Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Bài tập vật lý 8 VL8_TracNghiem&TuLuan(CB)08

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (109.14 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ SỐ 8 (15 phút)A – PHẠM VI KIỂM TRA
1. Công cơ học.


2. Định luật về công.
3. Công suất.


4. Cơ năng.


5. Sự chuyển hóa và bảo tồn cơ năng.


B – NỘI DUNG ĐỀ


I – Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trọng lực của vật thực hiện công khi


A. vật chuyển động trên mặt bàn nằm ngang.
B. vật được treo trên một sợi dây.


C. vật rơi từ trên cao xuống


D. vật đứng yên một chỗ trên mặt đất.


Câu 2. Bạn Nam và Bắc kéo nước từ cùng một cái giếng lên. Gàu nước của Nam nặng gấp đơi
của Bắc, cịn thời gian kéo của Bắc lại chỉ bằng một nửa của Nam. Hãy so sánh công suất kéo
nước của hai người.


A. PNam = PBắc B. PNam = 2PBắc.


C. PBắc = 2PNam. D. Pnam = 4PBắc.


Câu 3. Động năng của vật phụ thuộc vào


A. trọng lượng của vật. B. độ biến dạng của vât.


C. vị trí của vật so với mặt đất. D. khối lượng và vận tốc của vật


Câu 4. Động năng chuyển hóa thành thế năng trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bắn bi A vào bi B trên mặt bàn nằm ngang làm bi B chuyển động.


B. Một vật được ném lên cao


C. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.


D. Kim đồng hồ quay sau khi lên dây cót cho đồng hồ.


II. – Ghép một nội dung ở cột bên trái với một nội dung ở cột bên phải để thành câu có nội
dung đúng


Câu 5.


a) Động năng của vật 1. khi vật được ném lên.


b) Thế năng hấp dẫn 2. là công mà vật thực hiện được.


c) Thế năng đàn hồi 3. phụ thuộc vào vị trí của vật đối với mặt đất.
d) Thế năng chuyển hóa thành động năng 4. phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.
e) Động năng chuyển hóa thành thế năng 5. khi vật rơi từ trên cao xuống.


6. phụ thuộc vào độ biến dạng của vật.a) - … b) - … c) - … d) - … e) - …


III – Điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu


Câu 6. Cơng cơ học chỉ có trong trường hợp ... vào vật, làm vật ………


IV. Giải bài tập(2)

C – ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM


Câu Đáp án Biểu điểm Ghi chú


1 C 1 điểm


2 A 1 điểm


3 D 1 điểm


4 B 1 điểm


5


a - 4 0,5 điểm


b – 3 0,5 điểm


c – 6 0,5 điểm


d – 5 0,5 điểme – 1 0,5 điểm


6 có lực tác dụng 0,25 điểm


chuyển dời 0,25 điểm


7


Công suất của máy thứ nhất:


1
1


1


300 000


5 000 (W)
60


A
P


t


= = = 1 điểm


Công suất của máy thứ hai:


2


2


2


720 000


400 (W)
30.60


A
P


t


= = = 1 điểm


Máy thứ nhất có cơng suất lớn hơn và lớn hơn:


1


2


5 000
12, 5
400


P
n


P


×