Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Hoàn thiện mô hình trung tâm quản lý tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (239.34 KB, 8 trang )

(1)

MỤC LỤCLỜI CAM. ĐOAN.
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ


TĨM TẮT LUẬN VĂN………i


CHƢƠNG I: Ề MƠ HÌNH TRUNG TÂM QUẢN LÝ TIỀN


MẶT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI... Error! Bookmark not defined.
1.1. Tổng quan về Mơ hình Trung tâm Quản lý tiền mặt của ngân hàng thƣơng
mại ... Error! Bookmark not defined.


1.1.1. Khái niệm Mơ hình Trung tâm Quản lý tiền mặtError! Bookmark not
defined.


1.1.2. Sự cần thiết của mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặtError! Bookmark not


defined.


1.1.3. Các chức năng cơ bản của Mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt ... 13
1.1.4. Giới thiệu một số mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt của các nướcError!


Bookmark not defined.


1.2. Cơ sở lý thuyết về sự hoàn thiện mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt của


ngân hàng thƣơng mại ... Error! Bookmark not defined.


1.2.1. Quan điểm về sự hồn thiện mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt của ngân
hàng thương mại ... Error! Bookmark not defined.


1.2.2. Một số tiêu chí đánh giá sự hồn thiện của Mơ hình Trung tâm quản lý tiền


mặt tại ngân hàng thương mại ... Error! Bookmark not defined.


1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hồn thiện mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt
của ngân hàng thƣơng mại ... Error! Bookmark not defined.(2)

1.3.2. “Các nhân tố khách quan”... Error! Bookmark not defined.


CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG MƠ HÌNH TRUNG TÂM QUẢN LÝ TIỀN MẶT
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
... Error! Bookmark not defined.


2.1. Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt NamError!
Bookmark not defined.


2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chứcError! Bookmark not
defined.


"


2.1.2. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu ... Error! Bookmark not defined."


2.2. Thực trạng mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt của Ngân hàng thƣơng mại
cổ phần Công thƣơng Việt Nam ... Error! Bookmark not defined.2.2.1. Thực trạng về cơ cấu tổ chức trong mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt của
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamError! Bookmark not
defined.


2.2.2. Thực trạng về các hoạt động cơ bản của mô hình Trung tâm quản lý tiền mặt


... Error! Bookmark not defined.
2.3. Đánh giá mức độ hồn thiện mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt của Ngân
hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt NamError! Bookmark not defined.


2.3.1. “Kết quả đạt được” ... Error! Bookmark not defined.


2.3.2. Hạn chế ... Error! Bookmark not defined.


2.3.3. “Nguyên nhân của hạn chế”... Error! Bookmark not defined.


CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MƠ HÌNH TRUNG TÂM QUẢN LÝ
TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN THƢƠNG VIỆT NAMError!
Bookmark not defined.(3)

3.2.1. Tiếp tục nghiên cứu hồn thiện mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt theo
hướng độc lập ... Error! Bookmark not defined.


3.2.2. “Tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác an tồn kho quỹ,” cơng tác vận


chuyển “tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, hồ sơ tài sản bảo


đảm” ... Error! Bookmark not defined.3.2.3. “Nâng cao trình độ năng lực chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ làm


kho quỹ” ... Error! Bookmark not defined.


3.2.4. Hồn thiện cơng tác quản lý, giám sát cho mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt;
chun mơn hóa các khâu trong cơng tác quản lý, điều hòa tiền mặtError! Bookmark


not defined.


3.2.5. Dứt điểm việc thay thế các xe chuyên dùng cũ, thường xuyên gặp sự cố bằng
xe chuyên dùng mới nhập phục vụ tối đa cho mơ hình TTQLTMError! Bookmark


not defined.


3.2.6. Nghiên cứu đề án thay thế các ATM cũ theo hướng cải tiến năng suất tiếp quỹ
ATM, chấm dứt tình trạng tận dụng máy ATM cũ đã hết khấu hao hiện nayError!


Bookmark not defined.


3.2.7. Hồn thiện các văn bản chính sách theo hướng tinh giản quy trình nghiệp vụ,
tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ các khâu trong quy trìnhError!


Bookmark not defined.


3.2.8. Quán triệt các đơn vị trong hệ thống nghiêm túc thực hiện giờ giao dịch theo
quy định để tạo thói quen tốt cho khách hàng, tuân thủ thời gian thỏa thuận tiếp quỹ,


gom quỹ giữa các chi nhánh với Trung tâm quản lý tiền mặtError! Bookmark not


defined.3.2.9. Tích cực tìm kiếm địa điểm đặt trụ sở phù hợp với mơ hình Trung tâm quản lý


tiền mặt, thiết kế trụ sở theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa cho các mặt


hoạt động của mô hình Trung tâm quản lý tiền mặtError! Bookmark not defined.
3.2.10. Một số biện pháp khác ... Error! Bookmark not defined.(4)

3.3.2. “Kiến nghị với Chính phủ” ... Error! Bookmark not defined.


KẾT LUẬN ... Error! Bookmark not defined.
DANH “MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO”... Error! Bookmark not defined.


TÓM TẮT LUẬN VĂN“Quản lý điều hành hoạt động kho quỹ an toàn, tiết kiệm chi phí, hướng tới khách
hàng và đảm bảo thanh khoản là một trong những mục tiêu hàng đầu của Ngân hàng
thương mại, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại, phát triển của mỗi” ngân hàng.


“Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là một trong 6 ngân hàng thương mại


lớn, đã và đang từng bước khẳng định vị trí hàng đầu trong hệ thống ngân hàng ở Việt


Nam. Bởi vậy, cũng như các ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng TMCP” Công
thương Việt Nam luôn quan tâm tới mọi mặt hoạt động nghiệp vụ nhằm đáp ứng tối đa


nhu cầu của khách hàng.


Nhằm tạo ra một mơ hình quản lý hoạt động kho quỹ & tiền mặt ưu việt, tiết kiệmchi phí hoạt động, nâng cao hiệu năng làm việc, “Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam cũng phải tiến hành tái cấu trúc hoạt động, trong đó bao gồm việc triển khai mơ


hình trung tâm” xử lý tiền tập trung. Xuất phát từ thực tế nêu trên, tác giả đã chọn đề tài
“Hoàn thiện mơ hình Trung tâm Quản lý tiền mặt (TTQLTM) tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam” để nghiên cứu.


Với mục đích chỉ ra được sự cần thiết phải hồn thiện mơ hình TTQLTM, trên
cơ sở đó tìm ra giải pháp giúp “Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xây dựng
mơ hình TTQLTM độc lập hồn thiện. Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về mơ


hình TTQLTM của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng mô hình
TTQLTM tại NHTMCP Cơng thương Việt Nam, cũng như chỉ ra” những điểm yếu, hạn


chế trong mơ hình, đồng thời cố gắng chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó.
Trên cơ sở đó, “xây dựng các giả ện mơ hình TTQLTM tại Ngân
hàng TMCP Công thương Việt” Nam. “Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Phụ lục, Danh(5)

Chƣơng I: ề mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt của Ngân
hàng thƣơng mại.


Chƣơng II: ản lý tiền mặt của NHTMCP


Cơng thƣơng Việt Nam.


Chƣơng III: “Giải pháp hồn thiện mơ hình Trung tâm quản lý tiền mặt tại
NHTMCP Cơng thƣơng Việt” Nam.


Trong chƣơng I, Luận văn trình bày lý thuyết khái qt về mơ hình TTQLTM,
đưa ra khái niệm mô hình TTQLTM, phân loại các mơ hình TTQLTM, nêu ra sự cầnthiết của mơ hình TTQLTM đối với ngân hàng thương mại (NHTM), trong đó làm rõ xu
hướng quản lý hoạt động kho quỹ tại các NHTM, tiếp đó tác giả “nêu các chức năng cơ


bản của mơ hình TTQLTM, đồng thời giới thiệu một số mô hình TTQLTM được vận
dụng ở các nước. Trọng tâm của chương 1 là nội dung lý thuyết, quan điểm về sự hoàn


thiện của một mơ hình TTQLTM, cùng các chỉ tiêu đánh giá sự hồn thiện” của mơ hình


TTQLTM. Các chỉ tiêu đánh giá này đều tập trung phản ánh quan điểm về sự hồn thiện
của mơ hình TTQLTM để phản ánh mức độ tập trung, tính an tồn và tính hiệu quả


ập dữ liệu từ hoạt động của TTQLTM, bao gồm:


chỉ tiêu Tổng số nhân sự liên quan đến công tác tiền mặt và kho quỹ, chỉ tiêu Năng suất
lao động theo thời gian, chỉ tiêu Số vụ việc phát sinh tại bộ phận quỹ, chỉ tiêu Tỷ lệ


TQTM thực tế/Tài sản có, chỉ tiêu Phạm vi tiếp quỹ của mơ hình TTQLTM. “Trên cơ sở
đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác hồn thiện mơ hình TTQLTM. Trong


khn khổ luận văn tác giả tập trung nghiên cứu các nhân tố chủ quan thuộc về bản thân


ngân hàng như trình độ cán bộ, quy mô đặc điểm mạng lưới ngân hàng, cơ sở hạ tầng&
cơ sở kỹ thuật trang thiết bị, chiến lược kinh doanh mục tiêu của ngân hàng, các quy định


quy trình nội bộ ển” kinh tế xã hội, tình


hình cạnh tranh giữa các NHTM, thời cơ & xu thế vận động của ngành ngân hàng, môi
trường pháp lý,Trong chƣơng II, sau phần khái quát về “lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức cũng
như khái quát về các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng TMCP Công thương(6)

TMCP Công thương Việt Nam (cơ cấu tổ chức và các hoạt động cơ bản của TTQLTM),
thơng qua đó tập trung vào đánh giá mức độ hoàn” thiện của Mơ hình TTQLTM tại Ngân


hàng TMCP Cơng thương Việt Nam với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
“Tăng cường tính chun nghiệp hóa cơng tác tiếp quỹ, tách bạch hoạt động bán
hàng và hoạt động hỗ trợ” vận hành: các chi nhánh đã được giải tỏa hoàn toàn khỏi áp


lực về “tiếp quỹ phòng giao dịch và các máy ATM hàng ngày, từ đó chỉ tập trung vào


công tác bán hàng và nâng cao chất lượng phục vụ” khách hàng.


Phạm vi tiếp quỹ của mơ hình TTQLTM đã được mở rộng.


Từ ban đầu với quy mô 12/155 chi nhánh, 150/1982 máy ATM do TTQLTM Hà


Nội tiếp quỹ, đến nay quy mô tiếp quỹ của TTQLTM đã mở rộng lên 38/155 chi nhánh


và 408/1982 máy ATM .


Tổng số giao dịch nộp/lĩnh tiền mặt với NHNN giảm


Việc triển khai đồng bộ mơ hình chi nhánh đầu mối tiền mặt và mơ hình TTQLTM
đã giảm thiểu 20%-30% khối lượng tiền mặt giao dịch của các TCTD với NHNN, đặc


biệt giảm mạnh tại các địa bàn thành phố lớn trong khi lưu lượng giao dịch tiền mặt vẫn
tăng đều qua các năm.“Tổng số nhân sự liên quan đến công tác tiền mặt và kho quỹ giảm”


Nhân sự kho quỹ đến 4/2017 giảm hơn 45% so với cuối năm 2013. Dự kiến biến
động nhân sự kho quỹ trong năm 2017 giảm ~100 cán bộ (tương đương với số cán bộ kho


quỹ sẽ bị thiếu năm 2017), do cán bộ nghỉ hưu, nghỉ việc, điều động sang vị trí khác, chủ


yếu là chuyển sang phịng kế toán làm kế toán quỹ.


Nhân sự làm công tác liên quan đến tiền tệ kho quỹ có bảo vệ giảm chủ yếu do


NHCT cho phép các chi nhánh thuê Công an tham gia công tác bảo vệ vận chuyển tiền.
Năng suất lao động theo thời gian tăng lên, đảm bảo tính kịp thời sẵn sàng của


hoạt động kinh doanh


Việc năng suất lao động theo thời gian tại khu vực đã triển khai TTQLTM tăng lên
đã góp phần giảm thời gian làm việc của cán bộ kho quỹ tại khu vực triển khai TTQLTM(7)

lại.


Số vụ việc phát sinh tại bộ phận quỹ có xu hướng giảm


Qua q trình chuyển đổi mơ hình TTQLTM, các vị trí tác nghiệp đã được phân
định rõ và quy định trách nhiệm cụ thể, giúp khắc phục tình trạng kiêm nhiệm, hạn chế


rủi ro tác nghiệp và đặc biệt là rủi ro đạo đức cán bộ. Do vậy, số vụ việc thừa, thiếu quỹ
nghiệp vụ những năm gần đây được giữ ổn định và số tiền thừa, thiếu quỹ có xu hướng


giảm tương đối. Cùng với kết quả đó là “ý thức tuân thủ, chấp hành đúng quy định vềcơng tác an tồn kho quỹ trong mọi hoạt động của cán” bộ cũng được nâng cao.
Tỷ lệ TQTM/Tài sản có có xu hướng giảm tương đối qua các năm


Với cầu giao dịch tiền mặt tăng lên bình quân mỗi năm trên 20%, việc duy trì tỷ lệ


TQTM/Tài sản có ổn định, chỉ tăng ở mức rất nhẹ (<0,02%/năm) trong những năm qua
chứng tỏ tỷ lệ TQTM/Tài sản có đã giảm tương đối so với nhu cầu giao dịch thực tế.


Mạng lưới ngân hàng được thúc đẩy để mở rộng


Nhằm thúc đẩy hoạt động bán lẻ, trong năm 2016, “Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam đã thành lập thêm 05 chi nhánh Bán lẻ” tại các địa bàn đã triển khai mơ
hình TTQLTM (các chi nhánh này đều khơng có kho tiền, khơng có bộ phận điều


chuyển).


“Từ việc xem xét các chỉ tiêu trên, tác giả nêu ra các vấn đề cịn hạn chế của mơ


hình TTQLTM hiện tại và chỉ ra nguyên nhân cụ thể của từng vấn đề hạn chế, ảnh hưởng
đến việc hồn thiện của mơ hình TTQLTM.”


Sang chƣơng III, sau khi xem xét định hướng hoạt động “quản lý tiền mặt của
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm Hồn


thiện mơ hình TTQLTM tại Ngân hàng TMCP Cơng thương” Việt Nam. Các giải pháp
đó bao gồm:


Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mơ hình TTQLTM theo hướng độc lập;Thứ hai, “tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác an tồn kho quỹ, cơng tác
vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, hồ sơ tài sản” bảo
đảm;(8)

làm kho quỹ;


Thứ tư, hồn thiện cơng tác quản lý, giám sát cho mơ hình TTQLTM; chun mơn
hóa các khâu trong công tác quản lý, điều hành tiền mặt;


Thứ năm, dứt điểm việc thay thế các xe chuyên dùng cũ, thường xuyên gặp sự cố


bằng xe chuyên dùng mới nhập phục vụ tối đa cho mơ hình TTQLTM;


Thứ sáu, nghiên cứu đề án thay thế các ATM cũ theo hướng cải tiến năng suất


tiếp quỹ ATM, chấm dứt tình trạng tận dụng máy ATM cũ đã hết khấu hao hiện nay;


Thứ bảy, hoàn thiện các văn bản chính sách theo hướng tinh giản quy trình
nghiệp vụ, tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ các khâu trong quy


trình;


Thứ tám, Quán triệt các đơn vị trong hệ thống nghiêm túc thực hiện giờ giao dịch
theo quy định để tạo thói quen tốt cho khách hàng, “tuân thủ thời gian thỏa thuận tiếp


quỹ, gom quỹ giữa các chi nhánh với Trung tâm quản lý tiền” mặt;


Thứ chín, tích cực tìm kiếm địa điểm đặt trụ sở phù hợp với mơ hình Trung tâm
quản lý tiền mặt, thiết kế trụ sở theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, “hỗ trợ tối đa chocác mặt hoạt động của mơ hình Trung tâm quản lý tiền” mặt;


Cuối cùng là các giải pháp hỗ trợ khác như xây dựng đội ngũ R&D mạnh để đẩy
mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, hồn thiện một số hoạt động của mơ hình TTQLTM.


Ngồi nhóm các giải pháp, để tạo được “mơi trường tốt hơn trong việc hồn thiện
mơ hình TTQLTM của các NHTM nói chung và đối với Ngân hàng TMCP Cơng thương


Việt Nam nói riêng, tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và

×