Tải bản đầy đủ (.pdf) (17 trang)

bài Tập làm văn - Nói, viết về một người lao động trí óc | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.33 MB, 17 trang )

(1)


(2)

1

23

4Câu 1: Quan sát các tranh sau và cho bi t nh ng ngế ười trí th c trong ứ
tranh y là ai, h đang làm vi c gì?ấ(3)

Câu 2: Nhìn

tranh và k l i câu chuy n

ể ạ

Nâng niu t ng


h t gi ng.Lương Đ nh C aị ủ


(1920 -1975)(4)

1

2
(5)

(6)

(7)

Kĩ s ph n m m máy tínhư ầ ề
Các nhà khoa h c đang làm ọ
vi cệ


Nghiên c u trong phịng thí nghi mứ ệ(8)

(9)

Ho sĩ: Tô Ng c Vânạ(10)

Câu 1:

Hãy k v m t ng

ể ề ộ

ườ

i lao đ ng trí óc mà


em bi t.

ếG i ý:a) Ng

ườ

i đó là ai, làm ngh gì?

(11)

Câu 1:

Hãy k v m t ng

ể ề ộ

ườ

i lao đ ng trí óc mà


em bi t.

ếG i ý:ợ


a) Người đó là ai, làm ngh gì?ề


b) Người đó h ng ngày làm nh ng vi c gì?ằ ữ ệ
(K c th nh ng vi c làm c a h )ể ụ ể ữ ệ ủ ọ


c) Người đó làm vi c nh th nào?ệ ư ế


(Nói rõ cách làm vi c c a ngệ ủ ười mình k )ể


d) Cơng vi c y quan tr ng, c n thi t nh th nào đ i v i m i ngệ ấ ọ ầ ế ư ế ố ớ ọ ười?(12)

G i ý:ợ


a) Người đó là ai, làm ngh gì?ề


b) Người đó h ng ngày làm nh ng vi c gì?ằ ữ ệ


(K c th nh ng vi c làm c a h )ể ụ ể ữ ệ ủ ọ


c) Người đó làm vi c nh th nào?ệ ư ế


(Nói rõ được cách làm vi c c a ngệ ủ ười mình k )ể


d) Cơng vi c y quan tr ng, c n thi t nh th nào đ i v i m i ngệ ấ ọ ầ ế ư ế ố ớ ọ ười?e) Em có thích làm cơng vi c nh ngệ ư ườ ấi y không?


Câu 1:

Hãy k v m t ng

ể ề ộ

ườ

i lao đ ng trí óc mà


em bi t.

ế
(13)

Câu 2: Vi t nh ng đi u em v a k thành m t

ế


đo n văn ( t 7 đ n 10 câu ).

ế*L u ý

ư

: Khi vi t ph i vi t hoa ch cái

ế

ế


đ u, cu i câu ghi d u ch m. Câu văn đ
(14)

Câu 2: Vi t nh ng đi u em v a k thành m t

ế


đo n văn ( t 7 đ n 10 câu ).

ếG i ý:ợ


a) Người đó là ai, làm ngh gì?ề


b) Người đó h ng ngày làm nh ng vi c gì?ằ ữ ệ
(K c th nh ng vi c làm c a h )ể ụ ể ữ ệ ủ ọ


c) Người đó làm vi c nh th nào?ệ ư ế


(Nói rõ cách làm vi c c a ngệ ủ ười mình k )ể


d) Cơng vi c y quan tr ng, c n thi t nh th nào đ i v i m i ngệ ấ ọ ầ ế ư ế ố ớ ọ ười?(15)

Người em đang k chính là ngể ười m yêu nh t trên đ i c a em. ẹ ấ ờ ủ
M là m t cán b gi ng d y trẹ ộ ộ ả ạ ở ường Cao đ ng s ph m Qu ng Tr . ẳ ư ạ ả ị
Mẹ ạ ở d y đó h n mơ ười năm r i. ồCông vi c hàng ngày mà em thệ ường th y m làm là so n giáo án, ấ ẹ ạ
đ c sách, ch m bài. Ngày m đi d y, t i đ n m thọ ấ ẹ ạ ố ế ẹ ường th c r t khuya ứ ấ
đ chu n b bài, nghiên c u tài li u và làm vi c trên máy vi tính. Dù đã ể ẩ ị ứ ệ ệ
là m t cán b gi ng d y lâu năm nh ng em th y m chu n b bài ộ ộ ả ạ ư ấ ẹ ẩ ị


gi ng c a mình r t chu đáo, nghiêm túc. ả ủ ấ


M nói, m r t yêu ngh d y h c c a mình. Em luẹ ẹ ấ ề ạ ọ ủ ôn t hào v m .ự ề ẹ(16)

H

ướ

ng d n v nhà:1. Hoàn ch nh bài văn
(17)×