Tải bản đầy đủ (.pdf) (28 trang)

bài Tập đọc - Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.71 MB, 28 trang )

(1)

S TÍCH L H I Ự Ễ Ộ


S TÍCH L H I Ự Ễ Ộ


CH Đ NG TỬ Ồ(2)

Ki m tra bài cũ


Ki m tra bài cũT p đ c


1)Tìm nh ng chi ti t t công ế ả


vi c chu n b cho cu c đua?


2) Cu c đua di n ra nh th ư ế


nào ?


3) Voi đua có c ch gì ng(3)


(4)

(5)


(6)

T p đ cậ
(7)

Luy n đ cệ Tìm hi u bài


-

qu n kh


-

ho ng h t- n tr nT p đ cậ


S TÍCH L H I CH Đ NG TỰ Ễ Ộ Ử Ồ


Theo Hoàng Lê


- bàng hoàngtro ng
(8)

Luy n đ cệ Tìm hi u bài


-

qu n kh


-

ho ng h t- n tr nCh Xáử


T p đ cậS TÍCH L H I CH Đ NG TỰ Ễ Ộ Ử Ồ


Theo Hoàng Lê


- bàng hoàngtro ngàng oàngdu ngo nạ


bàng hoàng
duyên tr iờ(9)

(10)

1) Tìm nh ng chi ti t cho th y ế
c nh nhà Ch Đ ng T r t ử ồ ử ấ


nghèo khó?


-M m t s m, hai cha con ch có ẹ ấ ớ
m t chi c kh m c chung. Khi ộ ế ố ặ
cha m t, Ch Đ ng T thấ ử ồ ử ương
cha đã qu n kh chơn cha cịn ấ(11)

2)Cu c g p g kì l gi a Tiên Dung ộ ạ ữ


và Ch Đ ng T di n ra nh th nào? ử ồ ử ễ ư ếCh Đ ng T th y chi c thuy n l nử ồ ử ấ ế ề ớ
s p c p b , ho ng h t, b i cát vùi ắ
mình trên bãi lau th a đ tr n. ư ể ố


Cơng chúa Tiên Dung tình c cho ờ


vây màn t m đúng n i đó. Nắ ơ ước d i ộ
làm trôi cát, l ra Ch Đ ng T , ộ ử ồ(12)

3)Vì sao công chúa Tiên Dung k t ế
duyên cùng Ch Đ ng T ?ử ồ(13)

4)Nhân dân đã làm gì đ t lịng bi t ể ỏ ế
n Ch Đ ng T ?


ơ ử ồ(14)

Đ n th Ch Đ ng Tề ử ồ(15)

L h i Ch Đ ng Tễ ộ ữ ồ(16)

Tượng Ch Đ ng T -Kim Dungử ồ(17)

(18)


(19)

T p đ cS tích l h i Ch Đ ng T ễ ộ ử ồ


Theo Hoàng Lê(20)

*Chàng h t ho ng , ch y t i ạ ớ
khóm lau th a trên bãi, n m ư(21)

D a vào các tranh sau đây, em hãy đ t tên và k l i ể ạ
t ng đo n truy n S tích l h i Ch Đ ng T : ễ ộ ử ồ


T p đ c


S tích l h i Ch Đ ng ễ ộ ử ồ


Tử Theo Hoàng Lê


1 2 3 4


C nh nhà ả
nghèo khó


C nh nhà ả


nghèo khó Duyên tr iDuyên tr iờờ Truy n ngh cho dân


Truy n ngh ề(22)

T p đ c


S tích l h i Ch Đ ng ễ ộ ử ồTử Theo Hoàng Lê


D a vào tranh sau , em hãy k l i đo n 1 c a ể ạ
chuy n: 1


C nh nhà nghèo khóả(23)

T p đ c


S tích l h i Ch Đ ng ễ ộ ử ồ


Tử Theo Hoàng Lê


D a vào tranh sau , em hãy k l i đo n 2c a ể ạ
chuy n: 2


Duyên tr iờ(24)

T p đ c


S tích l h i Ch Đ ng ễ ộ ử ồ


Tử Theo Hoàng Lê


D a vào tranh sau , em hãy k l i đo n 3 c a ể ạ
chuy n:


Truy n ngh cho dânềTruy n ngh cho dânề(25)

T p đ c


S tích l h i Ch Đ ng ễ ộ ử ồ


Tử Theo Hoàng Lê


D a vào tranh sau , em hãy k l i đo n 4 c a ể ạ
chuy n:


U ng nố ước nh ngu nớ


U ng nố ước nh ngu nớ(26)

D a vào các tranh sau đây, em hãy k l i truy n ể ạ S


tích l h i Ch Đ ng T :ễ ộ ử ồ


T p đ c


S tích l h i Ch Đ ng ễ ộ ử ồ


Tử Theo Hoàng Lê


1 2 3 4


C nh nhà ả
nghèo khóC nh nhà ả


nghèo khó Duyên tr iDuyên tr iờờ Truy n ngh cho dân


Truy n ngh ề(27)

Đ I AỘ Đ I BỘ


T p đ c


S tích l h i Ch Đ ng ễ ộ ử ồ(28)×