Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

200 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (495.24 KB, 10 trang )

(1)

V t lý 8 ­ 200 câu h i tr c nghi m chậ ương c  h c v t lý 8ơ ọ ậ Thương H  0978.991.307ồ
BÀI 1: CHUY N Đ NG C  H C Ơ Ọ


Câu 1: Chuy n đ ng c  h c là: ể ộ ơ ọ


A. s  thay đ i kho ng cách c a v t so v i v t khácự ổ ả ủ ậ ớ ậ B. s  thay đ i phự ổ ương chi u c a v tề ủ ậ
C. s  thay đ i v  trí c a v t so v i v t khácự ổ ị ủ ậ ớ ậ D. s  thay đ i hình d ng c a v t so v i v tự ổ ạ ủ ậ ớ ậ  
khác


Câu 2: Chuy n đ ng và đ ng n có tính t ng đ i vì:ể ộ ứ ươ ố


A. m t v t đ ng yên so v i v t này s  đ ng yên so v i v t khác.ộ ậ ứ ớ ậ ẽ ứ ớ ậ


B. m t v t đ ng yên so v i v t này nh ng l i chuy n đ ng so v i v t khác.ộ ậ ứ ớ ậ ư ạ ể ộ ớ ậ
D. m t v t chuy n đ ng hay đ ng yên ph  thu c vào qu  đ o chuy n đ ng.ộ ậ ể ộ ứ ụ ộ ỹ ạ ể ộ
C. m t v t chuy n đ ng so v i v t này s  chuy n đ ng so v i v t khác.ộ ậ ể ộ ớ ậ ẽ ể ộ ớ ậ


Câu 3: M t chi c xe buýt đang ch y t  tr m thu phí Thu  phù lên Hu , n u ta nói chi c xe buýt đangộ ế ạ ừ ạ ỷ ế ế ế  
đ ng n thì v t làm m c là:ứ ậ ố


A. Người sốt vé đang đi l i trên xeạ B. Tài xế


C. Tr m thu phí Th y Phùạ ủ D. Khu công nghi m Phú Bàiệ
Câu 4: D ng chuy n đ ng c a viên đ n đ c b n ra t  kh u súng AK là:ạ ể ộ ủ ạ ượ ắ ừ ẩ


A. Chuy n đ ng th ngể ộ ẳ B. Chuy n đ ng congể ộ


C. Chuy n đ ng trònể ộ D. V a chuy n đ ng cong v a chuy n đ ng th ngừ ể ộ ừ ể ộ ẳ
Câu 5: D ng chuy n đ ng c a qu  bom đ c th  ra t  máy bay ném bom B52 là:ạ ể ộ ủ ả ượ ả ừ


A. Chuy n đ ng th ngể ộ ẳ B. Chuy n đ ng congể ộC. Chuy n đ ng trònể ộ D. V a chuy n đ ng cong v a chuy n đ ng th ngừ ể ộ ừ ể ộ ẳ
Câu 6: D ng chuy n đ ng c a qu  d a r i t  trên cây xu ng là:ạ ể ộ ủ ả ừ ơ ừ ố


A. Chuy n đ ng th ngể ộ ẳ B. Chuy n đ ng congể ộ


C.Chuy n đ ng trònể ộ D. V a chuy n đ ng cong v a chuy n đ ng th ngừ ể ộ ừ ể ộ ẳ


Câu 7 :Hai chi c tàu h a ch y trên các đ ng ray song song, cùng chi u, cùng v n t c. Ng i ng i trênế ỏ ạ ườ ề ậ ố ườ ồ  
chi c tàu th  nh t s :ế ứ ấ ẽ


A. chuy n đ ng so v i tàu th  haiể ộ ớ ứ B. đ ng yên so v i tàu th  haiứ ớ ứ


C. chuy n đ ng so v i tàu th  nh t.ể ộ ớ ứ ấ D. chuy n đ ng so v i hành khách trên tàu th  haiể ộ ớ ứ
Câu 8: Hai ô tô chuy n đ ng cùng chi u, cùng v n t c đi ngang qua m t ngôi nhà. Phát bi u nào d i đâyể ộ ề ậ ố ộ ể ướ  
là đúng?


A. Các ô tô chuy n đ ng đ i v i nhauể ộ ố ớ B. Các ô tô đ ng yên đ i v i ngôi nhàứ ố ớ
C. Các ô tô đ ng yên đ i v i nhauứ ố ớ D. Ngôi nhà đ ng yên đ i v i các ô tôứ ố ớ
Câu 9: Trên toa xe l a đang ch y th ng đ u, m t chi u va li đ t trên giá đ  hàng. Va li:ử ạ ẳ ề ộ ế ặ ể(2)

V t lý 8 ­ 200 câu h i tr c nghi m chậ ương c  h c v t lý 8ơ ọ ậ Thương H  0978.991.307ồ
A. chuy n đ ng so v i thành tàuể ộ ớ B. chuy n đ ng so v i đ u máyể ộ ớ ầ


C. chuy n đ ng so v i ngể ộ ớ ười lái tàu D. chuy n đ ng so v i để ộ ớ ường ray
Câu 10: Chuy n đ ng c a đ u van xe đ p so v i tr c xe khi xe chuy n đ ng th ng trên đ ng là:ể ộ ủ ầ ạ ớ ụ ể ộ ẳ ườ
A. chuy n đ ng trònể ộ B. chuy n đ ng th ngể ộ ẳ


C. chuy n đ ng congể ộ D. là s  k t h p gi a chuy n đ ng th ng v i chuy n đ ngự ế ợ ữ ể ộ ẳ ớ ể ộ  
trònCâu 11:Chuy n đ ng c a đ u van xe đ p so v i m t đ ng khi xe chuy n đ ng th ng trên đ ng là:ể ộ ủ ầ ạ ớ ặ ườ ể ộ ẳ ườ
A. chuy n đ ng trònể ộ B. chuy n đ ng th ngể ộ ẳ


C. chuy n đ ng congể ộ D. là s  k t h p gi a chuy n đ ng th ng v i chuy n đ ngự ế ợ ữ ể ộ ẳ ớ ể ộ  
tròn


Câu 12: Trong các chuy n đ ng sau đây, chuy n đ ng nào là chuy n đ ng đ u?ể ộ ể ộ ể ộ ề


A. Chuy n đ ng c a ngể ộ ủ ười đi xe đ p khi xu ng d cạ ố ố B. Chuy n đ ng c a ô tô khi kh i hànhể ộ ủ ở
C. Chuy n đ ng c a đ u kim đ ng hể ộ ủ ầ ồ ồ D. Chuy n đ ng c a đoàn tàu khi vào gaể ộ ủ
Câu 13: D ng chuy n đ ng c a tuabin n c trong nhà máy th y đi n Sông Đà là:ạ ể ộ ủ ướ ủ ệ


A. Chuy n đ ng th ngể ộ ẳ B. Chuy n đ ng congể ộ


C. Chuy n đ ng trònể ộ D. V a chuy n đ ng cong v a chuy n đ ng th ngừ ể ộ ừ ể ộ ẳ


Câu 14: M t hành khách đang ng i trên xe buýt đi t  Th y phù lên Hu , hành khách này chuy n đ ng soộ ồ ừ ủ ế ể ộ  
v i:ớ I/ Tài xế   II/ M t hành khách khácộ III/M t ngộ ười đi xe đ p trên đạ ườngIV/ C t m cộ ố


A. III B. II, III và IV C. C  I, II, III và IVả D. III và IV


Câu 15: M t con chim m  tha m i v  cho con. Chim m  chuy n đ ng so v i..(1)...nh ng l i đ ng yên soộ ẹ ồ ề ẹ ể ộ ớ ư ạ ứ  
v i..(2)....ớ


A. Chim con/con m iồ B. Con m i/chim con   ồ C. Chim con/ tổ D. T /chim conổ


Câu 16: M t canô đang ch y trên bi n và kéo theo m t v n đ ng viên l t ván. V n đ ng viên l t vánộ ạ ể ộ ậ ộ ướ ậ ộ ướ  
chuy n đ ng so v i:ể ộ ớA. Ván lướt B. Canô C. Khán giả D. Tài x  canôế


Câu 17: Hai b n A và B cùng ng i trên hai mô tô ch y nhanh nh  nhau, cùng chi u. Đ n gi a đ ng g pạ ồ ạ ư ề ế ữ ườ ặ  
b n C đang ng i s a xe đ p đang b  tu t xích. Phát bi u nào sau đây đúng?ạ ồ ử ạ ị ộ ể


A. A chuy n đ ng so v i Bể ộ ớ B. A đ ng yên so v i Bứ ớ
C. A đ ng yên so v i Cứ ớ D. B đ ng yên so v i Cứ ớ


BÀI 2: V N T C


Câu 1: D a vào b ng bên, hãy cho bi t ng i ch yự ả ế ườ ạ  
nhanh nh t là:ấ


2
H  và tênọ Quãng đường Th i gian ờ


Tr n  iầ Ổ 100m 10


Nguy n Đàoễ 100m 11


Ngô Khế 100m 9(3)

V t lý 8 ­ 200 câu h i tr c nghi m chậ ương c  h c v t lý 8ơ ọ ậ Thương H  0978.991.307ồ


A. Tr n  iầ Ổ B. Nguy n Đàoễ


C. Ngơ Khế D. Lê Mít


Câu 2: Cơng th c tính v n t c là:ứ ậ ốA. 


s


tv

B. 


t
s


v C. v s.t D. v m/s


Câu 3: V n t c cho bi t gì?ậ ố ế


I.Tính nhanh hay ch m c a chuy n đ ngậ ủ ể ộ II.  Quãng đường đi được


III. Quãng đường đi được trong m t đ n v  th i gianộ ơ ị ờ IV. Tác d ng c a v t này lên v t khácụ ủ ậ ậ
A. I; II và III B. II; III và IV C. C  I; II; III và IVả D. I và III
Câu 4: Đ n v  nào sau đây ơ ị không ph iả  là đ n v  c a v n t c?ơ ị ủ ậ ố


A. m/s B. km/h C. kg/m3 D. m/phút


Câu 5: 15m/s = ... km/h


A. 36km/h B.0,015 km/h C. 72 km/h  D. 54 km/h


Câu 6: 108 km/h = ...m/s


A. 30 m/s B. 20 m/s C. 15m/s D. 10 m/sCâu 7: M t h c sinh đi b  t  nhà đ n tr ng trên đo n đ ng 3,6km, trong th i gian 40 phút. V n t cộ ọ ộ ừ ế ườ ạ ườ ờ ậ ố  


c a h c sinh đó là:ủ ọ A. 19,44m/s B.15m/s C. 1,5m/s D. 2/3m/s


Câu 8: M t xe máy đi t  thành ph  A đ n thành ph  B v i v n t c trung bình 30km/h m t 1h30phút.ộ ừ ố ế ố ớ ậ ố ấ  
Quãng đường t  thành ph  A đ n thành ph  B là:ừ ố ế ố


A. 39 km B.45 km C.2700 km D.10 km


Câu 9: Nhà Lan cách tr ng 2 km, Lan đ p xe t  nhà t i tr ng m t 10 phút. ườ ạ ừ ớ ườ ấ V n t c đ p xe c a Lan là:ậ ố ạ ủ


A. 0,2 km/h B. 200m/s C. 3,33 m/s D. 2km/h


Câu 10: Mai đi b  t i tr ng v i v n t c 4km/h, th i gian đ  Mai đi t  nhà t i tr ng là 15 phút. Kho ngộ ớ ườ ớ ậ ố ờ ể ừ ớ ườ ả  
cách t  nhà Mai t i trừ ớ ường là:


A. 1000m B. 6 km C. 3,75 km D. 3600m


Câu 11: Đ ng t  nhà Nam t i công viên dài 7,2km. N u đi v i v n t c khơng đ i 1m/s thì th i gian Namườ ừ ớ ế ớ ậ ố ổ ờ  
đi t  nhà mình t i cơng viên là:ừ ớ


A. 0,5h B.1h C.1,5h D.2h(4)

V t lý 8 ­ 200 câu h i tr c nghi m chậ ương c  h c v t lý 8ơ ọ ậ Thương H  0978.991.307ồ
Câu 12: Đ ng đi t  nhà đ n tr ng dài 4,8km. N u đi xe đ p v i v n t c trung bình 4m/s Nam đ nườ ừ ế ườ ế ạ ớ ậ ố ế  


trường m t:ấ A. 1,2 h B.120 s C.1/3 h D. 0,3 h


Câu 13 V n t c c a ô tô là 36km/h, c a ng i đi xe máy là 34.000m/h và c a tàu h a là 14m/s. S p x pậ ố ủ ủ ườ ủ ỏ ắ ế  
đ  l n v n t c c a các phộ ớ ậ ố ủ ương ti n trên theo th  t  t  bé đ n l n làệ ứ ự ừ ế ớA. tàu h a – ô tô – xe máyỏ B. ô tô – tàu h a – xe máyỏ
C. ô tô – xe máy – tàu h aỏ D. xe máy – ô tô – tàu h aỏ


Câu 14: Hùng đ ng g n 1 vách núi và hét lên m t ti ng, sau 2 giây k  t  khi hét Hùng nghe th y ti ngứ ầ ộ ế ể ừ ấ ế  
v ng c a hòn đá. H i kho ng cách t  Hùng t i vách núi? Bi t v n t c c a âm thanh trong khơng khí làọ ủ ỏ ả ừ ớ ế ậ ố ủ  
330m/s. 


A. 660 m B. 330 m C. 115 m D. 55m


Câu 15: Lúc 5h sáng Tân ch y th  d c t  nhà ra c u Đ i Giang. Bi t t  nhà ra c u Đ i Giang dài 2,5 km.ạ ể ụ ừ ầ ạ ế ừ ầ ạ  
Tân ch y v i v n t c 5km/h. H i Tân v  t i nhà lúc m y gi .ạ ớ ậ ố ỏ ề ớ ấ ờ


A. 5h 30phút B. 6giờ C. 1 giờ D. 0,5 giờ


Câu 16: Lúc 5h sáng C ng ch y th  d c t  nhà ra c u Đ i Giang. Bi t t  nhà ra c u Đ i Giang dài 2,5ườ ạ ể ụ ừ ầ ạ ế ừ ầ ạ  
km. Cường ch y v i v n t c 5km/h. H i th i gian đ  Cạ ớ ậ ố ỏ ờ ể ường ch y v  t i nhà là bao nhiêu.ạ ề ớ


A. 5h 30phút B. 6giờ C. 1 giờ D. 0,5 giờ


Câu 17: Tay đua xe đ p Tr nh Phát Đ t trong đ t đua t i thành ph  Hu  (t  c u Tràng Ti n đ n đ ngạ ị ạ ợ ạ ố ế ừ ầ ề ế ườ  
Tr n H ng Đ o qua c u Phú Xuân v  đầ ư ạ ầ ề ường Lê L i) 1 vòng dài 4 km. Tr nh Phát Đ t đua 15 vòng m tợ ị ạ ấ  
th i gian là 1,2 gi . H i v n t c c a tay đua Tr nh Phát Đ t trong đ t đua đó?ờ ờ ỏ ậ ố ủ ị ạ ợ


A. 50 km/h B. 48km/h C. 60km/h D. 15m/s


Câu 18: Hai ô tô chuy n đ ng th ng đ u kh i hành đ ng th i   2 đ a đi m cách nhau 20km. N u điể ộ ẳ ề ở ồ ờ ở ị ể ế  
ngược chi u thi sau 15 phút chúng g p nhau. N u đi cùng chi u sau 30 phút thì chúng đu i k p nhau. V nề ặ ế ề ổ ị ậ  
t c c a hai xe đó là:ố ủA. 20km/h và 30km/h B. 30km/h và 40km/h C. 40km/h và 20km/h      D.20km/h và 60km/h
Câu 19: Hịa và V  cùng đ p xe t  c u Phú Bài lên tr ng ĐHSP dài 18km. Hịa đ p liên t c không nghẽ ạ ừ ầ ườ ạ ụ ỉ 
v i v n t c 18km/h. V  đi s m h n Hòa 15 phút nh ng d c đớ ậ ố ẽ ớ ơ ư ọ ường ngh  chân u ng cafê m t 30 phút. H iỉ ố ấ ỏ  
V  ph i đ p xe v i v n t c bao nhiêu đ  t i trẽ ả ạ ớ ậ ố ể ớ ường cùng lúc v i Hòa.ớ


A. 16km/h B. 18km/h C. 24km/h D. 20km/h


Câu 20: Đ  th  nào sau đây di n t  s  ph  thu c c a đ ng đi theo v n t c và th i gian:ồ ị ễ ả ự ụ ộ ủ ườ ậ ố ờ


4


v(m/s)t(s)


0Av(m/s)t(s)


0Bv(m/s)t(s)


0
Cv(m/s)t(s)


0
(5)

A

B

C


108km67,5k


mV t lý 8 ­ 200 câu h i tr c nghi m chậ ương c  h c v t lý 8ơ ọ ậ Thương H  0978.991.307ồ


A. Hình A B. Hình B C. Hình C D. Hình D


Dùng d  ki n sau đ  tr  l i các câu h i 21, 22ữ ệ ể ả ờ


Hai xe ô tô kh i hành cùng m t lúc t  hai đ a đi m A vàở ộ ừ ị ể  
B, cùng đi v  C (hình v ). ề ẽ Bi t v n t c xe đi t  A là 40ế ậ ố ừ  
km/h. 


Câu 21: Đ  hai xe cùng đ n C m t lúc thì v n t c c a xeể ế ộ ậ ố ủ  
đi t  B là:ừ


A. 40,5km/h B. 2,7h C. 25km/h D. 25m/s


Câu 22: Kho ng cách gi a hai xe sau khi chuy n đ ng 3h là: ả ữ ể ộA. 5,5 km B. 45 km C. 0km D. 40,5km


BÀI 3: CHUY N Đ NG Đ U ­ CHUY N Đ NG KHÔNG Đ U


Câu 1: Th  viên bi trên máng nghiêng và máng  ngang nh  hình v .ả ư ẽ
Phát bi u nào dể ưới đây ch a chính xácư


A. Viên bi chuy n đ ng nhanh d n t  A đ n Bể ộ ầ ừ ế
B. Viên bi chuy n đ ng ch m d n t  B đ n Cể ộ ậ ầ ừ ế
C. Viên bi chuy n đ ng nhanh d n t  A đ n Cể ộ ầ ừ ế
D. Viên bi chuy n đ ng không đ u trên đo n ACể ộ ề ạ


Câu 2: Cơng th c tính v n t c trung bình trên qng đ ng g m 2 đo n sứ ậ ố ườ ồ ạ 1 và s2 là:


A. 


1
1


t
s


v B. 


2
2


t
sv C. 


2


2
1 v


v


v D. 


2
1


2
1


t
t


s
s
v


Câu 3: Trong các chuy n đ ng sau, chuy n đ ng nào là đ uể ộ ể ộ ề
A. Chuy n đ ng c a qu  d a r i t  trên cây xu ngể ộ ủ ả ừ ơ ừ ố


B. Chuy n đ ng c a M t trăng quanh Trái đ tể ộ ủ ặ ấ
C. Chuy n đ ng c a đ u cách qu tể ộ ủ ầ ạD. Chuy n đ ng c a xe buýt t  Th y Phù lên Huể ộ ủ ừ ủ ế


Câu 4: Đào đi b  t  nhà t i tr ng, quãng đ ng đ u dài 200m Đào đi m t 1phút 40s; quãng đ ng cònộ ừ ớ ườ ườ ầ ấ ườ  
l i dài 300m Đào đi m t 100s. V n t c trung bình c a Đào trên m i đo n đạ ấ ậ ố ủ ỗ ạ ường và c  đo n đả ạ ường l nầ  
lượt là:


A. 2m/s; 3m/s; 2,5m/s   B. 3m/s; 2,5m/s; 2m/s   C. 2m/s; 2,5m/s; 3m/s  D. 3m/s; 2m/s; 2,5m/s
5


D


C
B(6)

V t lý 8 ­ 200 câu h i tr c nghi m chậ ương c  h c v t lý 8ơ ọ ậ Thương H  0978.991.307ồ
Câu 5: Tàu Th ng Nh t TN1 đi t  ga Hu  vào ga Sài Gịn m t 20h. Bi t v n t c trung bình c a tàu làố ấ ừ ế ấ ế ậ ố ủ  
15m/s. H i chi u dài c a đỏ ề ủ ường ray t  Hu  vào Sài Gòn?ừ ế


A. 3000km B.1080km C. 1000km D. 1333km


Câu 6: Trong tr n đ u gi a Đ c và Áo   EURO 2008, Ti n v  Mai­C n BaLack c a đ i tuy n  Đ c sútậ ấ ữ ứ ở ề ệ ơ ủ ộ ể ứ  
ph t cách khung thành c a đ i Áo 30m. Các chun gia tính đạ ủ ộ ược v n t c trung bình c a qu  đá ph t đóậ ố ủ ả ạ  
lên t i 108km/h. H i th i gian bóng bay?ớ ỏ ờ


A. 1s B. 36s C. 1,5s D. 3,6s


Câu 7: H ng đ p xe lên d c dài 100m v i v n t c 2m/s, sau đó xu ng d c dài 140m h t 30s. H i v n t cư ạ ố ớ ậ ố ố ố ế ỏ ậ ố  
trung bình c a H ng trên c  đo n đủ ư ả ạ ường d c?ố


A. 50m/s B. 8m/s C. 4,67m/s D. 3m/sCâu 8 : M t h c sinh vô đ ch trong gi i đi n kinh   n i dung ch y c  li 1.000m v i th i gian là 2 phút 5ộ ọ ị ả ề ở ộ ạ ự ớ ờ  
giây. V n t c c a h c sinh đó là ậ ố ủ ọ


A. 40m/s B. 8m/s C. 4,88m/s D. 120m/s


Câu 9: M t ng i đi xe đ p trên đo n đ ng MNPQ. Bi t trên đo n đ ng MN = sộ ườ ạ ạ ườ ế ạ ườ 1 người đó đi v i v nớ ậ  


t c vố 1, trong th i gian tờ 1; trên đo n đạ ường NP = s2 người đó đi v i v n t c vớ ậ ố 2, trong th i gian tờ 2; trên đo nạ  


đường PQ = s3 người đó đi v i v n t c vớ ậ ố 3, trong th i gian tờ 3. V n t c trung bình c a ngậ ố ủ ười đó trên đo nạ  


đường MNPQ được tính b i cơng th c:ở ứ


A.


32 3


1 v v


v
v B.

3


2


1


3


2


1


t


tt


s


s


s


v


C.

3


2


1


3


3


2


2


1


1


t


t


t


t


v


t


v


t


v


v

D.
3
3
3
2
2

1
1
t
s
t
s
t
s
v


Câu 10 : M t h c sinh đi b  t  nhà đ n tr ng trên đo n đ ng 0,9km trong th i gian 10 phút. V n t cộ ọ ộ ừ ế ườ ạ ườ ờ ậ ố  
trung bình c a h c sinh đó là:ủ ọ


A. 15 m/s B.1,5 m/s C. 9 km/h D. 0,9 km/h


Câu 11: M t xe máy di chuy n gi a hai đ a đi m A và B. V n t c trong 1/2 th i gian đ u là 30km/h vàộ ể ữ ị ể ậ ố ờ ầ  
trong 1/2 th i gian sau là 15m/s. V n t c trung bình c a ơ tơ trên c  đo n đờ ậ ố ủ ả ạ ường là:


A.42 km/h B.22,5 km/h C. 36 km/h D.54 km/h


Câu 12: M t ng i đi xe máy trên đo n đ ng ABC. Bi t trên đo n đ ng AB ng i đó đi v i v n t cộ ườ ạ ườ ế ạ ườ ườ ớ ậ ố  
16km/h, trong th i gian tờ 1 = 15 phút; trên đo n đạ ường BC người đó đi v i v n t c 24km/h, trong th i gianớ ậ ố ờ  


t2 = 25 phút. V n t c trung bình c a ngậ ố ủ ười đó trên đo n đạ ường ABC là:(7)

V t lý 8 ­ 200 câu h i tr c nghi m chậ ương c  h c v t lý 8ơ ọ ậ Thương H  0978.991.307ồ
Câu 13: M t ô tô lên d c v i v n t c 16km/h, khi xu ng l i d c đó, ơ tơ này chuy n đ ng nhanh g p đơiộ ố ớ ậ ố ố ạ ố ể ộ ấ  
khi lên d c. V n t c trung bình c a ơ tơ trong c  hai đo n đố ậ ố ủ ả ạ ường lên d c và xu ng d c làố ố ố


A. 24km/h B. 32km/h C. 21,33km/h      D. 16km/hCâu 14: M t xe đ p đi t  A đ n B, n a quãng đ ng đ u xe đi v i v n t c 20 km/h, n a còn l i đi v iộ ạ ừ ế ử ườ ầ ớ ậ ố ử ạ ớ  
v n t c 30km/h. H i v n t c trung bình c a xe đ p trên c  quãng đậ ố ỏ ậ ố ủ ạ ả ường?


A. 25km/h B. 24 km/h C. 50km/h D. 10km/h


Câu 15: M t ơ tơ đi t  Hu  vào Đà N ng v i v n t c trung bình 48km/h. Trong đó n a qng đ ng đ uộ ừ ế ẵ ớ ậ ố ử ườ ầ  
ôtô đi v i v n t c 40 km/h. H i v n t c   n a quãng đớ ậ ố ỏ ậ ố ở ử ường sau?


A. 50km/h B. 44 km/h C. 60km/h D. 68km/h


Câu 16: B n m t viên bi lên m t máng nghiêng, sau đó viên bi lăn xu ng v i v n t c 6 cm/s. Bi t v n t cắ ộ ộ ố ớ ậ ố ế ậ ố  
trung bình c a viên bi c  đi lên và đi xu ng là 4 cm/s. H i v n t c c a viên bi khi đi lên?ủ ả ố ỏ ậ ố ủ


A. 3cm/s B. 3m/s C. 5cm/s D. 5m/s


Câu 17.  M t tàu h a đi t  ga Hà N i và ga Hu . N a th i gian đ u tàu đi v i v n t c 70km/h. N a th iộ ỏ ừ ộ ế ử ờ ầ ớ ậ ố ử ờ  
gian còn l i tàu đi v i v n t c vạ ớ ậ ố 2. Bi t v n t c trung bình c a tàu ho  trên c  quãng đế ậ ố ủ ả ả ường là 60 km/h. 


Tính v2.


A. 60 km/h B. 50km/h C. 58,33 km/h D. 55km/h


Câu 18: Hai b n sơng A và B cách nhau 24 km, dịng n c ch y đ u theo h ng A đ n B v i v n t cế ướ ả ề ướ ế ớ ậ ố  
6km/h. M t canơ đi t  A đ n B m t 1h. Cũng v i canơ đó đi ngộ ừ ế ấ ớ ược dịng m t bao lâu? Bi t cơng su t máyấ ế ấ  
c a canơ là khơng đ i.ủ ổ


A. 1h30phút B. 1h15 phút C. 2h D. 2,5h


Câu 19: M t ng i đi xe máy t  A đ n B cách nhau 400m. N a quãng đ ng đ u, xe đi v i v n t c vộ ườ ừ ế ử ườ ầ ớ ậ ố 1, n a quãng đử ường sau xe đi trên cát nên v n t c vậ ố 2 ch  b ng n a v n t c vỉ ằ ử ậ ố 1. Hãy tính v1 đ  ngể ười đó đi từ 


A đ n B trong 1 phút.ế


A. 5m/s B. 40km/h C. 7,5 m/s D. 36km/h


Câu 20:  M t ng i đi xe đ p trên đo n đ ng AB. N a đo n đ ng đ u ng i  y đi v i v n t cộ ườ ạ ạ ườ ử ạ ườ ầ ườ ấ ớ ậ ố  
v1=20km/h. Trong n a th i gian còn l i ngử ờ ạ ười đó đi v i v n t c vớ ậ ố 2=10km/h, n a cu i cùng đi v i v n t cử ố ớ ậ ố  


v3=5km/h. Tính v n t c trung bình trên c  đo n đậ ố ả ạ ường AB.


A. 10,9 km/h B. 11,67km/h C. 7,5 km/h D. 15km/h


Câu 21: M t chi c canô đi d c m t con sơng t  A đ n B m t h t 2h và đi ng c h t 3h. H i ng i đóộ ế ọ ộ ừ ế ấ ế ượ ế ỏ ườ  
t t máy đ  cho ca nơ trơi theo dịng nắ ể ướ ừc t  A đ n B m t bao lâu.ế ấ


A. 5h B. 6h C. 12h D. Khơng th  tính để ược


BÀI 4,5  BI U DI N L C. L C CÂN B NG. QUÁN TÍNH(8)

V t lý 8 ­ 200 câu h i tr c nghi m chậ ương c  h c v t lý 8ơ ọ ậ Thương H  0978.991.307ồ
Câu 1: K t lu n nào sau đây ế ậ khơng đúng:


A. L c là ngun nhân duy trì chuy n đ ng.ự ể ộ B.   L c   là   nguyên   nhân   khi n   v t   thay   đ i   hự ế ậ ổ ướ  ng
chuy n đ ng.ể ộ


C. L c là nguyên nhân khi n v t thay đ i v n t c.ự ế ậ ổ ậ ố D. M t v t b  bi n d ng là do có l c tác d ng vào nó.ộ ậ ị ế ạ ự ụ
Câu 2: Tr ng h p nào d i đây cho ta bi t khi ch u tác d ng c a l c v t v a b  bi n d ng v a b  bi nườ ợ ướ ế ị ụ ủ ự ậ ừ ị ế ạ ừ ị ế  
đ i chuy n đ ng.ổ ể ộA. Gió th i cành lá đung đ a ổ ư B.  Sau khi đ p vào m t v t qu  bóng tennít b  b tậ ặ ợ ả ị ậ  
ngược tr  l iở ạ


C. M t v t đang r i t  trên cao xu ngộ ậ ơ ừ ố D. Khi hãm phanh xe đ p ch y ch m d n.ạ ạ ậ ầ
Câu 3: Trong các chuy n đ ng d i đây chuy n đ ng nào do tác d ng c a tr ng l c.ể ộ ướ ể ộ ụ ủ ọ ự
A. Xe đi trên đường B. Thác nước đ  t  trên cao xu ngổ ừ ố


C. Mũi tên b n ra t  cánh cungắ ừ D. Qu  bóng b  n y b t lên khi ch m đ tả ị ả ậ ạ ấ
Câu 4: Tr ng h p nào d i đây chuy n đ ng mà khơng có l c tác d ng.ườ ợ ướ ể ộ ự ụ


A. Xe máy đang đi trên đường B. Xe đ p chuy n đ ng trên đạ ể ộ ường do qn tính.
C. Chi c thuy n ch y trên sơngế ề ạ D. Chi c đu quay đang quayế


Câu 5: Hãy ch n câu tr  l i đúngọ ả ờ


Mu n bi u di n m t véc t  l c chúng ta c n ph i bi t các y u t  :ố ể ễ ộ ơ ự ầ ả ế ế ố


A. Phương, chi uề B. Đi m đ t, phể ặ ương, chi uề


C. Đi m đ t, phể ặ ương, đ  l nộ ớ D. Đi m đ t, phể ặ ương, chi u và đ  l nề ộ ớ
Câu 6: V t 1 và 2 đang chuy n đ ng v i các  v n t cậ ể ộ ớ ậ ố  


v1 và v2 thì ch u các l c tác d ng nh  hình v .ị ự ụ ư ẽ


Trong các k t lu n sau k t lu n nào đúng?ế ậ ế ậ
A. V t 1 tăng v n t c, v t 2 gi m v n t cậ ậ ố ậ ả ậ ố
B. V t 1 tăng v n t c, v t 2 tăng v n t cậ ậ ố ậ ậ ố


C. V t 1 gi m v n t c, v t 2 tăng v n t cậ ả ậ ố ậ ậ ố D. V t 1 gi m v n t c, v t 2 gi m v n t cậ ả ậ ố ậ ả ậ ốCâu 7:  M t v t đang chuy n đ ng th ng v i v n t c v. Mu n v t chuy n đ ng theo ph ng cũ vàộ ậ ể ộ ẳ ớ ậ ố ố ậ ể ộ ươ  
chuy n đ ng nhanh lên thì ta ph i tác d ng m t l c nh  th  nào vào v t? Hãy ch n câu tr  l i đúng.ể ộ ả ụ ộ ự ư ế ậ ọ ả ờ
A. Cùng phương cùng chi u v i v n t cề ớ ậ ố B. Cùng phương ngược chi u v i v nề ớ ậ  
t cố


C. Có phương vng góc v i v i v n t cớ ớ ậ ố D. Có phương b t k  so v i v n t cấ ỳ ớ ậ ố
Câu 8: M t v t ch u tác d ng c a hai l c và đang chuy n đ ng th ng đ u. Nh n xét nào sau đây là đúng?ộ ậ ị ụ ủ ự ể ộ ẳ ề ậ
A. Hai l c tác d ng là hai l c cân b ngự ụ ự ằ B. Hai l c tác d ng có đ  l n khác nhauự ụ ộ ớ


C. Hai l c tác d ng có phự ụ ương khác nhau D. Hai l c tác d ng có cùng chi uự ụ ề


1

v

1

2F

1


F

2

v
(9)

V t lý 8 ­ 200 câu h i tr c nghi m chậ ương c  h c v t lý 8ơ ọ ậ Thương H  0978.991.307ồ
Câu 9: M t xe ô tô  đang chuy n đ ng th ng thì đ t ng t d ng l i. Hành khách trên xe s  nh  th  nào?ộ ể ộ ẳ ộ ộ ừ ạ ẽ ư ế


Hãy ch n câu tr   l i đúng.ọ ả ờ


A. Hành khách nghiêng sang ph iả B. Hành khách nghiêng sang trái
C. Hành khách ngã  v  phía trề ước D. Hành khách ngã  v  phía sauề


Câu 10: Khi ng i trên ơ tơ hành khách th y mình nghiêng ng i sang ph i. Câu nh n xét nào sau đây làồ ấ ườ ả ậ  
đúng?


A. Xe đ t ng t tăng v n t cộ ộ ậ ố B. Xe đ t ng t gi m v n t cộ ộ ả ậ ố


C. Xe đ t ng t r  sang ph iộ ộ ẽ ả D. Xe đ t ng t r  sang tráiộ ộ ẽ
Câu 11: Trong các chuy n đ ng sau chuy n đ ng nào là chuy n đ ng do quán tính?ể ộ ể ộ ể ộ
A. Hòn đá lăn t  trên núi xu ngừ ố B. Xe máy ch y trên đạ ường


C. Lá r i t  trên cao xu ngơ ừ ố D. Xe đ p ch y sau khi thôi không đ p xe n aạ ạ ạ ữ
Câu 12: Hai l c cân b ng là hai l c:ự ằ ự


A. cùng đi m đ t, cùng phể ặ ương, cùng chi u và cề ường đ  b ng nhau.ộ ằ
B. cùng đi m đ t, cùng phể ặ ương, ngược chi u và cề ường đ  b ng nhau.ộ ằ


C. đ t trên hai v t khác nhau, cùng phặ ậ ương, cùng chi u và cề ường đ  b ng nhau.ộ ằ
D. đ t trên hai v t khác nhau, cùng phặ ậ ương, ngược chi u và cề ường đ  b ng nhau.ộ ằ


Câu 13: M t v t đang đ ng yên trên m t ph ng n m ngang. Các l c tác d ng vào v t cân b ng nhau là:ộ ậ ứ ặ ẳ ằ ự ụ ậ ằ
A. tr ng l c P c a Trái Đ t v i l c ma sát F c a m t bànọ ự ủ ấ ớ ự ủ ặ B. tr ng l c P c a Trái Đ t v i l c đàn h iọ ự ủ ấ ớ ự ồ
C. tr ng l c P c a Trái Đ t v i ph n l c N c a m t bànọ ự ủ ấ ớ ả ự ủ ặ D. L c ma sát F v i ph n l c N c a m t bànự ớ ả ự ủ ặ
Câu 14: M t v t n u có l c tác d ng s :ộ ậ ế ự ụ ẽ


A. thay đ i kh i lổ ố ượng B. thay đ i v n t cổ ậ ố  


C. không thay đ i tr ng thái  ổ ạ D. khơng thay đ i hình d ngổ ạ


Câu 15: Khi có l c tác d ng, m i v t đ u khơng th  thay đ i v n t c đ t ng t đ c vì m i v t đ u có:ự ụ ọ ậ ề ể ổ ậ ố ộ ộ ượ ọ ậ ề
A. ma sát B. tr ng l cọ ự C. qn tính D. đàn h iồ


Câu 16: Khi có l c tác d ng lên m t v t thì... Ch n phát bi u đúng.ự ụ ộ ậ ọ ể
A. L c tác d ng lên m t v t làm v t chuy n đ ng nhanh lênự ụ ộ ậ ậ ể ộ
B. L c tác d ng lên m t v t làm v t chuy n đ ng ch m l iự ụ ộ ậ ậ ể ộ ậ ạ


C. L c tác d ng lên m t v t làm v t bi n d ng và bi n đ i chuy n đ ngự ụ ộ ậ ậ ế ạ ế ổ ể ộ  


c a v tủ ậ


D. L c tác d ng lên m t v t làm bi n đ i chuy n đ ng c a v tự ụ ộ ậ ế ổ ể ộ ủ ậ
Câu 17: Quan sát hình v  bên, c p l c cân b ng là:ẽ ặ ự ằ


A. F1 và F3 B. F1 và F4 C. F4 và F3 D. F1 và F2


9


F

1

F2(10)

V t lý 8 ­ 200 câu h i tr c nghi m chậ ương c  h c v t lý 8ơ ọ ậ Thương H  0978.991.307ồ
Câu 18:  S  d ng hình v  bên (minh h a cho trử ụ ường h p kéo gàu n ướ ừ ước t  d i gi ng lên.) ế Hãy ch nọ  
phát bi u ch a chính xácể ư


A. L c kéo có phự ương th ng đ ng, chi u hẳ ứ ề ướng lên trên, đ  l n 40Nộ ớ
B. Tr ng l c có phọ ự ương th ng đ ng, chi u hẳ ứ ề ướng xu ng, đ  l n 30Nố ộ ớ
C. L c kéo và tr ng l c cùng phự ọ ự ương


D. Kh i lố ượng c a gàu nủ ước là 30kg


Câu 19: Có ba l c cùng tác d ng lên m t v t nhự ụ ộ ậ ư 
hình v  bên. L c t ng h p tác d ng lên v t là ẽ ự ổ ợ ụ ậ


A. 75N B. 125N


C. 25N D. 50NCâu 20: Khi ném m t qu  bóng lên cao (b  quaộ ả ỏ  
m i ma sát), hình v  nào sau đây di n t  đúngọ ẽ ễ ả  
các l c tác d ng lên qu  bóng.ự ụ ả


A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4


Câu 21: Hình v  nào sau đây bi u di n đúng tr ng l c c a v t n ng có kh i l ng 1kg.ẽ ể ễ ọ ự ủ ậ ặ ố ượ
A. Hình 1


B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4


Câu 22: M t qu  bóng kh i l ng 0,5 kg đ c treo vào đ u m t s i dây, ph i gi  đ u dây v i m t l cộ ả ố ượ ượ ầ ộ ợ ả ữ ầ ớ ộ ự  
b ng bao nhiêu đ  qu  bóng n m cân b ng.ằ ể ả ằ ằ


A. 0,5 N B. Nh  h n 0,5 Nỏ ơ C. 5N D. Nh  h n 5Nỏ ơ


Câu 23: Trong thí nghi m v  máy Atút, h  th ng chuy n đ ng th ng đ u khi nào?ệ ề ệ ố ể ộ ẳ ề
A. Sau khi đi qua vòng K B. Khi m i thêm gia tr ng C (v t C)ớ ọ ậ


C. Ngay trước khi đi qua vòng K D. Trên t t c  các đo n đấ ả ạ ường
Câu 24. M t v t n m yên trên m t bàn n m nghiêng (hình v ),ộ ậ ằ ặ ằ ẽ
 l c cân b ng v i tr ng l c P là:ự ằ ớ ọ ự


P

P
FP


FP


F1

2

3

42NP

P

P

PHình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4


1


F1


P


N


10


NFP1


F


2

F3

F


×