Tải bản đầy đủ (.pdf) (24 trang)

bài Tập đọc - Người con của Tây Nguyên | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 24 trang )

(1)


(2)

T p đ c-k chuy n ậ ệ ( ti t 1ế )


Ki m tra bài cũ: ể


C nh đ p non sôngả ẹ


H i Vân bát ngát nghìn trùngả


Hịn H ng s ng s ng đ ng trong v nh Hàn.ồ


Câu ca dao trên nói đ n c nh đ p mi n nào?ế ả ẹ ở ề(3)

T p đ cậ ọ Ti tế : 37


Bài cũ:


Câu 1:M i câu ca dao nói đ n m t vùng. Đó là ỗ ế ộ


nh ng vùng nào?ữ


Câu 2: M i vùng quê em v a nêu có c nh đ p ỗ ừ ả ẹ


gì?


Câu 3: Theo em, ai đã gi gìn tơ đi m cho non ữ ể


sơng ta ngày càng đ p h n?ẹ ơ(4)

T p đ c +ậ ọ K chuy nể ệ Ti tế : 37Bài m i:ớ Người con c a Tây Nguyênủ


Luy n đ c:ệ ọ Tìm hi u bàiể :


T khó:ừ


Câu và đo nạ :


T m iừ ớ :


càn quét
bot Pa,


quai súng


Người Kinh, người


Thượng, con gái , con trai,
người già, ngườ ẻi tr đoàn
k t đánh gi c, làm r y gi i ế ặ ẫ ỏ
l m. //


đoàn
/
/
/
/ /
/
/
/k t đánh gi cế ặ gi iỏ


l mắ


- Núp
- Bok


- Càn quét
- Lũ làng


- Sau Rau ( Tua Rua )
- M nh hungạ(5)

Anh hùng Núp (sau 1975)(6)

Sao Rua:(Tua Rua)(7)

T p đ c-K chuy n ậ ệ ( ti t 1ế )


*Ki m tra bài cũ: ể C nh đ p non sôngả ẹ


Theo em, ai đã gi gìn và tơ đi m cho non ữ ể
sông ta ngày càng đ p h n ?ẹ ơ(8)

Anh hùng Núp (sau 1975)(9)

T p đ c-K chuy n ậ ( ti t1)ế


Ng

ườ

i con c a Tây Nguyên


Theo Nguyên Ng cọ


Luy n đ c ệ


Bok Pa


Quai súng


Kông Hoa(10)

T p đ c- K chuy n ậ ( ti t 1)ế


Ng

ườ

i con c a Tây Nguyên

Theo Nguyªn Ng cọ

Luy n đ c câu: ệ ọ(11)

T p đ c- K chuy n ậ ệ ( ti t 1 )ế


Ng

ườ

i con c a Tây Nguyên


Theo Nguyªn Ngọc


kêu


Coi(12)

Gi i nghĩa ả
từ


Sao Rua:(Tua Rua)(13)

T p đ c +ậ ọ K chuy nể ệ Ti tế : 37


Người con c a Tây Nguyênủ


Tìm hi u bàiể


Câu 1: Anh Núp đượ ỉc t nh c đi đâu?ử


Câu 1: Anh Núp đượ ỉc t nh c đi dử ự Đ i ạ(14)

T p đ c +ậ ọ K chuy nể ệ Ti tế : 37


Người con c a Tây Nguyênủ


Câu 2: Đ i h i v , anh Núp k cho dân Ở ạ ộ ề ể


làng bi t nh ng gì ?ế ữĐ i h i v , anh Núp k :


Ở ạ ộ ề ể Đ t nấ ước mình bây


gi r t m nh, ờ ấ ạ m i ngọ ườ ( Kinh, Thi ượng, gái,


trai, già tr ) ẻ đ u đoàn k t đánh gi c , làm r y ề ế ặ ẫ


gi i.ỏ(15)

T p đ c +ậ ọ K chuy nể ệ Ti tế : 37


Người con c a Tây Nguyênủ


Câu 3: Chi ti t nào cho th y Đ i h i r t khâm ế ấ ạ ộ ấ


ph c thành tích c a dân làng Kơng Hoa ? ụ ủ


Tìm hi u bài ể


Đ i h i r t khâm ph c thành tích c a dân làngạ ộ ấ ụ ủ


Kông Hoa là Núp được m i lên k chuy nờ ể ệ làng


Kông Hoa. Sau khi nghe Núp k v thành tích ể ề


Chi n đ u c a dân làng , ế ấ ủ nhi u ngề ười ch y lênạ ,(16)

T p đ c-K chuy nậ (ti t 1)ếNgười con c a Tây Nguyênủ


Theo Nguyªn Ng cọ


-Núp : Anh hùng Quân đ i Đinh Núp, ngộ ười Ba-na,
r t n i ti ng trong kháng chi n ch ng th c dân ấ ổ ế ế ố ự
Pháp.


-Bok : bác ( t x ng hô c a m t s dân t c Tây ừ ư ủ ộ ố ộ
Nguyên).


-Càn quét : đ a quân đ n bao vây b t b , . . .ư ế ắ ớ(17)

T p đ c -K chuy n ( ti t 1)ậ ế


Ng

ườ

i con c a Tây Nguyên

The o Nguyªn Ng cọ


Chú gi iả :


-Lũ làng : dân làng ( cách nói c a đ ng bào Tây ủ ồ


-Lũ làng : dân làng ( cách nói c a đ ng bào Tây ủ ồ


nguyên)nguyên)


-Sao Rua (Tua Rua) : tên m t c m sao nh .ộ ụ ỏ


-Sao Rua (Tua Rua) : tên m t c m sao nh .ộ ụ ỏ


-M nh hung : r t m nh .ạ ấ ạ


-M nh hung : r t m nh .ạ ấ ạ


-Người Thượng : người các dân t c thi u s Tây ộ ể ố ở


-Người Thượng : người các dân t c thi u s Tây ộ ể ố ở


nguyên.(18)T p đ c-K chuy n ậ ệ ( ti t 1ế )


Người con c a Tây Nguyênủ


Theo Nguyªn Ngọc


1. Anh Núp đượ ỉc t nh c đi đâu ?ử


Anh Núp đượ ỉc t nh c đi ử d Đ i h i thi đuaự ạ .


2. Đ i h i v , anh Núp k cho dân làng bi t nh ng gì?Ở ạ ộ ề ể ế ữ


Đ t n ước mình bây gi r t m nhờ ấ , m i ngọ ười (Kinh,


Thượng, gái, trai, già, tr ) đ u ẻ ề đoàn k t đánh gi c, làm ế
r y gi i.(19)

T p ậ đọc-K chuy n ể ệ ( ti t1)ế


Ng

ườ

i con c a Tây NguyênTheo Nguyªn Ngọc
3. Chi ti t nào cho th y Đ i h i r t khâm ph c thành tích c a ế ấ ạ ộ ấ ụ ủ
dân làng Kông Hoa ?


Núp được m i lên k chuy n làng Kông Hoa . Sau khi
nghe Núp k v thành tích chi n đ u c a dân làng, ể ề ế ấ ủ


nhi u ng ười ch y lên , đ t Núp trên vai, công kênh
đi kh p nhà.ắ(20)

T p đ cậ ọ –K chuy nể ( ti t 1)ế


Người con c a Tây Nguyênủ


Theo Nguyªn Ngäc


4 .Đ i h i t ng dân làng Kông Hoa nh ng gì ? Khi xem ạ ộ ặ ữ
nh ng v t đó, thái đ c a m i ngữ ậ ộ ủ ọ ười ra sao ?

Đ i h i t ng dân làng Kông Hoa ạ ộ ặ m t cái nh Bok H vác ộ
cu c đi làm r yố , m t b qu n áo b ng l a c a Bok Hộ ộ ồ,


m t cây c có thêu ch , m t huân chộ ương cho c ả
làng,m t huân chộ ương cho Núp.


Tìm hi u bài ể


M i ngọ ười xem nh ng món quà y là nh ng t ng v t thiêngữ(21)

T p đ c-K chuy nậ ( ti t 1)ế


Ng

ườ

i con c a Tây NguyênTheo Nguyªn Ngọc


N i dungộ(22)

(23)

(24)T p đ c –K chuy n ( ti t 1)ậ ế


Người con c a Tây Nguyên ủ


Ca ng i anh hùng Núp và ngợ ười dân làng Kơng Hoa
đã l p nhi u thành tích trong kháng chi n ch ng th cậ ề ế ố ự
dân Pháp.


×