Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Bài tập vật lý 9 BAI TAP THAM KHAO 9.1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.77 KB, 1 trang )

(1)

BÀI TẬP THAM KHẢO


Bài 1: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 30cm, một vật sáng AB đặt trước thấu
kính và cách thấu kinh một khoảng 45cm.


a- Hãy trình bày cách dựng ảnh A’B’ của vật sáng AB qua TKHT trên.
b- Hãy tìm khoảng cách từ ảnh đến TKHT.


c- Tìm độ cao của ảnh A’B’ nêu AB cao 9cm.


Bài 2: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, một vật sáng AB đặt trước thấu kính
một khoảng 25cm, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cách thấu kính một khoảng 50cm.


a) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB nói trên.
b) Hãy tìm tiêu cự của thấu kính.


Bài 3: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, một vật sáng AB đặt trước thấu kính
một khoảng 15cm, qua thấu kính cho ảnh A’B’ cách thấu kính một khoảng 45cm. Hãy
dựng ảnh và tìm tiêu cự của thấu kính nói trên.


Bài 4: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm, một vật sáng AB đặt trước thấu
kính một khoảng OA, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cách thấu kính một khoảng OA’
cao gấp 5 lần vật.


c) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB nói trên.
d) Hãy tìm OA? OA’?


BÀI TẬP THAM KHẢO


Bài 1: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 30cm, một vật sáng AB đặt trước thấu
kính và cách thấu kinh một khoảng 45cm.a) Hãy trình bày cách dựng ảnh A’B’ của vật sáng AB qua TKHT trên.
b) Hãy tìm khoảng cách từ ảnh đến TKHT.


c) Tìm độ cao của ảnh A’B’ nêu AB cao 9cm.


Bài 2: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, một vật sáng AB đặt trước thấu kính
một khoảng 25cm, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cách thấu kính một khoảng 50cm.


a) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB nói trên.
b) Hãy tìm tiêu cự của thấu kính.


Bài 3: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, một vật sáng AB đặt trước thấu kính
một khoảng 15cm, qua thấu kính cho ảnh A’B’ cách thấu kính một khoảng 45cm. Hãy
dựng ảnh và tìm tiêu cự của thấu kính nói trên.


Bài 4: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm, một vật sáng AB đặt trước thấu
kính một khoảng OA, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cách thấu kính một khoảng OA’
cao gấp 5 lần vật.

×