Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

bài Luyện từ và câu - Danh từ chung và danh từ riêng | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (684.61 KB, 11 trang )

(1)

Luyện Từ và Câu
(2)

TaiLieu.VN


MỤC ĐÍCH U CẦU• Nhận biết được danh từ chung và danh từ
DT riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái
quát của chúng.


• Nắm được quy tắc viết hoa DT riêng và(3)

Nghĩa


a. Dòng nước chảy tương
đối lớn, trên đó có


thuyền bè qua lại được
b. Dịng sơng lớn nhất


chảy qua nhiều tỉnh
phía Nam nước ta
c. Người đứng đầu nhà


nước phong kiến


d. Vị vua có cơng đánh
đuổi giặc Minh, lập ra
nhà Lê ở nước ta


Từa.sông


b.Cửu Long


c.vua(4)

(5)

(6)

TaiLieu.VN


Thế nào là danh từ
(7)

Ghi nhớ• Danh từ chung là tên chung của


một loại sự vật• Danh từ riêng là tên riêng của một


sự vật. Danh từ riêng luôn luôn
(8)

TaiLieu.VN


Luyện tập• Chúng tơi/ đứng/ trên/ núi/ Chung/. Nhìn/
sang/ trái/ là/ dịng/ sơng/ Lam/ uốn khúc/
theo/ dãy/ núi/ Thiên Nhẫn/. Mặt/ sông/ hắt/
ánh/ nắng/ chiếu/ thành/ một/ đường/(9)

đoạn thơ sau:Vua Hùng một sáng đi săn
Trưa trịn bóng nắng nghỉ


chân chốn này


Dân dâng một quả xôi đầy
Bánh chưng mấy cặp, bánh


giầy mấy đôi

(10)

TaiLieu.VN


Núi/dịng/sơngdãy/ mặt/ sơng/


ánh/ nắng/đường/ dãy/ nhà/


trái/ phải/ giữa/


trướcChung/ Lam/


Thiên Nhẫn/
(11)×