Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH Logistics Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (338.58 KB, 9 trang )

(1)

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUTrong bối cảnh sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh quyết liệt


giữa các thành phần kinh tế gây ra khó khăn và thử thách cho doanh nghiệp, phân tích


BCTC là cơng cụ giúp doanh nghiệp và người sử dụng thông tin nắm được kết quả và


tình hình kinh doanh. Ngồi ra, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đang đứng trước nhiều


cơ hội và thách thức do tăng trưởng GDP của Việt Nam có xu hướng chậm lại vì vậy việc


phân tích BCTC sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Xuất phát từ


nhận thức về tầm quan trọng của cơng tác phân tích BCTC trong các doanh nghiệp và


thực trạng phân tích BCTC tại Cơng ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam, tác giả đã lựa


chọn đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ là “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính


Cơng ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam”


Đề tài hồn thiện phân tích BCTC đã được rất nhiều các tác giả quan tâm và lựa


chọn làm đề tài nghiên cứu thạc sỹ cũng như tiến sĩ. Nhìn chung các đề tài nghiên cứu đã


hệ thống hóa cơ sở lý luận về cơng tác phân tích báo cáo tài chính cũng như sự cần thiết


phải phân tích BCTC. Các tác giả cũng đã khái quát được tình hình phân tích báo cáo tài


chính tại các đơn vị và đưa ra được các giải pháp nhằm hồn thiện phân tích báo cáo tàichính. Trong thời gian qua chưa có một nghiên cứu cụ thể về hồn thiện phân tích BCTC


tại Cơng ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam. Để thấy được bức tranh toàn cảnh về thực


trạng tài chính của cơng ty, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện phân tích báo


cáo tài chính Cơng ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam ”.


Đề tài nghiên cứu nhằm vào các mục tiêu sau:


- Làm rõ các vấn đề lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính trong các doanh


nghiệp: Hệ thống BCTC, ý nghĩa của phân tích BCTC, nội dung phân tích BCTC,


phương pháp phân tích BCTC.


- Về mặt thực tiễn: Khảo sát thực trạng, tình hình phân tích BCTC tại Cơng ty


TNHH Uscom Logistics Việt Nam. Tác giả chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại,(2)

- Trên cơ sở lý luận về phân tích BCTC và thực trạng phân tích BCTC tại Cơng ty


TNHH Uscom Logistics Việt Nam, tác giả đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác phân


tích BCTC tại Cơng ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam.


Để hoàn thành đề tài “Hồn thiện phân tích báo cáo tài chính Cơng ty TNHH


Uscom Logistics Việt Nam”, luận văn giải quyết những câu hỏi nghiên cứu liên quanđến: nội dung lý luận về tổ chức phân tích BCTC, thực trạng tổ chức phân tích BCTC


Cơng ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam, giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích BCTC


Cơng ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam.


Đối tượng nghiên cứu của luận văn là phương pháp phân tích BCTC và những nội
dung được phân tích từ các báo cáo kế toán của doanh nghiệp. Tác giả tiến hành phân


tích BCTC của cơng ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam từ năm 2013 đến 2014 nhằm


tìm hiểu thực trạng phân tích BCTC tại Cơng ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam, chỉ


ra những ưu nhược điểm đơn vị đang mắc phải, đề xuất giải pháp hoàn thiện phân tích


BCTC tại doanh nghiệp.


Thực hiện nghiên cứu đề tài tác giả sử dụng các phương pháp gồm: phương pháp


phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp hệ thống hóa, Phương pháp thu


thập và xử lý thông tin để tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.


Với mục tiêu nghiên cứu được đặt ra, tác giả tập trung đi sâu tìm hiểu đối tượng


nghiên cứu trong phạm vi nghiên cứu được xác định. Đề tài hồn thành đã góp phần hệ


thống hóa cơ sở lý luận về phân tích BCTC doanh nghiệp. Từ đó giúp cho những đốitượng quan tâm hiểu rõ hơn về phân tích BCTC để vận dụng q trình phân tích báo cáo


tài chính tại doanh nghiệp. Về mặt thực tiễn, tác giả nêu được tầm quan trọng của việc


phân tích báo cáo tại Cơng ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam nói riêng cũng như các


doanh nghiệp nói chung, đồng thời tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hồn thiện phân


tích BCTC tại cơng ty.


Kết cấu của luận văn gồm bốn chương chính sau:


- Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu.(3)

- Chương 3: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Cơng ty TNHH Uscom


Logistics Việt Nam.


- Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, các giải pháp và kết luận.


Chương 2: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀICHÍNH TRONG DOANH NGHIỆPTác giả đưa ra khái niệm về phân tích BCTC và vai trị của phân tích BCTC: phân


tích BCTC để biết doanh nghiệp sử dụng các nguồn tài chính, các nguồn lực sản xuất như


thế nào, do đó có thể coi phân tích BCTC là một yêu cầu thường xuyên, khơng thể thiếutrong doanh nghiệp. Có thể coi đây là một công cụ đắc lực với nhà quản trị cũng như các


đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp như: các nhà đầu tư, người lao động, ngân hàng và


các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp,....


Nguồn dữ liệu được sử dụng để phân tích BCTC gồm có: Báo cáo phân tích báo


cáo tài chính của doanh nghiệp và báo cáo tài chính. Theo chế độ BCTC hiện hành –


Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, Hệ thống BCTC năm


của doanh nghiệp gồm: Bảng cân đối kế toán, mẫu số B01-DN; Báo cáo kết quả hoạt


động kinh doanh, mẫu số B02-DN; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mẫu số B03-DN; Bản


thuyết minh BCTC, mẫu số B09-DN. BCTC là nguồn dữ liệu chính để phân tích BCTC


của doanh nghiệp, giúp các đối tượng quan tâm đánh giá, phân tích tình hình tài chính


cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Tác giả đưa ra khái niệm Tổ chức phân tích BCTC trong doanh nghiệp: là việc


thiết lập các bước công việc cần tiến hành trong q trình phân tích, vận dụng tổng hợp


các phương pháp phân tích để đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những sai lầm và đề xuất các


giải pháp sửa chữa thiếu sót trong hoạt động tài chính doanh nghiệp. Nhìn chung, phântích BCTC trong doanh nghiệp thường bao gồm ba giai đoạn sau: Giai đoạn lập kế hoạch(4)

thúc phân tích báo cáo tài chính. Cơng tác tổ chức phân tích phải tổ chức khoa học, hợp


lý, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì các chỉ tiêu được


phân tích mới có giá trị thơng tin với doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm.


Luận văn đề cập tới khái niệm Phương pháp phân tích BCTC: là một hệ thống các


cơng cụ, biện pháp, các kỹ thuật và cách thức nhằm tiếp cận, nghiên cứu các hiện tượng


và các mối liên hệ bên trong và bên ngoài, các luồng tiền dịch chuyển và biến đổi tài


chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết nhằm đánh giá tình hình tài chính của


doanh nghiệp. Các phương pháp phân tích BCTC gồm:


- Phương pháp so sánh: So sánh là phương pháp sử dụng phổ biến và quan trọng


trong phân tích kinh doanh nói chung và phân tích BCTC nói riêng.


- Phương pháp loại trừ: Phương pháp loại trừ được dùng để xác định mức độ ảnh
hưởng của từng nhân tố độc lập tới chỉ tiêu nghiên cứu. Khi thực hiện phương pháp loại


trừ ta chỉ nghiên cứu mức độ biến động của nhân tố đang xem xét, và loại trừ ảnh hưởng


của các nhân tố còn lại.


- Phương pháp liên hệ cân đối: Cơ sở của phương pháp này là sự cân bằng về


lượng giữa hai mặt của các yếu tố và quá trình kinh doanh.


- Mơ hình Dupont: Nội dung cơ bản của phương pháp này là tìm cách chia nhỏ


một tỷ số tài chính tổng hợp thành các tỷ số tài chính nhỏ hơn. Mỗi tỷ số nhỏ ở bên dưới


được xem như là một nhân tố tác động làm thay đổi tỷ số tổng hợp. Bằng cách này, người


phân tích có thể tìm hiểu được nguyên nhân tác động tới tỷ số tổng hợp một cách chặt chẽ


và logic.


- Phương pháp đồ thị: Phương pháp đồ thị có tác dụng minh họa kết quả tài chính
đã tính toán và được biểu thị bằng biểu đồ hay đồ thị, giúp việc đánh giá bằng trực quan,


thể hiện rõ ràng và mạch lạc diễn biến của chỉ tiêu phân tích qua từng thời kỳ.


Để phát huy vai trò và nhiệm vụ của phân tích BCTC trong doanh nghiệp, nội


dung chính của phân tích BCTC bao gồm phân tích hệ thống các chỉ tiêu thông tin kế


tốn đã được trình bày trên từng BCTC doanh nghiệp, phân tích mối liên hệ giữa các chỉ


tiêu nhằm đánh giá những nội dung của hoạt động tài chính. Những nội dung cơ bản của(5)

vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích nợ phải thu, nợ phải trả và khả năng thanh tốn,


phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc thù


của cơng ty niêm yết.Chương 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠICƠNG TY TNHH USCOM LOGISTICS VIỆT NAMTrong phần này, luận văn đã trình bày lịch sử hình thành và phát triển, chức năng,


tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty TNHH Uscom Logisitics


Việt Nam.


Tác giả đã tìm hiểu hệ thống BCTC, cơng tác tổ chức phân tích BCTC và phương


pháp phân tích BCTC được sử dụng tại doanh nghiệp. Qua khảo sát thực tế, cơng tác tổ


chức phân tích BCTC tại công ty được chia làm ba giai đoạn sau: (i) lập kế hoạch phân


tích, (ii) thực hiện phân tích; và (iii) lập báo cáo phân tích. Cơng tác phân tích BCTC do


phịng Kế tốn đảm nhận và thường tiến hành hàng năm sau khi BCTC được phê duyệt


và kiểm tốn. Trong trường hợp có biến động về kinh doanh hoặc yêu cầu của Ban Giám


đốc thì bộ phận phân tích sẽ tiến hành phân tích BCTC giữa niên độ để phục vụ cho nhu


cầu quản trị. Phương pháp so sánh được chủ yếu sử dụng là phương pháp so sánh, dưới


dạng giản đơn là so sánh số tương đối và tuyệt đối tại các thời điểm khác nhau (số đầu


năm và cuối năm). Nguồn số liệu chủ yếu dùng để phân tích do các cán bộ thực hiện phântích thu thập, xử lý từ các BCTC, sổ sách, chứng từ trong cơng ty.


Cơng ty đã tiến hành phân tích BCTC phục vụ nhu cầu thông tin cơ bản cho đối
tượng bên trong và đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Cụ thể, cơng tác phân tích báo cáo
tài chính được tiến hành theo các nhóm chỉ tiêu sau: Phân tích cấu trúc tài chính và cân


bằng tài chính, Phân tích tình hình cơng nợ và khả năng thanh tốn, Phân tích hiệu quả


kinh doanh.


Việc phân tích cấu trúc tài chính được bộ phận phân tích của cơng ty thực hiện(6)

hệ số tự tài trợ để phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp.


Việc phân tích tình hình nợ phải thu, phải trả bao gồm phân tích các khoản phải


thu và các khoản nợ phải trả. Bộ phận phân tích chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh


ngang để thấy được sự thay đổi về quy mô của các chỉ tiêu nợ phải thu, nợ phải trả trên


bảng cân đối. Ngồi ra, bộ phận phân tích cịn đánh giá khả năng thanh tốn của cơng ty


thơng qua việc lập các chỉ tiêu: hệ số khả năng thanh toán tổng quát, hệ số khả năng


thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán nhanh của năm 2013 – 2014, sau đó


lập bảng Phân tích khả năng thanh tốn.


Để phân tích hiệu quả kinh doanh, bộ phận phân tích của Cơng ty TNHH UscomLogistics Việt Nam thực hiện đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh, phân tích hiệu quả


sử dụng tài sản.


Nhìn chung bộ phận phân tích của cơng ty đã sử dụng các chỉ tiêu đi từ đánh giá


khái qt tình hình tài chính đến phân tích các chỉ tiêu chi tiết theo từng nội dung phân


tích.


Chương 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢI PHÁPVÀ KẾT LUẬNTừ thực trạng phân tích BCTC của Công ty TNHH Uscom Logistics Việt Nam, tác


giả đưa ra những đánh giá và nhận xét về thực trạng phân tích BCTC của cơng ty. Cơng


tác phân tích BCTC tại cơng ty đã đạt được những kết quả tích cực tuy nhiên vẫn còn


những hạn chế tồn tại cần phải khắc phục như sau:


Về tổ chức phân tích: Cơng ty chưa quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ phân


tích BCTC, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của cán bộ phân tích, quy trình phân tích


BCTC mà doanh nghiệp đang áp dụng còn rất sơ sài, thiếu đổi mới. Kết quả của q trình


phân tích chưa thực sự kịp thời và phần nào ảnh hưởng tới quyết định của Ban Giám đốc.Về phương pháp phân tích: Hiện tại cơng ty đang chủ yếu sử dụng phương pháp(7)

tình hình tài chính của cơng ty thơng qua việc lập các bảng biểu tính tốn các chỉ tiêu và


thực hiện so sánh. Tuy nhiên kết quả của phương pháp so sánh mang lại không thể hiện


được bản chất của đối tượng phân tích. Nếu doanh nghiệp cần những thơng tin phân tích


có chiều sâu thì cần sử dụng thêm các phương pháp phân tích khác.


Về nội dung phân tích: Bộ phận phân tích so sánh đơn giản giữa số đầu năm với


cuối năm để đưa ra các nhận xét về xu hướng biến động của các chỉ tiêu nên chưa đánh


giá được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Một số nội dung phân tích của cơng ty cịn


nhiều hạn chế, đơn giản, chưa toàn diện, chưa làm toát lên bức tranh toàn cảnh về tài


chính của cơng ty. Do vậy mà hiệu quả của phân tích chưa cao.


Qua khảo sát thực tế công tác phân tích BCTC tại Cơng ty TNHH Uscom


Logistics Việt Nam, tác giả đề xuất về cơng tác tổ chức phân tích BCTC cần hồn thiện


những nội dung sau: Nâng cao trình độ đội ngũ làm cơng tác phân tích báo cáo tài chính,


thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo. Ngoài ra doanh nghiệp cần đưa ra quy định về hệ


thống chỉ tiêu tài chính, quy định hệ thống thông tin phục vụ phân tích, đánh giá thựctrạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp. Bộ phận phân tích cần sử dụng thêm các báo


cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết mình BCTC để đánh giá sâu hơn các luồng tiền của công


ty, khai thác các thông tin trên bản thuyết minh, thông tin của ngành.


Trước thực trạng phương pháp phân tích BCTC mà cơng ty đang sử dụng chưa thể


hiện được bản chất của đối tượng phân tích, tác giả đề xuất bộ phận phân tích của cơng ty


bổ sung thêm các phương pháp mới như :


Áp dung phương pháp thay thế liên hồn: phân tích chỉ tiêu ROE bằng cách xác


định ảnh hưởng của các nhân tố: tỷ suất sinh lời của doanh thu, hệ số tài sản so với vốn


chủ sở hữu, số vòng quay của tài sản bằng cách thay thế lần lượt giá trị của các nhân tố từ


kỳ gốc sang kỳ phân tích để xác định trị số của ROE khi nhân tố đó thay đổi. Phương


pháp này giúp nhà quản trị đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó tới chỉ tiêu phân


tích bằng cách so sánh trị số của chỉ tiêu vừa tính được với trị số cũ chi tiêu chưa có biến


đổi của nhân tố cần xác định.(8)

mối liên hệ giữa các chỉ tiêu bằng cách biến một chỉ tiêu tổng hợp thành hàm số của một


loạt các biến số, có thể đánh giá ảnh hưởng của nhiều yếu tố đến sự biến động của mộtyếu tố tài chính đang nghiên cứu giúp cho việc phân tích chính xác, đầy đủ hơn.


Tác giả đề xuất cơng ty cần hồn thiện những nội dung phân tích như sau:


- Hồn thiện phân tích cấu trúc tài chính


+ Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn giúp ta có thể biết trong năm


vốn được sử dụng nhiều nhất cho các khoản vay nào và nguồn vốn chủ yếu lấy từ đâu.
Qua đó Ban Giám đốc có thể tính tốn để sử dụng vốn hợp lý theo kế hoạch phát triển
trong năm tới.


+ Phân tích mối quan hệ giữa cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn: thực hiện phân


tích 3 chỉ số gồm Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu, Hệ số nợ so với tài sản, Hệ số tài sản
so với vốn chủ sở hữu.


- Hồn thiện phân tích tình hình cơng nợ và khả năng thanh tốn: Tác giả đề xuất
thêm nội dung phân tích tỷ lệ các khoản nợ phải thu so với các khoản nợ phải trả. Qua hệ
số này cho biết, công ty đang chiếm dụng vốn hay bị chiếm dụng vốn và hiệu quả sử
dụng vốn của doanh nghiệp.


- Tác giả đề xuất cơng ty cần thực hiện phân tích hiệu quả sử dụng chi phí do chi
phí có liên quan đến lợi nhuận của doanh nghiệp.


Ngoài ra để các giải pháp hồn thiện phân tích BCTC mang tính khả thi và mang


lại lợi ích thiết thực cần có sự hỗ trợ từ Bộ Tài chính trong việc đưa ra các chỉ tiêu bìnhqn ngành, hồn thiện chế độ kế toán theo hướng mở,…Về phía doanh nghiệp ngồi


việc hồn thiện cơng tác tổ chức phân tích, phương pháp và nội dung phân tích, công ty


cần trang bị những cơ sở vật chất cần thiết để bộ phận phân tích làm tốt cơng việc phân


tích BCTC. Ban Giám đốc cơng ty cần hiểu được vai trị quan trọng của BCTC để cơng


tác phân tích BCTC có hiệu quả hơn nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận, khả


năng thanh tốn của cơng ty ở mức tốt.


Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả còn nhiều hạn chế về lý luận và thực tiễn.(9)

của phân tích BCTC. Tuy nhiên, những hạn chế trên có thể là sẽ là hướng nghiên cứu

×