Tải bản đầy đủ (.pdf) (21 trang)

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi khu vực phía Bắc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (157.23 KB, 21 trang )

(1)

Tr

ng

i h c kinh t qu c dân

---š&›---Tr n Th DHoàn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành


n ph m trong các doanh nghi p ch bi n th c nch n ni thu c khu v c phía b cChun ngành:tốn, tài v và phân tích ho t

ng kinh tTóm t t Lu n v n Th c s
(2)

Ch ng 1: C s lý lu n V k toán chi phí s n xu t và tính giá thành
n ph m trong các doanh nghi p s n xu t


Trong ch ng này, lu n v n trình bày m t s v n c b n v k tốn


chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong các doanh nghi p s n xu t,
bao g m:


1.1. M t s v n chung v chi phí s n xu t và giá thành s n ph m trong các doanh
nghi p s n xu t


1.1.1. Khái ni m:


- Chi phí s n xu t là bi u hi n b ng ti n c a toàn b hao phí v laong s ng, lao ng v t hóa và các chi phí khác mà doanh nghi p b ra
ti n hành s n xu t trong m t th i k .


- Giá thành s n xu t s n ph m là chi phí s n xu t tính cho m t kh i
ng ho c n v s n ph m (hay công vi c, lao v ) do doanh nghi p ã s n


xu t hoàn thành.


1.1.2. Phân lo i chi phí s n xu t


- Phân lo i chi phí theo tính ch t kinh t c a chi phí (hay phân lo i chi


phí theo y u t ): Chi phí nguyên v t li u, Chi phí nhân cơng, Chi phí kh u
hao TSC , Chi phí d ch v mua ngồi, Chi phí b ng ti n khác


- Phân lo i chi phí s n xu t theo kho n m c chi phí trong giá thành


n xu t: Chi phí nguyên v t li u tr c ti p, Chi phí nhân cơng tr c ti p, Chi
phí s n xu t chung


- Phân lo i chi phí s n xu t theo quan h gi a chi phí v i kh i l ng
n ph m, công vi c hồn thành: Bi n phí, nh phí và chi phí h n h p


- Phân lo i chi phí s n xu t theo kh n ng quy n p chi phí vào các i


ng k tốn chi phí: Chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p


- Phân lo i chi phí theo th m quy n ra quy t nh: Chi phí ki m sốt
(3)

- C n c vào vi c s d ng chi phí trong q trình l a ch n các ph ng
án có: Chi phí chênh l ch, chi phí chìm và chi phí c h i


1.1.3. Nhi m v c a k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n
ph m.


- Xác nh i t ng k toán t p h p chi phí và i t ng tính giá


thành phù h p v i c m và yêu c u qu n lý c a doanh nghi p.


- T ch c v n d ng các tài kho n k toán h ch tốn chi phí s n


xu t và giá thành s n ph m cho phù h p ph ng pháp k toán hàng t n kho
mà doanh nghi p ã l a ch n.


- T ch c t p h p và k t chuy n chi phí s n xu t theo úng i t ng


p h p chi phí s n xu t.


- nh k cung c p báo cáo v chi phí s n xu t và giá thành s n ph m


cho lãnh o doanh nghi p.


1.2. c m k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong các doanh
nghi p qua các giai n


- c m k toán chi phí s n xu t và tính giá thành giai n


1970-1989 (S 1.1)- c m k tóan chi phí s n xu t và tính giá thành giai n


1990-1995 (S 1.2)


- c m k tóan chi phí s n xu t và tính giá thành giai n
1995-1996 (S 1.3, 1.4)


- c m k tóan chi phí s n xu t và tính giá thành giai n 1996


n nay (S 1.5, S 1.6)


1.3. K tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong các doanh nghi p s n
xu t.


1.3.1. K tốn t p h p chi phí s n xu t trong các doanh nghi p s n
xu t:(4)

phí s n xu t và yêu c u tính giá thành s n ph m.


* Ph ng pháp k tốn t p h p chi phí s n xu t: Bao g m ph ng
pháp tr c ti p và ph ng pháp phân b gián ti p.


* K toán t p h p chi phí s n xu t


- K tốn t p h p và phân b chi phí nguyên v t li u tr c ti p (S 1.7)


- K toán t p h p và phân b chi phí nhân cơng tr c ti p (S 1.8)


- K toán t p h p và phân b chi phí s n xu t chung (S 1.9)- K toán t ng h p chi phí s n xu t tồn doanh nghi p:( S 1.10, 1.11)


1.3.2. ánh giá s n ph m d dang:


Ph n này trình bày khái quát m t s ph ng pháp ánh giá s n ph m


dang nh : ánh giá s n ph m d dang theo chi phí nguyên li u, v t li u
tr c ti p, theo kh i l ng s n ph m hồn thành t ng ng, theo chi phí


n xu t nh m c


1.3.3. Tính giá thành s n ph m:


* i t ng tính giá thành: i t ng tính giá thành là các lo i s n
ph m, công vi c, lao v do doanh nghi p s n xu t ra c n tính t ng giá thành
và giá thành n v .


* Các ph ng pháp tính giá thành s n ph m:


t s ph ng pháp tính giá thành c trình bày trong lu n v n:


- Ph ng pháp tính giá thành gi n n (ph ng pháp tr c ti p):


- Ph ng pháp h s :


- Ph ng pháp tính giá thành theo t l :


- Ph ng pháp lo i tr chi phí:


- Ph ng pháp c ng chi phí:- Ph ng pháp tính giá thành theo nh m c:


1.4. K toán qu n tr chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong các doanh
nghi p s n xu t:(5)

Lu n v n trình bày khái quát 2 cách xác nh chi phí s n xu t:


- Ph ng pháp xác nh chi phí s n xu t theo cơng vi c:


- Ph ng pháp xác nh chi phí s n xu t theo quá trình s n xu t:


1.4.2. nh m c và d tốn chi phí s n xu t:


* nh m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p:.


nh m c chi phí


nguyên li u tr c ti p


cho m t n v s n ph m


= nh m c giá
nguyên li u x


nh m c


ng nguyên li u


* nh m c chi phí nhân cơng tr c ti p:nh m c chi phí


nhân cơng tr c ti p =


nh m c giá lao ng


tr c ti p x


nh m c l ng th i


gian lao ng tr c ti p


* nh m c chi phí s n xu t chung:


nh m c chi phí


n xu t chung cho
1 VSP


= n giá chi phí s n
xu t chung phân b x


n v tiêu chu n


phân b cho 1 n v
n ph m


* T ng h p các nh m c chi phí s n xu t:Kho n m c S l ng


(Cho 1 n v
SP)


n giá


(Cho 1 n v
SP)


Chi phí SX


(Cho 1 n v
SP)


- CP NVL tt


- CP NC tt


- CP SX chung


Chi phí SX cho 1
n v SP


* D tốn chi phí s n xu t(6)

- D toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p (B ng s 1.4)


- D toán chi phí nhân cơng tr c ti p (B ng s 1.5)- D tốn chi phí s n xu t chung (B ng s 1.6)


1.4.3. Phân tích thơng tin chi phí v i vi c ra quy t nh qu n tr doanh nghi p:


Trên c s thơng tin chi phí và giá thành s n ph m s n xu t, doanh


nghi p ti n hành phân tích thơng tin trên m t s khía c nh sau:


- Phân tích s bi n ng c a t ng giá thành s n ph m:


- Phân tích s bi n ng c a các kho n m c chi phí trong giá thành


n ph m:


- Phân tích m hịa v n


1.5. Kinh nghi m v k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m c a m t s
c trên th gi i.


Ph n này lu n v n trình bày khái quát kinh nghi m c a k toán M và
toán Pháp và bài h c cho Vi t Nam v t ch c cơng tác k tốn chi phí


n xu t và tính giá thành s n ph m.


Ch ng 2: Th c tr ng k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n
ph m trong các doanh ghi p Ch Bi n Th c n Ch n Ni thu c khu


c phía B c


Trong ch ng này, lu n v n trình bày t ng quan v các doanh nghi pCBTACN thu c khu v c phía B c, c ng nh th c tr ng, u m nh c
m c a cơng tác k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m c a


các doanh nghi p này.


2.1. T ng quan v các doanh nghi p ch bi n th c n ch n nuôi thu c khu v c phía
c.


2.1.1. c m s n ph m và quy trình CBTACN:


* c m s n ph m th c n ch n ni:


- S n ph m g m 2 dịng s n ph m: dòng th c n m c và dòng(7)

- Trong t ng dòng s n ph m l i chia thành các nhóm th c n cho t ng
lo i v t nuôi, theo l a tu i và nhu c u dinh d ng.


* Quy trình CBTACN:


Quy trình CBTACN t i các doanh nghi p CBTACN là quy trình s n
xu t liên t c, khép kín và c th c hi n cho t ng m , m i m s n ph m t i


a là 2000kg - 3000kg thành ph m tùy t ng dây chuy n s n xu t. (S
2.1)


2.1.2. c m t ch c s n xu t và qu n lý trong các doanh nghi p
CBTACN:


c m t ch c s n xu t s n ph m t i các doanh nghi p CBTACNthu c khu v c phía B c v c b n v n mang tính ch t s n xu t hàng lo t.
i c m s n ph m, quy trình s n xu t s n ph m và c m t ch c
n xu t nh trên, mơ hình qu n lý c a các doanh nghi p CBTACN thu c


khu v c phía B c th ng c t ch c theo ki u tr c tuy n ch c n ng (S
2.2)


2.1.3. c m t ch c b máy k toán trong các doanh nghi p
CBTACN:


máy k toán th ng c l a ch n là hình th c t p trung


2.2. Th c tr ng k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong các doanh
nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c:


2.2.1. c m và cách phân lo i chi phí s n xu t:


- Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: Bao g m giá tr các lo i nguyên
t li u thô và nguyên v t li u tinh c s d ng s n xu t s n ph m.


- Chi phí nhân cơng tr c ti p: bao g m tồn b chi phí v ti n l ng,
ti n th ng có tính ch t l ng, các kho n BHXH, BHYT, KPC c a công


nhân tr c ti p tham gia vào quá trình s n xu t s n ph m.


- Chi phí s n xu t chung: bao g m tồn b chi phí s n xu t cịn l i
phát sinh trong ph m vi phân x ng s n xu t.(8)

* i t ng t p h p chi phí: là tồn b quy trình cơng ngh s n xu t


n ph m.


* Ph ng pháp xác nh chi phí:


- Ph ng pháp tr c ti p: Chi phí v nguyên v t li u tr c ti p, chi phí
nhân cơng tr c ti p có th t p h p tr c ti p cho t ng lo i s n ph m.


- Ph ng pháp phân b gián ti p: Chi phí s n xu t chung c t p


p chung cho toàn b quy trình cơng ngh s n xu t s n ph m cu i k m i
ti n hành phân b chi phí s n xu t chung cho t ng lo i thành ph m tính
giá thành s n xu t c a t ng lo i s n ph m.


2.2.3. N i dung k toán các kho n m c chi phí s n xu t:


- H th ng tài kho n k toán: TK 621, TK 622, TK 627, TK 154


- H th ng ch ng t k toán: H th ng ch ng t c các doanh
nghi p s d ng úng quy nh c a B tài chính.


- H th ng s sách:


+ S chi ti t: s chi ti t chi phí nguyên v t li u tr c ti p, s chi ti t


chi phí nhân cơng tr c ti p, s chi ti t chi phí s n xu t kinh doanh d dang,
chi ti t thành ph m, …


+ S t ng h p: S t ng h p bao g m s nh t ký chung, s cái các tài
kho n 621, 622, 627, 154, Ch ng t ghi s và S ng ký ch ng t ghi s …2.2.3.1. H ch tốn chi phí ngun v t li u tr c ti p:


- i v i Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn, Công ty


ph n Hoa Mai Vàng, Công ty c ph n phát tri n cơng ngh ch n ni
Hồng Linh: Trên c s l nh s n xu t kiêm phi u xu t v t t , ph m m m
n c vào mã s n ph m ghi s chi ti t Tài kho n 621 “Chi phí nguyên


t li u tr c ti p” chi ti t theo t ng mã hàng, và lên s cái tài kho n 621
“Chi phí nguyên v t li u tr c ti p”, ng th i c n c vào L nh s n xu t(9)

ti t 154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang” và s cái tài kho n 154 “Chi
phí s n xu t kinh doanh d dang”. (M u bi u 2.3) (M u bi u 2.4).


- i v i Công ty TNHH Minh Tâm, trên c s các Phi u xu t kho,
toán l p Ch ng t ghi s (M u bi u 2.6) làm c s ghi vào s cái TK


621 “Chi phí nguyên v t li u tr c ti p” (M u bi u 2.7).


2.2.3.2. H ch tốn chi phí nhân công tr c ti p:


Các công ty CBTACN thu c khu v c phía B c u tính l ng công


nhân tr c ti p theo s n ph m và c th hi n trên B ng phân b s 1: Phân
ti n l ng và b o hi m xã h i.


ó, c n c vào b ng phân b ti n l ng và b o hi m xã h i ghi


chi ti t các tài kho n chi phí nhân cơng tr c ti p cho t ng lo i s n ph m
(M u bi u 2.10), ch ng trình ph n m m s t ng lên S cái tài kho n 622


“Chi phí nhân cơng tr c ti p” (M u bi u 2.11)


i Công ty TNHH Minh Tâm, q trình tính chi phí nhân cơng tr c


ti p c ng t ng t . (M u bi u 2.13), k toán l p ch ng t ghi s và ghi vào
cái TK 622 “Chi phí nhân cơng tr c ti p” c a t ng tháng (M u bi u 2.15)


- i v i các kho n trích B o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí
cơng ồn c các doanh nghi p th c hi n trích n p theo úng quy nh


hi n hành.


2.2.3.3. H ch tốn chi phí s n xu t chung:


i các doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c, tồn b chi
phí s n xu t chung c t p h p trên TK 627 “Chi phí s n xu t chung”.


- Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn, Công ty c ph n
Hoa Mai Vàng, Công ty c ph n phát tri n cơng ngh ch n ni Hồng


Linh: Tiêu chu n c các doanh nghi p l a ch n phân b chi phí s n
xu t chung cho t ng m t hàng là chi phí nhân cơng tr c ti p (M u bi u 2.16)


- Công ty TNHH Minh Tâm: Khi phát sinh các kho n chi phí s n xu t
chung, k toán t p h p ch ng t g c liên quan n chi phí s n xu t chung.(10)

cho s n xu t chung, Phi u xu t kho d ng c cho s n xu t chung t i phân
ng, các ch ng t liên quan… k toán l p Ch ng t ghi s . (M u bi u
2. 17) c ính kèm các ch ng t g c ghi s cái TK 627 “Chi phí s nxu t chung” (M u bi u 2.18)


2.2.3.4. H ch tốn các kho n chi phí khác:


* H ch toán s n ph m h ng:


- Giá tr s n ph m h ng có th s a ch a c h ch toán nh sau:


TK 152: Giá tr s n ph m h ng


Có TK 154: Giá tr s n ph m h ng


- S n ph m không th s a ch a c s c x lý:


+ Công ty c ph n phát tri n công ngh ch n nuôi Hồng Linh, Cơng


ty TNHH Minh Tâm và Cơng ty C ph n Hoa Mai Vàng:


N TK 811 “Chi phí khác”


Có TK 154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang”


+ Công ty c ph n phát tri n công ngh nơng thơn (RT ):


Khi trích tr c s h ch toán:


TK 632 “Giá v n hàng bán”


Có TK 159 “D phịng gi m giá hàng t n kho”Khi có m s n ph m b h ng không th s a ch a c, doanh nghi p
ti n hành h ch toán giá tr c a m s n ph m h ng nh sau:


TK 159 “D phòng gi m giá hàng t n kho”


Có TK 154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang”


- H ch toán ng ng s n xu t do s a ch a máy móc thi t b ho c do
khơng có n hàng. Khơng ti n hàng trích tr c chi phí ng ng s n xu t.


- K tốn trích tr c ti n l ng ngh phép c a công nhân tr c ti p s n


xu t: Các doanh nghi p này u ch a có k ho ch trích tr c ti n l ng
ngh phép c a công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m.(11)

trong k :


2.2.4.1, K tốn t ng h p chi phí s n xu t:


- Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn, Công ty c ph n


Hoa Mai Vàng, Công ty c ph n phát tri n cơng ngh ch n ni Hồng
Linh: Tài kho n 154 c ng c m chi ti t cho t ng lo i thành ph m, cu i


t TK 621, TK 622, TK 627 c k t chuy n sang TK 154 theo t ng lo i
thành ph m. (M u bi u 2.19), (M u bi u 2.20). Cu i tháng, ch ng trình


p B ng tính giá thành s n ph m cho t ng tháng (M u bi u s 2.21)


- T i Công ty TNHH Minh Tâm, cu i tháng k toán l p ch ng t ghi(M u bi u 2.22) th c hi n bút toán k t chuy n 3 kho n m c chi phí
c t p h p trên 3 tài kho n t ng h p: TK 621, TK 622, TK 627 và làm


n c ghi vào s cái TK 154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang” (M u
bi u 2.23) và các TK 621, TK 622, TK 627.


2.2.4.2. ánh giá s n ph m d dang: Khơng có s n ph m d


2.2.5. Ph ng pháp tính giá thành s n ph m


*. i t ng, n v và k tính giá thành s n ph m:


- i t ng tính giá thành là t ng lo i s n ph m.


- n v tính giá thành là kg.


- K tính giá thành là tháng.


* Ph ng pháp tính giá thành s n ph m:


- T i Cơng ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn, Công ty c


ph n Hoa Mai Vàng, Công ty c ph n phát tri n công ngh ch n ni Hồng
Linh: s d ng ph ng pháp gi n n.


- T i Công ty TNHH Minh Tâm: S d ng ph ng pháp tính giá thành
theo t l trên c s tiêu chu n phân b là giá thành nh m c c a t ng lo i


n ph m l p B ng tính giá thành th c t (M u bi u 2.27).2.3. ánh giá th c tr ng công tác k t tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n
ph m trong các doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c.(12)

- Các doanh nghi p u xác nh c vai trị c a cơng tác k tốn chi phí
n xu t và tính giá thành trong vi c cung c p thông tin cho doanh nghi p.


- công tác l p và t ch c luân chuy n ch ng t , ghi chép trên
các s k toán c a doanh nghi p u c ti n hành theo úng ch và


m b o cung c p thơng tin nhanh, chính xác và phù h p v i c m riêng
a t ng doanh nghi p.


- t ch c tài kho n k toán. Các doanh nghi p u t ch c s
ng các tài kho n k tốn ph c v cơng tác k tốn chi phí s n xu t và tính


giá thành theo úng ch k toán.


- V t ch c v n d ng h th ng s k toán. a s các doanh nghi p
CBTACN thu c khu v c phía B c u ã c trang b ph n m m k toán


i y các s sách k toán theo úng ch k toán, c p nh t theo ch
k toán m i.


- t ch c báo cáo, thông tin k tốn chi phí s n xu t và tính giá
thành c a các doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c ã áp ng


c yêu c u thông tin cho vi c l p báo cáo tài chính n m theo úng quy
nh c a nhà n c.- V phân lo i chi phí s n xu t: Các doanh nghi p CBTACN thu c khu
c phía B c u ã ti n hành phân lo i chi phí theo m c ích và cơng d ng


a chi phí t o u ki n thu n l i cho cơng tác tính giá thành s n ph m.


- V vi c xác nh k h ch toán: Vi c xác nh k h ch toán là tháng
là phù h p.


- V l a ch n tiêu th c phân b chi phí: a s các doanh nghi p
CBTACN thu c khu v c phía B c ã l a ch n tiêu th c là chi phí nhân cơng


tr c ti p phân b chi phí s n xu t chung cho các s n ph m là phù h p v i
c m s n ph m, giúp cho vi c xác nh giá thành c a t ng s n ph m


c chính xác.


Riêng cơng ty TNHH Minh Tâm, do vi c xác nh ph ng pháp tính(13)

2.3.2. Nh c m:


Trên góc k tốn tài chính:


- i v i tên s chi ti t và s cái tài kho n:


Trong các công ty s d ng ph n m m k toán Fast, tên s không nên t là:


“S chi ti t c a m t tài kho n”, “S cái c a m t tài kho n”. mà nên i là
“S chi ti t c a tài kho n”, “S cái c a tài kho n”.


- V vi c s d ng L nh s n xu t kiêm phi u xu t v t tL nh s n xu t kiêm phi u xu t v t t nên c s d ng xu t t t c
các lo i nguyên v t li u tr c ti p s n xu t s n ph m, bao g m c bao bì


n ph m.


- Vi c l a ch n ph ng pháp t p h p chi phí nguyên v t li u tr c
ti p, chi phí nhân cơng tr c ti p.


Cơng ty TNHH Minh Tâm s d ng ph ng pháp phân b gián ti p t p
p và phân b chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân cơng tr c ti p


là ch a h p lý.


- V l a ch n n v tính giá thành là kg:


Trong các doanh nghi p ch bi n th c n ch n nuôi thu c khu v c phía B c


th ng l a ch n n v tính giá thành là kg, trong khi ó thành ph m l i
c óng thành bao nh p kho là không h p lý.


- V vi c l a ch n ph ng pháp tính giá thành:


i cơng ty TNHH Minh Tâm l a ch n ph ng pháp tính giá thành theo t


làm giá thành t ng lo i s n ph m ch a chính xác.


-Vi c xác nh giá tr s n ph m h ng và x lý giá tr s n ph m h ng
là ch a chính xác:- i v i vi c h ch tốn chi phí s n xu t chung:


Theo quy t nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20 tháng 3 n m 2006 c a B
tr ng B Tài chính thì Chi phí s n xu t chung ph n ánh trên TK 627 ph i


c h ch tóan chi ti t theo 2 lo i: Chi phí s n xu t chung c nh và Chi(14)

+ Chi phí s n xu t chung bi n i c phân b h t vào chi phí ch
bi n cho m i n v s n ph m theo chi phí th c t phát sinh.


+ Chi phí s n xu t chung c nh ch c phân b h t vào chi phí ch
bi n cho m i n v s n ph m trong tr ng h p m c s n ph m th c t s n


xu t ra b ng ho c cao h n công su t bình th ng


- Vi c h ch tốn chi phí thi t h i do ng ng s n xu t ch a c
th c hi n úng ch .


- Cơng tác phân tích chi phí, cùng các báo cáo chi phí s n xu t s n


ph m ch a c t ch c y .


Trên góc k toán qu n tr :


- Vi c phân lo i chi phí ph c v cơng tác qu n tr doanh nghi p ch a


c xem xét, mà ch phân lo i chi phí theo kho n m c chi phí trong giá
thành s n xu t ph c v h ch toán chi phí và tính giá thành trong k tốn
tài chính.- a s các doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c u ch a


xây d ng c nh m c, d tốn v chi phí s n xu t m t cách y , chính
xác.


- Ph ng pháp phân tích chi phí - kh i l ng - l i nhu n ch a c
các doanh nghi p quan tâm, do ó ch a th c s phát huy tác d ng trong vi c


a ch n ph ng án t i u.


Ch ng 3: Hồn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n
ph m trong các doanh nghi p Ch Bi n Th c n Ch n Nuôi thu c khu


c phía b c


Trong ch ng này, lu n v n a ra ph ng h ng và m t s gi i pháp
nh m hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong


các doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c.(15)

3.1.1. Chi n l c phát tri n ngành CBTACN n n m 2015


Trong giai n 2006-2015, ngành ch n nuôi s phát tri n theo h ng


p trung công nghi p quy mô l n có n ng su t, ch t l ng, hi u qu và s c
nh tranh cao, m b o v sinh thú y và an tồn th c ph m. Ngành ch n


ni ph n u n n m 2010 t 30% t tr ng ch n nuôi trong nông nghi p
và n m 2015 là 35%.3.1.2. Nh ng yêu c u t ra trong q trình hồn thi n cơng tác k tốn
chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong các doanh nghi p
CBTACN.


- N i dung hoàn thi n ph i phù h p v i chu n m c k toán trong n c
ng nh chu n m c k toán qu c t ng th i ph i m b o nh ng nguyên


c c a ch k tốn tài chính hi n hành.


- N i dung hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành ph i


áp ng nhu c u s d ng thông tin c a doanh nghi p ph c v cho công tác
qu n lý kinh t tài chính c a nhà qu n tr em l i hi u qu cao h n.


- N i dung hồn thi n cơng tác k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành


n ph m ph i m b o d a trên nh ng u ki n th c t c a doanh nghi p.


- Hồn thi n cơng tác k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n


ph m ph i m b o yêu c u ti t ki m và hi u qu .


3.2. Ph ng h ng và gi i pháp hồn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá
thành s n ph m trong các doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c


3.2.1. Ph ng h ng hoàn thi n:


- Hoàn thi n nh ng n i dung ch a hồn thi n trong cơng tác k tốn
chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trên góc k tốn tài chính.- Xây d ng và hồn thi n mơ hình k tốn qu n tr chi phí và giá


thành s n ph m trong các doanh nghi p.


3.2.2. Gi i pháp hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành
n ph m trong các doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c:(16)

i góc k tốn tài chính:


* i v i tên s chi ti t và s cái tài kho n:


Các doanh nghi p s d ng ph n m m k toán Fast c n ki n ngh v i


nhà cung c p ph n m m s a l i tên s là “S chi ti t c a tài kho n”, “S cái
a tài kho n” tên s ph n ánh úng n i dung ghi chép và úng b n ch t


a t ng lo i s k toán.


* V vi c s d ng L nh s n xu t kiêm phi u xu t v t t


nh s n xu t kiêm phi u xu t v t t c n c s d ng chung xu t


nguyên v t li u tinh, nguyên li u thô và bao bì s d ng cho m s n ph m ó
(M u bi u 3.1)


* Hồn thi n k tốn t p h p chi phí s n xu t:


i v i Công ty TNHH Minh Tâm:


+ K toán c n m các tài kho n c p 2 c a TK 621, TK 622 chi ti ttheo t ng lo i s n ph m.


+ Riêng chi phí s n xu t chung k toán s ti n hành t p h p chung,
cu i k phân b cho t ng lo i s n ph m theo tiêu th c thích h p. Chi phí s n


xu t chung có th phân b theo chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí
nhân cơng tr c ti p,…


* Hồn thi n vi c l a ch n n v tính giá thành:


Nên tính giá thành c a thành ph m nh p kho theo n v tính là “Bao”
(M u bi u 3.2).


* Hoàn thi n vi c l a ch n ph ng pháp tính giá thành:


Ph ng pháp gi n n là phù h p.


* Hồn thi n k tốn s n ph m h ng:


- i v i vi c xác nh giá tr s n ph m h ng: C n xác nh nguyên
nhân h ng và tính úng l ng cho ng i lao ng làm ra s n ph m h ng.


- i v i vi c x lý giá tr s n ph m h ng không s a ch a c.(17)

nguyên nhân khách quan nh ang s n xu t d m s n ph m thì m t n,
ho c máy móc b h ng… Tr ng h p này tùy quy t nh x lý c a doanh
nghi p mà ph n ánh nh sau:


TK 334, 111, 1388: Giá tr s n ph m h ng b t b i th ngTK 811: Ghi t ng chi phí khác


TK 411: Ghi gi m ngu n v n kinh doanh


Có TK 154: Giá tr s n ph m làm h ng.


* Hoàn thi n i v i vi c h ch tốn chi phí s n xu t chung:


c phân b chi phí s n xu t chung vào chi phí chi bi n s n ph m:


có th phân b chi phí s n xu t chung c nh nh trên§, k toán
n ti n hành phân lo i chi phí s n xu t chung thành chi phí s n xu t chung


nh và chi phí s n xu t chung bi n i trên 2 tài kho n chi ti t:


- TK 627 : Dùng ph n ánh các kh an chi phí s n xu t chung c


nh phát sinh t i phân x ng s n xu t.


- TK 627B: Dùng ph n ánh các kho n chi phí s n xu t chung bi n


i phát sinh t i phân x ng s n xu t.


3.2.2.2. Xây d ng mô hình k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n


ph m ph c v qu n tr doanh nghi p:


* T ch c phân lo i chi phí trong các doanh nghi p CBTACN theo
yêu c u c a k tốn qu n tr .- Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí i v i ho t ng c a
doanh nghi p


- Phân lo i chi phí s n xu t theo kh n ng quy n p chi phí vào các i


ng k tốn chi phí


- Phân lo i chi phí theo th m quy n ra quy t nh
Chi phí s n xu t


chung phân b
vào chi phí ch


bi n s n ph m


c cơng su t th c t
Chi phí s n


xu t chung c
nh


= x(18)

Ngoài ra, c n c vào vi c s d ng chi phí trong q trình l a ch n các
ph ng án có: Chi phí chênh l ch, Chi phí c h i, Chi phí chìm.


* Xây d ng các nh m c chi phí:


- nh m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p- nh m c chi phí nhân công tr c ti p.


- nh m c chi phí s n xu t chung:


Sau khi xác nh nh m c cho t ng lo i chi phí, ti n hành t ng h p


nh m c chi phí s n xu t (B ng s 3.4)


* ánh giá vi c th c hi n các nh m c chi phí:


ánh giá, phân tích vi c th c hi n nh m c chi phí c th c hi n


trên 3 kho n m c chi phí nh sau:


- Phân tích chi phí nguyên v t li u tr c ti p:


- Phân tích chi phí nhân cơng tr c ti p:


- Phân tích bi n ng chi phí s n xu t chung:


* Xây d ng h th ng d tốn chi phí s n xu t trong các doanh
nghi p CBTACN:


toán tiêu th s n ph m


tốn chi phí ngun v t li u tr c ti p


tốn chi phí nhân cơng tr c ti ptốn chi phí s n xu t chung


tốn chi phí bán hàng


tốn chi phí qu n lý doanh nghi p.


tốn giá v n hàng bán,…


* Hoàn thi n ch ng t , h th ng tài kho n, s và báo cáo k toán


qu n tr chi phí s n xu t và giá thành s n ph m trong các doanh nghi p
CBTACN:


- Hoàn thi n ch ng t k toán:(19)

CBTACN thu c khu v c phía B c nên s d ng “Phi u theo dõi lao ng i
i công nhân tr c ti p” (B ng s 3.5)


- Hoàn thi n tài kho n k toán và ph ng pháp k toán chi phí
n xu t chung ph c v tính giá thành s n ph m trong k toán qu n tr :


Doanh nghi p nên áp d ng ph ng pháp c tính chi phí s n xu t


chung ngay t u k cùng v i vi c phân lo i và k tốn chi phí s n xu t
chung theo nh phí và bi n phí. u k doanh nghi p nên xác nh s chi
phí s n xu t chung c tính, sau ó phân b cho t ng lo i s n ph m s n xu t


trong k . Nên th c hi n chi ti t TK 627 “Chi phí s n xu t chung”, TK 641
“Chi phí bán hàng”, TK 642 “Chi phí qu n lý doanh nghi p” thành các tàikho n c p 2 ph n ánh riêng nh phí và bi n phí nh sau:


TK 627B: Bi n phí s n xu t chung


TK 627 : nh phí s n xu t chung


TK 641B: Bi n phí bán hàng


TK 641 : nh phí bán hàng


TK 642B: Bi n phí qu n lý doanh nghi p


TK 642 : nh phí qu n lý doanh nghi p


- Hoàn thi n s k toán:


Các doanh nghi p CBTACN thu c khu v c phía B c ncác doanh
nghi p nên s d ng các “Phi u chi phí cơng vi c”. Phi u chi phí cơng vi c


c m cho t ng m s n ph m ho c cho t ng n t hàng, là c n c
xác nh t ng chi phí s n xu t, xác nh chi phí n v s n ph m.


- Báo cáo k toán:


ph c v cơng tác k tốn qu n tr chi phí và tính giá thành s n
ph m, doanh nghi p nên l p các báo cáo sau ây:


- Báo cáo tình hình s d ng lao ng


- Báo cáo tình hình th c hi n chi phí s n xu t chung
(20)

- Báo cáo chi phí s n xu t t ng b ph n


* X lý thông tin chi phí và giá thành s n ph m ph c v cho vi c ra


quy t nh trong các doanh nghi p CBTACN:


Q trình phân tích thơng tin thích h p i v i vi c ra quy t nh có
th th c hi n qua 4 b c sau:


c 1: T p h p t t c các thông tin v các kho n thu và chi có liên
quan v i nh ng ph ng án u t ang c xem xét.


B c 2: Lo i b nh ng kho n chi phí chìm là nh ng kho n chi phí
khơng th tránh c m i ph ng án u t ang xem xét.


c 3: Lo i b các kho n thu, chi nh nhau gi a các ph ng án


B c 4: Nh ng kho n thu nh p và chi phí cịn l i là nh ng thơng tin
thích h p cho vi c ra quy t nh.


3.3. Nh ng u ki n c b n th c hi n các gi i pháp hồn thi n


3.3.1. V phía Nhà n c


- Ti p t c ban hành và hoàn thi n các chu n m c k toán và ki m toán


Vi t Nam phù h p v i thông l và chu n m c k toán qu c t . Ban hành các
quy t nh, thông t h ng d n v k tốn tài chính.- i v i k toán qu n tr , nhà n c c n có chính sách tun truy n,
ph bi n ki n th c c ng nh t m quan tr ng c a k toán qu n tr n các


lo i hình doanh nghi p.


- Nhà n c c n có chính sách khuy n khích, h tr i v i ngành
CBTACN. Nhà n c c n nh h ng cho s phát tri n c a ngành trong
ng lai, coi ây là ngành công nghi p ch o, h tr cho s phát tri n c a


ngành ch n nuôi Vi t Nam.


- i v i nguyên li u u vào: nhà n c có chính sách m b o
ngu n nguyên li u thô và nguyên li u tinh cho s n xu t.


3.3.2. V phía các doanh nghi p(21)

máy qu n lý và c m s n xu t s n ph m c a t ng doanh nghi p.


- Hoàn thi n b máy k toán trong các doanh nghi p, c n nâng cao


trình chun mơn c a cán b , b sung cán b k tốn có trình và kinh
nghi m c bi t là i v i k toán qu n tr .


- Các doanh nghi p c n nh n th c c t m quan tr ng c a k toán


qu n tr i v i vi c ra quy t nh trong công tác qu n tr doanh nghi p
nh m em l i l i nhu n cao nh t.


- Doanh nghi p c n xây d ng các nh m c chi phí và giá thành s n
ph m m t cách ch t ch và khoa h c.- Trong u ki n công ngh phát tri n nh hi n nay, các doanh

×