Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

Biểu đồ | Toán học, Lớp 7 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 18 trang )

(1)


(2)

Bài tập: Khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp, người
điều tra ghi lại kết quả vào bảng sau:


35 30 28 30 30 35 28 30 30 35


35 50 35 50 30 35 35 30 30 50


Kiểm tra bài cũTrả lờia) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng “tần số”?


a) Dấu hiệu: Số cây trồng được của mỗi lp.


Giá trị (x)


Tần số (n)


288

7

3

N=20230

35

50
(3)

Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu,bảng “tần số”, người ta còn dùng biểu đồđể cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của


dấu hiệu và tần số.Vậy, làm thế nào để biểu diễn các giá trị


và tần số của chúng bằng biểu đồ.
(4)

Biểu đồ hình hộp chữ nhật

Biểu đồ hình quạt trònBiểu đồ đoạn thẳng0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


1980 1990 2000 2010


Viettel
Vinaphone
Moib
10
9
8


7
6
5
4
3
2
1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x


Biểu đồ hình chữ nhật1995 1997 1997 1998
20


15


10


5


0


Tiết 45 - Bài 3:Trong thực tế có rất nhiều loại biểu đồ như:Tiết học hơm nay chúng
ta chi xét dạng biểu đồ
(5)

1. Biểu đồ đoạn thẳng:Tiết 45 - Bài 3:Xét bảng “tần số” về số cây trồng được của mỗi lớp.


Giá trị (x)

28

30

35

50Tần số (n)

2

8

7

3

N=20Ý kiến cá nhân


Ý kiến


cá nhân


Ý ki


ến


cá nhâ


n


Ý kiến cá nhân


Ý kiến chung của cả nhóm về
chủ đề: Các bước dựng biểu
đồ đoạn thẳng về giá trị vàtần số.


(6)

1. Biểu đồ đoạn thẳng:Xét bảng “tần số” về số cây trồng được của mỗi lớp


Giá trị (x)

28

30

35

50Tần số (n)

2

8

7

3

N=20Tiết 45 - Bài 3:Cách dựng biểu đồ đoạn thẳng :


Bước 1: Dựng hệ trục toạ độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x,
trục tung biểu diễn các tần số n .


• Bước 3 : Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hồnh có cùng
hồnh độ.(7)

50
30


8Bước 1: Dựng hệ trục tọa độ,


trục hoành biểu diễn các giá trị
x, trục tung biểu diễn tần số n


(độ dài đơn vị trên hai trục có
thể khác nhau).


Bước 2: Xác định các điểm có tọa độ là
cặp số gồm giá trị và tần số của nó như:
(28;2), (30;8), (35;7), (50;3).


Bước 3: Nối mỗi điểm đó với điểm


trên trục hồnh có cùng hồnh độ.


Giá trị (x)


0 Cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


THCS Phulac
2
3
4
5
6
7
8
9


10
T
H
CS
P
h
u
la
c
O


Tần số (n)


10 28 30


2
4
7
8
35 50
20
10


+ Có 2 lớp trồng
được ít cây nhất là
28 cây.


+ Có 3 lớp trồng
được nhiều cây
nhất là 50 cây.+ Đa số các lớp
trồng được 30 cây
và 35 cây.


Dựa vào biểu đồ
vừa dựng, ta có thể
đọc được nội dung
gì về số cây trồng
của mỗi lớp?


Biểu đồ đoạn thẳng


Giá trị (x)

28 30 35 50


Tần số (n)

2 8 7 3 N=20


6


3


40(8)

Giá trị (x)


O


Tần số (n)


10 28 302
4
7
8
35 50
20
3
O


Tần số (n)


28 30 35 50


.
2
.
.
.
.
3
.
7
8


Giá trị (x)


Biểu đồ đoạn thẳng. Biểu đồ hình chữ nhật.


Có khi người ta thay các đoạn thẳng


bằng các hình chữ nhật(9)

1. Biểu đồ đoạn thẳng:- Cũng có khi các hình chữ
nhật được vẽ sát nhau để dễ
nhận xét và so sánh.


2. Chú ý:- Ngồi biểu đồ đoạn thẳng cịn có
biểu đồ hình chữ nhật.


Lưu ý: Khi vẽ các hình
chữ nhật thay thế cho
các đoạn thẳng thì đáy
dưới của hình chữ
nhật nhận điểm biểu
diễn giá trị làm trung
điểm.


O


Tần số (n)


28 30 35 50


.
2
.


.
.
.
3
.
7
8


Giá trị (x)


Tiết 45 - Bài 3:
(10)

1998
1997


1996
1995


0
5
10
15
20


nghìn ha


Năm


Biểu đồ hình chữ nhật

biểu diễn rừng


nước ta bị phá từ năm 1995 đến 1998
Nhìn vào biểu đồ em có nhận xét
gì về tình hình tăng, giảm diện


tích rừng bị phá?


Nhận xét : Trong những năm từ 1995- 1998(11)

(12)

1. Biểu đồ đoạn thẳng:


2. Chú ý.


- Cũng có khi các hình chữ nhật được vẽ sát nhau để dễ nhận xét và so
sánh.


- Ngoài biểu đồ đoạn thẳng cịn có biểu đồ hình chữ nhật.


Tiết 45 - Bài 3:Cách dựng biểu đồ đoạn thẳng:


Bước 1: Dựng hệ trục toạ độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x,
trục tung biểu diễn các tần số n .


• Bước 3 : Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hồnh có
cùng hồnh độ.(13)

3. Bài tập:


Bài 10-Sgk/tr14Điểm kiểm tra tốn (học kì I) của học sinh lớp 7C được ghi lại như sau:


Giá trị (x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Tần số (n) 0 0 0 2 8 10 12 7 6 4 1 N = 50


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?


b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng?


Đáp án:a) + Dấu hiệu: Điểm kiểm tra tốn (học kì I) của mỗi học sinh lớp
7C.


+ Số các giá trị : 50
1. Biểu đồ đoạn thẳng:
2. Chú ý:(14)

b) Biểu đồ đoạn thẳng:


n


0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1
2


4
6
7
8
10
12


x


? Dựa vào biểu đồ, hãy nhận
xét điểm kiểm tra HKI của
lớp 7C ?


Lớp 7C có 50 học sinh.


+ Cú duy nhất một học sinh


đạt điểm 10.


+ Có 2 học sinh bị điểm thấp


nhất là điểm 3.


+ Đa số đạt điểm trung bình
tử 5 và 6 điểm.(15)

Vậy lớp 7C có bao
nhiêu học sinh đạt
điểm trung bình trởlên ? Đạt tỉ lệ bao
nhiêu phần trăm ?


Lớp 7C có 40 học sinh đạt
điểm trung bình trở lên. Đạt


tỉ lệ: 80%


n


0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1
2
4
6
7
8
10
12
x


b) Biểu đồ đoạn thẳng:


Điểm nào số
học sinh đạt
nhiều nhất ?Điểm 6


Vậy giá trị 6 có tần số
lớn nhất là 12 được gọi(16)

(17)

(18)

- Ôn tập lại cách lập bảng “tần số”


Hướng dẫn về nhà:- Nghiên cứu lại cách dựng biểu đồ đoạn


thẳng.


×