Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ 9 Quận 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (153.45 KB, 2 trang )

(1)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 01 trang)KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ 2


NĂM HỌC 2014 - 2015MÔN VẬT LÝ 9


Thời gian: 45 phút


(không kể thời gian phát đề)Câu 1. (2,5

điểm)a/

Cấu tạo của máy biến thế? Cuộn dây nào là cuộn sơ cấp, cuộn dây nào


là cuộn thứ cấp?b/

Máy biến thế có số vòng của hai cuộn dây là 400 vòng và 2000 vòng.


N

guồn điện 120 V xoay chiều cung cấp để máy biến thế hoạt động với


chức năng hạ thế. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp?Câu 2. (1,5

điểm)Nhận xét ảnh của một vật đặt trước thấu kính hội tụ trong các trường hợp:


- V

ật đặt trong khoảng tiêu cự.- V

ật đặt ngoài khoảng tiêu cự.


- V

ật đặt rất xa thấu kính.Câu 3. (1,5

điểm)
Biểu hiện của tật cận thị. Nêu biện pháp khắc phục tật cận thị.


Nêu các

biện pháp để giữ mắt khỏe và hạn chế tật của mắt.Câu 4. (1,5

điểm)Kính lúp là gì? Cơng dụng của kính lúp.Tính tiêu cự của kính lúp có số bội giác 10x. Sử dụng kính lúp này để


quan sát một vật có kích thước nhỏ, vật này cần đặt trong phạm vi nào của


kính

? Giải thích.Câu 5. (1,0

điểm)Truyền tải công suất điện 400 MW từ nguồn đến nơi tiêu thụ bằng cách


dùng

dây dẫn có điện trở tổng cộng 10 Ω. Hiệu điện thế ở hai đầu đường


dây

trước khi truyền tải là 500 kV. Tính cơng suất hao phí do tỏa nhiệt


trên đường dây.Câu 6. (2,0

điểm)Đặt vật AB vng góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự 18


cm (

điểm A trên trục chính). Vật AB cách thấu kính 12 cm.a/

Dựng ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính theo đúng tỉ lệ (khơng cần


nêu cách dựng)b/

Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính?HẾT
(2)

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II 2014-2015


MÔN VẬT LÝ 9Câu 1. (

2,5 điểm)-

Gồm hai cuộn dây dẫn có số vịng dây khác nhau

0,5đ-

Một lõi sắt có pha silic dùng chung cho cả hai cuộn dây

0,5đ-

Cuộn sơ cấp: cuộn dây nối với nguồn hiệu điện thế xoay chiều

0,2-

Cuộn thứ cấp: cuộn dây còn lại nối với thiết bị tiêu thụ điện.

0,2-

Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp:𝑈𝑈1


𝑈𝑈2

=𝑛𝑛1


𝑛𝑛2

=> U

2

= U

1

. n

2

: n

1

= 120 . 400 : 2000 = 24 V

1,0đCâu 2. (

1,5 điểm)-

Vật ở trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

0,5đ- Vật ở trong ngoài tiêu cự cho ảnh thật, cùng chiều với vật.

0,5đ
-

Vật ở rất xa cho ảnh thật, ảnh cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. 0,5đCâu 3. (

1,5 điểm)-

Nhìn rõ các vật ở gần, khơng nhìn rõ các vật ở xa

0,5đ-

Đeo thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng khoảng cực viễn

0,5đ- Biện pháp giữ mắt khỏe và hạn chế tật của mắt:

0,5đ+ Giữ mắt có thời gian nghỉ ngơi

+ Nơi học tập đủ ánh sáng+ đọc sách giữ khoảng cách phù hợp

+ ngồi đúng tư thế+ Có chế độ dinh dưỡng cho mắt( Chỉ cần nêu được 3 biện pháp)


Câu 4. (1,5 điểm)- Kính

lúp là TKHT có tiêu cự ngắn

0,5đ-

Tiêu cự kính f = 25 : G = 25: 10 = 2,5 cm

0,5đ-

Vật đặt cách kính tối đa 2,5 cm  cho ảnh áo, cùng chiều, lớn hơn vật. 0,5đCâu 5.

(1,0 điểm)Cơng suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây:


P

hp

=

22


U
P


R =

3 2


2
6


)
10
.
500
(


)
10
.
400
(


10 = 640000 W

1,0 đCâu 6: (2,0 điểm)-

Vẽ hình đúng

0,5đ- Chỉ ra được 2 cặp tam giác đồng dạng, suy ra tỉ số các cạnh tương ứng. 0,5đ
-

Tính đúng vị trí ảnh

1,0đChú ý:

*

Thiếu hai mũi tên chỉ đường truyền tia sáng trở lên, thiếu mũi tên thấukính, thiếu lời giải hoặc sai đơn vị trừ điểm tối đa mỗi nội dung 0,25 điểm trong


mỗi câu.* Vẽ hình khơng đúng tỉ lệ : - 0,5đ* Hình vẽ sai : khơng chấm phần xác định vị trí ảnh.


×