Tải bản đầy đủ (.pdf) (31 trang)

Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh | Lớp 7, Sinh học - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.63 MB, 31 trang )

(1)


(2)

Câu 1: Trùng ki t l và trùng s t rét có đ c đi m ế ị
gì gi ng nhau v c u tao và l i s ng?ố ề ấ ố ố


Tr l i: + C u t o : Là c th đ n bào , có kích ả ờ ấ ạ ơ ể ơ
thước hi n viể(3)

BÀI 7

(4)

N I DUNG:I.Đ C

Ặ ĐI M CHUNG


II.VAI TRÒ TH C TI N
(5)

BÀI 7 :Đ C ĐI M CHUNG VÀ VAI TRÒ Ặ
TH C TI N C A V T NGUYÊN SINHỰ


I. Đ C ĐI M CHUNGẶ(6)

T


T di n Đ i th Kích ước C u t oấ ạ Th c ăn ph n di B ậộ
chuy nể


Hình
th c ứ
sinh


s nả


Hiển vi L nớ 1 t bàoế Nhiều t ế
bào


1 Trùng roi
2 Trùng


bi n hìnhế
3 Trùng


giày
4 Trùng


ki t lế ị


5 Trùng s t ố
rét


x x V n h u c ơ Roi Vơ tính


x x VK, v n ụ
h u cữ ơ


Chân giả


Vơ tính
x x VK, v n h u c ơ Lơng b iơ Vơ tính


x x H ng c uầồx


Chân giả Vơ tính


x H ng ồ(7)

Câu 1. Đ ng v t nguyên sinh ộ
s ng t do có nh ng ố đ cặ
đi m gì ?ể


Đáp án. Đ ng v t nguyênộ


sinh s ng t do có ố đ c ặ đi m:ể
- Kích thư c hi n vi và cớ ơ thể
ch có 1 t bào.ỉ ế


- Cơ quan di chuy n phát tri nể


- H u h t dinh dầ ế ư ng ki u ỡ
đ ng v t( d dộ ị ư ng)ỡ


- Sinh s n vơ tính b ng cách ả
phân đôi .


Câu 2. Đ ng v t nguyên sinh ộ
s ng ký sinh co ùnh ng ố đ c ặ
đi m gì ?ể


Đáp án. Đ ng v t nguyên sinh ộ
s ng ký sinh có ố đ c ặ đi m:ể-Kích thư c hi n vi và cớ ơ th ch ể
có 1 t bào.ế


- Cơ quan di chuy n tiêu gi m ể
hay kém phát tri nể


-Dinh dư ng ki u ỡ ể đ ng v t ộ
(d dị ư ng)ỡ


- Sinh s n vơ tính v i t c ả ớ ố đ r t ộ ấ
nhanh ( phân đôi và phân nhi u) ề
Câu 3. Đ ng v t nguyên sinh có các đ c ặ đi m gì(8)

Câu 3. Đ ng v t nguyên sinh có các

đ c


đi m gì chung ?Đáp án.


Đ ng v t nguyên sinh có ộ ậ đ c ặ đi m chung:ể
- Có kích thư c hi n viớ ể


- Cơ th ch là m t t bào ể ỉ ộ ế đ m nh n m i ch c nả ậ ọ ứ ăng s ng.ố
- Dinh dư ng ch y u b ng cách d dỡ ủ ế ằ ị ư ngỡ(9)

BÀI 7 :Đ C ĐI M CHUNG VÀ VAI TRÒ Ặ
TH C TI N C A V T NGUYÊN SINHỰ


I. Đ C ĐI M CHUNGẶ
II. VAI TRÒ TH C TI NỰ
(10)

(11)

Hình : S ự đa d ng ạ


phong phú c a ủ đ ng v t ộ
nguyên sinh trong gi t ọ
nư c l y t r bèo ao ớ ấ ừ ễ
nuôi cá(12)

(13)

Trùng Amip sông trong sông su i, h ń ố ồ ướ ấc m,


th m chí c trong b b i, gây đau đ u, c ,s t làm ậ ả ể ơ ầ ổ ố
t n thổ ương não còn gây t vong ngử ở ười(14)

Trùng s t rétố(15)

Trung Amip (Entamoeba histolytica)̀


Ðau b ng(16)

• Trùng roi gây b nh “ng li bì” ph bi n vùng xích đ o châu ệ ủ ổ ế ở ạ
Phi. V t ch trung gian truy n b nh là ru i txe - txe. (Ngậ ủ ề ệ ồ ười
b nh ban đ u s t nh , sau đó ki t s c và bu n ng , n u ệ ầ ố ẹ ệ ứ ồ ủ ế(17)

Do b nhi m lo i trùng roi gây viêm nhi m c t ị ễ ạ ễ ổ ử
cung n và t c ng d n tinh c a nam gây vô ở ữ ắ ố ẫ ủ(18)

(19)

B ng 2. Vai trò th c ti n c a

ủ đ ng


v t nguyên sinhVai trò th c ti nự ễ Tên các đ i di nạ ệLàm th c ứ ăn cho đ ng v t ộ ậ
nh , ỏ đ c bi t giáp xác nhặ ệ ỏ


Gây b nh ệ ở đ ng v tộ ậ


Gây b nh ngệ ở ư iờ


Có ý nghĩa v m t ề ặ đ a ch tị ấ


Trùng giày, Trùng bi n hình, ế
Trùng roi


C u trùngầ


Trùng ki t l , Trùng s t rét, ế ị ố
Trùng b nh ngệ ủ(20)

M t l iặ ợ


- Làm th c ứ ăn cho đ ng v t nh , Đ c bi t ộ
giáp


xác nh ; Ch th v ỏ ỉ ị ề đ s ch c a môi ộ ạ
trư ngờ


nư c.ớ


- Có ý nghĩa v m t ề ặ đ a ch tị
Tác h iạ
(21)

III. BI N PHÁP PHÒNG CH NGỆ


B nh do ĐVNS gây ra nguy hi m cho ệ


người và ĐV v y chúng ta s ng môi ậ


trường hi n nay c n ph i làm gì đ ệ(22)

(23)

(24)

(25)

V sinh n i , phun thu c di t côn trùng, ki m tra máu ch t ch ệ ơ ở ố ệ ể ặ ẽ
ng i cho(26)

III. BI N PHÁP PHÒNG B NHỆ


TH O LU N NHÓM 4 VÀO B NG SAU:Ả


Tên ĐV gây b nhệ Nguyên nhân gây


b nhệ Cách phòng


Trùng ki t lế ị


Trùng s t rétố


Trùng roi gây
ng li bìủ


Trùng c uầ


Do khơng r a tay s ch ử


s khi ăn, ăn th c ăn ẽ
s ngố


R a tay s ch s khi ăn, ử
không ăn th c ăn s ng ứ
ăn chín u ng sơiố


Ng khơng m c màn, ủ
v sinh còn b n, đ ng ệ
nhi u nề ước ao tù


Ng m c màn,v sinh ủ ắ
c ng rãnh, di t mu i ố
anôphen


Di t ru i xe xe,v sinh ệ
n i , ki m soát ch t ơ ở
ch ngẽ ười cho máu
Do ru i xe xe truy n ồ


b nhệ(27)

III. BI N PHÁP PHÒNG B NHỆ


-Ăn chín u ng sơi, r a tay trố ử ước khi ăn,


-Ng ph i m c màn, v sinh c ng rãnh xung quanh ủ ả ắ ệ ố
khu v c s ngự ố(28)

câu sau:
Đ ng v t nguyên sinh có nh ng

đ c

ặ đi m

ể :A- Cơ th có c u t o ph c t p.ể ấ ạ ứ ạ
B- Cơ th g m m t t bào.ể ồ ộ ế


C- H u h t sinh s n vơ tính.ầ ế


D- Cơ quan di chuy n phát tri n.ể


E- T ng h p ổ ợ đư c ch t h u cợ ấ ữ ơ nuôi s ng cố ơ
th .ể


G- S ng d dố ị ư ng nh ch t h u cỡ ấ ữ ơ có s n.ẵ(29)

2. Hãy k tên m t s

ộ ố đ ng v t nguyênsinh gây b nh ng

ư i và cách truy nb nh?Đáp án

.


Các đ ng v t nguyên sinh gây b nh choộ ậ ệ


ngư iờ :Trùng ki t l , Trùng s t rét, Trùng b nh ngế ị ố ệ ủ


Cách truy n b nh c a chúng nh ư sau:


- Trùng ki t l : Bào xác chúng qua con ế ị đư ng tiêu ờ


hóavà gây b nh ru t ngệ ở ộ ư i.ờ(30)

D n dò- H c bài, làm bài t p 1,2,3 SGK- Đ c m c “ Em có bi t”

ế
(31)

BÀI H C C A CHÚNG TA Đ N ĐÂYLÀ K T THÚC. XIN CHÀO VÀ H N


×