Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Tổng kết chương II Nhiệt học | Vật lý, Lớp 6 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (165.85 KB, 8 trang )

(1)

BÀI GI NG MÔN V T LÝ L P 6BÀI 30
(2)

03/26/14 2

Ti t 30: T ng k t ch

ế

ế

ươ

ng 2: Nhi t h c

ệ ọI. Ôn t p:Tr l i câu h i:ả ờ


1.Th tích c a các ch t thay đ i nh th nào khi nhi t đ tăng, khi nhi t đ gi mể ủ ấ ổ ư ế ệ ộ ệ ộ ả ?


Khi nhi t đ tăng thì th tích các v t tăngệ ộ ể ậ
Khi nhi t đ gi m thì th tích các v t gi mệ ộ ả ể ậ ả


2.Trong các ch t r n, l ng, khí ch t nào n vì nhi t nhi u nh t, ch t nào n vì ấ ắ ỏ ấ ở ệ ề ấ ấ ở
nhi t ít nh tệ ấ ?


Ch t khí n vì nhi t nhi u nh tấ ở ệ ề ấ
Ch t r n n vì nhi t ít nh tấ ắ ở ệ ấ


3.Tìm m t ví d ch ng t s co dãn vì nhi t khi b găn tr có th gây ra l c r t ộ ụ ứ ỏ ự ệ ị ở ể ự ấ
l nớ ?


4.Nhi t k ho t đ ng d a trên hi n tệ ế ạ ộ ự ệ ượng nào? Hãy k tên và nêu công d ng c a ể ụ ủ
các nhi t k thệ ế ường g p trong đ i s ng.ặ ờ ố


Nhi t k ho t đ ng d a vào s n ệ ế ạ ộ ự ự ở
vì nhi t c a các ch t.ệ ủ ấNhi t k y t :ệ ế ếĐo nhi t đ c th ngệ ộ ơ ể ười.


Nhi t k rệ ế ượu:Đo nhi t đ phòng TN.ệ ộ(3)

5.Hãy đi n vào đề ường ch m ch m trong s đ tên g i c a các s chuy n th ng ấ ấ ơ ồ ọ ủ ự ể ể ứ
v i các mũi tên.ớ


Th r nể ắ Th l ngể ỏ Th khíể


Nóng ch y Bay h iơ


Ng ng tư
Đông đ c


6.Các ch t khác nhau có nóng ch y và đông đ c cùng m t nhi t đ xác đ nh ấ ả ặ ở ộ ệ ộ ị
không? Nhi t đ này g i là gì?ệ ộ ọ


Các ch t khác nhau khơng nóng ch y và đông đ c cùng m t nhi t đ xác đ nh.ấ ả ặ ở ộ ệ ộ ị
Nhi t đ này g i là nhi t đ nóng ch y hay đông đ c c a ch t r nệ ộ ọ ệ ộ ả ặ ủ ấ ắ


7.Trong th i gian nóng ch y, nhi t đ c a ch t r n có tăng khơng khi ta v n ti p ờ ả ệ ộ ủ ấ ắ ẫ ế
t c đun?ụ


Nhi t đ c a ch t r n trong th i gian nóng ch y không tăng khi ta v n ti p t c đun.ệ ộ ủ ấ ắ ờ ả ẫ ế ụ


8.Các ch t l ng có bay h i cùng m t nhi t đ nh t đ nh không? T c đ bay h i ấ ỏ ơ ở ộ ệ ộ ấ ị ố ộ ơ
c a ch t l ng ph thu c vào nh ng y u t nào?ủ ấ ỏ ụ ộ ữ ế ố(4)

03/26/14 49. Ở nhi t đ nào thì m t ch t l ng, cho dù có ti p t c đun v n không tăng nhi t ệ ộ ộ ấ ỏ ế ụ ẫ ệ
đ ? S bay h i c a ch t l ng nhi t đ đó có đ c đi m gì?ộ ự ơ ủ ấ ỏ ở ệ ộ ặ ể


nhi t đ sơi thì chát l ng dù có ti p t c đun v n khơng tăng nhi t đ .


Ở ệ ộ ỏ ế ụ ẫ ệ ộ


S bay h i nhi t đ này có đ c đi m v a bay h i vào các b t khí, v a bay h i ự ơ ở ệ ộ ặ ể ừ ơ ọ ừ ơ
trên m t thoáng ch t l ng.ặ ấ ỏ


II. V n d ng

:3. T i sao trên đạ ường ng d n h i ph i có nh ng đo n u n cong (Hình 30.1). Hãy ố ẫ ơ ả ữ ạ ố
v l i đẽ ạ ường ng này khi đố ường ng nóng lên, l nh đi?ố ạ(5)

03/26/14 5


4. Hãy s d ng s li u trong b ng 30.1 ử ụ ố ệ ả
đ tr l i các câu h i sau:ể ả ờ ỏ


Ch tấ Nhi t đ nóng ch y ệ
(oC)


Nhôm 660


Nước đá 0


Rượu -117


S tắ 1535Đ ngồ 1083


Thu ỷ
ngân


-39


Mu i ănố 801


a. Ch t nào có nhi t đ nóng ch y cao nh t. iấ ệ ộ ả ấ ỏ


S t có nhi t đ nóng ch y cao nh tắ ệ ộ ả ấ


b. Ch t nào có nhi t đ nóng ch y th p nh t. ấ ệ ộ ả ấ ấ


Rượu có nhi t đ nóng ch y th p nh tệ ộ ả ấ ấ


c. T i sao có th dùng nhi t k rạ ể ệ ế ượu đ ể
đo nhi t đ th p t i –50ệ ộ ấ ớ oC. Có th dùng


nhi t k thu ngân đ đo nhi t đ này ệ ế ỷ ể ệ ộ
được không? T i sao?ạ


d. Hình 30.2 v m t thang đo nhi t đ ẽ ộ ệ ộ
t -200ừ oC đ n 1600ế oC. Hãy:


L p h cớ ọ
NhômRượu
S tắ


Đ ngồ


Thu ngânỷ(6)

03/26/14 6
nhi t đ c a l p h c, các ch t nào trong b ng 30.1 th r n, th l ng.


Ở ệ ộ ủ ớ ọ ấ ả ở ể ắ ở ể ỏ


Th r n:ể ắ Nhôm, s t, đ ng, mu i ănắ ồ ố


Th l ng:ể ỏ Nước, rượu, thu ngânỷ


nhi t đ c a l p h c, có th có h i c a ch t nào trong các ch t dau đây:


Ở ệ ộ ủ ớ ọ ể ơ ủ ấ ấ


+ H i nơ ước? + H i đ ng?ơ ồ + H i thu ngân?ơ ỷ + H i s t?ơ ắ


5. An và Bình cùng lu c khoai. Khi n i khoi b t đ u sơi, Bình b o nên rút b t c i ộ ồ ắ ầ ả ớ ủ
ra, ch đ ng n l a nh , đ cho n i khoai ti p t c sôi. An l i nói, ti p t c ch t ỉ ể ọ ử ỏ ủ ồ ế ụ ạ ế ụ ấ
thêm c i n a, đ ng n l a cháy th t to, thì nủ ữ ể ọ ử ậ ước lu c khoai càng nóng. Nh v y ộ ư ậ
khoai càng mau chín. Ý ki n nào đúng? T i sao?ế ạ


Ý ki n c a Bình đúng. Vì khi nế ủ ước đã sơi ta có đun m y thì nhi t đ v n khơng tăng.ấ ệ ộ ẫ


6. Hình 30.3 v đẽ ường bi u di n s thay ể ễ ự


đ i nhi t đ theo th i gian c a nổ ệ ộ ờ ủ ước.
H i:ỏ


a. Các đo n BC và DE ng v i quá trình nào?ạ ứ ớ


BC: nóng ch yả DE: sơi


b. Trong các đo n AB và CD nạ ướ ồ ạ ở ểc t n t i th nào?(7)

GI I TRÍẢ(8)

03/26/14 8


HƯ NG D N V NHÀ:


×