Tải bản đầy đủ (.pdf) (24 trang)

Biện pháp đấu tranh sinh học | Lớp 7, Sinh học - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (911.82 KB, 24 trang )

(1)


(2)

KI M TRA BÀI CŨCâu 1: Cho bi t nh ng nguyên nhân

ế


d n đ n s suy gi m tính đa d ng

ế


sinh h c?
(3)

(4)

CÁC N I DUNG C N TÌM HI U TRONG BÀI:I. Th nào là bi n pháp đ u tranh sinh h c?

ế


II.Các bi n pháp đ u tranh sinh h c
(5)

Bài 59:

BI N PHÁP Đ U TRANH SINH H C*****


I. Th nào là bi n pháp đ u tranh sinh h c?ế


Đ u tranh sinh h c là bi n pháp s d ng các thiên đ ch, gây ấ ử ụ
b nh truy n nhi m và gây vô sinh cho sinh v t gây h i nh mệ
h n ch tác h i c a các sinh v t gây h i. ạ ế ạ ủ(6)

Các bi n pháp đ u ệ


tranh sinh h cọ Tên sinh v t gây h iạ Tên sinh v t tiêu di t sinh v t gây h i (thiên đ ch)ậ ậạ ệị


- S d ng thiên đ ch ử ụ
tiêu di t tr c ti p sinh ệ ế
v t gây h iậ


- S d ng thiên đ ch ử ụ
đ tr ng kí sinh vào ẻ ứ


sinh v t gây h i hay ậ
tr ng sâuứ


- S d ng vi khu n ử ụ
gây b nh truy n ệ
nhi m di t sinh v t ễ
gây h iạ(7)

Bài 59:

BI N PHÁP ĐÂU TRANH SINH H C*****


I. Th nào là bi n pháp đ u tranh sinh h c?ế


Đ u tranh sinh h c là bi n pháp s d ng các thiên đ ch, gây ấ ử ụ
b nh truy n nhi m và gây vô sinh cho sinh v t gây h i nh mệ
h n ch tác h i c a các sinh v t gây h i. ạ ế ạ ủ


II. Nh ng bi n pháp đ u tranh sinh h c:ữ
1) S d ng thiên đ ch:ử ụ(8)

Các bi n pháp đ u ệ


tranh sinh h cọ Tên sinh v t gây h iạ Tên sinh v t tiêu di t sinh v t gây h i (thiên đ ch)ậ ậạ ệị


- S d ng thiên đ ch ử ụ
tiêu di t tr c ti p sinh ệ ế
v t gây h iậ


- S d ng thiên đ ch ử ụ


đ tr ng kí sinh vào ẻ ứ
sinh v t gây h i hay ậ
tr ng sâuứ


- S d ng vi khu n ử ụ
gây b nh truy n ệ
nhi m di t sinh v t ễ
gây h iạ


- Gây vô sinh đ di t ể ệ
sinh v t gây h iậ


- sâu,b ,cua, c…ọ ố
- chu tộ


- u trùng sâu bấ ọ
- mu iỗ


…..


- chim,gà,v t,ng ng,ngan…ị ỗ
- mèo,r n,di u hâu…ắ ề(9)

(10)

B xít ăn sâu nonọ R n ăn chu tắ(11)

(12)

Bài 59:

BI N PHÁP Đ U TRANH SINH H C*****


I. Th nào là bi n pháp đ u tranh sinh h c?ếĐ u tranh sinh h c là bi n pháp s d ng các thiên đ ch, gây ấ ử ụ
b nh truy n nhi m và gây vô sinh cho sinh v t gây h i nh mệ
h n ch tác h i c a các sinh v t gây h i. ạ ế ạ ủ


II. Nh ng bi n pháp đ u tranh sinh h c:ữ
1) S d ng thiên đ ch:ử ụ


a. S d ng thiên đ ch đ tiêu di t tr c ti p sinh v t gây h iử ụ ế
VD:…


b. S d ng thiên đ ch đ tr ng kí sinh vào sinh v t gây h i hayử ụ ẻ ứ
tr ng c a sâu h iứ(13)

Các bi n pháp đ u ệ


tranh sinh h cọ Tên sinh v t gây h iạ Tên sinh v t tiêu di t sinh v t gây h i (thiên đ ch)ậ ậạ ệị


- S d ng thiên đ ch ử ụ
tiêu di t tr c ti p sinh ệ ế
v t gây h iậ


- S d ng thiên đ ch ử ụ
đ tr ng kí sinh vào ẻ ứ
sinh v t gây h i hay ậ
tr ng sâuứ


- S d ng vi khu n ử ụ
gây b nh truy n ệ
nhi m di t sinh v t ễ


gây h iạ


- Gây vô sinh đ di t ể ệ
sinh v t gây h iậ


- sâu,b ,cua, c…ọ ố
- chu tộ


- u trùng sâu bấ ọ
- mu iỗ


…..


- chim,gà,v t,ng ng,ngan…ị ỗ
- mèo,r n,di u hâu…ắ ề


- cá
- cóc
…..


- tr ng sâu xámứ
- cây xương r ngồ
….


- ong m t đắ ỏ(14)

(15)

Ong vàng kí sinh sâu đ c thânụ
Ong kí sinh hình l ng đènồ
Ong m t đ đ tr ngắ ỏ ẻ ứ
(16)

Bài 59:

BI N PHÁP Đ U TRANH SINH H C*****


I. Th nào là bi n pháp đ u tranh sinh h c?ế


Đ u tranh sinh h c là bi n pháp s d ng các thiên đ ch, gây ấ ử ụ
b nh truy n nhi m và gây vô sinh cho sinh v t gây h i nh mệ
h n ch tác h i c a các sinh v t gây h i. ạ ế ạ ủ


II. Nh ng bi n pháp đ u tranh sinh h c:ữ
1) S d ng thiên đ ch:ử ụ


a. S d ng thiên đ ch đ tiêu di t tr c ti p sinh v t gây h iử ụ ế
VD:…


b. S d ng thiên đ ch đ tr ng kí sinh vào sinh v t gây h i hayử ụ ẻ ứ
tr ng c a sâu h iứ


VD:


2) S d ng vi khu n gây b nh truy n nhi m cho sinh v t gây h i:ử ụ(17)

Các bi n pháp đ u ệ


tranh sinh h cọ Tên sinh v t gây h iạ Tên sinh v t tiêu di t sinh v t gây h i (thiên đ ch)ậ ậạ ệị


- S d ng thiên đ ch ử ụ
tiêu di t tr c ti p sinh ệ ế
v t gây h iậ- S d ng thiên đ ch ử ụ
đ tr ng kí sinh vào ẻ ứ
sinh v t gây h i hay ậ
tr ng sâuứ


- S d ng vi khu n ử ụ
gây b nh truy n ệ
nhi m di t sinh v t ễ
gây h iạ


- Gây vô sinh đ di t ể ệ
sinh v t gây h iậ


- sâu,b ,cua, c…ọ ố
- chu tộ


- u trùng sâu bấ ọ
- mu iỗ


…..


- chim,gà,v t,ng ng,ngan…ị ỗ
- mèo,r n,di u hâu…ắ ề


- cá
- cóc
…..


- tr ng sâu xámứ


- cây xương r ngồ
….


- ong m t đắ ỏ


- bướm đêm n p t Achentinaậ ừ
….


- thỏ(18)

Bài 59:

BI N PHÁP Đ U TRANH SINH H C*****


I. Th nào là bi n pháp đ u tranh sinh h c?ế


Đ u tranh sinh h c là bi n pháp s d ng các thiên đ ch, gây ấ ử ụ
b nh truy n nhi m và gây vô sinh cho sinh v t gây h i nh mệ
h n ch tác h i c a các sinh v t gây h i. ạ ế ạ ủ


II. Nh ng bi n pháp đ u tranh sinh h c:ữ
1) S d ng thiên đ ch:ử ụ


a. S d ng thiên đ ch đ tiêu di t tr c ti p sinh v t gây h iử ụ ế
VD:…


b. S d ng thiên đ ch đ tr ng kí sinh vào sinh v t gây h i hayử ụ ẻ ứ
tr ng c a sâu h iứ


VD:2) S d ng vi khu n gây b nh truy n nhi m cho sinh v t gây h i:ử ụ


VD:


3) Gây vô sinh di t đ ng v t gây h i:ệ ộ(19)

Các bi n pháp đ u ệ


tranh sinh h cọ Tên sinh v t gây h iạ Tên sinh v t tiêu di t sinh v t gây h i (thiên đ ch)ậ ậạ ệị


- S d ng thiên đ ch ử ụ
tiêu di t tr c ti p sinh ệ ế
v t gây h iậ


- S d ng thiên đ ch ử ụ
đ tr ng kí sinh vào ẻ ứ
sinh v t gây h i hay ậ
tr ng sâuứ


- S d ng vi khu n ử ụ
gây b nh truy n ệ
nhi m di t sinh v t ễ
gây h iạ


- Gây vô sinh đ di t ể ệ
sinh v t gây h iậ


- sâu,b ,cua, c…ọ ố
- chu tộ- u trùng sâu bấ ọ
- mu iỗ


…..


- chim,gà,v t,ng ng,ngan…ị ỗ
- mèo,r n,di u hâu…ắ ề


- cá
- cóc
…..


- tr ng sâu xámứ
- cây xương r ngồ
….


- ong m t đắ ỏ


- bướm đêm n p t Achentinaậ ừ
….


- thỏ


…. - vi khu n myoma va vi khu n calixi ẩ ẩ
…..


- ru iồ
….
(20)

(21)

Bài 59:

BI N PHÁP Đ U TRANH SINH H C


*****


I. Th nào là bi n pháp đ u tranh sinh h c?ế


Đ u tranh sinh h c là bi n pháp s d ng các thiên đ ch, gây b nh truy nấ ử ụ
nhi m và gây vô sinh cho sinh v t gây h i nh m h n ch tác h i c a cácễ ế ạ ủ


sinh v t gây h i. ậ


II. Nh ng bi n pháp đ u tranh sinh h c:ữ


1) S d ng thiên đ ch:ử ụ


a. S d ng thiên đ ch đ tiêu di t tr c ti p sinh v t gây h i.ử ụ ế VD:…ạ
b. S d ng thiên đ ch đ tr ng kí sinh vào sinh v t gây h i hayử ụ ẻ ứ
tr ng c a sâu h i.ứ ạ VD:


2) S d ng vi khu n gây b nh truy n nhi m cho sinh v t gây h i:ử ụ ạVD:…


3) Gây vô sinh di t đ ng v t gây h i:ệ ộ VD:…


III. u và nhƯ ược đi m c a nhũng bi n pháp đ u tranh sinh h c:ể


1) u đi m:Ư


- Tiêu di t đệ ược nhi u loài sinh v t gây h i.ề


- Không gây ô nhi m môi trễ ường.- H n ch ng đ c th c ph m cho ngạ ế ộ ộ ười và đ ng v t.ộ
- Kinh phi th pấ


2) Nhược đi m:ể


- Ch có hi u qu khi khí h u n đ nh.ỉ ậ ổ


- Tiêu di t không tri t đ sinh v t gây h i.ệ ệ ể(22)

C NG C :Câu 1: Th nào là đ u tranh sinh h c?

ếCâu 2: Nêu nh ng bi n pháp đ u tranh sinh h c?
(23)

H

ướ

ng d n v nhà:-

H c bài 59 và tr l i câu h i SGK

ả ờ- Chu n b bài 60:
(24)×