Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

Hạt và các bộ phận của hạt | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 18 trang )

(1)


(2)

H

ạt do b ph n nào ộ
c a hoa t o thành?ủ


Sau khi th tinh noãn phát tri n thành h tụ ể ạ


H

ạ ồt g m có nh ng b ph n nào?ữ
Các lo i h t có đ c đi m gì ạ ạ(3)

(4)

Hình 33.2.


H t ngơ đã bóc vạ


Hình 33.1.


M t n a h t đ đen ộ ử ạ ỗ
đã bóc vỏ


Thân m mầ


R m mễ ầ


Ch i m mồ ầ


Lá m mầ


ch a ch t ứ ấ


dinh dưỡng d trự ữ


Thân m mầR m mễ ầ


Ch i m mồ ầ


Lá m mầ


Phôi nhũ(5)

Câu h iỏ Tr l iả ờ


H t đ đenạ ỗ H t ngơạ


H t g m có nh ng b ph n nào?ạ ồ ữ ộ ậ V và phôiỏ


(1đ)


V , phôi và ỏ
phôi nhũ (1đ)
B ph n nào bao b c và b o v ộ ậ ọ ả ệ


h t?ạ V h t (1đ)ỏ ạ V h t (1đ)ỏ ạ


Phơi g m có nh ng b ph n nào?ồ ữ ộ ậ Ch i m m, thân m m, lá m m, ầồ ầ ầ
r m m ễ ầ (1đ)


Ch i m m, thân ồ ầ
m m, lá m m, ầ ầ
r m m ễ ầ


(1đ)


Phơi có m y lá m m?ấ ầ Hai lá m mầ (1đ) M t lá ộ


m mầ (1đ)


Ch t dinh dấ ưỡng d tr c a h t ự ữ ủ ạ


ch a đâu?ứ ở Ở hai lá m mầ
(1đ)


phôi nhũ


(1đ)


Hãy tr l i các câu h i trong b ng dả ờ ưới đây?

(6)

Câu h iỏ Tr l iả ờ


H t đ đenạ ỗ H t ngôạ


H t g m có nh ng b ph n nào?ạ ồ ữ ộ ậ V và phôiỏ


(1đ)


V , phôi và ỏ
phôi nhũ (1đ)
B ph n nào bao b c và b o v ộ ậ ọ ả ệh t?ạ V h t (1đ)ỏ ạ V h t (1đ)ỏ ạ


Phơi g m có nh ng b ph n nào?ồ ữ ộ ậ Ch i m m, thân m m, lá m m, ầồ ầ ầ
r m m ễ ầ (1đ)


Ch i m m, thân ồ ầ
m m, lá m m, ầ ầ
r m m ễ ầ


(1đ)
Phơi có m y lá m m?ấ ầ Hai lá m mầ (1đ) M t lá ộ


m mầ (1đ)


Ch t dinh dấ ưỡng d tr c a h t ự ữ ủ ạ


ch a đâu?ứ ở Ở hai lá m mầ
(1đ)


phôi nhũ


(1đ)(7)

H t g m các b ph n:ạ ồ


- Vỏ


- PhôiLá m mầ


R m mễ ầ
Thân m mầ


Ch i m mồ ầ


Ch t dinh d ưỡng d tr c a h t ch a trong lá ự ữ ủ


m m ho c trong phôi nhũ.ầ ặ(8)

Vì sao ng

ườ

i ta ch gi

ỉ ữ


l i làm gi ng các h tto, ch c, m y,


không b s t s o

ị ứ ẹ


và không b sâu b nh?H t đ làm gi ng c n đ các đi u ki n sau:ạ ể


- H t to, ch c, m y:ạ


- H t không b s t s o:ạ ị ứ ẹ


- H t không b sâu b nh:ạ


Có nhi u ch t dinh dề ấ ưỡng và có phơi kh e.ỏ


Đ m b o cho h t n y m m phát tri nả ả ạ ả ầ ểthành cây con.(9)

b. Khác nhau


………. ...
………. ...
………. ...


a. Gi ng nhauố


Phi u h c t p: So sánh h t đ đen và h t ngôế ọ ậ ạ ỗ


Ho t đ ng

ạ ộ


nhómĐ c đi mặ ể H t đ đenạ ỗ H t ngôạ
Phôi nhũ


S lá m mố ầ


B ph n ch a ch t dinh dộ ậ ứ ấ ưỡng
d trự ữ


K t lu nế ậ(10)

Phi u h c t p: So sánh h t đ đen và h t ngôế ọ ậ ạ ỗ


b. Khác nhau


- H t đ u g m có v và phơi.ạ ề ồ ỏ- Phơi đ u g m có các b ph n: Lá m m, ch i m m, thân m m, r m m.ề ồ ộ ậ ầ ồ ầ ầ ễ ầ


a. Gi ng nhauố


Đ c đi mặ ể H t đ đenạ ỗ H t ngơạ


Phơi nhũ Khơng có Có


S lá m mố ầ Hai M t ộ


B ph n ch a ch t dinh dộ ậ ứ ấ ưỡng


d trự ữ Hai lá m mầ Phôi nhũ


K t lu nế ậ H t hai lá m mạ ầ H t m t lá m mạ ộ ầ(11)

- Cây hai lá m m:ầ- Cây m t lá m m:ộ Phôi c a h t ch có m t lá m m.ủ ạ ỉ ộ ầ
Phơi c a h t có hai lá m m.ủ ạ ầ(12)

(13)

2. Phân bi t h t m t lá m m và h t hai lá m mệ ạ


- Vỏ


- Phôi


Lá m mầR m mễ ầ
Thân m mầ


Ch i m mồ ầ


H t g m các b ph n:ạ ồ


Ch t dinh d ưỡng d tr c a h t ch a trong lá ự ữ ủ(14)

2 1
3


Nhóm 1
(DÃY 1)


3
2


1


Nhóm 2
(DÃY 2)(15)

Các thành viên trong nhóm luân phiên ghi tên cây
vào ô tương ng (ứ khác lo i câyạ c a ngủ ườ ế ưới k tr c).


M i ô ghi tên m t cây. Th i gian: ỗ ộ ờ 2 phút.


Cách ch i: ơLi t kê các cây m t lá m m, ệ
cây hai lá m mầ


Nhóm 1 Nhóm 2


Cây 1


lá m mầ lá m mCây 2ầ lá m mCây 1 ầ lá m mCây 2ầ


Nhóm 2


1 2 1


Nhóm 1


3 2 1


…...


…...
…...


…...


…...(16)

2 1
3Nhóm 1


3
2


1(17)

H c thu c bài và tr l i câu h i trong SGK.ọ ộ ả ờ ỏ


Làm bài t p trang 109 - SGK.ậ
Chu n b bài sau:ẩ ị


- Các lo i qu : Qu chò, qu ké, qu trinh n , qu c i, ạ ả ả ả ả ữ ả ả
qu chi chi, qu đ ,…ả ả ỗ(18)×