Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Giáo án Âm nhạc 5 tiết 2 Học hát Reo vang bình minh | Âm nhạc, Lớp 5 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.94 KB, 3 trang )

(1)

ÂM NH C 5

:

Ti t 2

ếH c bài: bài reo vang bình minhNh c và l i: L u H u Phạ ư ước


I. Yêu c u: ầ Bi t h t theo giai đi u và l i ca, bi t tác gi bài hát là nh c sĩế ỏ ệ ờ ế ả ạ
L u H u Phư ữ ước.


-Bi t hát k t h p g đ m theo phách, theo nh p c a bài hát.ế ế ợ ừ ệ ị ủ


II. Chu n b c a giáo viên:ẩ ị ủ


- Nh c c quen dùng, máy nghe, băng đĩa nh c bài ạ ụ ạ Reo vang bình minh.


- Tranh nh minh ho bài ả ạ Reo vang bình minh.


- T p đ m đàn và hát bài ậ ệ Reo vang bình minh.
III. ho t đ ng d y h cạ ộ ọ :


Ho t đ ng c a GVạ ộ Ho t đ ng c a HSạ ộ


* H c hát : Reo vang bình minhọ


1. Gi i thi u bài hátớ


- GV gi i thi u tranh minh ho .ớ ệ ạ


- Bài Reo vang bình minh, di n t b c tranhễ ả ứ
phong c nh bu i sáng đ y máu s c r c r và âmả ổ ầ ắ ự ỡ
thanh lôi cu n. Tác gi bài hát là nh c s L uố ả ạ ỹ ư


H u Phữ ước, bài hát được ông sáng tác t nămừ
1947, khi đó nh c sĩ m i 26 tu i.ạ ớ ổ


2. Đ c l i caọ ờ


- H c sinh đ c l i ca theo ti t t u đo n 1, g m 4ọ ọ ờ ế ấ ạ ồ
câu. Ti t t u câu 1, 3 gi ng nhau, ti t t u câu 2,ế ấ ố ế ấ
4 gi ng nhau.ố


3. Nghe hát m uẫ


- GV đ m đàn, t trình bày bài hát ho c dùngệ ự ặ


HS ghi nhớ
HS theo dõi


HS th c hi nự ệ


- HS nói c m nh n banả ậ
đ u v bài hát.ầ ề(2)

băng, đĩa nh c.ạ


4. Kh i đ ng gi ngở ộ


- D ch gi ng (-4). GV đàn chu i âm ng n ị ọ ổ ắ ở
gi ng pha trọ ưởng, HS nghe và đ c b ng nguyênộ ằ
âm La.


5. T p hát t ng câu:ậ .


- HS khá hát m u.ẫ


- C l p hát, GV l ng nghe đ phát hi n ch saiả ớ ắ ể ệ ỗ
r i hồ ướng d n HS s a l i. GV hát m u nh ngẫ ử ạ ẫ ữ
ch c n thi t.ỗ ầ ế


- HS t p các câu ti p theo tậ ế ương t .ự


- HS hát n i các câu hát, l u ý th hi n đúngố ư ể ệ
nh ng ti ng ngân dài 3 phách.ữ ế


- T p đo n 2 tậ ạ ương t đo n 1.ự ạ


6. Hát c bàiả


- HS ti p t c s a nh ng ch hát còn ch a đ t,ế ụ ử ữ ỗ ư ạ
th c hi n đúng nh ng ti ng hát luy n và ti ngự ệ ữ ế ế ế
hát ngân dài 3 phách.


- HS trình bày bài hát k t h p gõ đ m theo nh pế ợ ệ ị
và theo phách.


- HS t p đúng nh p đ . Th hi n s c thái vui, thaậ ị ộ ể ệ ắ
thi t, h n nhiên c a bài hát.ế ồ ủ


7. C ng c , ki m traủ


- Bài hát có hình nh nào em th y quen thu c?ả ấ ộ
- Em thích câu hát nào, nét nh c nào, hình nhạ ả
nào trong bài hát.- Trình bày bài hát theo nhóm, - HS h c thu c bàiọ ộ
hát.


HS th c hi nự ệ
HS l ng ngheắ


HS t p câu ti pậ ế
HS th c hi nự ệ


HS t p đo n 2ậ ạ
HS hát c bàiả
HS s a ch saiử ỗ


HS hát, gõ đ mệ
HS th c hi nự ệ


HS tr l iả ờ(3)×