Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Giáo án Âm nhạc 5 tiết 26 Học hát bài Em vẫn nhớ trường xưa | Âm nhạc, Lớp 5 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.41 KB, 3 trang )

(1)

Ti t 26:ế


H c Hát Bàiọ : Em V n Nh Trẫ ường X aư


( Nh c và L i: Thanh S n)ạ ờ ơ


I/M c tiêu:ụ


- Hát thu c l i ca và đúng giai đi u c a bài hát.ộ ờ


- Bi t hát k t h p v tay theo nh p và ti t t u c a bài hát, hát đ u gi ng, toế ế ợ ế ấ
r l i bài hát.ỏ ờ


- Bi t bài hát này là bài hát do nh c sĩ Thanh S n vi t.ế ơ ế
II/Chu n b c a giáo viên:ẩ ị ủ


- Nh c c đ m.ạ ụ ệ
- Băng nghe m u.ẫ


- Hát chu n xác bài hátẩ .


III/Ho t đ ng d y h c ch y u:ạ ộ ủ ế


- Ổn đ nh t ch c l p, nh c h c sinh s a t th ng i ngay ng n.ị ứ ớ ử ư ế
- Ki m tra bài cũ: G i 2 đ n 3 em hát l i bài hát đã h c.ể ế


- Bài m i:ớ


Ho t Đ ng C a Giáo Viênạ HĐ C a H c Sinhủ


* Ho t đ ng 1ạ ộ D y hát bài: ạ Em V n Nh Tr ường X a.ư- Gi i thi u bài hát, tác gi .ớ


- GV cho h c sinh nghe bài hát m u.ọ


- Hướng d n h c sinh t p đ c l i ca theo ti t t u c a bàiẫ ọ ờ ế ấ(2)

hát .


- T p hát t ng câu, m i câu cho h c sinh hát l i t 2 đ n 3ậ ạ ừ ế
l n đ h c sinh thu c l i ca và giai đi u c a bài hát.ầ ể ọ ộ ờ


- Sau khi t p xong giáo viên cho h c sinh hát l i bài hátậ
nhi u l n dề ầ ưới nhi u hình th c.ề


- Cho h c sinh t nh n xét:ọ


- Giáo viên nh n xét:ậ


- Giáo viên s a cho h c sinh hát chu n xác l i ca và giaiử
đi u c a bài hát.ệ


* Ho t đ ng 2:ạ ộ Hát k t h p v n đ ng ph hoế ợ ạ.


- Yêu c u h c sinh hát bài hát k t h p v tay theo nh p c aầ ế ợ
bài .


- Yêu c u h c sinh hát bài hát k t h p v tay theo ti t t uầ ế ợ ế ấ
c a bàiủ- HS th c hi n.ự


- HS th c hi n.ự


- HS th c hi n.ự


+ Hát đ ng thanhồ


+ Hát theo dãy


+ Hát cá nhân.


- HS nh n xét.ậ


- HS chú ý.(3)

- Giáo viên h i h c sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát doỏ ọ
nh c sĩ nào vi t?ạ ế


- HS nh n xét:ậ


- Giáo viên nh n xét:ậ


- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và s giáo d c c a bài hátự ụ ủ


* C ng c d n dò:ủ ố ặ


- Cho h c sinh hát l i bài hát v a h c m t l n trọ ộ ầ ước khi
k t thúc ti t h c.ế ế ọ- Khen nh ng em hát t t, bi u di n t t trong gi h c, nh cữ ễ ố ờ ọ
nh nh ng em hát ch a t t, ch a chú ý trong gi h c c nở ư ố ư ờ ọ
chú ý h n.ơ


- D n h c sinh v nhà ôn l i bài hát đã h cặ ọ .


- HS th c hi n.ự


- HS tr l i.ả ờ


+ Bài :Em V n Nhẫ
Trường X aư


+ Nh c Sĩ: Thanh S nạ ơ


- HS nh n xétậ


- HS th c hi nự


- HS chú ý.

×