Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

bài Tập làm văn - Nói, viết về cảnh đất nước | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.13 MB, 36 trang )

(1)


(2)

(3)

T p làm văn:ậ


Ki m tra bài cũ:ể(4)

Bãi cát Phan Thi tế(5)

Bi n Đà N ngể


C u Sông Hànầ


C u C n Thầ ơ


Bi n Đà N ngể(6)

Đ nói và vi t v các b c tranh, b c nh là c nh đ p đ t nể ế ề ứ ả ấ ước :


•Chúng ta hãy nhìn và quan sát kĩ t ng chi ti t trong tranh, ừ ế
nh đ th y đ c t ng v đ p c a t ng chi ti t , t ng màu


ả ể ấ ượ ừ ẻ ẹ ủ ừ ế ừ


s c, s h p d n c a tranh và nh đó.ắ ự ấ ẫ ủ ả


• B ng cách l a ch n t ng thích h p đ nói và vi t thành ằ ự ọ ừ ữ ợ ể ế
đo n văn, giúp cho ngạ ười nghe - ngườ ọi đ c tuy không quan
sát tranh ( nh) nh ng v n th y đả ư ẫ ấ ược v đ p c a c nh đ p ẻ ẹ ủ ả ẹ
mà ta nói đ n. Và tình c m c a ngế ả ủ ười nói, người vi t dành ế
cho c nh đ p đó cũng nh đ t nả ẹ ư ấ ước c a mình.ủ(7)

C
C nh đ p


đ t n ước


Hà N iộ


H Longạ


Vĩnh Long
Huế(8)

Cùng
nhau
khám phá


chứ !!(9)

(10)

Bài 1 : Quan sát b c nh “ C nh bi n Phan Thi t” .ứ ả ả ể ế


Nói nh ng đi u em bi t v c nh đ p y theo g i ý dữ ề ế ề ả ẹ ấ ợ ưới đây:


a) Tranh ( nh) v ( ch p ) c nh gì ? C nh đó ả ẽ ụ ả ả ở
đâu ?


b)Màu s c c a tranh ( nh ) th nào ?ắ ủ ả ế
c) C nh trong tranh ( nh ) có gì đ p ? ả ả ẹ(11)

Bài 1 : Quan sát b c nh “ C nh bi n Phan Thi t” .ứ ả ả ể ế


Nói nh ng đi u em bi t v c nh đ p y theo g i ý dữ ề ế ề ả ẹ ấ ợ ưới đây:a) Tranh ( nh) v ( ch p ) ả ẽ ụ
c nh gì ? C nh đó đâu ? ả ả ở
b) Màu s c c a tranh ( nh ) ắ ủ ả


th nào ?ế


c) C nh trong tranh ( nh ) có ả ả
gì đ p ? ẹ


d) C nh trong tranh ( nh ) g i ả ả ợ
cho em nh ng suy nghĩ gì ? ữ


C nh bi n Phan Thi tả ể ế(12)

a) Tranh ( nh ) v (ch p) c nh gì ? C nh đó n i nào ? ả ẽ ụ ả ả ở ơ


Cách 1: T m nh ch p c nh m t bãi tuy t đ p .Đó là ấ ả ụ ả ộ ệ ẹ
c nh bi n Phan Thi t .ả ể ở ế


b) Màu s c c a b c nh nh th nào?ắ ủ ứ ả ư ế(13)

(14)

a) Tranh ( nh ) v (ch p) c nh gì ? C nh đó n i nào ? ả ẽ ụ ả ả ở ơ


Cách 1: T m nh ch p c nh m t bãi tuy t đ p .Đó là ấ ả ụ ả ộ ệ ẹ
c nh bi n Phan Thi t .ả ể ở ế


b) Màu s c c a b c nh nh th nào?ắ ủ ứ ả ư ế


Bao trùm c b c nh là màu xanh dả ứ ả ương c a bi n c , ủ ể ảxanh l c a n n tr i , màu xanh đ m c a dãy núi ch y dài. ơ ủ ề ờ ậ ủ ạ
N i b t lên c là màu tr ng tinh c a c n cát, màu vàng ổ ậ ả ắ ủ ồ


s m c a bãi cát ven b . R i n hi n màu vôi vàng s m ẫ ủ ờ ồ ẩ ệ ẫ
c a nh ng mái nhà xa xa.ủ ữ(15)

T p làm vănậ : Nói, vi t v c nh đ p đ t nế ề ả ẹ ấ ước


c)C nh trong tranh ( nh ) có gì đ p ?ả ả ẹ(16)

d) C nh trong (tranh) nh g i cho em nh ng suy ả ả ọ ữ
nghĩ gì ?


Cách 1: C nh trong nh g i cho em s say mê ả ả ợ ự
và t hào vì đ t nự ấ ước mình có nh ng phong c nh ữ ả
tuy t đ p nh th .ệ ẹ ư ế(17)

Đo n m u ạ ẫ :


Đây là b c nh ch p phong c nh bi n tuy t đ p, ứ ả ụ ả ể ệ ẹ
phong c nh bi n Phan Thi t ả ể ở ế . Bao trùm c b c nh là ả ứ ả
màu xanh dương c a bi n c , xanh l c a n n tr i , ủ ể ả ơ ủ ề ờ


màu xanh đ m c a dãy núi ch y dài. N i b t lên c là ậ ủ ạ ổ ậ ả
màu tr ng tinh c a c n cát, màu vàng s m c a bãi cát ắ ủ ồ ẫ ủ
ven b .R i n hi n màu vôi vàng s m c a nh ng mái ờ ồ ẩ ệ ẫ ủ ữ
nhà xa xa . C b c nh là m t phong c nh núi và bi n ả ứ ả ộ ả ể
li n k th t đ p và sinh đ ng . ề ề ậ ẹ ộ C nh trong nh g i cho ả ả ợ
em s say mê và t hào vì đ t nự ự ấ ước mình có nh ng ữ
(18)

(19)

(20)

•Các con đã chu n b đẩ ị ược nh ng b c tranh, b c ữ ứ ứ
nh v phong c nh đ p c a n c ta .


ả ề ả ẹ ủ ướ(21)nh c a Bùi Đ c


nh c a Qu c Vi tẢ(22)

V nh H Longnh c a Th o Hi n
Ả ủ ả ề(23)

Kinh Thành Hu ( B o Hi n) ế ả ề
Bi n Phan Thi tể ế(24)

(25)

CC nh đ p


đ t n ướcThi tế


Hà N iộ


H Longạ


Vĩnh Long
Huế(26)

Th o lu n nhóm đơi :ả


Nói cho nhau nghe và vi t nhanh v b c tranh, ế ề ứ


b c nh c a mình đã chu n b theo g i ý c a các câu ứ ả ủ ẩ ị ợ ủ
h i sau :ỏ


a) Tranh ( nh) v ( ch p ) c nh gì ? C nh đó đâu ? ả


b) Màu s c c a tranh ( nh ) th nào ?ắ ế


c) C nh trong tranh ( nh ) có gì đ p ? ả(27)

CC nh đ p


đ t n ước


Hà N iộH Longạ


Mĩ Thu nậ
Huế(28)

nh c a Bùi Đ c(29)

Tăng t cTăng tốc thôi
!


Thỏ kiêu
căng, hãy đợi(30)

D a vào nh ng câu tr l i đã th o lu n, hãy hoàn ự ữ ả ờ ả ậ
ch nh thành 1 đo n văn nói v b c tranh, nh c nh ỉ ạ ề ứ ả ả
đ p quê hẹ ương đ t nấ ước mà em đã ch n.ọ


•Chú ý vi t câu đ ý , đúng ý , dùng hình nh g i ế ủ ả ợ
t có màu s c . Đo n văn ph i đ câu .ả ắ ạ ả ủ(31)

Bài vi t:

ếnh c a B o Nhi
Ả ủ ả
(32)

ĐÍCH
(33)

01


2


34


567


89


10Đ

¸p ¸n:

dH t gi

ếCâu 1: Ch n k t qu đúng: ọ ế ả


Em s làm gì v i nh ng c nh đ p quê hẽ ớ ữ ả ẹ ương đ t nấ ước ?


a) Gi gìn c nh đ p quê hữ ả ẹ ương, b o v môi trả ệ ường xanh -
s ch - đ p.ạ ẹ


b) Gi i thi u cho b n bè trên th gi i v nh ng c nh đ p đó.ớ ệ ạ ế ớ ề ữ ả ẹ
c)Ch ng làm gì c , vì em là tr con.ẳ ả ẻ


d)C a và b.ả(34)

01


234
5678910
(35)

01


2


34


567


89


10Đ

¸p ¸n:

H t gi

Sơng H

ế

ươ

ng
(36)

- T ng hoa đi m 10.


×