Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi vào 10 vật lý 9 2012-2013 An Giang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (115.14 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG


---
ĐỀ CHÍNH THỨC


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC: 2012 – 2013


MÔN: VẬT LÝ


Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
---


Bài 1: (2 điểm)


Cho một bóng đèn Đ ghi 9V – 9W mắc nối tiếp với điện trở R
= 6Ω như hình vẽ. Biết rằng UAB = 12V.


a) Hãy giải thích độ sáng của đèn Đ trong trường hợp này, xem
như điện trở của bóng đèn khơng thay đổi theo nhiệt độ.


b) Để bóng đèn Đ phát sáng bình thường, người ta mắc thêm
một điện trở RX vào mạch điện trên. Hỏi phải mắc RX theo cách
mắc nào? Tính RX.


Bài 2: (2 điểm)


Có 4 điện trở R giống hệt nhau mắc theo hình vẽ. Vơn kế mắc
vào mạch AC chỉ giá trị 5,5V. Cho UAB = 16,5V.a) Điện trở trong của vôn kế là RV = nR, hãy tính giá trị n trong
trường hợp này?


b) Tính UDE.


c) Tháo vơn kế ra và lắp vào mạch DE, hãy tìm số chỉ của vơn
kế trong trường hợp này?


Bài 3: (2 điểm)


Dùng mạch điện có hiệu điện thế U = 120V, mắc một bếp điện tiêu thụ cơng suất P = 1,1kW.
a) Tính điện trở R của bếp điện này, biết rằng dây nối từ ổ cắm vào bếp điện có điện trở RX =
1Ω.


b) Sử dụng bếp điện liên tục trong thời gian 20 phút, tính nhiệt lượng tỏa ra?
Bài 4: (2 điểm)


Cho một thấu kính phân kỳ và hai vật giống hệt
nhau AB và CD như hình vẽ. F1 và F2 là các tiêu
điểm.


a) Vẽ ảnh của hai vật AB và CD qua thấu kính.
b) Có vị trí nào của thấu kính để ảnh của hai vật
trùng với nhau không? Giải thích.


Bài 5 (2 điểm)


Giả sử cho một dây dẫn, bên trong đang có dịng điện. Khơng dùng ampe kế, bằng kiến thức đã
học ở lớp 9, em hãy trình bày một phương án để chứng tỏ rằng bên trong dây dẫn đang có
dịng điện.---HẾT---


Họ và tên thí sinh: ………SBD:……….Phịng thi:………..

×