Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng trong xét duyệt hạn mức tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (170.42 KB, 11 trang )

(1)

i
CHƯƠNG 1


GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI “HỒN THIỆN PHÂN TÍCH BCTC CỦA CÁC TỔ CHỨC


TÍN DỤNG TRONG XÉT DUYỆT HẠN MỨC TẠI NGÂN HÀNG


TMCP QUÂN ĐỘI”


1.1 Tính cấp thiết của đề tài


Mảng giao dịch giữa các TCTD với nhau là hoạt động quan trọng với quy mơ


giao dịch là rất lớn cũng như tính chất nghiệp vụ phức tạp. MB đã xây dựng quy trình xét


duyệt hạn mức cho các TCTD để phục vụ cho các hoạt động liên ngân hàng này. Phân


tích BCTC của các TCTD là nội dung quan trọng trong quá trình xét duyệt hạn mức và


đặc biệt được quan tâm.


1.2 Tổng quan các cơng trình nghiên cứu về phân tích Báo cáo tài chính


Từ những cơng trình nghiên cứu đã thực hiện ta có thể thấy việc phân tích BCTC


cũng mới được thực hiện ở phân tích BCTC trong các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh


thông thường là chủ yếu. Các đề tài phân tích BCTC về tổ chức tín dụng, ngân hàng


chiếm tỷ lệ nhỏ. Đồng thời việc phân tích mới chỉ đứng trên góc độ các nhà quản trị phântích thực trạng tài chính của tổ chức mình. Trên khía cạnh người cho vay, phân tích


BCTC mới dừng lại ở ngân hàng phân tích BCTC của khách hàng là tổ chức, cá nhân


thực hiện vay vốn tại ngân hàng.


1.3 Mục tiêu nghiên cứu


- Làm rõ những kiến thức lý luận về phân tích BCTC của các TCTD trong xét
duyệt hạn mức tại các ngân hàng thương mại.


- Phân tích thực trạng cơng tác phân tích BCTC trong việc xét duyệt hạn mức đối
với các TCTD tại MB trong thời gian vừa qua.


- Nêu lên những tồn tại đối với cơng tác phân tích BCTC của các TCTD và đề xuất
một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phân tích BCTC của các TCTD trong việc


xét duyệt hạn mức tại MB.
1.4 Câu hỏi nghiên cứu


Tác giả đặt ra những câu hỏi cần nghiên cứu.(2)

ii


- Ngân hàng đang áp dụng các phương pháp phân tích BCTC của các TCTD trong
quá trình xét duyệt hạn mức nào?


- Hệ thống thông tin


phục vụ phân tích BCTC của các TCTD trong q trìnhxét duyệt hạn mức có đủ đáp ứng nhu cầu không?


- Kỹ thuật và quy


trình phân tích BCTC của các TCTD trong quá trình xét


duyệt hạn mức tại MB như thế nào?


- Đóng góp thực tiễn của phân tích BCTC các TCTD trong xét duyệt hạn mức tại
MB?


1.5 Phạm vi nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phân tích BCTC của các TCTD cả về lý luận,


thực trạng trong quá trình xét duyệt hạn mức tại ngân hàng thương mại cổ phần.


Phạm vi nghiên cứu: phòng Định chế tài chính và Phịng Quản trị rủi ro - Hội


sở.


1.6 Phương pháp nghiên cứu


Sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp duy vật biện chứng;


phương pháp duy vật lịch sử kết hợp phương pháp điều tra phân tích, hệ thống hóa; phân


tích tổng hợp, bình luận, các biểu đồ, đồ thị, bảng biểu minh hoạ... Trong đó, phươngpháp nghiên cứu định tính được sử dụng. Tác giả tiến hành phỏng vấn, thu thập thông tin


tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.


CHƯƠNG 2


CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BCTC CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG


TRONG XÉT DUYỆT HẠN MỨC TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG


MẠI CỔ PHẦN


2.1 Những vấn đề cơ


bản về TCTD và ngân hàng thương mại


2.1.1 Khái niệm về TCTD và Ngân hàng thương mại(3)

iii
tín dụng nhân dân.


- NHTM là một loại hình TCTD được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và
các hoạt động khác có liên quan. Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và


dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp


tín dụng và cung cấp các dịch vụ thanh toán.


2.1.2 Chức năng của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường- Trung gian tài chính


- Tạo phương tiện thanh toán
- Cung ứng các dịch vụ ngân hàng


2.1.3 Hoạt động kinh doanh liên ngân hàng của ngân hàng thương mại trong nền kinh


tế thị trường


Thị trường liên ngân hàng là nơi thực hiện các giao dịch cơ bản giữa các TCTD.


Trong điều kiện khoa học công nghệ hiện nay, hoạt động liên ngân hàng ngày càng phát


triển đa dạng, nhanh chóng, thuận tiện và vượt ra khỏi phạm vi của quốc gia, khu vực và


phát triển mạnh mẽ ra tồn thế giới.


2.2 Vai trị của phân tích BCTC của các TCTD trong xét duyệt hạn mức tại ngân hàng
TMCP


Trong hoạt động của các NHTM thì hoạt động kinh doanh trên liên ngân hàng là


hoạt động đặc thù và rủi ro cao. Vì vậy, phân tích BCTC giúp cho NHTM đánh giá đúng


tình hình tài chính của các đối tác nhằm có cơ sở trong việc cấp các hạn mức phục vụ


cho việc giao dịch.


2.3 Tài liệu dùng cho phân tíchBảng cân đối kế tốn: phản ánh tình hình tổng qt và tồn diện tài sản và nguồn


hình thành tài sản của TCTD.


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: tổng hợp, phản ánh tình hình doanh thu,


chi phí, kết quả kinh doanh của TCTD trong một kỳ nhất định.


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: tổng hợp, phản ánh tình hình hình thành và sử dụng


lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.(4)

iv


liệu một số chỉ tiêu kinh tế - tài chính chưa được thể hiện trên các BCTC khác.


2.4 Phương pháp phân tích BCTC các TCTD


2.4.1 Phương pháp so sánh


Phương pháp so sánh là phương pháp nhằm nghiên cứu sự biến động và xác định


mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích.


2.4.2 Phương pháp loại trừ


Xác định mức độ ảnh hưởng lần lượt từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích và được


thực hiện bằng cách khi xác định sự ảnh hưởng của nhân tố này thì phải loại trừ ảnhhưởng của nhân tố khác.


2.4.3 Phương pháp liên hệ cân đối


Phương pháp này dựa trên cơ sở sự cân bằng về lượng giữa hai mặt của các yếu


tố, trong đó mối quan hệ giữa chỉ tiêu nhân tố và chỉ tiêu phân tích được biểu hiện dưới


dạng tổng số hoặc hiệu số. Do đó, khi xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến


chỉ tiêu phân tích chỉ cần xác định mức chênh lệch của từng nhân tố giữa hai kỳ.


2.4.4 Mô hình Dupont


Bản chất của phương pháp Dupont là tách một tỷ số thành một chuỗi các tỷ số có


mối quan hệ nhân quả với nhau. Điều đó cho phép phân tích ảnh hưởng của các tỷ số đó


với tỷ số tổng hợp.


2.5 Nội dung phân tích


2.5.1 Phân cấu trúc tài chính


Cấu trúc tài chính TCTD phản ánh cơ cấu tài sản và nguồn vốn của TCTD. Việc


phân tích cấu trúc tài chính là phân tích về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của


TCTD.2.5.2 Phân tích khả năng thanh toán


Để đánh giá khả năng thanh toán của TCTD, ta thường xem xét mối quan hệ giữa


khả năng thanh toán và nhu cầu thanh toán. Các TCTD cần đảm bảo cho mọi yêu cầu(5)

v


2.5.3 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh


Hiệu quả hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử


dụng các nguồn lực, tài chính của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất. Khi phân tích


hiệu quả kinh doanh của TCTD cần gắn nhiều chỉ tiêu hiệu quả ở các mặt khác nhau của


quá trình kinh doanh như: hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả sử dụng nguồn vốn, chi


phí...


2.6 Tổ chức phân tích BCTC


Tổ chức phân tích BCTC là việc thiết lập trình tự các bước cơng việc cần tiến hành


trong q trình phân tích, vận dụng các phương pháp phân tích để đánh giá đúng kết quả


của hoạt động tài chính. Bởi vậy, phân tích BCTC trong NHTM cần được tổ chức hợp


lý, phù hợp với đặc điểm kinh doanh, cơ chế hoạt động và mục tiêu của ngân hàng.CHƯƠNG 3


THỰC TRạNG PHÂN TÍCH BCTC CủA CÁC Tổ CHứC TÍN DụNG TRONGXÉTDUYỆTHẠN


MỨCTẠINGÂNHÀNGTMCPQUÂNĐỘI
3.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân Đội


3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển


Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội - tên giao dịch quốc tế là Military


Commercial Joint Stock Bank (tên viết tắt là MB) được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy


phép thành lập số 0054/NH - GP, ngày 14/9/1994.


3.1.2 Cơ cấu tổ chức và hoạt động chủ yếu


MB hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng cổ phần hàng đầu ở Việt Nam trong


các mảng thị trường lựa chọn tại các khu vực đô thị lớn.


3.2 Quy trình cấp duyệt hạn mức các TCTD tại Ngân hàng TMCP Quân Đội


3.2.1 Quy định về cấp duyệt hạn mức đối với các tổ chức tín dụng


MB thiết lập các nguyên tắc áp dụng đối với quá trình xét duyệt hạn mức cho các


khách hàng là TCTD. Các nguyên tắc này được tuân thủ nhằm đảm bảo cho việc xác


định hạn mức được chính xác cũng như phòng ngừa được các rủi ro trong hoạt động.3.2.2 Tiến trình thực hiện xét duyệt hạn mức(6)

vi


Bao gồm: Thu thập thông tin; Thẩm định và xác định hạn mức; Tái thẩm định; Xét duyệt


hạn mức; Thơng báo hạn mức; Hồn thiện hồ sơ, thủ tục; Sử dụng hạn mức.


3.3 Tài liệu phân tích và đánh giá chung về thông tin khách hàng


- Hồ sơ pháp lý: đầy đủ.


- BCTC:


+ BCTC đã kiểm toán năm 2010.


+ BCTC đã kiểm toán năm 2009.
3.4 Phương pháp phân tích


Phương pháp phân tích chủ yếu được áp dụng là phương pháp so sánh để nghiên


cứu sự biến động của các chỉ tiêu cần phân tích giữa hai kỳ báo cáo.


Kỹ thuật so sánh được sử dụng là cả so sánh tuyệt đối và so sánh tương đối, xem


xét cả tỷ trọng của từng bộ phận so với tổng thể khi tiến hành so sánh theo chiều dọc.


3.5 Nội dung phân tích BCTCcủa các TCTD trong xét duyệt hạn mức tại Ngân hàng
TMCP Quân đội3.5.1 Phân tích cấu trúc tài chính


Để phân tích về cấu trúc tài sản, nguồn vốn, chuyên viên phân tích MB sử dụng


phương pháp so sánh để so sánh về tốc độ tăng trưởng giữa các năm, về tỷ trọng


các khoản mục. Trong đó xem xét đến các khoản mục: s Cơ cấu nguồn vốn s Vốn


tự có, Các chỉ tiêu về an toàn vốn s Huy động vốn s Tín dụng


s Chứng khốn kinh doanh và đầu tư s


Hoạt động liên ngân hàng


3.5.2 Phân tích khả năng thanh tốn


Chun viên phân tích MB tiến hành phân tích các tài khoản thanh khoản của


ngân hàng, Các chỉ tiêu thanh khoản.


3.5.3 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh


Dựa trên các số liệu phân tích từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của(7)

vii


kinh doanh của TCTD: chỉ tiêu ROE, ROA, NIM, chỉ tiêu hiệu quả hoạt động khác.


3.5.4 Tổng kết đánh giá về TCTD và chấm điểm kháchSau khi có bản phân tích chi tiết BCTC của TCTD trong xét duyệt hạn mức, cán bộ


phân tích tiến hành đánh giá tổng quát về TCTD và tiến hành chấm điểm khách hàng.


Trong đó, các đánh giá mang tính chất khái quát và là cơ sở để lập tờ trình cấp hạn mức


cho TCTD lên ban lãnh đạo


CHƯƠNG 4


THẢOLUẬNKÉTQUẢNGHIÊN CứU VÀ CÁC GIảI PHÁP HOÀN THIỆNPHÂNTÍCH


BCTC CủA CÁC Tổ CHứC TÍN DụNG TRONG XÉT DUYỆTHẠNMỨCTẠINGÂNHÀNG


TMCPQUÂNĐỘI


4.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu về phân tích báo


cáo tài chính của các tổ chức tín dụng trong xét duyệt hạn mức tại Ngân hàng TMCP


Quân đội


4.1.1 Nhận xét về phân tích BCTC của các TCTD trong xét duyệt hạn mức tại ngân


hàng TMCP Qn Đội


•S Phân tích cấu trúc tài chính


- Các chuyên viên phân tích MB đã phân tích khái quát sự biến động về tổng tài


sản, cơ cấu, tỷ trọng các khoản mục trong tổng tài sản và nguồn vốn. Tuy nhiên chưa


phân tích hết được tính cân đối hay phù hợp trong việc huy động vốn và sử dụng vốn của


TCTD.


- Phân tích vốn tự có của khách hàng đã tính đến sự biến động, tăng giảm vốn tự
có và các quỹ.


- Đã đánh giá cơ cấu huy động vốn theo các tiêu chí khác nhau như: loại hình, kỳ
hạn,...cùng sự biến động của nó. Tuy nhiên, chưa đã đi sâu phân tích nguyên nhân ảnh


hưởng đến sự biến động.


- Hoạt động liên ngân hàng mới đề cập tới hoạt động kinh doanh vay, gửi trên thị
trường liên ngân hàng trong khi HBB thiết lập quan hệ với MB trên nhiều hoạt động liên


ngân hàng như: thấu chi tài khoản, đặt tài khoản Nostro, kinh doanh ngoại tệ.(8)

viii


Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được tính tốn đầy đủ. Trong đó, MB đã chú


trọng xem xét đến các tài sản thanh khoản cũng như sự biến động của tài sản thanh


khoản.


s Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh


- Việc phân tích tình hình thu nhập chi phí chỉ mới dừng lại ở việc phân tích độc lập


từng chỉ tiêu thu nhập, chi phí mà chưa xem xét nó trong mối quan hệ với quy mô hoạt


động của TCTD.


- Khi tính tốn chỉ tiêu ROA, ROE của TCTD, MB mới đơn thuần tính tốn và
đánh giá sự biến động tỷ lệ này qua các năm nhưng chưa phân tích theo mơ hình Dupont


để đánh giá được từng mặt hoạt động có liên quan.


4.1.2 Những kết quả đạt được


- Hệ thống thông tin phục vụ công tác phân tích là tương đối đầy đủ.
- Trình độ của đội ngũ cán bộ phân tích BCTC đã được nâng cao.
- Hệ thống chỉ tiêu phân tích BCTC của MB là tương đối đầy đủ.


4.1.3 Những tồn tại và nguyên nhân


Tồn tại


- Một số chỉ tiêu phân tích quan trọng cịn chưa được xét đến như:


+ Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.


+ Phân tích tình hình dự trữ của TCTD.


+ Phân tích các chỉ số sinh lời ROA, ROE còn ở mức độ sơ sài.


- Chưa có sự so sánh nhiều với các chỉ số bình quân ngành hay của các TCTD khác
- Các dữ liệu phân tích cịn ở mức độ rời rạc, chưa có sự liên kết giữa các chỉ tiêu
phân tích.Ngun nhân


- Nhân sự và cơng tác tổ chức: đội ngũ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong
phân tích, vấn đề đào tạo cán bộ phân tích tại MB lại chưa được chú trọng.


- Cơng tác thu thập dữ liệu phân tích(9)

ix


hết sử dụng trên Excel, Thời gian cung cấp số liệu phân tích nhiều khi chậm trễ gây ảnh


hưởng cho cơng tác phân tích, Do đặc thù phân tích BCTC của các TCTD là khơng các


doanh nghiệp thơng thường.


4.2 Giải pháp hồn thiện phân tích báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng trong
xét duyệt hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân đội


4.2.1 Hoàn thiện tài liệu phân tích


- Tài liệu phân tích là các BCTC của TCTD được xét duyệt cần được thu thập
đầy đủ, chính xác, kịp thời từ nguồn đáng tin cậy..


- Chuẩn hóa các thông tin kinh tế.


- Thường xuyên cập nhật các báo cáo phân tích của các tổ chức có uy.


- MB nên xây dựng kho dữ liệu lưu trữ thơng tin phục vụ cho phân tích
BCTC trong xét duyệt hạn mức.4.2.2 Hoàn thiện về phương pháp phân tích


MB có thể xem xét kết hợp thêm 1 số chỉ tiêu của các mô hình khác đã được áp


dụng trên thế giới như mơ hình PEARLS, mơ hình SWOT...


4.2.3 Hồn thiện nội dung phân tích


Tác giả nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện phân tích BCTC của


các TCTD trong xét duyệt hạn mức tại MB là xây dựng lại Bộ chỉ tiêu - Thang điểm xếp


hạng cho từng loại hình TCTD. Đồng thời, MB cũng cần có bộ phận thường xuyên


nghiên cứu, cập nhật lại tiêu chuẩn đối với bộ chỉ tiêu xếp hạng này.


4.2.4 Hồn thiện tổ chức phân tích BCTC


- Hoàn thiện các nguyên tắc xét duyệt hạn mức: việc đề xuất xem xét hạn mức nên thực
hiện định kỳ và do bộ phận Quản trị rủi ro thị trường đảm trách, phân bổ hạn mức cho


các đơn vị trực thuộc này của khách hàng.


- Hoàn thiện về đội ngũ nhân sự thực hiện cơng tác phân tích: Cán bộ phân tích cần đảm
bảo đủ về cả chất lượng và số lượng, Công tác đào tạo và hướng dẫn cho chuyên viên


phân tích cần được chú trọng.(10)

x- Quản lý sử dụng hạn mức đã được phê duyệt.


4.3 Kiến nghị


4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước và cơ quan quản lý


- NHNN nên sớm chuẩn hóa lại hệ thống thông tin của các TCTD, xây dựng một hệ
thống các chỉ tiêu phân tích cơ bản cho các TCTD.


- NHNN hỗ trợ trực tiếp các NHTM trong công tác đào tạo về phân tích BCTC.


- NHNN hoàn thiện việc phân loại các TCTD (NHTMCP đô thị, NHTMCP nông
thôn...)


4.3.2 Đối với các TCTD


- Tiến hành cơ cấu lại mơ hình tổ chức một cách hợp lý và hiệu quả.


- Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin.


- Các TCTD cần có các báo cáo phân tích tài chính định kỳ. Việc cơng bố thơng tin về
tình hình tài chính cần được tuân thủ nghiêm ngặt, chính xác, kịp thời.


4.4 Đóng góp của đề tài nghiên cứu


- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích BCTC của các trong xét duyệt
hạn mức tại các NHTM.


- Phân tích và đánh giá đúng thực trạng phân tích BCTC của các TCTD trong xét duyệt


hạn mức tại ngân hàng TMCP Quân Đội.


- Đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng phân tích BCTC của các
TCTD trong xét duyệt hạn mức tại ngân hàng TMCP Quân Đội.


4.5 Những hạn chế của đề tài nghiên cứu


- Chưa có sự so sánh, đánh giá về chất lượng cơng tác phân tích BCTC của MB trong
xét duyệt hạn mức so với mặt bằng các ngân hàng đang hoạt động.


- Cơng tác hồn thiện quy trình xét duyệt hạn mức đối với các TCTD cần được nghiên
cứu sâu hơn để có thể đưa ra quy trình hợp lý trong xét duyệt góp phần nâng cao chất


lượng phân tích BCTC.(11)×