Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

Lao xao | Ngữ văn, Lớp 6 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.61 MB, 30 trang )

(1)


(2)

KI M TRA BÀI CŨ1. Trong bài Cây tre Vi t Nam

,


cây tre đư c miêu t có nh ngph m ch t n i b t gì ?

ổ ậ- V

ẻ đ p th ng th n, b t khu t.


- V

ẻ đ p thanh thoát, d o dai.
(3)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


Khán-I.Tìm hi u chung:ể(4)

Em bi t gì v nhà v

ế

ăn DuyKhán và tác ph m c a ông?Duy khán(1934 – 1995)
Quê B c Ninh. ở ắ


Là nhà văn quân đ i. Đ i tá v hộ ề ưu.(5)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


I.Tìm hi u chung:ể


1. Tác gi ,tác ph m:ả2. Đ c – hi u ọ ể chú thích:


Láu táu : cách nói nhanh,có khi v p váp, không rõ ti ng. ế
Gi i nghĩa t “láu ả
táu”.(6)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


I.Tìm hi u chung:

3.Th lo i:

ể ạH i kí t


truy n.
(7)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


I.Tìm hi u chung:ể


1. Tác gi ,tác ph m:ả


2. Đ c vọ ăn b n và tìm hi uảchú thích:


(SGK/112-113)
(Chú thích* SGK/112)


3.Th lo i:ể ạ


Nh ng phữ ương th c bi u ứ ể đ t nào ạ đư cợ
s d ng trong vử ụ ăn b n ả Lao xao ?


H i kí t truy nồ(8)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


I.Tìm hi u chung:1. Tác gi ,tác ph m:2. Đ c v

ăn b n và tìm hi u

ể chú thích:
(9)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


I.Tìm hi u chung:4. B c c:

ố ụ 3 ph n
- Ph n 1: T ầ ừ đ u ….“tr em nô ầ đùa râm ran.” (Phong c nh làng quê vào ả
lúc ch m hè.) ớ
-Ph n 2: Ti p ...”.nh n tha h vùng v y mây xanh” (Hình nh nh ng ầ ế
con chim hi n mang vui ề đ n cho tr i ế ờ đ t.)ấ


- Ph n 3: Còn l i (Miêu t nh ng loài chim x u, chim ác và loài chèo b o ầ
ch ng l i k ác)ố ạ ẻ(10)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


I.Tìm hi u chung:

- Ph n 2,3 nói v th gi i các lồi chim. Tác gi k t

ề ế ớ

ả ếh p miêu t và t s .

ự ự
(11)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


I.Tìm hi u chung:ể


1. Tác gi ,tác ph m:ả


2. Đ c vọ ăn b n và tìm hi uả


chú thích:

3.Th lo i:ể ạ H i kí t truy nồ ự ệ


4.B c c:ố ụ 3 ph nầ


Trong ph n 2,3 c a vầ ăn b n,ả
các loài chim đã đư c tác giợ


t và k theo trình t nào?ả(12)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


I.Tìm hi u chung:ể


1. Tác gi ,tác ph m:ả


2. Đ c vọ ăn b n và tìm hi uả ể chú thích:
3.Th lo i:ể ạ H i kí t truy nồ ự ệ


4.B c c:ố ụ 3 ph nầ


II .Tìm hi u chi ti t:ể ế


1.C nh làng quê vào bu i sángch m hè:


Trong đo n vạ ăn em v a ừ
đ c, c nh làng quê qua ọ
s h i tự ồ ư ng c a tác gi ở


đư c miêu t b ng ợ ả ằ
nh ng chi ti t và hình ữ ế(13)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


I.Tìm hi u chung:ể
II .Tìm hi u chi ti t:ể ế


1.C nh làng quê vào bu i sáng ch m hè:


- Hoa lan n tr ng xóa.ở ắ
- Hoa gi t ng chùm.ẻ ừ


- Hoa móng r ng thồ ơm như mùi mít chín.
- Ong ,bư m ớ đánh đu i nhau vì bổ ư m,vì ớ
hoa.


- Bư m hi n lành b ch ớ lao xao.
(14)

T t c nh ng chi ti t và hình nh ấ ả ế
trên đã t o nên m t âm hạ ư ng ở


như th nào?ế


Lao xao c a ong,


bư m, ớ đ t tr i, thiên nhiên.ấ


T ừ lao xao thu c ki u
c u t o t nào ?ấ ạ ừ(15)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


Khán-1. C nh làng quê vào bu i sáng ch m hè:


Em có nh n xét gì v ngh thu t ậ
miêu t c a nhà vả ủ ăn ?


Nhân hóa, câu văn ng n, hình nh ch n ắ
l c.ọ(16)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


Khán-II.Tìm hi u chi ti tể ế


1. C nh làng quê vào bu i sáng ch m hè:Qua đó em th y b c tranh ấ
làng quê hi n ra nhệ ư th ế


nào ?(17)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


Khán-1.C nh làng quê vào bu i sáng ch m hè:


- Hoa lan n tr ng xóaở ắ


- Hoa gi t ng chùm.ẻ ừ


- Hoa móng r ng thồ ơm như mùi mít chín.


- Ong ,bư m ớ đánh đu i nhau vì bổ ư m, vì hoa.ớ
- Bư m hi n lành b ch ớ ề ỏ ỗ lao xao.


- Tr em nơ ẻ đùa râm ran.


-> nhân hố, câu văn ng n, hình nh ch n l c.ắ ả ọ ọ


=> C nh ả đ p, thanh bình, thẹ ơ m ng và ộ đ y s c s ng.ầ ứ ố(18)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


Khán-I.Tìm hi u chung:


II.Tìm hi u chi ti t:

ế
1.C nh làng quê vào bu i sáng ch m hè:(19)

Lao xao là t g i nh ng âm thanh ho c ti ng ừ ợ ữ ặ ế đ ng nh r n ộ ỏ ộ
lên xen k l n vào nhau không ẽ ẫ đ u. Trong về ăn b n này, ả lao
xao là âm thanh c a ong, bủ ư m, ti ng tr em nô ớ ế ẻ đùa, ti ng ế
chim hót,…T t c t o nên m t b c tranh sinh ấ ả ạ ộ ứ đ ng , nhi u ộ ề
màu s c.ắ


Thảo luận nhóm:


Em hiểu từ “lao xao” trong nhan
đề của văn bản như thế


nào ?


Thảo luận nhóm:


Em hiểu từ “lao xao” trong nhan
đề của văn bản như thế(20)

TI T 113 :

LAO XAO


- Duy


Khán-1.C nh làng quê vào bu i sáng ch m hè:


Th gi i loài chim qua ngòi bút ế ớ
c a tác gi chia làm m y nhóm? ủ
M i nhóm g m có nh ng lo i ỗ
nào?2. Th gi i các loài chim:ế ớ
I.Tìm hi u chung:ể


II.Tìm hi u chi ti t:ể ế(21)

1. Bài v a h c:


- Đ c l i vọ ạ ăn b n ả đ c m th tác ph m.ể ả


- Nêu đư c c nh ợ ả đ p c a làng quê vào bu i sáng ẹ
ch m hè.ớ


- Hi u ể đư c ý nghĩa c a nhan ợ đ bài về ăn.(22)

2. Bài s p h c:


-Tìm hi u v th gi i các loài chim trong vể ề ế ớ ăn b n.ả(23)

B Các (ác ồ
là)


Chim ri Sáo đen(24)

-Qu ạ
khoang(25)

2.Bài s p h c:


- Tìm hi u v th gi i các loài chim trong vể ề ế ớ ăn b n.ả- Nh n xét v ngh thu t miêu t các loài chim.ậ


- Tìm nh ng ch t li u vữ ấ ệ ăn hóa dân gian đư c s ợ ử
d ng trong vụ ăn b n.ả(26)

Nh ng ch t li u v

ấ ệ

ăn hóa dân gian đ

ư c


s d ng trong v

ử ụ

ăn b n.-

S d ng

ử ụ

đ ng dao-S d ng thành ng

ử ụ
(27)

2.Bài s p h c:


- Tìm hi u v th gi i các loài chim trong vể ề ế ớ ăn b n.ả


- Nh n xét v ngh thu t miêu t các lồi chim.ậ


- Tìm nh ng ch t li u vữ ấ ệ ăn hóa dân gian đư c s ợ ử
d ng trong vụ ăn b n.ả


- S u t m m t s câu th , ca dao, thành ng , t c ư ầ ộ ố ơ ữ ụ


ng nĩi v l i chim.ữ ề ồ


- Vi t m t đo n văn ng n miêu t v m t l i ế ả ề ộ ồ
chim
(28)

2.Bài s p h c:


- Tìm hi u v th gi i các loài chim trong vể ề ế ớ ăn b n.ả


- Nh n xét v ngh thu t miêu t các lồi chim.ậ


- Tìm nh ng ch t li u vữ ấ ệ ăn hóa dân gian đư c s d ng ợ ử ụ
trong văn b n.ả


- S u t m m t s câu th , ca dao, thành ng , t c ng nĩi ư ầ ộ ố ơ ữ ụ
v l i chim.ề ồ


HƯ NG D N V NHÀ:“Khi con tu hú g i b yọ ầ


Lúa chiêm đương chín , trái cây ng t d n,ọ ầ(29)

2.Bài s p h c:


- Tìm hi u v th gi i các loài chim trong vể ề ế ớ ăn b n.ả


- Nh n xét v ngh thu t miêu t các loài chim.ậ


- Tìm nh ng ch t li u vữ ấ ệ ăn hóa dân gian đư c s ợ ử
d ng trong vụ ăn b n.ả


- S u t m m t s câu th , ca dao, thành ng , t c ư ầ ộ ố ơ ữ ụng nĩi v l i chim.ữ ề ồ


- Vi t m t đo n văn ng n miêu t v m t l i ế ả ề ộ ồ
chim(30)×