Tải bản đầy đủ (.pdf) (23 trang)

Lớp hai lá mầm và lớp 1 lá mầm | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.09 MB, 23 trang )

(1)

BÀI GI NG SINH H C 6Bai 42: L P HAI LA MÂM

̀

Ớ

́

̀
(2)

KI M TRA BÀI CŨ


KI M TRA BÀI CŨ
Nêu đ c đi m c a th c v t H t kín?

Nêu đ c đi m c a th c v t H t kín?


TL:TL:-- Có c quan sinh d

ơ

ưỡ

ng phát tri n đa d ng, trong


thân có m ch d n phát tri n.- Có hoa, qu và h t n m trong qu (tr

ạ ằ

ướ

c đó là


nỗn n m trong b u). Hoa và qu có nhi u d ng


khác nhau.- Môi tr

ườ

ng s ng đa d ng.

?

(3)

Bai 42. L P HAI LA MÂM VA L P

̀

Ớ

́

̀

̀ Ớ


MÔT LA MÂM

̣

́

̀
(4)

Tên cây R ễ Thân Ki u gân láể


- Rau má


- D a c nừ


- R qu tẻ


- C m n tr uỏ ầ
- iỔ


- Bàng


- Ngô


...(5)

(6)

Tên cây D ng rạ D ng thânạ Ki u gân láể


- Rau má


- D a c nừ
- R qu tẻ


- C m n tr uỏ ầ
- i Ổ- Bàng
- Ngô


...(7)

Tên cây

Rễ

Thân

Ki u gân lá- Rau má

- C c

- Bò

- Hình m ng- D a c n

- C c

- Cỏ

- Hình m ng


- R qu t

- Chùm

- Cỏ

- Song song


- C m n

ỏ ầtr u

- Chùm

- Cỏ

- Song song


- i

- C c

- Gỗ

- Hình m ng


- Bàng

- Coc

̣

- Gỗ

- Hình m ng- Ngơ

- Chùm

- Cỏ

- Song song
(8)

Tên cây D ng rạ D ng thân Ki u gân láể


Thu c l pộ ớ
M t lá ộ


m mầ Hai lá m mầ
- Rau má - C cọ - Bị Hình m ngạ


- D a ừc nạ - C cọ - Cỏ Hình m ngạ
- R ẻ


qu tạ - Chùm - Cỏ Song song
- C m n ỏ ầ


tr uầ - Chùm - Cỏ Song song


- i Ổ - C cọ - Gỗ Hình m ngạ


- Bàng - Coc̣ - Gỗ Hình m ngạ


- Ngơ - Chùm - Cỏ Song song(9)

Đ c đi m

Cây M t lá m m

Cây Hai lá m mKi u rGân láThân
(10)

(11)

Đ c đi m

Cây M t lá m m

Cây Hai lá m mKi u rGân láThân
Sô canh hoa

́

́Rê chum

̃

̀

Rê coc

̃

̣Song song hoăc

̣hinh cung

̀

Hinh mang

̀

̣Thân co hoăc thân

̉

̣


côt

̣Thân gô hoăc thân

̃

̣


leo, thân bò3 hoăc 6 canh hoa

̣

́

4 hoăc 5 canh hoa

̣

́
(12)

(13)

Đ c đi m

Cây M t lá m m

Cây Hai lá m mKi u rGân láThânSô canh hoa

́

́Rê chum

̃

̀

Rê coc

̃

̣Song song hoăc

̣
hinh cung

̀

Hinh mang

̀

̣Thân co hoăc thân

̉

̣


côt

̣Thân gô hoăc thân

̃

̣


leo, thân bò3 hoăc 6 canh hoa

̣

́

4 hoăc 5 canh hoa

̣

́Phôi co 1 la mâm

́

́

̀

Phôi co 2 la mâm

́

́

̀
(14)

- Cây môt la mâm:

̣

́

̀

co rê chum, thân co hoăc thân côt, gân

́ ̃

̀

̉

̣

̣


la hinh cung hoăc song song, va hoa th

́ ̀

̣

̀

ườ

ng 4 hoăc 5 canh

̣

́VD: c m n tr u, ngô, re quat,….

ỏ ầ

̉

̣- Cây hai la mâm:

́

̀

co rê coc, thân gô, thân co hoăc thân bò,

́ ̃

̣

̃

̉

̣


gân la hinh mang, va hoa th

́ ̀

̣

̀

ườ

ng co 3 hoăc 6 canh

́

̣

́VD: D a can, rau ma, cai, bang,….

ừ

̣

́

̉

̀Bai 42. L P HAI LA MÂM VA L P MÔT LA MÂM

̀

Ớ

́

̀

̀ Ớ

̣

́

̀
(15)

Bai 42. L P HAI LA MÂM VA L P MÔT LA MÂM

̀

Ớ

́

̀

̀ Ớ

̣

́

̀1/ Cây hai la mâm va cây môt la mâm

́

̀

̀

̣

́

̀
(16)

Đ c đi m

Cây M t lá m m

Cây Hai lá m m
Ki u rGân láThânSô canh hoa

́

́S m m c a phôi

ố ầRê chum

̃

̀

Rê coc

̃

̣Song song hoăc

̣


hinh cung

̀Hinh mang

̀

̣Thân co hoăc thân

̉

̣


côt

̣Thân gô hoăc thân

̃

̣


leo, thân bo

̀3 hoăc 6 canh hoa

̣

́

4 hoăc 5 canh hoa

̣

́Phôi co 1 la mâm

́

́

̀

Phôi co 2 la mâm

́

́

̀Đăc điêm phân

̣

̉


biêt gi a l p môt

̣

ữ ớ

̣

(17)

Bai 42. L P HAI LA MÂM VA L P MÔT LA MÂM

̀

Ớ

́

̀

̀ Ớ

̣

́

̀2/ Đăc điêm phân biêt gi a l p hai la mâm va l p

̣

̉

̣

ữ ớ

́

̀

̀ ớ


môt la mâm

̣

́

̀
(18)

Bai 42. L P HAI LA MÂM VA L P MÔT LA MÂM

̀

Ớ

́

̀

̀ Ớ

̣

́

̀2/ Đăc điêm phân biêt gi a l p hai la mâm va l p

̣

̉

̣

ữ ớ

́

̀

̀ ớ


môt la mâm

̣

́

̀- Đăc điêm chu yêu đê phân biêt gi a l p môt la mâm

̣

̉

̉

́

̉

̣

ữ ớ

̣

́

̀


va l p hai la mâm la

̀ ớ

́

̀

̀ sô la mâm cua phôi.

́ ́

̀

̉- Ngoai ra con môt vai dâu hiêu phân biêt khac nh

̀

̀

̣

̀

́

̣

̣

́

ư
(19)

11 22 3 4 5


3


Em hãy nh n bi t cây M t lá m m và cây Hai lá m m

ế

:


Hai lá m m

M t lá m m11 3 22


3


4


5


Ta đã bi t th c v t h t kín r t đa d ng, trong thiên nhiên cóế ậ ạ


th g p nh ng trể ặ ường h p ngo i l , ví d : có cây hoa khơng ợ ạ ệ
cánh ho c ngặ ượ ạ ấc l i r t nhi u cánh, lá c a m t vài cây Hai lá ề
m m có khi có các gân chính x p hình cung,…Trong nh ng ầ ế


trường h p này, đ nh n bi t cây thu c l p nào c n ph i d a ợ ế ộ ớ ả ự
vào nhi u đ c đi m khác nhau ch không th ch d a vàoề ỉ ự(20)

1.Nhóm cây nào sau đây thu c lo i cây


m t lá m m:a.Cây mít, cây hành, cây r qu t, cây l c, cây kêẻ ạ ạ


b.Cây r qu t, cây ngô, cây t i tây, cây kê, cây hànhẻ ạ ỏ
c.Cây xoài, cây bưởi, cây l c ,cây hành, cây mítạ


d.Cây bưởi, cây ngô, cây táo ,cây cam, cây hành


2

.Nhóm cây nào sau đây thu c lo i cây hai lá m m:


a.Cây đào, cây nhãn,cây hành, cây xoài, cây cam


b.Cây xoài, cây bưởi, cây t i tây, cây camỏ


c. Cây cam, cây l c, cây mít, cây xồi ,cây bạ ưởi
d.Cây ngô, cây l c, cây táo, cây kê, cây xoàiạ
b. Cây r qu t, cây ngô, cây t i tây, cây kê, cây hànhẻ ạ ỏ


b. Cây r qu t, cây ngô, cây t i tây, cây kê, cây hànhẻ ạ ỏ


c. Cây cam, cây l c, cây mít, cây xồi, cây bạ ưởi
c. Cây cam, cây l c, cây mít, cây xồi, cây bạ ưởi


C NG CC NG C
(21)

3.Cây hai lá m m có đ c đi m:a.R chùm, gân hình m ng, hoa 5 cánh, thân đa d ngễ ạ ạ
b.R c c, gân song song, hoa 6 cánh, thân đa d ngễ ọ ạ
c.R c c, gân hình m ng, hoa 5 cánh,thân đa d ngễ ọ ạ ạ
d.R c c, gân hình m ng, hoa 6 cánh, thân đa d ngễ ọ ạ ạ


4.Cây m t lá m m có đ c đi m:a.R chùm,gân hình m ng,hoa 6 cánh, thân c và thân c tễ ạ ỏ ộ
b.R c c, gân song song và hình cung, hoa 6 cánh, thân c ễ ọ ỏ


và thân c tộ


c. R chùm,gân hình m ng,hoa 5 cánh, thân đa d ng ễ ạ ạ


d. R chùm, gân song song và hình cung, hoa 6 cánh, thân ễ


c và thân c tỏ ộ


c.R c c, gân hình m ng,hoa 5 cánh, thân đa d ngễ ọ ạ ạd. R chùm, gân song song và hình cung, hoa 6 cánh,ễ(22)

- H c bài, tr l i câu h i SGK

ả ờ


- Đ c m c: em có bi t

ế- Ôn l i các nhóm th c v t đã h c


- Chu n b bài 43
(23)×