Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (194.51 KB, 11 trang )

(1)

1.1 Tính cấp thiết của Đề tài


Từ khi Việt Nam chính thức chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang
nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp ở Việt Nam đã bước vào một cuộc cạnh
tranh khốc liệt. Chính vì vậy, trong mơi trường như hiện nay, đối với Tổng công ty
Sách nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản và phát
hành nói chung thì thơng tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh có một vai
trị hết sức quan trọng trong việc ra các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp
cũng như các đối tượng có lợi ích kinh tế liên quan bên ngoài doanh nghiệp.


Tuy nhiên, khi đi vào nghiên cứu tại Tổng công ty Sách Việt Nam, nhận thấy
cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại doanh nghiệp cịn có
nhiều bất cập, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu quản lý trong điều kiện hiện nay.
Công tác kế tốn cịn nặng về kế tốn tài chính, kế tốn quản trị chưa được quan
tâm đúng mức.


Xuất phát từ tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề trên, tác giả đã lựa
chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam” để làm đề tài luận văn thạc sỹ.


1.2. Tổng quan các cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài


Tác giả đã nghiên cứu tham khảo và đưa ra một số vấn đề cần được bổ sung,
hoàn thiện của các Đề tài sau: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả
kinh doanh tại Cụm cảng hàng không Miền Bắc” của tác giả Nguyễn Thế Liêm;
“Hoàn thiện hạch tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
Dược phẩm Đông Á” của tác giả Trần Thị Thái Trang.


1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu
(2)

cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh
nghiệp.


1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu


Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận về kế tốn doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh; Vận dụng lý luận để nghiên cứu thực trạng từ đó
nêu lên các kết quả nghiên cứu, các giải pháp đề xuất nhằm góp phần hồn thiện kế
tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách.
1.4. Câu hỏi nghiên cứu


Thứ nhất: Lý luận về kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh đã được vận dụng vào thực tế như thế nào?


Thứ hai: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam như thế nào?


Thứ ba: Công tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
tại Tổng công ty Sách Việt Nam có những ưu điểm và tồn tại nào? Giải pháp khắc
phục những tồn tại đó là gì?


Thứ tư: Làm thế nào để có thể tăng cường hiệu quả của kế tốn doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam?


1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam.


Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Thực tế phần hành kế toán tài chính doanh


thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam.


1.6. Phương pháp nghiên cứu


Đề tài sử dụng các phương pháp: Phương pháp so sánh, phương pháp phân
tích chi tiết và phương pháp suy luận logic; Phương pháp tra cứu tài liệu; Phương
pháp điều tra; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp xin ý kiến chuyên gia.


1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu(3)

thời đề tài cũng đã tổng kết được những điểm tương đồng và khác biệt trong kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữa Chế độ Kế toán Việt Nam,
chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế. Qua đó nêu lên kinh
nghiệm của một số quốc gia về kế toán doanh thu, chi phí và xác định quả kinh
doanh.


 Trên phương diện thực tiễn: Đề tài đã nêu lên được thực trạng, chỉ ra các
ưu điểm cũng như tồn tại, xác định được các nguyên nhân của những tồn tại đó, từ
đó đề xuất các giải pháp, điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam.
1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu


Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ này, ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục
tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 4 chương:


Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu.


Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh trong các doanh nghiệp.Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam.


Chương 4: Kết quả nghiên cứu, các giải pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam.


CHƯƠNG 2


CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP


2.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh trong các doanh nghiệp


2.1.1. Bản chất kinh tế và mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh trong các doanh nghiệp(4)

nhau. Từ đó nêu lên mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh
trong doanh nghiệp.


2.1.2. Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả
kinh doanh trong các doanh nghiệp.


Tác giả nêu lên tầm quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh. Từ đó đặt ra các yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể đối với cơng tác kế
tốn các phần hành này.


2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh trong các doanh nghiệp.Bao gồm các nhân tố khách quan như Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán,
chế độ thuế... và các nhân tố chủ quan như đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, trình độ quản lý của ban giám đốc, của kế toán…


2.2. Kế toán doanh thu và thu nhập khác


Trong phần kế toán doanh thu, tác giả làm đã làm rõ các nội dung sau:
- Điều kiện ghi nhận doanh thu và thu nhập khác


- Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán doanh thu và thu nhập khác
- Phương pháp kế toán đối với doanh thu và thu nhập khác


2.3. Kế tốn chi phí kinh doanh


Trong phần này, tác giả đã làm rõ các nội dung sau:
- Nội dung và ngun tắc kế tốn chi phí kinh doanh


- Nội dung kế tốn chi phí, gồm: Chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí
quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và chi phí khác.


2.4. Kế tốn xác định kết quả kinh doanh


Luận văn đã nêu lên các chỉ tiêu kinh tế cơ bản xác định kết quả kinh doanh,
các nguyên tắc và trình tự cũng như phương pháp kế toán để xác định kết quả kinh
doanh.


2.5. Chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm một số quốc gia về kế tốn doanh thu,
chi phí và kết quả kinh doanh.(5)

Trong phần này đã trình bày nội dung của chuẩn mực kế toán quốc tế về kế


toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, từ đó nêu lên các điểm
giống và khác nhau giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt
Nam về kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.


2.5.2. Kinh nghiệm một số nước về kế toán doanh thu


Khi bàn về kinh nghiệm một số nước về kế toán doanh thu, tác giả đã trình bày
kinh nghiệm của Mỹ và Pháp, từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho kế toán doanh
thu của Việt Nam.


CHƯƠNG 3


THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY SÁCH VIỆT NAM


3.1. Đặc điểm kinh doanh và yêu cầu thông tin quản lý có ảnh hưởng đến kế
tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách
Việt Nam


Trong phần này, luận văn trình bày tổng quan về Tổng công ty Sách Việt
Nam bao gồm: đặc điểm kinh doanh, đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế
toán đồng thời nêu lên yêu cầu thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh phục vụ cho công tác quản trị tại Tổng công ty.


3.2. Thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
Tổng công ty Sách Việt Nam


3.2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác


Tại Tổng công ty Sách Việt Nam, doanh thu bao gồm: Doanh thu từ hoạt


động bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập
khác.


 Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ được hình thành
từ 2 nguồn là doanh thu từ hoạt động bán buôn và doanh thu hoạt động bán lẻ.(6)

Theo hình thức bán bn theo kho, giá bán của các mặt hàng được xác định
như sau:


Giá bán = Giá bìa - Chiết khấu cho khách hàng


Theo như trên, giá bán của sách là giá đã bao gồm thuế GTGT nên khi tính
doanh thu cần phải trừ thuế ra khỏi giá bán.


Doanh thu = Giá bán - Thuế GTGT


- Hạch toán doanh thu theo phương thức bán lẻ


Tương tự như hình thức bán bn qua kho, đối với phương thức bán lẻ, kế toán
dựa vào bảng tổng kết doanh số bán ra để lập chứng từ ghi sổ và tiến hành lên Sổ
cái TK 511.


Trong quá trình bán hàng, Tổng công ty thường xuất hiện các nghiệp vụ làm
giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị
trả lại nhưng doanh nghiệp chỉ sử dụng TK 531 – Doanh thu hàng bán bị trả lại để
phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại, còn TK 521- Chiết khấu thương mại và TK
532 – Giảm giá hàng bán không được sử dụng.


 Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khácTại Tổng công ty Sách Việt Nam, doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm
lãi tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các khoản lãi từ các hoạt động đầu
tư tài chính dài hạn. Căn cứ vào các chứng từ liên quan như thông báo tiền lãi của
các ngân hàng, thông báo chia cổ tức từ các công ty góp vốn, kế tốn lập chứng từ
ghi sổ phản ánh doanh thu hoạt động tài chính phát sinh, sau đó chuyển cho kế tốn
tổng hợp để ghi sổ cái TK 515.


Thu nhập khác tại Tổng công ty chủ yếu là các khoản thu từ việc thanh lý tài
sản cố định. Đây là một khoản thu không thường xuyên và chiếm tỷ trọng rất nhỏ
trong tổng doanh thu và thu nhập của Tổng công ty


3.2.2. Kế tốn chi phí kinh doanh tại Tổng cơng ty Sách Việt Nam(7)

Kế tốn chi phí giá vốn hàng bán


Để kế toán giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng các tài khoản 156 – Hàng hóa,
TK 632 – Giá vốn hàng bán…


Do đặc thù là doanh nghiệp thương mại kinh doanh 1 số mặt hàng nhất định,
nên để tiện cho việc hạch toán, theo dõi và kiểm tra, Tổng công ty đã chi tiết TK
156 thành các tiểu khoản, gồm: TK 1561 - Giá bìa của hàng hố nhập kho; TK 1563
- Chiết khấu hàng mua.


Với đặc điểm của loại hình hàng hố đang kinh doanh của Tổng cơng ty thì giá
sách bán lẻ chính là giá bìa và giá sách bán bn là giá có chiết khấu cho khách
hàng. Do vậy khi tính giá trị hàng hố nhập kho thì Tổng công ty đã tách riêng giá
trị hàng hoá nhập kho thành giá bìa (được theo dõi trên TK 1561) và phần chiết
khấu được hưởng (được theo dõi trên TK 1563).


Do đặc thù của sách là khi doanh nghiệp mua buôn sách báo thì sẽ được hưởng


một khoản chiết khấu trên tổng giá bìa của lượng sách báo nhập mua. Chính vì vậy,
khoản chiết khấu này sẽ được phân bổ cho lượng sách xuất bán trong kì. Thơng
thường tỉ lệ % chiết khấu bình quân khoảng từ 30% đến 40%.


- Đối với kế tốn giá vốn theo phương thức bán bn


Khi thực hiện nghiệp vụ bán bn hàng hố, kế tốn căn cứ vào các hoá đơn
bán hàng và hoá đơn GTGT để lập các bảng kê hoá đơn bán hàng, bảng tổng hợp
hố đơn xuất hàng, từ đó sẽ tiến hành lập Chứng từ ghi sổ và vào sổ cái TK 632.


- Đối với kế toán giá vốn theo phương thức bán lẻ


Hiện nay, tất cả các trung tâm, cửa hàng sách của Tổng công ty đều được trang
bị hệ thống máy tính hiện đại để phục vụ cho việc tính tiền và thanh tốn của khách
hàng. Hệ thống máy tính này có thể tự động tách lọc phần thuế của mỗi loại sách
khi khách hàng thanh toán, đồng thời in ra hoá đơn cho khách hàng.


Cuối mỗi ngày, dựa vào số liệu của phần mềm máy tính, nhân viên tại cửa
hàng sẽ lập bảng kê bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cho lượng hàng bán ra trong ngày
rồi nộp lên phòng Kế hoạch – Tài vụ cùng với tổng số tiền thu được.(8)

Ở Tổng công ty hiện nay sử dụng phần mềm kế toán Bravo. Do vậy, khi
nhận được các hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền quảng cáo, bảng tính lương nhân
viên bán hàng, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, …. kế toán sẽ tiến hành nhập vào
máy để cuối tháng lập Chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết TK 641 và sổ cái TK 641. Cuối
kì, tiến hành kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh.


 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp


Cũng tương tự như hạch tốn TK 641, các chi phí liên quan đến TK 642 đều


được nhập và theo dõi trên máy. Cuối kì, kế tốn lên sổ chi tiết TK 642, chứng từ
ghi sổ và sổ cái TK 642.


 Kế tốn chi phí tài chính


Chi phí tài chính phát sinh tại Tổng cơng ty Sách Việt Nam chủ yếu là các chi phí
phát sinh về thủ tục phí tại các ngân hàng. Do doanh nghiệp khơng có khoản vay
ngân hàng nên không phát sinh chi phí tiền lãi. Chính vì vậy mà cơng tác kế tốn
chi phí tài chính của doanh nghiệp khá đơn giản. Hàng tháng, căn cứ vào bảng sao
kê ngân hàng, kế tốn tập hợp chi phí tài chính phát sinh và lập chứng từ ghi sổ, từ
đó chuyển cho kế tốn tổng hợp ghi sổ cái TK 635.


 Kế tốn chi phí hoạt động khác


Tổng cơng ty Sách Việt Nam các khoản chi phí khác hầu như không phát
sinh. Cụ thể, trong năm 2010, Tổng cơng ty khơng phát sinh chi phí khác.


3.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam
Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Sách Việt Nam bao gồm kết
quả từ hoạt động kinh doanh thơng thường, kết quả hoạt động tài chính và kết quả
hoạt động khác.(9)

tài khoản 911. Sau đó, kế tốn tiến hành so sánh phát sinh bên nợ và bên có TK 911
để xác định lãi, lỗ và kết chuyển về TK 421 “Lợi nhuận chưa phân phối”.


3.2.4. Thực trạng báo cáo tài chính về doanh thu, chi phí, kết quả kinh
doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam


Hệ thống báo cáo tài chính mà Tổng công ty Sách Việt Nam lập và nộp cho
các cơ quan cấp trên theo quy định của Luật kế toán và Quyết định


15/2006/QĐ-BTC, bao gồm: Hệ thống báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo quản trị. Hệ thống
báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.
3.3. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuân tiêu thụ của doanh nghiệp


Thông qua bảng so sánh kết quả kinh doanh (biểu số 3.5) tác giả đã phân
tích, so sánh tình hình kinh doanh của năm 2010 và 2009 về mặt doanh thu, chi phí
và kết quả kinh doanh. Từ đó rút ra một số nhận xét về tình hình kinh doanh của
doanh nghiệp trong năm 2010.


CHƯƠNG 4


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN KẾ
TỐN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG


CÔNG TY SÁCH VIỆT NAM


4.1. Đánh giá thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam


Trong phần này, tác giả đã trình bày những ưu điểm và hạn chế cịn tồn tại
trong kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty
Sách Việt Nam.


Về ưu điểm được thể hiện trong tổ chức bộ máy kế toán, trong hệ thống
chứng từ và luân chuyển chứng từ, trong hệ thống tài khoản và sổ sách và trong các
phần hành doanh thu, chi phí và xác định kết quả.(10)

4.2. Sự cần thiết và nguyên tắc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt NamVới những đánh giá trên, cùng với phương hướng phát triển của Tổng công
ty Sách Việt Nam đã đặt sự cần thiết và các nguyên tắc hồn thiện kế tốn doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho
doanh nghiệp.


Để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh cần
đảm bảo thực hiện đầy đủ các nguyên tắc sau:


- Thứ nhất: Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh
doanh phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ với chế độ và chuẩn mực kế toán Việt
Nam, đồng thời có sự phù hợp với chuẩn mực kế tốn quốc tế.


- Thứ hai: Hồn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh phải đảm bảo nguyên tắc hiệu quả.


- Thứ ba: Hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả phải đảm
bảo nguyên tắc phù hợp với đặc điểm quản lý kinh tế của Việt Nam cũng như phù
hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.


4.3. Các giải pháp và điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm hồn thiện kế
tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách
Việt Nam


Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nói ở trên thì vẫn cịn những tồn tại
trong cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định
kết quả kinh doanh nói riêng tại Tổng công ty. Sau đây, tác giả xin đề xuất một số ý
kiến riêng của mình với mong muốn góp phần làm hồn thiện hơn cơng tác kế tốn
tại Tổng cơng ty Sách Việt Nam.


a. Hồn thiện hệ thống sổ sách kế tốn: Tổng cơng ty nên mở thêm Sổ đăng kí


chứng từ ghi sổ.(11)

c. Hồn thiện kế tốn chi phí: Cần phân bổ chi phí thu mua thơng qua TK 1562 –
Chi phí mua hàng.


d. Hồn thiện kế tốn xác định kết quả kinh doanh


e. Hồn thiện kế tốn quản trị về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh:
Cần lập thêm các báo cáo quản trị nhằm giúp cho cơng tác quản lý tài chính hiệu
quả hơn.


Để có thể thực hiện được các giải pháp trên cần có những điều kiện thiết yếu
từ phía Nhà nước và các cơ quan chức năng cũng như là những điều kiện thiết yếu
của doanh nghiệp.


4.4. Đóng góp của đề tài nghiên cứu


 Trên phương diện lý luận: Đề tài đã nêu lên được những lý luận chung nhất
về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh cũng như đã tổng kết được những điểm
tương đồng và khác biệt trong kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh giữa Chế độ Kế toán Việt Nam, chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực
kế tốn Quốc tế. Qua đó nêu lên kinh nghiệm của một số quốc gia về kế toán doanh
thu, chi phí và xác định quả kinh doanh.


 Trên phương diện thực tiễn: Đề tài đã nêu lên được thực trạng cơng tác kế
tốn doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt
Nam. Từ đó đã chỉ ra các ưu điểm cũng như tồn tại, xác định được các nguyên nhân
của những tồn tại đó. Đề tài cũng đã chỉ ra được các nguyên tắc cần thực hiện để
hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, trên
cơ sở đó đề xuất các giải pháp, điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm hồn thiện


kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty.


4.5. Những hạn chế của đề tài nghiên cứu và gợi ý cho các nghiên cứu trong
tương lai

×