Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (236.4 KB, 10 trang )

(1)

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN


Trong bối cảnh nước ta ngày càng phát triển nhằm thực hiện sự nghiệp cơng
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập vào nền kinh tế tồn cầu thì xây dựng cơ bản
lại có vai trị hết sức quan trọng là xây dựng nên hệ thống cầu, đường, trường, trạm,
các cơng trình dân dụng, - kết cấu hạ tầng kinh tế đất nước.“Do đó các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh”vực xây lắp được thành lập ngày càng nhiều và luôn
chịu sự cạnh tranh gay gắt bởi các công ty khác ở trong và ngoài nước. Muốn làm
được điều đó thì doanh nghiệp phải ln đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình,
phải có những biện pháp đúng đắn trong chiến lược kinh doanh, chiến lược giá cả
tạo lợi thế cạnh tranh.


Đồng thời doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác quản lý, công tác kế tốn,
theo dõi chặt chẽ tình hình doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh đạt được. Nhiệm
vụ của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp là phải cung cấp thông tin kịp thời, đáng
tin cậy về tình hình doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh cho Ban giám đốc để
BGĐ nắm rõ tình hình“tài chính của doanh nghiệp”mình. Vì vậy, kế tốn doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một bộ phận quan trọng của kế toán doanh
nghiệp. Kế tốn kết quả kinh doanh cho ta cái nhìn tổng hợp và chi tiết về hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ đắc lực cho các nhà quản trị trong quá trình
quản lý và phát triển doanh nghiệp. Chính vì tầm quan trọng đó, việc theo dõi“kế
tốn doanh“thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh”của doanh nghiệp là”rất cần
thiết, cần được tiến hành nghiên cứu và hoàn thiện hơn.(2)

địi hỏi Tổng cơng ty phải có những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh
doanh của mình. Các thơng tin“kế toán về doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh”đối với Tổng công ty là rất quan trọng, góp phần cho sự định hướng, điều
hành, đưa ra các giải pháp cho sự tồn tại và phát triển của công ty. Bên cạnh các nỗ
lực, kết quả đã đạt được trong“cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh”hiện nay, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng đầy
đủ yêu cầu ngày càng cao trong cơng tác quản lý, quản trị.Chính vì tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề trên, tác giả đã chọn
nghiên cứu đề tài “Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả


kinh doanh tại Tổng cơng ty Cơ khí xây dựng - CTCP”.


Luận văn bao gồm 04 chương như sau:


Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.


Chương 2:Cơ sở lý luận về kế tốn doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh


trong doanhnghiệp.


Chương 3:Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại


Tổng cơng tyCơ khí xây dựng – CTCP.


Chương 4:Giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả


kinh doanh tại Tổng cơng tyCơ khí xây dựng - CTCP


1. Trong Chương 1 của luận văn, tác giả đưa ra vấn đề tính cấp thiết của đề tài
nghiên cứu, các mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu cùng các phương pháp nghiên cứu.
Chỉ ra đối tượng nghiên cứu cùng ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.


+ Trên phương diện lý luận: Đề tài đã hệ thống và làm rõ“lý luận về kế tốn
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp”theo quan
điểm kế tốn tài chính.
(3)

2. Trong Chương 2: Là các vấn đề lý luận chung của đề tài nghiên cứu. Luận
văn khái quát về khái niệm, nội dung, nguyên tắc ghi nhận và các tài khoản liên
quan đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Tiến hành trên góc độ
kế tốn tài chính.


3. Trong Chương 3: Luận văn trình bày quá trình hình thành, phát triển; đặc
điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh; mơ hình tổ chức bộ máy quản lý và bộ
máy kế toán doanh nghiệp. Thấy được đặc thù kinh doanh, yêu cầu quản lý của
Tổng cơng ty Cơ khí xâydựng có ảnh hưởng đến kế tốn doanh thu, chi phí, kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp.


Là đơn vị trực thuộc Bộ Xây Dựng, thành lập từ năm 1995, hoạt động chủ yếu
trong lĩnh vực“sản xuất, kinh doanh thiết bị cơ khí phục vụ ngành xây dựng và các
ngành cơng nghiệp khác, thi cơng xây lắp các cơng trình cơng nghiệp và dân dụng,
thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị các dây truyền đồng bộ cho các cơng trình xi
măng, nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, dầu”khí. Với“truyền thống và kinh nghiệm
nhiều năm COMA đã rất thành cơng trong các cơng trình chế tạo kết cấu thép trọng
điểm của nước ta như Trung tâm Hội nghị quốc gia, cung cấp và lắp đặt hệ thống
dầm thép, hệ thống mái thép, mái chìa và các kết cấu thép bao che”mái.
Trong“những năm tới, COMA tiếp tục đầu tư năng lực mới để trở thành một Tổng
công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt các thiết bị phi tiêu
chuẩn, kết cấu thép, thiết bị tồn bộ, tổng thầu thi cơng các cơng trình dân dụng và
công nghiệp, xuất khẩu các sản phẩm của mình trên thị trường”thế giới. Việc tổ
chức“bộ máy kế tốn”của cơng ty được quan tâm chu đáo, đúng mức.


Các chính sách, chế độ chứng từ, tài khoản, báo cáo…tuân theo quy định
chung của Bộ tài chính như Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư
200/2014/TT-BTC,…cùng các nghị định, thông tư, quyết định khác của nhà nước về chính sách
thuế.
(4)

khác như Dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng làm việc,“dịch vụ đưa người lao động đi
làm việc ở nước”ngồi,…


 Cơng“tác kế tốn nói chung và kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh
doanh nói chung đã tuân thủ các chuẩn mực kế”toán, chế độ kế toán của Việt Nam.
Quá trình kế tốn các phần hành đầy đủ, cập nhật, việc luân chuyển chứng từ theo
đúng quy trình. Các sổ sách, báo cáo trình bày rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu


- Kế toán doanh thu theo dõi qua tài khoản 511, mở chi tiết theo từng loại hình
tạo doanh thu của doanh nghiệp.


- Kế tốn chi phí chưa mở chi tiết cho từng hoạt động phát sinh chi phí nên
việc quản lý, quản trị chi phí ở đơn vị, việc đánh giá các bộ phận cịn khó khăn…


Tóm lại, bên cạnh các nỗ lực đã thực hiện,“kế toán doanh thu, chi phí, kết
quả kinh doanh”tại Tổng cơng ty Cơ khí xây dựng - CTCP cịn tồn tại một số hạn
chế nhất định, cần hoàn thiện hơn nhằm nâng cao hiệu quả thơng tin kế tốn cung
cấp, góp phần“nâng cao hiệu quả kinh doanh”doanh nghiệp.


4. Trong Chương 4 luận văn trình bày các ưu điểm, nhược điểm, tồn tại cũng
như kiến nghị giải pháp khắc phục nhằm nâng cao cơng“tác kế tốn doanh thu, chi
phí, kết quả kinh doanh của Tổng cơng ty”Cơ khí xây dựng - CTCP.


a. Các thành tựu đã đạt được:
 Kế toán doanh thu:


Doanh“thu được ghi nhận”dựa trên hóa đơn hàng hóa dịch vụ của doanh
nghiệp, đảm bảo phù hợp, tin cậy. Các chứng từ kiểm tra đầy đủ, trung thực, phân loại
rõ ràng. Chứng từ lưu trữ khoa học, theo từng mã vụ việc hay khoản mục, dự án, thời
điểm ghi nhận, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, theo dõi và tìm kiếm, tra cứu thơng tin.
(5)

Hệ thống biểu mẫu, báo cáo, sổ chi tiết thống nhất, theo tiêu chuẩn của Bộ tài
chính và cơ quan liên quan.


 Về“công tác kế tốn chi phí:”


Chi phí là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn tới“kết quả kinh doanh và hoạt
động của doanh”nghiệp.


Việc xác định và ghi nhận chi phí dựa trên hệ thống chứng từ cụ thể, được
kiểm tra đầy đủ, phân loại và phản ánh chính xác. Đảm bảo tin cậy, đối chiếu và
kiểm tra chéo giữa các phịng ban liên quan.


Nhằm có cái nhìn rõ hơn trong cơng tác quản lý, có biện pháp điều chỉnh kịp
thời, chi phí của doanh nghiệp được phân chia theo từng tài khoản chi tiết. Theo tài
khoản đối ứng, theo tiểu khoản, khách hàng, vụ việc, tuyến, hợp đồng. Giúp theo
dõi chi tiết, toàn diện, đầy đủ về chi phí. Có vai trị rất lớn trong hoạt động quản trị
của doanh nghiệp. Giúp ban quản lý đánh giá đúng về tình hình doanh nghiệp, đồng
thời tuân thủ các quy định về quản lý và hình thành chi phí của Bộ tài chính và pháp
luật hiện hành.


 Về cơng tác kế tốn kết quả kinh doanh:


Cơng“tác kế tốn kết quả kinh doanh được”thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính
xác, từ đó giúp ban quản lý cơng ty có quyết định điều chỉnh kịp thời hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp.


Việc sử dụng phần mềm kế tốn trong cơng việc đã giúp giảm bớt khối lượng
công việc, tăng tốc độ xử lí và tính chính xác của số liệu.b. Các tồn tại cần khắc phục:


 Về công tác kế toán doanh thu:(6)

doanh thu khi khơng nhận được sự đảm bảo về thanh tốn của khách hàng.
Do vậy mà các chính sách chiết khấu hay giảm giá áp dụng cho các cơng
trình hay hạng mục cơng trình mà tổng cơng ty thực hiên chưa hiệu quả. Kế
tốn Tổng công ty vẫn hiểu rằng doanh thu chỉ được ghi nhận khi hóa đơn
phát hành, mặc dù thực tế toàn bộ dịch vụ đã hoàn thành, đủ điều kiện để ghi
nhận doanh thu và doanh nghiệp chậm phát hành hóa đơn để điều chỉnh kỳ
ghi nhận doanh thu của mình phục vụ những mục đích khác. Có hiện tượng
này là do thuế thu nhập vẫn có một ảnh hưởng lớn đến hệ thống kế toán
doanh nghiệp.


 Về cơng tác kế tốn chi phí:(7)

 Về cơng tác kế tốn kết quả kinh doanh:


Việc“hạch toán kết quả kinh doanh hiện nay ở Tổng công ty được tiến hành
vào cuối tháng và thực hiện nhanh chóng nhờ vào sự trợ giúp của phần mềm
kế toán. Tuy nhiên việc xác định kết quả kinh doanh mới chỉ dừng lại xác
định chung cho cơ quan Tổng công ty mà chưa chỉ ra được kết quả kinh
doanh của tồn bộ Tổng cơng ty bao gồm các đơn vị thành viên. Việc chưa
xác định được hiệu quả kinh doanh cho tồn bộ Tổng cơng ty sẽ làm đơn vị
khơng đánh giá chính xác được đơn vị nào đang hoạt động kinh doanh đem
lại hiệu quả cao hay kém hiệu quả, từ đó giúp ban quản lý Tổng cơng ty có
phương án kinh doanh phù hợp.


c. Các giải pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại
Tổng công ty Cơ khí”xây dựng - CTCP. Hồn thiện kế toán doanh thu:(8)

thành tốt được công việc, tạo động lực để họ làm việc, nâng cao tinh thần
làm”việc.


 Hoàn thiện kế tốn chi phí:


Việc kế tốn chi phí dựa vào các chứng từ được các phòng ban tập hợp hợp
và chuyển lên phịng tài chính kế tốn. Tuy nhiên do đặc thù của hoạt động
xây lắp, gia cơng xây lắp, có nhiều chứng từ được tập hợp muộn, lưu chuyển
chưa đầy đủ...dẫn đến việc ghi nhận đơi khi cịn chưa kịp thời, nhanh chóng
ngay khi phát sinh. Việc ghi nhận doanh thu cần tuân thủ phù hợp với kỳ mà
chi phí để có doanh thu đó phát sinh. Vì vậy kế tốn có thể bổ sung thêm
biên bản xác nhận công trình, hạng mục cơng trình hoàn thành trong từng
giai đoạn của việc thực hiện xây lắp cơng trình. Như vậy doanh thu sẽ được
phân bổ dần cho từng kỳ mà nó phát sinh, tránh được sự chậm trễ trong việc
ghi nhận, cũng như sự biến động lên theo số ảo tại kỳ mà hoàn thành cung
cấp dịch vụ doanh thu mới được ghi nhận. Từ đó, các thơng tin cung cấp cho
các nhà quản trị sẽ chính xác hơn, hữu ích hơn, giúp nhà quản trị có thể đánh
giá sát hơn tình hình doanh số và hoạt động của Tổng cơng ty.


 Hồn thiện kế toán kết quả kinh doanh:(9)

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại Tổng cơng ty Cơ khí xây dựng - CTCP. Tác giả đã
hoàn thành đề tài “Hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Tổng cơng ty Cơ khí xây dựng - CTCP.”


Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực trong cơng tác nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực tiễn


để từ đó đưa ra các giải pháp hữu ích, khả thi, phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp
nhưng kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề rộng,
phức tạp, tổng hợp của nhiều vấn đề. Thời gian nghiên cứu, hệ thống tài liệu còn
hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả kính
mong được sự đóng góp và quan tâm của các thầy cơ để luận văn ngày càng được
hoàn thiện hơn.(10)×