Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Giáo án Địa lý 5 bài 4 Sông ngòi | Địa lý, Lớp 5 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111.55 KB, 2 trang )

(1)

GIÁO ÁN Đ A LÝ L P 5Ị


Bài 4
SƠNG NGỊI


I - M C TIÊU Ụ


H c xong bài này, HS bi t: ọ ế


- Ch đỉ ược trên b n đ (lả ồ ược đ ) m t s sơng chính c a Vi t Nam ồ ộ ố ủ ệ
- Trình bày được m t s đ c đi m c a sơng ngịi Vi t Nam ộ ố ặ ể ủ ệ


- Bi t đế ược vai trò c a sơng ngịi đ i v i đ i s ng và s n xu t ủ ố ớ ờ ố ả ấ


- Hi u và l p để ậ ược m i quan h đ a lí đ n gi n gi a khí h u v i sơngố ệ ị ơ ả ữ ậ ớ
ngòi.


II- Đ DÙNG D Y H C Ồ Ạ Ọ


- B n đ đ a lí t nhiên Vi t Namả ồ ị ự ệ


- Tranh nh v sông mùa lũ và sông mùa c n (n u có)ả ề ạ ế
III. CÁC HO T Đ NG D Y - H C Ạ Ộ Ạ Ọ


1. Nước ta có m ng lạ ưới sơng ngịi dày đ cặ
* Ho t đ ng 1 (ạ ộ làm vi c cá nhânệ )


Bước 1:


- Cá nhân HS d a vào hình 1 trong SGK đ tr l i các câu h i sau:ự ể ả ờ ỏ
+ Nước ta có nhi u sơng hay ít sơng so v i các nề ớ ước mà em bi t?ế


+ K tên và ch trên hình 1 m t s sông Vi t Nam ể ỉ ộ ố ở ệ


+ mi n B c và mi n Nam có nh ng sơng l n nào?Ở ề ắ ề ữ ớ
+ Nh n xét v sơng ngịi mi n Trungậ ề ở ề


Bước 2:


- M t s HS tr l i các câu h i trộ ố ả ờ ỏ ướ ớc l p.


- M t s HS lên b ng ch trên B n đ đ a lí t nhiên Vi t Nam các sơngộ ố ả ỉ ả ồ ị ự ệ
chính: sơng H ng, sơng Đà, sơng Thái Bình, sơng Mã, sông C , sông Đà R ng,ồ ả ằ
sông Ti n, sông H u, sông Đ ng Nai.ề ậ ồ


- GV s a ch a và giúp HS hoàn thi n ph n trình bàyử ữ ệ ầ


K t lu nế ậ : M ng lạ ưới sơng ngịi nước ta dày đ c và phân b r ng kh pặ ố ộ ắ
trên c nả ước.


2. Sơng ngịi nước ta có lượng nước thay đ i theo mùa. Sơng có nhi u phùổ
sa.


* Ho t đ ng 2 (ạ ộ làm vi c theo nhómệ )


Bước 1: HS trong nhóm đ c SGK, quan sát hình 2, hình 3 ho c tranh nh s uọ ặ ả ư
t m (n u có) r i hồn thành b ng sau: ầ ế ồ ả(2)

GIÁO ÁN Đ A LÝ L P 5Ị


s n xu tả ấMùa m aư ………
………


………
………
……


Mùa khơ


………
………
………


………
………
……


Bước 2:


- Đ i di n các nhóm HS trình bày k t qu làm vi c.ạ ệ ế ả ệ
- HS khác b sung ổ


- GV s a ch a và giúp HS hoàn thi n câu tr l iử ữ ệ ả ờ


- GV phân tích thêm: S thay đ i ch đ nự ổ ế ộ ước theo mùa c a sơng ngịiủ
Vi t Nam chính là do s thay đ i các ch đ m a theo mùa gây nên. Nệ ự ổ ế ộ ư ước sông
lên xu ng theo mùa đã gây nhi u khó khăn cho đ i s ng và s n xu t nh : nhố ề ờ ố ả ấ ư ả
hưởng t i giao thông trên sông, t i ho t đ ng c a Nhà máy thu đi n, nớ ớ ạ ộ ủ ỷ ệ ước lũ
đe do mùa màng và đ i s ng nhân dân ven sôngạ ờ ố ở- GV h i: Màu nỏ ước c a con sông đ a phủ ở ị ương em (n u có) vào mùa lũế
và mùa c n có khác nhau khơng ? T i sao ?ạ ạ


- GV gi i thích đ HS hi u đả ể ể ược: Các sông Vi t Nam vào mùa lũở ệ
thường có nhi u phù sa là do các nguyên nhân sau: 3/4 di n tích ph n đ t li nề ệ ầ ấ ề
nước ta là mi n đ i núi, đ d c l n. Nề ồ ộ ố ớ ước ta l i có m a nhi u và m a l n t pạ ư ề ư ớ ậ
trung theo mùa, đã làm cho nhi u l p đ t trên b bào mòn r i đ a xu ng lòngề ớ ấ ị ồ ư ố
sơng. Đi u đó đã làm cho sơng có nhi u phù sa, nh ng cũng làm cho đ t đaiề ề ư ấ
mi n núi ngày càng x u đi. N u r ng b m t thì đ t càng b bào mòn m nh.ề ấ ế ừ ị ấ ấ ị ạ


3. Vai trò c a sơng ngịiủ


* Ho t đ ng 3 ạ ộ (làm vi c c l p) ệ ả ớ


- GV yêu c u HS k v vai trị c a sơng ngịi ầ ể ề ủ
- HS tr l i:ả ờ


+ B i đ p nên nhi u đ ng b ng:ồ ắ ề ồ ằ


+ Cung c p nấ ước cho đ ng ru ng và nồ ộ ước cho sinh ho t:ạ
+ Là ngu n thu đi n và là đồ ỷ ệ ường giao thông;


+ Cung c p nhi u tôm, cá.ấ ề


- HS lên b ng ch trên B n đ đ a lí t nhiên Vi t Nam:ả ỉ ả ồ ị ự ệ


+ V trí 2 đ ng b ng l n và nh ng con sông b i đ p lên chúng.ị ồ ằ ớ ữ ồ ắ
+ V trí Nhà máy Thu đi n Hồ Bình, Y-a-ly và Tr Anị ỷ ệ ị


×