Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ theo mô hình kết hợp tại Công ty cổ phần VCcorp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (204.97 KB, 10 trang )

(1)

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUTrong chương này, luận văn đã nêu và phân tích, đánh giá các cơng trình nghiên cứu
đã thực hiện có liên quan đến đề tài nghiên cứu của luận văn, nêu ra được các đóng góp
cũng như thành tựu mà các cơng trình nghiên cứu đã đạt được, đưa ra vấn đề còn tồn tại
mà đề tài của luận văn cần tập trung nghiên cứu và giải quyết.


Tác giả cũng chỉ ra được tính cần thiết của đề tài nghiên cứu trong bối cảnh kinh tế xã
hội hiện nay và đã xây dựng được mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi và các
phương pháp nghiên cứu để từ đó đưa ra được các giải pháp đóng góp.


Về lý luận: Luận văn đã tham chiếu với các luận điểm của các tác giả khác nhau và
khái quát lại những vấn đề cơ bản của kế tốn quản trị chi phí và doanh thu trong doanh
nghiệp dịch vụ, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục vấn đề còn tồn đọng của vấn đề
thực tế đang nghiên cứu.


Về thực tiễn: Đánh giá trung thực cơng tác kế tốn quản trị tại Công ty Cổ phần
VCCorp, từ đó nêu ra được những tồn tại do sự hiểu biết về kế toán quản trị cịn nhiều
hạn chế, trình độ kế tốn quản trị của nhân viên kế tốn cịn thấp, vai trị của kế tốn quản
trị vẫn chưa được đánh giá cao. Từ đó đưa ra các giải pháp giúp hồn thiện tổ chức kế
tốn tại doanh nghiệp này.


Kết cấu của đề tài nghiên cứu


Luận văn được trình bày kết cấu gồm 4 chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên


Chương 2: Lý luận chung về kế toán quản trị chi phí và doanh thu theo mơ hình kết hợp
trong doanh nghiệp dịch vụ.


Chương 3: Thực trạng kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty


cổ phần VCCorp.(2)

CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ


DOANH THU THEO MƠ HÌNH KẾT HỢP TRONG DOANH NGHIỆP


DỊCH VỤTrong chương này, luận văn đã tập trung phân tích những vấn đề mang tính lý luận
chung về kế tốn quản trị chi phí và doanh thu theo mơ hình kết hợp trong các doanh
nghiệp dịch vụ.


Có rất nhiều quan điểm và khái niệm khác nhau về KTQT, nhưng về bản chất kế
tốn quản trị là một bộ phận cấu thành khơng thể tách rời của hệ thống kế tốn, vì đều
làm nhiệm vụ tổ chức hệ thống thông tin kinh tế trong doanh nghiệp.Tuy nhiên tổng hợp
lại kế toán quản trị là một môn khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế
định lượng kết hợp với định tính về hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cho các nhà
quản trị trong việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt
động kinh tế, tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.


Dựa trên những khái niệm về kế toán quản trị, tác giả nhận thấy vai trị của kế
tốn quản trị được thể hiện tương ứng với từng chức năng của nhà quản trị doanh
nghiệp, cụ thể như cung cấp thông tin để lập dự tốn, cung cấp thơng tin để nhà quản trị
thực hiện tốt chức năng tổ chức, điều hành hoạt động, cung cấp thông tin để nhà quản trị
thực hiện tốt chức năng kiểm tra và đánh giá, cung cấp thơng tin cho q trình ra quyết
định của nhà quản trị doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả nhất.


Như vậy, việc kế toán quản trị cung cấp thơng tin kịp thời, chính xác, thích hợp về
tình hình tài chính, tình hình hoạt động của một doanh nghiệp là yếu tố mang tính quyết
định đến sự thành công của doanh nghiệp: KTQT kết hợp với kế tốn tài chính đã trở
thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị doanh nghiệp.Theo thông tư 53/2006/QĐ – BTC ngày 12/06/2006 thì nội dung cơ bản của kế toán
quản trị bao gồm: KTQT các yếu tố sản xuất kinh doanh, KTQT chi phí và giá thành sản
phẩm, KTQT doanh thu và kết quả kinh doanh phân loại doanh thu, kế tốn quản trị phân
tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận, lựa chọn thơng tin thích hợp cho
việc ra quyết định, lập dự toán ngân sách.(3)

quản trị cũng sử dụng các phương pháp cơ bản giống như kế tốn tài chính. Ngồi việc sử
dụng các phương pháp truyền thống KTQT còn sử dụng những phương pháp đặc trưng
để đảm bảo cho các quyết định kinh doanh tối ưu.


Không phải ở doanh nghiệp nào công tác tổ chức KTQT cũng giống nhau, mà mỗi
doanh nghiệp tùy vào điều kiện cụ thể để vận dụng tổ chức KTQT cho phù hợp. Việc tổ
chức KTQT trong mỗi doanh nghiệp dịch vụ cũng bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm riêng
biệt trong ngành thể hiện ở các các nhân tố như: loại hình kế tốn áp dụng, đặc điểm quy
trình cơng nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý kinh doanh, yêu cầu và trình độ quản
lý đối với việc tổ chức KTQT trong doanh nghiệp.


Tổ chức sản xuất, quản lý kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào thì KTQT phải
tổ chức tương ứng để thu thập, xử lý thông tin và lập các báo cáo bộ phận về chi phí,
doanh thu, kết quả,.. cho phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cần thiết cho quản trị
doanh nghiệp.


Về tổ chức bộ máy kế toán quản trị trong doanh nghiệp: Luận văn đưa ra hai mơ hình


tổ chức kế tốn quản trị trên thế giới mà các doanh nghiệp dịch vụ có thể xem xét nghiên
cứu và áp dụng.


Mơ hình thứ nhất: Tổ chức kế toán quản trị độc lập với kế tốn tài chính


Mơ hình thứ hai: Tổ chức kế toán quản trị kết hợp chặt chẽ với kế tốn tài chính trong


cùng một bộ máy hay cịn gọi là mơ hình kết hợp.


Trên cơ sở phân tích các ưu, nhược điểm của hai mơ hình kế tốn quản trị, đồng thời
theo quan điểm của việc lựa chọn mơ hình tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp,
luận văn đề xuất các doanh nghiệp dịch vụ hiện nay nên tổ chức kế tốn quản trị theo mơ
hình thứ hai_ mơ hình kết hợp chặt chẽ kế tốn quản trị và kế tốn tài chính trong cùng
một bộ máy thì sẽ mang lại hiệu quả cao.


Về tổ chức thu nhận, xử lý, hệ thống hóa và cung cấp thơng tin KTQT: Để phục vụ(4)

Nội dung quan trọng của chương 2 nghiên cứu về kế tốn quản trị chi phí và
doanh thu trong doanh nghiệp theo mơ hình kết hợp. Luận văn trình bày chi tiết hai
khoản mục này như sau:


2.1 Tổ chức KTQT chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ


Chi phí là một trong những yếu tố trung tâm của công tác quản lý hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, tài sản, sự tồn
tại và sự phát triển của doanh nghiệp. Mặt khác trong hoạt động kinh doanh dịch vụ chi
phí hết sức đa dạng và phong phú. Để quản lý được chi phí một cách chặt chẽ từ đó có
biện pháp tiết kiệm chi phí hạ thấp giá thành, cần phải tiến hành phân loại chi phí sao cho
vừa phù hợp với thực tiễn kinh doanh vừa đảm bảo tính chính xác khoa học.


- Theo nội dung và tính chất kinh tế của chi phí, chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm:
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch
vụ mua ngồi, chi phí bằng tiền khác.


- Theo cách ứng xử chi phí (mối quan hệ với khối lượng hoạt động), chi phí được chia
thành: chi phí cố định (định phí), chi phí biến đổi (biến phí) và chi phí hỗn hợp.- Theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí, theo tiêu thức này chi phí gồm: Chi phí
trực tiếp và chi phí gián tiếp.


- Theo khoản mục chi phí, chi phí được phân thành: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi
phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung


Xây dựng hệ thống dự tốn chi phí sản xuất


Lập dự tốn là một trong những khâu quan trọng của việc hạch toán và ra quyết
định của nhà quản trị doanh nghiệp nói chung và các DN dịch vụ nói riêng. Các dự tốn
bao gồm: Dự tốn chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp, dự tốn chi phí nhân cơng trực
tiếp, dự tốn chi phí sản xuất chung, dự tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh
nghiệp


Tổ chức thu thập thơng tin kế tốn phục vụ u cầu quản trị của doanh nghiệp(5)

Thứ nhất: Thu nhập thông tin ban đầu: Các mẫu chứng từ ban đầu phải sử dụng thích


hợp với từng loại nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp để có thể ghi
nhận được đầy đủ các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế.


Thứ hai: Thu thập, phân loại thơng tin trên hệ thống tài khoản kế tốn: Việc thiết kế tài


khoản trong kế toán quản trị phải đảm bảo đơn giản, tiện lợi cho công tác kế tốn. Trong
trường hợp doanh nghiệp xử lý thơng tin bằng các chương trình phần mềm thì phải tiến
hành mã hóa các tài khoản kế tốn tổng hợp và chi tiết theo quy định nhất định để tiện lợi
cho hạch toán và quản lý, hệ thống được các thông tin theo yêu cầu quản lý doanh
nghiệp.


Thứ ba: Ghi nhận thơng tin trên hệ thống sổ kế tốn quản trị: hệ thống sổ kế tốn theomơ hình kết hợp phục vụ cho kế tốn quản trị chính là hệ thống sổ kế toán chi tiết của kế
toán tài chính. Tùy theo u cầu cung cấp thơng tin chi tiết phục vụ cho việc xử lý thông
tin của quản trị mà kế tốn quản trị có thể thiết kế các sổ chi tiết cho phù hợp.


Thứ tư: Trình bày thơng tin trên hệ thống báo cáo kế tốn quản trị chi phí sản xuất: Tùy


theo sự phân cấp quản lý và yêu cầu quản lí từng chỉ tiêu để có thể xác định nội dung và
thiết kế mẫu biểu kế toán, lựa chọn phương pháp lập báo cáo phù hợp.


2.2 Tổ chức kế toán quản trị doanh thu trong doanh nghiệp dịch vụ


Doanh thu về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được
xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến
nhiều kỳ kinh doanh thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã
hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế tốn của kỳ đó. Doanh thu được phân loại theo
nội dung hoặc theo nguồn hình thành.


Để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh thu, trước hết các doanh nghiệp cần tiến hành
lập dự toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm, sau đó tổ chức kế tốn chi tiết từng khoản doanh
thu.


Lập dự toán tiêu thụ(6)

cầu, thị hiếu của khách hàng, kết hợp với năng lực của mình để lên kế hoạch và lập dự
toán. Kết quả sản phẩm tiêu thụ của kỳ trước được sử dụng như điểm bắt đầu của việc dự
toán sản phẩm tiêu thụ. Người lập kế hoạch sẽ dự đoán số lượng sản phẩm tiêu thụ trong
mối liên hệ với các yếu tố trên.


Tổ chức hệ thống sổ sách, tài khoản trong KTQT doanh thu: Tùy theo yêu cầu quản trị


doanh thu của từng doanh nghiệp mà sổ chi tiết có thể mở theo kết cấu khơng hồn tồn
giống nhau. Tuy nhiên, các sổ chi tiết doanh thu phải đảm bảo được các nội dung chính
cần thiết


Tài khoản 511- doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được sử dụng để phản ánh
doanh thu của doanh nghiệp. Để theo dõi chi tiết tài khoản này được mở thành các tài
khoản cấp 2, cấp 3….tương ứng tùy theo yêu cầu quản trị của mỗi DN


Phân tích mối quan hệ doanh thu – chi phí – lợi nhuận trong các DN dịch vụ


Việc phân tích thơng qua mơ hình chi phí – doanh thu – lợi nhuận không chỉ giúp
việc lựa chọn dây chuyền sản xuất, định giá bán sản phẩn, xây dựng chiến lược tiêu thụ,
chiến lược marketing nhằm khai thác có hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
mà cịn giúp ích nhiều cho việc xem xét rủi ro của doanh nghiệp.


CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ
DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP


Cơng ty cổ phần VCCorp có thế mạnh về quảng cáo trực tuyến và thương mại
điện tử. Sau 09 năm thành thành lập và phát triển với hơn 20 sản phẩm trong lĩnh
vực Truyền thông, Thương mại điện tử và Mạng xã hội. VCCorp đã khẳng định được
vị trí dẫn đầu của mình trong lĩnh vực internet và hiện là đối tác chiến lược được lựa
chọn đầu tư.


Đặc điểm của hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý của doanh nghiệp dịch vụ
cũng có những ảnh hưởng nhất định đến tổ chức kế toán quản trị nói chung và cơng tác
kế tốn quản trị chị phí, doanh thu nói riêng ở một số phương diện sau:(7)

nhiệm vận hành. Chính đặc điểm đa dạng, phức tạp trong hoạt động kinh doanh với nhiều
loại hoạt động này sẽ chi phối đến việc phân loại chi phí, xác định đối tượng tập hợp chi


phí, và ghi nhận doanh thu. Công tác lập dự tốn chi phí, doanh thu và kết quả kinh
doanh cũng sẽ phức tạp, khó khăn hơn.


Thứ hai: Các sản phẩm dịch vụ quảng cáo truyền thông không có hình thái vật
chất, q trình tạo ra sản phẩm cũng là quá trình tiêu thụ. Khi mỗi một quảng cáo được
đăng tải trên các hệ thống website tức là đã phát sinh chi phí, doanh thu. Bộ máy kế toán
cần phải tổ chức linh hoạt và hợp lý để ghi nhận chi phí và doanh thu một cách đầy đủ và
kịp thời.


Thứ ba: Mỗi sản phẩm có đơn giá và cách ghi nhận thực chạy khác nhau, các vị


trí, kích thước đăng quảng cáo cũng được tính giá khác nhau. Chi phí phát sinh rất đa
dạng và phức tạp vì thế muốn kiểm sốt tốt chi phí, cần phải phân loại chi phí theo nhiều
cách khác nhau để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản trị.


Do cơng ty cổ phần VCCorp có nhiều chi nhánh và các khối kinh doanh trực thuộc
nên bộ máy kế tốn ở cơng ty cổ phần VCCorp được tổ chức theo mơ hình vừa phân tán,
vừa tập trung. Hình thức kế tốn áp dụng trên phần mềm kế tốn của cơng ty Cổ phần
VCcorp là hình thức Nhật ký chung.


Nội dung quan trọng của chƣơng này, luận văn nghiên cứu về thực trạng kế
toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần VCCorp
qua các đặc điểm sau:


Công ty phân loại chi phí theo nội dung và tính chất kinh tế, bao gồm: Chi phí
nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí sản
xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chính.


Doanh thu tại cơng ty được phân loại thành: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ và doanh thu tài chính.
(8)

Trong phần này, luận văn cũng đã đề cập chi tiết về công tác quản lý các khoản
mục chi phí như chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, chi phí mua ngồi, chi phí bán
hàng và quản lý doanh nghiệp và khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Nhìn chung, quy trình thu thập và xử lý thơng tin về chi phí và doanh thu của Công ty Cổ
phần VCCorp khá chặt chẽ và đầy đủ, phản ảnh chính xác.


Hệ thống tài khoản và sổ sách theo dõi chi phí sản xuất, doanh thu đều được kế
toán hạch toán chi tiết theo từng khối kinh doanh nhằm mục đích phân tích đánh giá hiệu
quả hoạt động kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu quản lý của ban lãnh đao công ty, đồng
thời nhằm theo dõi chính xác chi phí phát sinh cho các dự án kế toán đã mở các loại sổ
sách chi tiết nhằm phục vụ cho cơng tác kế tốn tập hợp chi phí và doanh thu.


Về các báo cáo kế tốn quản trị, hiện nay, ngồi các báo cáo kế tốn tài chính như:
Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo quản trị liên quan đến chi phí và
doanh thu của công ty chỉ có: Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất; Báo cáo thực chạy,
doanh thu; Báo cáo công nợ.(9)

CHƢƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ
XUẤT HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH
THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MƠ HÌNH KẾT HỢP TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN VCCORP


Trong chương 4 này tác giả tập trung nghiên cứu để làm rõ sự cần thiết cũng như các
yêu cầu cần thiết để hoàn thiện kế toán quản trị doanh thu cung cấp dịch vụ tại Cơng ty
cổ phần VCCorp.


Theo đó, từ các phân tích thực trạng của cơng ty này ở chương 3, tác giả đã chỉ ra
được các mặt đạt được về phân cấp quản lý tài chính, dự tốn chi phí và doanh thu, quy


trình thu thập thơng tin … cơng tác kế tốn quản trị chi phí và doanh thu. Và những tồn
tại cần phải khắc phục kèm theo đó là những giải pháp để hồn thiện kế tốn quản trị chi
phí và doanh thu cung cấp dịch vụ tại đây:


Thứ nhất: Về bộ máy kế tốn hiện tại của cơng ty chưa đáp ứng được yêu cầu của kế
toán quản trị theo mơ hình kết hợp  Cần phải xây dựng mơ hình kế tốn kết hợp tại
cơng ty, theo đó KTTC và KTQT được tổ chức thành một hệ thống nhất trong cùng một
bộ máy kế tốn


Thứ hai: Việc phân loại chi phí hiên tại chưa đáp ứng được yêu cầu của kế toán quản
trị chi phí Cần phải nhận diện được các cách phân loại chi phí và tiến hành phân loại
chi phí trên góc độ nhà quản trị cần những thơng tin khác nhau về chi phí sản xuất phục
vụ cho quá trình ra quyết định.


Thứ ba: Về thu thập và phân tích thơng tin kế tốn quản trị phục vụ việc ra quyết định
của ban giám đốc cũng có những hạn chế nhất định:(10)

- Về tổ chức hệ thống chứng từ và hệ thống tài khoản và sổ sách nhìn chung cịn thiếu
và chưa quan tâm đến việc thiết kế hệ thống sổ sách kế toán chi tiết phục vụ cho quản lý
trong nội bộ doanh nghiệp, kết cấu nội dung của sổ chi tiết chưa hợp lý, đầy đủ Hoàn
thiện xây dựng các sổ chi tiết với các chỉ tiêu đầy đủ hơn nhằm cung cấp thông tin về tình
hình chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh một cách đầy đủ và kịp thời

×