Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Bài tập vật lý 9 BAI TAP THAM KHAO 9.08

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (22.02 KB, 1 trang )

(1)

BÀI TẬP THAM KHẢO SỐ 08
Ngày hoïc: / 07/ 2009


Bài 1: Đặt hiệu điện thế 9V vào hai đầu một điện trở thì dịng điện đi qua có cường độ là
0,15A.


a) Tính trị số của điện trở này.


b) Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở này lên 12V thì trị số điện trở này có thay
đổi khơng? Trị số điện trở của nó khi đó là bao nhiêu? Dịng điện đi qua nó có cường độ
là bao nhiêu?


Bài 2: Giữa hai đầu một điện trở R1 = 30Ω có hiệu điện thế là U = 6V.


a) Tính cường độ dịng điện I1 đi qua điện trở này khi đó.


b) Nếu giữ nguyên hiệu điện thế U đa cho qua dây dẫn trên, thay điện trở R1 bằng điện trở R2 sao


cho dòng điện đi qua R2 có cường độ I2 = 0,75I1. Tính R2.


Bài 3: Một đạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 2R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dịng


điện chay qua đoạn mạch thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là 12V. Hãy tính hiệu điện


thế đặt vào hai đầu mạch lúc này.


Bài 4: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch như hình vẽ. Trong đó R1 = 12Ω, R2 =


15Ω.


a) Cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở + _và khi K đóng hơn kém nhau 1,5 lần. Tính giá trị điện trở R3. R1 R2 R3
b) Cho biết U = 9V. tìm số chỉ của ampe kế khi cơng tác đóng,
khi công tắc mở là bao nhiêu?


K


BÀI TẬP THAM KHẢO SỐ 08
Ngày học: / 07/ 2009


Bài 1: Đặt hiệu điện thế 9V vào hai đầu một điện trở thì dịng điện đi qua có cường độ là
0,15A.


a) Tính trị số của điện trở này.


b) Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở này lên 12V thì trị số điện trở này có thay
đổi khơng? Trị số điện trở của nó khi đó là bao nhiêu? Dịng điện đi qua nó có cường độ
là bao nhiêu?


Bài 2: Giữa hai đầu một điện trở R1 = 30Ω có hiệu điện thế là U = 6V.


a) Tính cường độ dịng điện I1 đi qua điện trở này khi đó.


b) Nếu giữ nguyên hiệu điện thế U đa cho qua dây dẫn trên, thay điện trở R1 bằng điện trở R2 sao


cho dòng điện đi qua R2 có cường độ I2 = 0,75I1. Tính R2.Bài 3: Một đạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 2R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dịng


điện chay qua đoạn mạch thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là 12V. Hãy tính hiệu điện


thế đặt vào hai đầu mạch lúc này.


Bài 4: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch như hình vẽ. Trong đó R1 = 12Ω, R2 =


15Ω.


a) Cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở + _


và khi K đóng hơn kém nhau 1,5 lần. Tính giá trị điện trở R3 R1 R2 R3
b) Cho biết U = 9V. tìm số chỉ của ampe kế khi cơng tác đóng,
khi cơng tắc mở là bao nhiêu?

×