Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Giáo án Âm nhạc 5 tiết 5 Tập đọc nhạc TĐN số 2 | Âm nhạc, Lớp 5 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (108.63 KB, 3 trang )

(1)

TI T 5.BÀI D Y:

ÔN T P BÀI HÁT : HÃY GI CHO EM B U


TR I XANH.T P Đ C NH C: TĐN S 2.I/ M C TIÊU:Ụ - Bi t hát theo giai đi u và đúng l i ca.- Bi t hát k t h pế ệ ờ ế ế ợ
v n đ ng ph h a.ậ ộ ụ ọ


II/ CHU N B :Ẩ Ị Đàn Organ, thanh phách, song loan. Tranh v ghi bài TĐN
s 2.ố


III/ CÁC HO T Đ NG D Y VÀ H C:Ạ


HO T Đ NG C A GVẠ Ộ Ủ HO T Đ NG C A HSẠ Ộ Ủ
1/ N i dung 1:ộ Ôn t p bài hát ậ Hãy gi cho emữ


b u tr i xanh.ầ


- GV đ m đàn cho HS hát 1 vài l n. Hát v i s cệ ầ ớ ắ
thái r n r i, hùng m nh. Chú ý ngân đ s pháchắ ỏ ạ ủ ố


cu i m i câu hát.
ở ố ỗ


- T p cho HS hát đ i đáp trong 2 đo n c a bài hát.ậ ố ạ ủ
+ L i 1:ờ Đo n a:


Nhóm 1: Hát câu 1. Nhóm 2: Hát câu 2.
Nhóm 1: Hát câu 3. Nhóm 2: Hát câu 4.


Đo n b: C l p cùng hát. ả ớ Lá lá...lá la.


+ L i 2: ờ Đo n a:


- M t HS hát lĩnh xộ ướng: Câu 1.
- Nhóm 1: Hát câu 2.


- M t em lĩnh xộ ướng : Hát câu 3.
- Nhóm 2: Hát câu 4.


Đo n b: C l p cùng hát.ả ớ


- HS th c hi n.ự ệ


- HS t p hát đ i đápậ ố
theo h/d n c a GV.ẫ ủ(2)

m i l i có th k t h p v a hát v a v n đ ng
Ở ỗ ờ ể ế ợ ừ ừ ậ ộ
theo nh c.ạ


2/ N i dung 2: ộ H c bài TĐN s 2.ọ ố


- GV treo bài TĐN s 2 lên b ng.ố ả


- Bài TĐN vi t lo i nh p gì? Có m y nh p?ế ở ạ ị ấ ị
- Cho HS nói tên n t nh c khuông th nh t. ố ạ ở ứ ấ
- GV ch t ng n t khuông 2, c l p đ ng thanhỉ ừ ố ở ả ớ ồ
đ c.ọ+ Luy n t p cao đ .ệ ậ


- HS nói tên n t trong bài TĐN t th p lên cao.ố ừ ấ
- GV qui đ nh HS đ c các n t Đô-Rê-Mi-Son-Laị ọ ố
và La-Son-Mi-Rê-Đơ r i đàn đ HS đ c hồ theo.ồ ể ọ
+ Luy n t p ti t t u.ệ ậ ế ấ


- GV làm m u cách đ c ti t t u k t h p gõ phách.ẫ ọ ế ấ ế ợ
- GV b t nh p (2-3), c l p cùng đ c ti t t u k tắ ị ả ớ ọ ế ấ ế
h p gõ phách.ợ


- GV đàn giai đi u c bài. Sau đó đàn t ng câu 2ệ ả ừ
l n và b t nh p đ HS đ c theo.ầ ắ ị ể ọ


- GV đàn c bài, HS đ c nh c hoà theo, k t h pả ọ ạ ế ợ
gõ ti t t u.ế ấ


- Cho HS đ c nh c và ghép l i ca.ọ ạ ờ


- GV đàn, n a l p đ c nh c, n a kia ghép l i.ử ớ ọ ạ ử ờ
* C ng c , d n dò. ố ặ


- GV đ m đàn c l p cùng đ c nh c, hát l i và gõệ ả ớ ọ ạ ờ
phách.


- Cho HS gõ phách m nh, phách nh khi TĐN vàạ ẹ
hát l i.ờ


- HS xung phong trình bày.
- HS t p chép bài TĐN s 2.ậ ố- HS quan sát và tr l i.ả ờ
- Nh p 3/4, g m có 8ị ồ
nh p.ị


- Đ đ đ mi son son láồ ồ ồ
lá son


- Lá lá lá r son son miề
rê đ .ồ


- Đ -Rê-Mi-Son-La.ồ
- HS th c hi n.ự ệ


- HS chú ý GV làm m u.ẫ
- HS th c hi n,ự ệ


- HS th c hi n,ự ệ


- HS th c hi n.ự ệ
- HS đ c và ghép l i.ọ ờ
- HS th c hi n.ự ệ


- HS th c hi n.ự ệ
- HS th c hi n.ự ệ
- 1,2 HS trình bày.(3)
×