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn
mực kế toán cụ thể.


 2.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính

2.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệpCấu trúc tài chính là xem xét cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn và mối quan hệ giữa
tài sản và nguồn vốn.


a. Phân tích cơ cấu tài sản(4)

b. Phân tích cơ cấu nguồn vốn


Phân tích cơ cấu nguồn vốn là việc xem xét tỷ trọng từng loại nguồn vốn chiếm
trong tổng số nguồn vốn cũng như xem xu hướng biến động của từng nguồn vốn qua các
thời kỳ. Phân tích cơ cấu nguồn vốn đánh giá được khả năng tự chủ về tài chính của
doanh nghiệp cũng như mức độ tự chủ, chủ động trong kinh doanh hay những khó khăn


mà doanh nghiệp phải đương đầu.


c. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn


Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn mới chỉ cung cấp cho các nhà phân


tích thấy được tính hợp lý trong cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn mà chưa thấy được
mối quan hệ giữa chính sách huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Chính vì vậy,
khi phân tích cấu trúc tài chính cần phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, để


có thể thấy hết được mặt trái cũng như tính hợp lý của chính sách huy động vốn của
doanh nghiệp.


Để phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn nhà phân tích cần tính ra và so
sánh các chỉ tiêu:


- Hệ số nợ so với tài sản: Chỉ tiêu này phản ánh mức độ tài trợ tài sản của doanh


nghiệp bằng các khoản nợ.


Hệ số nợ so với
tài sản =


Tổng nợ phải trả


(1.15)
Tổng tài sản


- Hệ số tài sản so với nguồn vốn chủ sở hữu: là chỉ tiêu phản ánh mức độ đầu tư tài


sản của doanh nghiệp bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Trị số của chỉ tiêu này nếu càng lớn
hơn một, chứng tỏ mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp càng thấp vì trong số tài
sản của doanh nghiệp chỉ có một phần nhỏ tài sản được tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở
hữu. Ngược lại, trị số của chỉ tiêu này càng tiến gần đến một, tài sản của doanh nghiệp
được đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu, mức độ độc lập về mặt tài chính càng tăng. Chỉ
tiêu này được tính như sau:


Hệ số tài sản so với
nguồn vốn chủ sở hữu =Tổng tài sản


(1.17)(5)

2.3.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanhĐể có thể thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, bất cứ doanh nghiệp nào cũng
cần phải có một lượng tài sản nhất định bao gồm cả TSNH và TSDH. Việc đảm bảo đầy
đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh là vấn đề rất quan trọng để đảm bảo
hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục và hiệu quả.


2.3.3. Phân tích tình hình cơng nợ và khả năng thanh tốnTình hình cơng nợ và khả năng thanh tốn của doanh nghiệp là một nội dung được
hết sức quan tâm. Việc phân tích tình hình cơng nợ phải thu của khách hàng và các đối
tượng khác giúp cho nhà quản trị biết được cơ cấu các khoản nợ, từ đó có các biện pháp
thu hồi nợ thích hợp. Mặt khác phân tích các khoản phải thu, phải trả cịn nhận diện được
các dấu hiệu rủi ro tài chính xuất hiện để đưa ra các biện pháp tích cực nâng cao mức độ
an toàn trong hoạt động kinh doanh.


2.3.4. Phân tích hiệu quả kinh doanha. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
- Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu


ROE = Lợi nhuận sau thuế (2.23)
Vốn chủ sở hữu bình quân


Chỉ tiêu này cho biết, trong một kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 1 đồng vốn chủ
sở hữu thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế TNDN; chỉ tiêu này càng cao


chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp càng tốt góp phần nâng cao
khả năng đầu tư của chủ doanh nghiệp.


b. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản


- Sức sản xuất của tài sản cố định: Chỉ tiêu này phản ánh một đơn vị nguyên giá


bình quân của TSCĐ đem lại bao nhiêu đơn vị tổng giá trị sản xuất.
Sức sản xuất


của TSCĐ =


Tổng doanh thu thuần


(2.27)
Nguyên giá bình quân TSCĐ


- Số vòng quay của tài sản ngắn hạn(6)

sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn bình quân


Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng TSNH càng cao và ngược lại.

2.3.5. Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính và dự báo tài chính doanh nghiệpRủi ro và an tồn là 2 mặt đối lập của các quyết định trong doanh nghiệp. Thơng
thường rủi cao thì lợi nhuận nhiều, mà lợi nhuận là mục tiêu đầu tiên của doanh nghiệp
kinh doanh trên thị trường, do vậy các nhà quản trị thường xuyên phân tích dấu hiệu rủi
ro để có các biện pháp phịng ngừa


a. Rủi ro tài chínhRủi ro tài chính là phần rủi mà các chủ sở hữu phải gánh chịu thêm do doanh nghiệp
sử dụng các khoản nợ. Rủi ro tài chính là các biến động thêm của tỷ suất sinh lời của vốn
chủ sở hữu và lợi nhuận trên cổ phiếu do doanh nghiệp sử dụng các khoản nợ vay


b. Dự báo nhu cầu tài chính doanh nghiệp


Nhu cầu tài chính của doanh nghiệp thể hiện thơng qua số vốn mà doanh nghiệp huy
động nhằm đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của mình. Nhu cầu về vốn của doanh
nghiệp thay đổi tuỳ vào từng giai đoạn, từng thời kỳ phát triển của doanh nghiệp. Việc
đảm bảo nhu cầu vốn là một trong những điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp phát
triển bên vững.


 2.4. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính

2.4.1. Phƣơng pháp so sánhPhương pháp so sánh là phương pháp sử dụng phổ biến và quan trọng trong phân
tích báo cáo tài chính. Khi so sánh thường đối chiếu các chỉ tiêu tài chính với nhau để
biết được mức biến động của các đối tượng đang nghiên cứu.


2.4.2.Phƣơng pháp liên hệ
(7)

2.4.3. Phƣơng pháp loại trừPhương pháp loại trừ được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân
tố độc lập tới chỉ tiêu nghiên cứu. Đây là phương pháp khá phổ biến được các nhà nghiên
cứu sử dụng để tìm ra nguyên nhân của hiện tượng kinh tế.


Phương pháp này được tiến hành bằng cách giả định một nhân tố tác động đến đối
tượng phân tích cịn các nhân tố cịn lại khơng tác động. Điều này có nghĩa khi nghiên


cứu ảnh hưởng của một nhân tố sẽ loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố còn lại.


2.4.4.Phƣơng pháp chi tiết chỉ tiêu phân tíchTheo phương pháp này khi phân tích có thể chi tiết chỉ tiêu phân tích phản ánh đối
tượng phân tích theo các hướng khác nhau như: theo bộ phận cấu thành, theo thời gian và
theo địa điểm phát sinh. Sau đó, mới tiến hành xem xét, so sánh mức độ đạt được của
từng bộ phận (kỳ phân tích so với kỳ gốc) và mức độ ảnh hưởng của từng bộ phận đến
tổng thể cũng như xem xét tiến độ thực hiện và kết quả đạt được.


2.4.5.Phƣơng pháp mơ hình tài chính DupontPhương pháp mơ hình Dupont sử dụng trong phân tích tài chính nói chung và phân


tích báo cáo tài chính nói riêng nhằm phân tích mối liên hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng
tới chỉ tiêu tài chính cần phân tích. Chính nhờ sự phân tích mối liên hệ giữa các nhân tố
mà người ta có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo


một trình tự logic chặt chẽ và xu hướng khác nhau.
 2.5.Tổ chức phân tích báo cáo tài chính


2.5.1.Giai đoạn lập kế hoạch phân tích


2.5.2.Giai đoạn tiến hành phân tích


2.5.3.Giai đoạn kết thúc phân tích 2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích báo cáo tài chính


CHƢƠNG 3
(8)

TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC VĨNH


 3.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà
Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà có tên giao dịch quốc
tế là : Vinh Ha food processing and construction joint stock company và tên viết tắt:
VINH HA FOOD JSC. Cơng ty Vĩnh Hà có trụ sở tại địa chỉ số 9A Vĩnh Tuy, phường
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
0100102830 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20/12/2012


Công ty đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh lương thực,
thực phẩm, xây dựng doanh nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước, được Đảng


và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có: 02 Huân chương lao động
hạng 3, 02 Cờ luân lưu “Đơn vị thi đua xuất sắc của Chính phủ, nhiều Bằng khen và giấy
khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn, Tổng liên đồn Lao động Việt Nam,
Cơng đồn ngành Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn… Đó là nguồn động viên cổ vũ
to lớn để Công ty nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt
được các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra trong thời kỳ hội nhập WTO.


 3.2 Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Cơng ty cổ phần xây dựng và chế
biến lương thực Vĩnh Hà


3.2.1. Khái qt thực trạng phân tích báo cáo tài chính:Cơng tác phân tích báo cáo tài chính của Cơng ty cổ phần Vĩnh Hà bắt đầu được
triển khai thực hiện từ khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2006. Tuy nhiên, cho
đến nay tại Cơng ty vẫn chưa hình thành một bộ phận chuyên trách làm công tác phân
tích báo cáo tài chính mà việc phân tích vẫn thuộc chức năng của phịng Kế tốn. Nội
dung phân tích báo cáo tài chính hiện nay tại Cơng ty gồm:- Phân tích về tình hình cơng nợ và khả năng thanh tốn
- Phân tích về cơ cấu tài chính doanh nghiệp(9)

- Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính và dự báo tài chính


Hiện nay, Công ty sử dụng những phương pháp truyền thống trong q trình phân
tích như phương pháp thống kê, phương pháp đối chiếu và đặc biệt phương pháp so sánh
được Công ty sử dụng phổ biến nhất. Cơng tác phân tích theo phương pháp so sánh được
Công ty thực hiện theo cả hai cách là so sánh ngang và so sánh dọc với số liệu bằng cả số
tuyệt đối và số tương đối.


3.2.2.Thực trạng nội dung phân tích báo cáo tài chính:3.2.2.1. Phân tích tình hình cơng nợ và khả năng thanh tốn“Uy tín quý hơn vàng” đây là yếu tố mà Công ty Vĩnh Hà luôn quan tâm và chú
trọng. Ngoài việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm hàng hóa bán ra để giữ uy tín với
khách hàng, Cơng ty Vĩnh Hà cịn rất chú ý đến việc giữ chữ tín với các nhà cung cấp
bằng việc thanh toán đúng hạn. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường khủng hoảng, các
doanh nghiệp phá sản rất nhiều nên việc thanh toán tốt, đúng hạn rất quan trọng. Vì thế,
cơng ty Vĩnh Hà phân tích đầy đủ cả bốn chỉ tiêu phản ánh tình hình thanh tốn của cơng
ty: hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh


toán ngay và khả năng thanh tốn tức thời.


3.2.2.2. Phân tích cơ cấu tài chính doanh nghiệp:Căn cứ vào Bảng cân đối kế tốn, cơng ty tiến hành phân tích cơ cấu tài sản và cơ
cấu nguồn vốn, qua đó các nhà quản lý nắm được tình hình phân bổ tài sản và nguồn vốn


của Cơng ty. Từ đó, giúp các nhà quản lý ra các quyết định điều chỉnh chính sách huy
động và sử dụng vốn của mình, đảm bảo tình hình hoạt động của Cơng ty, tránh được rủi ro


trong kinh doanh.


3.2.2.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh
(10)

3.2.2.4. Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính và dự báo tài chínha. Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính doanh nghiệp


Để phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính, Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến
Lương thực Vĩnh Hà đã tiến hành phân tích hai chỉ tiêu là Hệ số khả năng thanh toán nợ
đến hạn, quá hạn và Hệ số chi trả lãi vay.


b. Dự báo tài chính doanh nghiệp


Dự báo tài chính cung cấp thông tin để người sử dụng đánh giá tình hình tài chính
của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.


CHƢƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM


HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG


TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC VĨNH

 4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu về thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại
Cơng ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh HàQua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại
Cơng ty cổ phần Vĩnh Hà, tác giả nhận thấy doanh nghiệp nhận thức rõ được tầm quan
trọng và rất chú ý tới cơng tác phân tích báo cáo tài chính. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể,
tác giả cũng nhận thấy còn một số tồn tại sau:


+ Về phương pháp phân tích:(11)

- Các chỉ tiêu phân tích mới dừng lại ở việc tính tốn những con số mà khơng chưa
đi sâu tìm hiểu, phân tích bản chất, ngun nhân thực sự.


- Nguồn số liệu dùng để phân tích cịn rất hạn chế dẫn đến thiếu thông tin sử dụng
trong việc phân tích.


- Việc phân tích khơng được thực hiện thường xuyên mà chỉ được tiến hành tại các thời
điểm cuối quý, năm tài chính và hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành Báo cáo tài
chính. Vì vậy, kết quả của q trình phân tích khơng thể phản ánh đầy đủ, kịp thời và chính
xác được hiệu quả hiệu quả sử dụng nguồn lực của Công ty.


- Công ty chưa xây dựng được một quy trình phân tích báo cáo tài chính cụ thể; do đó
việc phân tích đang được thực hiện một cách sơ sài, chắp vá, thiếu đồng bộ.


- Cơng ty chưa có bộ phận chun trách thực hiện cơng tác phân tích mà nội dung
này được thực hiện bởi một nhóm nhân viên kiêm nhiệm thuộc Bộ phận Kế toán tổng
hợp.


- Việc xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty chưa
thực sự căn cứ vào kết quả của việc phân tích báo cáo tài chính của những năm trước.


 4.2. Phương hướng hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài


chính của Công ty Cổ phần Vĩnh Hà:


Trước tầm quan trọng của việc phân tích báo cáo tài chính, đặt trong bối cảnh nền
kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, cạnh
tranh ngày càng khốc liệt hơn bao giờ hết, không thể để xảy ra một chút sơ xảy nào trong
mỗi quyết định kinh doanh của doanh nghiệp mình, thì một trong những yếu tố hết sức
quan trọng giúp một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển là việc sử dụng một cách
hiệu quả các cơng cụ và phương tiện để phân tích báo cáo tài chính nhằm đáp ứng các địi
hỏi trong quản lý.(12)

 4.3. Giải pháp hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính
tại Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hà:


4.3.1. Hoàn thiện và bổ sung phƣơng pháp phân tíchThứ nhất: Áp dụng phương pháp Dupont


Thứ hai: Áp dụng phương pháp so sánh xác định xu hướng hay nhịp điệu tăng trưởng


của một số đối tượng nghiên cứu.


Thứ ba: Áp dụng thêm phương pháp loại trừ


4.3.2.Hoàn thiện và bổ sung nội dung phân tích:4.3.2.1.Bổ sung một số chỉ tiêu phân tích cấu trúc tài chính:Để có được cái nhìn về cơ cấu tài chính được sâu sắc và tồn diện hơn nữa, tác
giả kiến nghị Công ty Vĩnh Hà phân tích bổ sung thêm các chỉ tiêu sau: Hệ số cơ cấu tài
sản, hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu và hệ số khả


năng thanh toán lãi vay.


4.3.2.2.Bổ sung một số chỉ tiêu phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt độngkinh doanhBất cứ một doanh nghiệp nào, muốn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của mình
được liên tục, lâu dài và phát triển phải luôn đảm bảo cho doanh nghiệp của mình một
nguồn vốn ổn định. Phân tích cân bằng tài chính theo góc độ này cung cấp cho nhà quản
lý biết được sự ổn định, bền vững, cân đối và an toàn trong tài trợ và sử dụng vốn cũng
như làm rõ những nhân tố có thể ảnh hưởng đến cân bằng tài chính của doanh nghiệp.


4.3.2.3. Bổ sung chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanhHiệu quả kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nhgiệp. Hiện
nay, hoạt động phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Vĩnh Hà mới chỉ tập trung(13)

hiệu quả kinh doanh của cơng ty được phân tích qua hai chỉ tiêu là hệ số sinh lợi doanh thu
và hệ số sinh lời ròng của tài sản (ROA)


Theo tác giả thì các chỉ tiêu khác phản ánh năng lực hoạt động của Công ty Vĩnh
Hà cũng rất cần phải phân tích như: vòng quay của vốn lưu động, hiệu suất sử dụng tài
sản cố định, hiệu suất sử dụng tổng tài sản, hệ số vòng quay các khoản phải thu và hệ số
vòng quay các khoản phải trả.


 4.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện nội dung và phương pháp
phân tích báo cáo tài chính tại Cơng ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực
Vĩnh Hà:


Để thực hiện được các giải pháp để hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích


báo cáo tài chính, cần có sự hỗ trợ cả về phía nhà nước và phía cơng ty:


4.4.1. Về phía Nhà nƣớc- Hoàn thiện các quy định về chế độ kế tốn hiện hành.- Hồn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp.- Ban hành các chế tài xử lý vi phạm đối với các đơn vị liên quan trong việc công bố
thông tin.


- Thống nhất và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán với tất cả các DN.


4.4.2. Về phía Cơng tyCơng ty cần tổ chức, hướng dẫn, cập nhật cho cán bộ quản lý nói chung và cán bộ
phân tích tích nói riêng về việc áp dụng các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực
kinh doanh của Công ty mới được ban hành.


Công ty cần trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho cơng tác phân tích báo cáo tài chính
như: kịp thời ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống phần mềm
phân tích chun dụng trong q trình phân tích, kết hợp với tư vấn chuyên gia, trước khi
đưa ra những quyết định mang tầm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển của Cơng ty.(14)

Hội đồng quản trị cần hiểu rõ tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính, từ đó
đưa ra các cách quản lý nhằm nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn cũng như u cầu bộ
phận kế tốn cung cấp thơng tin nhanh chóng, chính xác.


4.4.3. Về phía Cơng ty
Để có thể khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường, cũng như ngày càng phát
triển và dần nâng cao vị thế của mình trong nền kinh tế, địi hỏi Cơng ty phải khơng ngừng
nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí… nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao.
Để làm được điều đó, nhà quản lý cần hiểu rõ về tầm quan trọng của cơng tác phân tích báo
cáo tài chính trong việc ra quyết định quản lý của mình.


Cơng ty cần tổ chức, hướng dẫn, cập nhật cho cán bộ quản lý nói chung và cán bộ
phân tích tích nói riêng về việc áp dụng các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực


kinh doanh của Công ty mới được ban hành.


Hội đồng quản trị cần hiểu rõ tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính, từ đó
đưa ra các cách quản lý nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán cũng như yêu cầu bộ
phận kế tốn cung cấp thơng tin nhanh chóng, chính xác.


Cơng ty cần thành lập Bộ phận phân tích chuyên trách gồm những cán bộ có chun
mơn cao về phân tích. Bên cạnh đó cần có quy định cụ thể về chức năng, quyền và trách
nhiệm của Bộ phận và của từng thành viên. Bộ phận phân tích chịu trách nhiệm trực tiếp với
Ban Giám đốc.

×