Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Bài tập vật lý 9 bai tap quang hoc lop 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (25.47 KB, 3 trang )

(1)

O
S
F F'
(2)
(1)
S'
F'
F O
O
S
F F'


Câu hỏi Bài tập tự luận quang học


Bài 1 : So sánh góc khúc xạ và góc tới của một tia sáng


truyền từ không khí vào n-ớc trong hai tr-ờng hợp sau:
a) Góc tới lớn hơn không.


b) Góc tới b»ng kh«ng


Bài 2 : Một điểm sáng S đặt tr-c mt thu kớnh hi t v


ngoài tiêu cự nh- hình 1


a) Dựng ảnh S' của điểm S qua thấu kính
b) S' là ảnh thật hay ảnh ảo?


Bài 3 : Hình 2 cho biÕt ∆ lµ trơc chÝnh cđa


một thấu kính, AB là vật sáng, A'B' là ảnh


của AB tạo bởi thấu kính đó .


a) A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo ?
b) Chứng tỏ rằng thấu kính đã cho là


thÊu kÝnh héi tơ H×nh 1


c) Bằng cách vẽ hãy xác định quang
tâm O, hai tiêu điểm F và F' của thấu


kính ó cho.


Bài 4 : Hình 3 vẽ trục chính quang tâm O


và hai tiêu điểm F , F' cña mét thÊu kÝnh, hai
tia ló (1) và (2) cho ảnh S' của điểm sáng S.


a) Thấu kính đã cho là thấu kính hội t hay


hay phân kì ? Hình 2


b) Bằng cách vẽ hãy xác định điểm sáng S.


Bài 5 : Một vật sáng AB đặt vng góc với trục


chÝnh cđa mét thÊu kÝnh héi tơ cã tiêu cự
30cm, cách thấu kính 15cm. ∆


a) Dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ ( 1:5)
b) Hãy cho biết các đặc điểm của ảnh.Bài 6: Một vật sáng AB đặt vng góc với trục chính


cđa mét thÊu kÝnh héi tơ cã tiêu cự 20cm, cách thấu kính


40cm. Hình 3


a) ảnh của vật qua thấu kính là ảnh thật hay ảnh ảo ?
b) Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu


kÝnh.


Bài 7: đặt một điểm sáng tr-ớc


mét thÊu kÝnh ph©n kì nh- hình 4
a) Dựng ảnh S' của S tạo bởi
thấu phân kì.


b) ảnh S' là ¶nh thËt hay ¶nh ¶o ?


Bài 8:Một vật AB đặt vng góc với trục chính


của một thấu kính phân kì có tiêu cự f Hình 4
a) Hãy dựng ảnh của vật trong hai tr-ờng hợp : Vt t


ngoài tiêu cự và trong tiêu cự cña thÊu kÝnh.


b) Nhận xét đặc điểm của ảnh trong hai tr-ờng hợp này


Bài 9 : Một vật AB đặt vng góc với trục chính của một thấukính phân kì có tiêu cự 15cm, cách thấu kính 30cm
a) Dùng ¶nh A'B' cđa AB.


B


B'
A(2)

F
B


O
A


F'
b) Tính khoảng cách OA' từ ảnh tới thấu kính


Bài 10 : Một vật cao 120cm đặt cách máy ảnh 3m. Dùng máy ảnh


để chụp vật này thì thấy ảnh cao 2cm.


a) Hãy dựng ảnh của vật này trên phim ( không cần đúng tỉ
lệ )


b) Tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chp nh.


Bài 11: Vật kính của một máy ảnh có tiêu cự 5m dùng máy ảnh


chp mt vật cao 150cm và cách máy ảnh 3m.a) Hãy dựng ảnh của vật này trên phim ( không cần đúng tỉ
lệ )


b) Tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh và độ
cao của nh


Bài 12 : Tiêu cự của thể thuỷ tinh sẽ dài nhất hay ngắn nhất


khi nhìn một vật ở điểm cực viễn và điểm cực cận.


Bài 13: Một mắt có tiêu cự của thể thuỷ tinh là 2cm khi


không điều tiết


a) Khong cỏch t quang tâm đến màng l-ới là 1,5cm. Mắt bị
tật gỡ ?


b) Để ảnh của vật hiện lên ở màng l-ới thì phảI đeo kính gì
?


Bi 14 : Một vật đặt cách kính lúp 6cm. Cho biết tiêu cự của


kÝnh lóp lµ 10cm


a) Dựng ảnh của vật qua kính lúp ( khơng cần đúng tỉ lệ )
b) ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo, lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?


Bài 15 : Có một tấm lọc màu tím và một tấm lc mu .a) Nếu nhìn tờ giấy trắng qua cả hai tấm lọc màu thì sẽ
thấy tờ giấy màu gì ? cho rằng tờ giấy trắng đ-ợc chiếu
bởi ánh sáng trắng


b) Nu t tm lọc màu tím tr-ớc tấm lọc màu đỏ hoặc tấm
lọc màu đỏ tr-ớc tấm lọc màu tím thì màu của tờ giấy
trong hai tr-ờng hợp này có màu nh- th no


Bài 16: Một ng-ời quan sát một bøc tranh cao 1m, treo c¸ch


ng-ời đó 2m. Biết ảnh của bức tranh trong mắt cao 1cm. Hãy
xác định khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến màng l-ới.


Bài 17 : a) Dùng một kính lúp tiêu cự 10cm để quan sát vật


nhỏ cao 2mm. Muốn ảnh ảo của vật cao 10mm thì phảI đặt vật
cách kính cao bao nhiêu cm ?


b) Nếu dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm để quan sát vật
nói trên mà cũng thu đ-ợc ảnh cao 10mm thì phảI đặt vật cách
thấu kính bao nhiêu cm ?


Bài 18 : Tại sao nếu trồng cây quá dày, cây sẽ còi cọc, phát


trin kộm mc dự đất vẵn đảm bảo đủ độ dinh d-ỡng cho cây.


Bài 19 : Trộn ánh sáng màu vàng với ánh sáng màu lam sẽ đ-ợc


ỏnh sỏng mu no nờu sau đây: đỏ, da cam, vàng, lục, chàm,
tímBài 20 : Một vật cao 10cm đ-ợc đặt vuông gúc vi trc chớnh


của một thấu kính phân kì ở tại điểm nh- hình 5 .
cho biết thấu kính này có tiêu cự bằng 20cm(3)

đã cho.

×