Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

bài Tập đọc - Người đi săn và con vượn | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.53 MB, 30 trang )

(1)

Bài gi ng Ti ng vi t 3ả ế


Bài gi ng Ti ng vi t 3ả ế(2)

Ki m tra bài cũ
Ki m tra bài cũ


T p đ c


1) Cây xanh mang l i(3)

T p đ c


Ti t 94ế : Người đi săn và con(4)

T p đ c


Luy n đ c Tìm hi u bài


- t n s


- bùi nhùi
- v t s aắ ữ
- gi t ph t
- l ng l ng


- T n s
- Nỏ


- t ng đá
- b n trúng- r ra


Ti t 94ế : Người đi săn và con(5)

T p đ c


Ti t 94ế : Người đi săn và con


vượn Theo Lép Tôn-xtôi


Nỏ(6)

T p đ c


Luy n đ c


T ng


Tìm hi u bài


- t n s


- bùi nhùi
- v t s aắ ữ
- gi t ph t
- l ng l ng


- T n s
- Nỏ- Bùi nhùi


- t ng đá
- b n trúng


- r ra


Ti t 94ế : Người đi săn và con(7)

T p đ c


Ti t 94ế : Người đi săn và con


vượn Theo Lép Tôn-xtôi


Bùi nhùi(8)

M t hôm, ng

ườ

i đi săn xách n vàor ng. Bác th y m t con v

ượ

n lông xám


đang ng i ôm con trên t ng đá. Bác nh


nhàng rút mũi tên b n trúng v

ượ

n m .V

ượ

n m gi t mình, h t nhìn mũi tên

ẹ ậ

ế


l i nhìn v phía ng

ườ

i đi săn b ng đôi
(9)

M t hôm, ng

ườ

i đi săn xách n vàor ng. Bác th y m t con v

ượ

n lông xámđang ng i ôm con trên t ng đá. Bác nh


nhàng rút mũi tên b n trúng v

ượ

n m .V

ượ

n m gi t mình, h t nhìn mũi tên

ẹ ậ

ế


l i nhìn v phía ng

ườ

i đi săn b ng đôim t căm gi n, tay không r i con. Máu


v t th

ế

ươ

ng r ra loang kh p ng c.

/
(10)

(11)

(12)

T p đ c


Tìm hi u bài:ể


Tìm hi u bài:ể


1) Chi ti t nào nói lên tài săn b n c a bácế
th săn ?


-N u con thú r ng nào khơng mayế


g p bác ta thì hơm y coi nh t n s . ư ậ


Ti t 94:Ngế ười đi săn và con(13)

T p đ c


Tìm hi u bài:ể


Tìm hi u bài:ể- Khi b trúng tên c a ng ười th săn, v ượn m
đã nhìn bác ta v i ánh m t nh th nào ? ư ế


Vượn m nhìn v phía ng ười th
Săn b ng đôi m t căm gi n.


Ti t 94: Ngế ười đi săn và con vượn(14)

T p đ c


Tìm hi u bài:ể


Tìm hi u bài:ể


2) Cái nhìn căm gi n c a v ượn m nói lên đi u
gì?


+ Vượn m căm ghét ng ười đi săn.


Ti t 94: Ngế ười đi săn và con


vượn Theo Lép Tôn-xtôi


+ Vượn m th y ngẹ ấ ười đi săn th t đ c ác, đã gi t ậ ộ ế(15)

T p đ c


Tìm hi u bài:ể


Tìm hi u bài:ể4) Ch ng ki n cái ch t c a v ế ế ủ ượn m ,
bác th săn đã làm gì?


+ Bác đ ng l ng, ch y n ước m t, c n
môi, b gãy n r i l ng l ng ra v . T đó, ỏ ồ ẳ ề ừ
bác không bao gi đi săn n a.


Ti t 94: Ngế ười đi săn và con(16)

T p đ c


Tìm hi u bài:ể


Tìm hi u bài:ể


5) Câu chuy n mu n nói v i chúng ta đi u gì?


+ Khơng nên gi t h i đ ng v t. C n b o v ế ạ ộ


đ ng v t hoang dã và môi tr ường. Gi t h i đ ngế ạ ộ


v t là đ c ác.


Ti t 94: Ngế ười đi săn và con(17)

T p đ c


Luy n đ cT ng


Tìm hi u bài


- t n s


- bùi nhùi
- v t s aắ ữ
- gi t ph t
- l ng l ng


- T n s
- Nỏ


- Bùi nhùi


- t ng đá
- b n trúng


- r ra


Ti t 94ế : Người đi săn và con


vượn Theo Lép Tôn-xtôi


Hi u n i dung, ý nghĩa :(18)

(19)

T p đ c-K chuy n


M t hôm, ng ười đi săn xách n vào r ng .Bácth y m t con v ượn lông xám đang ng i ôm con


trên t ng đá . Bác nh nhàng rút mũi tên b n


trúng vượn m .


Vượn m gi t mình, h t nhìn mũi tên l i nhìnẹ ậ ế


người đi săn b ng đơi m t căm gi n , tay không


r i con . Máu v t th ở ế ương r ra loang kh p


ng c.


Ti t 94 - 95: Ngế ười đi săn và con vượn(20)

T p đ c – K chuy n


M t hôm, ng ười đi săn xách nỏ vào r ng. Bác


th y m t con vượn lông xám đang ng i ôm con


trên t ng đá. Bác nh nhàng rút mũi tên b n


trúng vượn m .


Vượn m gi t mình , h t nhìn mũi tên l i nhìnế


người đi săn b ng đơi m t căm gi n , tay khôngr i con. Máu v t th ở ế ương r ra loang kh p


ng c.


Ti t 94- 95: Ngế ười đi săn và con(21)

T p đ c – K chuy n


Ti t 94 – 95: Ngế ười đi săn và con


vượn Theo Lép Tôn-xtôi


D a vào tranh sau, k l i câu chuy n ể ạ Người đi(22)

Bác th săn h i h n, b gãy n và b ngh ợ ố ậ
th săn.ợ


Bác th săn th y m t con vợ ượn
ng i ôm con trên t ng đá.ồ(23)

T p đ c – K
chuy n


Ti t 94-95: Ngế ười đi săn và con


vượn Theo Lép Tôn-xtôi


D a vào tranh sau, k l i đo n 1 câu chuy n ể ạNgười đi săn và con vượn theo l i c a bác th ờ ủ(24)

T p đ c – K chuy n


Ti t 94 - 95 : Ngế ười đi săn và con


vượn Theo Lép Tôn-xtôi


D a vào tranh sau, k l i đo n 2 câu chuy n ể ạ


Người đi săn và con vượn theo l i c a bác th ờ ủ(25)

T p đ c – K
chuy n


Ti t 94 – 95 : Ngế ười đi săn và con


vượn Theo Lép Tôn-xtôi


D a vào tranh sau, k l i đo n 3 câu chuy n ể ạ


Người đi săn và con vượn theo l i c a bác th ờ ủ(26)

T p đ c – K
chuy n


Ti t 94 – 95 : Ngế ười đi săn và con vượn


Theo Lép Tôn-xtôiD a vào tranh sau, k l i đo n 4 câu chuy n ể ạ


Người đi săn và con vượn theo l i c a bác th ờ ủ(27)

T p đ c – K chuy n


Ti t 94 – 95: Ngế ười đi săn và con


vượn Theo Lép Tôn-xtôi


D a vào tranh sau, k l i câu chuy n ể ạ Người(28)

Đ I AỘ Đ I BỘ


T p đ c – K
chuy n


Ti t 94–95: Ngế ười đi săn và con vượn(29)

T p đ c


Người đi săn và con vượn(30)×