Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

Soạn bài Bộ xương | Lớp 8, Sinh học - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.21 MB, 26 trang )

(1)


(2)

(3)

TaiLieu.VN


CHƢƠNG II :VẬN ĐỘNG



I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG


BÀI 7 :BỘ XƢƠNG



Em hãy quan sát các hình và liên hệ các phần của bộ xƣơng


trên cơ thể các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi trong 3 phút ?



Nhóm 1: Câu 1. Bộ xƣơng ngƣời gồm mấy phần? Nêu cấu tạo từng


phần?



Nhóm2 :Câu2. Bộ xƣơng ngƣời có chức năng gì?



Nhóm 3: Câu 3. Bộ xƣơng thích nghi với dáng đứng thẳng nhƣ thế


nào?




(4)

Nhóm 1: Câu 1. Bộ xƣơng ngƣời gồm mấy phần? Nêu cấu tạo từng phần?
Nhóm2 :Câu2. Bộ xƣơng ngƣời có chức năng gì?



(5)

TaiLieu.VN


CHƢƠNG II :VẬN ĐỘNG


BÀI 7 :BỘ XƢƠNG



I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG


1.Thành phần của bộ xƣơng:



Bộ xƣơng ngƣời đƣợc chia làm 3 phần
chính:


- Xƣơng đầu:


+ Xƣơng sọ: phát triển
+ Xƣơng mặt: có lồi cằm
- Xƣơng thân:


+ Cột sống: có 33 – 34 đốt sống chia
làm 5 đoạn, có 4 chỗ cong


+ Lồng ngực: gồm đốt sống ngực, 12
đôi xƣơng sƣờn và 1 xƣơng ức


-Xƣơng chi:


+ Chi trên: gồm đai vai và phần tự do
+ Chi dƣới: gồm đai hông và phần
tự do



(6)

BÀI 7 :BỘ


XƢƠNG



I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG


Bộ xƣơng ngƣời



-Xƣơng chi
-Xƣơng đầu



Các xƣơng mặt:có lồi cằm
Khối xƣơng sọ:phát triển


-Xƣơng thân


Xƣơng cột sống có 33→35
đốt,có 4 chỗ cong


Lồng ngực :đốt sống ngực ,12
đôi xƣơng sƣờn,xƣơng ức


Đai xƣơng:đai vai,,đai
hông


Các xƣơng:cánh tay,xƣơng
đùi…..



(7)

TaiLieu.VN


CHƢƠNG II :VẬN ĐỘNG


BÀI 7 :BỘ XƢƠNG



I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG


ĐÁP ÁN CÂU 2 :Chức năng của bộ xƣơng:


-Tạo khung giúp cơ thể có hình dạng nhất định( dáng đứng thẳng)
-Chỗ bám cho các cơ giúp cơ thể vận động



-Bảo vệ các nội quan
-Chức năng của bộ xƣơng:


+Tạo thành bộ khung nâng đỡ cơ thể.
+là nơi bám của các cơ .



(8)

ĐÁP ÁN CÂU 3 -Những đặc điểm thể hiện
bộ xƣơng thích nghi với dáng đứng thẳng :


BÀI 7 :BỘ XƢƠNG



I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG


-Cột sống có 4 chỗ cong


-Các phần xƣơng gắn kết phù hợp,
trọng lực cân



(9)

TaiLieu.VN


BÀI 7 :BỘ XƢƠNG




(10)

BÀI 7 :BỘ XƢƠNG



I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG



(11)

TaiLieu.VN


CHƢƠNG II :VẬN ĐỘNG



BÀI 7 :BỘ XƢƠNG



I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG


ĐÁP ÁN CÂU 4:So sánh xƣơng tay và xƣơng chân:
* Giống nhau:Đều gồm đai xƣơng và các xƣơng


*Khác nhau:


Đặc điểm Xƣơng tay Xƣơng chân
-Kích thƣớc


-Cấu tạo khác
nhau của đai
xƣơng


-Sự sắp xếp và
đặc điểm hình
thái các xƣơng


-Nhỏ hơn
-Đai vai
-Xƣơng cổ
tay
-Xƣơng
bàn tay
-Lớn hơn
-Đai hông


-Xƣơng cổ chân


-xƣơng bàn chân



(12)

I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG



(13)

TaiLieu.VN


-Thƣờng xuyên luyện tập thể dục


-Ăn uống đầy đủ chất dinh dƣỡng .


-Không nhảy giỡn từ trên cao xuống



-Không mang, vác những vật quá nặng…



Để có một bộ xƣơng chắc khoẻ em cần phải làm gì ?



CHƢƠNG II :VẬN ĐỘNG


BÀI 7 :BỘ XƢƠNG




(14)

I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG
II. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI XƢƠNG


Dựa vào đâu để phân biệt các loại xƣơng?



Dựa vào hình dạng cấu tạo ngƣời ta chia thành


mấy loại xƣơng ?



Dựa vào hình dạng và cấu


tạo, phân biệt 3 loại xƣơng:


- Xƣơng dài: hình ống, ở


giữa rỗng chứa tủy




- Xƣơng ngắn: kích thƣớc


ngắn, nhỏ



- Xƣơng dẹt: hình bản dẹt,


mỏng



ĐÁP ÁN



Dựa vào hình dạng và cấu tạo, phân biệt 3 loại xƣơng:
- Xƣơng dài: hình ống, ở giữa rỗng chứa tủy



(15)

TaiLieu.VN


MỘT ĐỐT SỐNG


ĐĨA SUN


MỘT ĐOẠN CỘT SỐNG



(16)

ĐAI HÔNG NỮ



(17)

TaiLieu.VN


BÀI 7 :BỘ XƢƠNG


CHƢƠNG II :VẬN ĐỘNG



I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG
II. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI XƢƠNG


III.CÁC KHỚP XƢƠNG



Hãy quan sát hình các nhóm thảo luận theo nhóm nhỏ trong 3 phút trả lời các


câu hỏi sau:


Khớp xƣơng là gì ?có mấy loại khớp xƣơng ?


Dựa vào cấu tạo khớp đầu gối hãy mô tả một khớp động ?




khả năng cử động của khớp động và khớp bán động khác nhau nhƣ thế
nào ? Vì sao có sự khác nhau đó ?



(18)

Hình 7.4.
Các loại
khớp


;A,B:khớp
động ;
C:Khớp
bất động
;D:Khớp
bán động


Câu 2: Dựa vào cấu tạo khớp đầu gối hãy mô tả một khớp động ?


Câu 3: khả năng cử động của khớp động và khớp bán động khác nhau nhƣ thế nào ? Vì sao có sự
khác nhau




(19)

TaiLieu.VN


CHƢƠNG II :VẬN ĐỘNG


BÀI 7 :BỘ XƢƠNG



I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG
II. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI XƢƠNG


III.CÁC KHỚP XƢƠNG


ĐÁP ÁN CÂU 1:


-Khớp xƣơng là nơi tiếp giáp giữa các đầu xƣơng


-Có 3 loại khớp :


+Khớp động :VD khớp cổ tay…


+Khớp bán động :VD khớp đốt sống .


+Khớp bất động:VD khớp ở hộp sọ


-Khớp xƣơng là nơi tiếp giáp giữa các đầu xƣơng



(20)

-Khớp động : cử động dễ dàng


+Hai đầu xƣơng có lớp sụn


+Giữa là bao chứa dịch khớp (bao hoạt dịch)





ĐÁP ÁN CÂU 2:


I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG
II. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI XƢƠNG


III.CÁC KHỚP XƢƠNG


ĐÁP ÁN CÂU 3:


-Khả năng cử động của khớp động linh hoạt hơn


khớp bán động


-Vì cấu tạo của khớp động có diện khớp ở hai đầu
xƣơng trịn và lớn có sụn trơn bóng và giữa khớp
có bao chứa dịch khớp .Cịn diện khớp của khớp
bán động phẳng và hẹp.


-Khớp động :


Cử động dễ dàng Ví dụ: các khớp ở tay, chân
+ Hai đầu xƣơng có lớp sụn


+ Giữa là dịch khớp( bao hoạt dịch)





-Khớp bán động:


Giữa 2 đầu xƣơng là đĩa sụn → cử động
hạn chế


Ví dụ: khớp các đốt sống


Câu 2:Dựa vào cấu tạo khớp đầu gối hãy mô tả một khớp động ?



(21)

TaiLieu.VN


CHƢƠNG II :VẬN ĐỘNG


BÀI 7 :BỘ XƢƠNG



I.CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƢƠNG
II. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI XƢƠNG


III.CÁC KHỚP XƢƠNG


ĐÁP ÁN CÂU 4:


Khớp bất động có đƣờng nối giữa hai xƣơng
là hình răng cƣa khít với nhau nên khơng cử
động đƣợc.


Ví dụ:khớp hộp sọ.


-Khớp bất động:


Các xƣơng khớp với nhau bằng khớp răng cƣa



→ không cử động đƣợc
Ví dụ: khớp hộp sọ



(22)

(23)

TaiLieu.VN


1. X. chân


2 X. tay


3 X. chậu


4 X. sống


5 X. sƣờn


6 X. ức


7 X. mặt


8 X. đầu




(24)

-Học bài và trả lời các câu hỏi sách giáo khoa


-Đọc mục “Em có biết?”



-Các nhóm chuẩn bị xƣơng đùi ếch hoặc xƣơng sƣờn gà,


diêm




(25)

TaiLieu.VN


Đáp án 1a. B, 1b. B, 2.A
Hãy làm bài tập sau


Hãy chọn các phƣơng án đúng để điền vào chỗ trống


trong các câu sau:



1. Khớp bất động là loại khớp ……..(a)………



(A: cử động đƣợc, B: không cử động đƣợc). Khớp bán


động là những khớp mà cử động các khớp ……



(b)……… (A: không hạn chế, B: hạn chế).




(26)

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ






iLieu.VN

×