Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Bài giảng GDCD 7 bài 2 Trung thực | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.2 KB, 11 trang )

(1)


(2)

* Nh ng hành vi sau

đây, hành vi nào sai?4.Ng d y mu n, xin phép ngh v i lý do b nh.

ủ ậ

ỉ ớ


3.Xin ti n h c

ọ đ ch

ơi đi n t .

ệ ử1.Tr c nh t l p mình s ch,

ậ ớ

đ y rác sang l p b n.2.Gi ki m tra bài cũ, gi v

ờ ể

ả ờ đau đ u xu ng phòng y t .

ế5.T t c các ý trên.

ấ ả
(3)

II. Tr l i câu h i g i ý:ả ờ ỏ ợ


a. Bra- man- tơ đã đ i x v i Mi- ken- lố ử ớ ăng - giơ như th naò?ế


→ ông là ngư i trung th c, tôn tr ng chân lý, cơng minh chính tr cờ ự ọ ự


d.Vì sao ông x s nhử ự ư v y. ậ Theo em, ông là ngư i nhờ ư th nào?ế
c. Mi- ken- lăng- giơ có thái đ nhộ ư th nào v i Bra-man-tế ớ ơ?


b. Vì sao Bra-man- tơ có thái đ nhộ ư v y?ậ


-Kình đ ch, chị ơi x u, làm h i Mi-ken- lấ ạ ăng- giơ.


- S Mi-ken -lợ ăng -giơ l n átấ(4)

+ Trái v i trung th c là gì ?ớ ự


- Trái v i trung th c: D i trá, ớ ự ố
xuyên t c, bóp méo s th t.ạ ự ậ•V y:ậ


-Em hi u th nào là trung th c?ể ế ự


+ Bi u hi n c a trung th c ể ệ ủ ự
như th nào?ế


a.Trung th c là ự tôn tr ng s ọ ự
th t, tôn tr ng l ph i, chân lý.ậ ọ ẽ ả


- Ngay th ng th t thàẳ ậ
Dũng c m nh n l iả ậ ỗ(5)

-Câu h i:ỏ


a. Tìm nh ng bi u hi n tính trung th c trong h c t p (nhóm 1-2)ữ ể ệ ự ọ ậ

* Ho t

ạ đ ng nhóm:-Th i gian: 3 phút.ờ


- Khơng nói x u, l a d i, không ấ ừ ố đ l i cho ngổ ỗ ư i khác, dũng c m ờ ả
nh n khuy t ậ ế đi m.ể


- B o v cái ả ệ đúng, phê phán cái sai, không l y c p ấ ắ đ dùng c a ồ ủ
ngư i khác)ờ


b. Nh ng bi u hi n tính trung th c trong quan h v i m i ngữ ể ệ ự ệ ớ ọ ư i ờ
( Nhóm 3-4)


- D i trá, xuyên t c, bóp méo s th tố ạ ự ậ
(6)

+ Theo em,trung th c có ý nghĩa ự
như th nào trong cu c s ng?ế ộ ố


b. Trung th cự là đ c tính c n ứ ầ
thi t, quí báu, gế iúp ta nâng cao
ph m giá. Ngẩ ư i có tính trung ờ
th c ự đư c m i ngợ ọ ư i tin yêu ờ
kính tr ng, làm xã h i lành ọ ộ
m nh t t ạ ố đ pẹ(7)

IV. Bài t p7.Bao che thi u xót cho ng

ế

ư i

ờ đã giúp đ mình.BT a: trong nh ng hành vi sau

đây, hành vi nào th hi n

ể ệ đ c


tính “Trung Th c

ự ”:1.Làm h bài cho b n;2.Quay cóp trong gi ki m tra;

ờ ể


3.Nh n l i thay cho b n;

ậ ỗ4.Th ng th ng phê bình khi b n m c khuy t

ế đi m;


5.Dũng c m nh n l i c a mình;

ậ ỗ ủ
(8)

-Trung th c: ự


+Khơng quay cóp+ Nh t ặ đư c c a rợ ủ ơi tr l i ngả ạ ư i m tờ ấ


-Thi u trung th c: ế


+ M v khi làm ki m traở ở ể


+ L y ấ đ dùng c a ngồ ủ ư i khácờ


IV. Bài t p :ậ


BTb : Th y thu c gi u không cho ngầ ố ấ ư i b nh bi t s th t v cờ ệ ế ự ậ ề ăn b nh ệ
hi m nghèo c a h . Em có suy nghĩ gì v vi c làm ể ủ ọ ề ệ đó c a ngủ ư i th y ờ ầ
thu c.ố


-Bi u hi n c a vi c làm ể ệ ủ ệ đó là lịng nhân đ o, tình nhân ái gi a con ạ ữ
ngư i v i con ngờ ớ ư i.ờ


-Giúp ngư i b nh l c quan yêu ờ ệ ạ đ i hờ ơn.(9)

-V i cha m th y cô:

ẹ ầ+Ngay th ng, th t thà, không gian d i trong ki m tra, không


d i trá+Dũng c m nh n khuy t

ế đi m


+ Phê bình ngư i có l iIV. Bài t p :
(10)

- Sưu t m t c ng , ca dao, danh ngôn- H c bài
(11)×