Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Tìm hiểu kết quả của tác dụng lực | Vật lý, Lớp 6 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (207.37 KB, 8 trang )

(1)

BÀI GI NG ĐI N TMơn:V t Lý

6BÀI 7: TÌM HI U K T
(2)

Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.

ế

ế


I. Nh ng hi n tữ ệ ượng c n chú ý quan sát khi có l c tác d ng.ầ


1. Nh ng s bi n đ i c a chuy n đ ng .ữ ự ế ổ ủ
* V t đang chuy n đ ng, b d ng l i.ậ ị ừ


* V t đang đang đ ng yên, b t đ u chuy n đ ng.ậ ắ ầ
* V t chuy n đ ng nhanh lên.ậ


* V t chuy n đ ng ch m l i.ậ


* V t đang chuy n đ ng theo h

ướ

ng này, b ng


chuy n đ ng theo h

ướ

ng khác.
(3)

2. Nh ng s bi n d ng.ữ ự ế


* Đó là s thay đ I hình d ng c a v t. Ví d , lị xo b kéo ự
dãn ra.


C2: Hãy tr l i câu h i đ u bài.ả ờ ỏ ầ


Ngườ ởi hình bên trái đã giương cung.


II. Nh ng k t qu tác d ng c a l c.ữ ế ủ ự1. Thí nghi m.ệ


C3: Trong thí nghi m bài 6 (hình 6.1), đang gi xe đ t ệ
nhiên ta buông tay không gi xe n a. Nh n xét v k t ữ ề ế
qu tác d ng c a lò xo lá lên xe lúc đó.ả


Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.

ế

ế


I. Nh ng hi n tữ ệ ượng c n chú ý quan sát khi có l c tác d ng.ầ(4)

K t qu là xe đã chuy n đ ng.ế


C4: Trong thí nghi m (hình7.1), bu c s i dây vào xe lăn, ệ ộ ợ
r i th cho xe ch y xu ng t đ nh m i m t ph ng ồ ừ ỉ


nghiêng. Hãy tìm cách gi dây, sao cho xe ch ch y đ n ữ ế
l ng ch ng d c thì d ng l i. Nh n xét v k t qu ư ề ế


tácd ng ụ


c a l c mà tay ta tác d ng lên xe thông qua s i dây.ủ ự


K t qu là xe đã d ng l i.ế


2. Nh ng s bi n d ng.ữ ự ế


II. Nh ng k t qu tác d ng c a l c.ữ ế ủ ự


1. Thí nghi m.ệ


Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.

ế

ếI. Nh ng hi n tữ ệ ượng c n chú ý quan sát khi có l c tác d ng.ầ(5)

C5: Trong thí nghi m (hình7.2), đ t m t lò xo lá tròn năm ngang l ngệ ở ư
ch ng d c. Th m t hòn bi lăn t đ nh d c xu ng sao cho nó va ch m vàoừ ả ộ ừ ỉ
thành bên c a lò xo. Nh n xét v k t qu tác d ng c a l c mà lò xo tác ủ ề ế ủ ự
d ng lên hòn bi khi va ch m.ụ


K t qu là hòn bi chuy n đ ng theo hế ướng khác.


C6: L y tay ép hai đ u m t lò xo. Nh n xét k t qu tác d ng c a l c màấ ế ủ ự
tay ta tác d ng lên lò xo.ụ


K t qu là lò xo b bi n d ng.ế ị ế


2. Rút ra k t lu n:ế


C7: Ch n c m t thích h p trong khung đ đi n vào ch tr ng các câu sauọ ể ề ổ ố :


2. Nh ng s bi n d ng.ữ ự ế


II. Nh ng k t qu tác d ng c a l c.ữ ế ủ ự


1. Thí nghi m.ệ


Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.ế ế(6)

a) L c đ y mà lò xo lá tròn tác d ng lên xe lăn đã làm ự
xe.


bi n đ i chuy n đ ngếb) L c mà tay ta (thông qua s i dây) tác d ng lên xe ự
lăn đã làm bi n đ i chuy n đ ngế ể xe.ộ


c) L c mà lò xo lá tròn tác d ng lên hòn bi đã làm ự
hòn bi.


bi n đ i chuy n đ ngế


d) L c mà tay ép vào lò xo đã làm ự bi n d ngế lò xo.ạ


V y: L c tác d ng lên m t v t có th làm bi n đ i ộ ậ ế
chuy n đ ng c a v t đó ho c làm nó bi n d ng.ể ế


2. Nh ng s bi n d ng.ữ ự ế


II. Nh ng k t qu tác d ng c a l c.ữ ế ủ ự


Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.ế ế(7)

C8: Vi t l i đ y đ câu dế ạ ầ ưới đây.


L c mà v t A tác d ng vào v t B có th làm ự v t B ho c ậ


làm v t B. Hai k t qu này có th cùng x y ậ ế


ra.


bi n d ngếbi n đ i chuy n đ ngế


III. V n D ngậ


C9: Nêu 3 VD v l c tác d ng lên m t v t làm bi n đ i v n t cề ự ộ ậ ế ổ ậ ố
C10: Nêu 3 VD v l c tác d ng lên m t v t làm v t bi n d ng.ề ự ộ ậ ế


C11: Nêu 1 VD v l c tác d ng lên m t v t có th gây ra 2 ề ự ộ ậ


k t qu trên.ế


2. Nh ng s bi n d ng.ữ ự ế


II. Nh ng k t qu tác d ng c a l c.ữ ế ủ ự


Ti t 7: Tìm Hi u K t Qu Tác D ng L c.ế ế(8)

Xin chân thành c m

ả ơn các quý v ịđ i bi u, các th y cô giáo cùng


×