Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sứ Đông Lâm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (156.05 KB, 7 trang )

(1)

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1. Lý do chọn đề tài


Trong phần này tác giả nhận định tầm quan trọng của kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm trong cơng tác quản lý kinh tế tài chính của doanh
nghiệp, đặc biệt là vai trị của thơng tin kế tốn chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm đối với nhà quản trị doanh nghiệp trong việc quản lý, ra quyết định điều
hành doanh nghiệp.


Tuy nhiên việc hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
các doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm về sứ hiện nay còn nhiều bất cập, như
việc phân loại, tập hợp chi phí sản xuất, phân bổ chi phí sản xuất chung, đánh giá
sản phẩm dở dang … Điều này một phần có nguyên nhân là do chất lượng nhân sự
làm công tác kế tốn. Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chưa
đáp ứng được yêu cầu thơng tin cho quản trị doanh nghiệp điều đó đã làm ảnh
hưởng không nhỏ đến các quyết định quản trị và hiệu quả kinh doanh của các
doanh nghiệp.


Nhận thức được tầm quan trọng trên tác giả đã chọn đề tài cho luận văn là:
“Hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
TNHH sứ Đông Lâm”


1.2. Tổng quan các cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài


Các nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
trước đây có thể kể đến của một số tác giả như nghiên cứu của Nghiêm Thị Thà
(2007) “Hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí doanh thu, kết quả kinh doanh trong
các doanh nghiệp gốm sứ xây dựng” Nghiên cứu này mặc dù không nghiên cứu
trực tiếp về kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhưng đã chỉ ra
một số bất cập của chuẩn mực kế tốn có liên quan đến kế tốn chi phí, tác giả
cũng đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp tuy nhiên nghiên cứu này cịn có hạn


chế đó là nghiên cứu tập trung tại tổng cơng ty Viglacera nên tính đại diện còn
chưa cao.


Nghiên cứu của Bùi Thị Thu Thủy (2010) dựa trên giả thuyết rằng chi phí
sản xuất theo quy định hiện hành của kế toán khơng phản ánh đầy đủ chi phí thực
tế phát sinh từ đó làm cho thơng tin về giá thành sản phẩm thiếu chính xác do
khơng phản ánh đầy đủ thơng tin về chi phí mơi trường. Kết quả của nghiên cứu
có thể cịn phải tiếp tục tranh luận vì việc đo lường, ghi nhận chi phí mơi trường là
không đơn giản, nhưng xét cho cùng đã đến lúc các doanh nghiệp phải có ý thức
hơn về việc bảo vệ môi trường sống.(2)

Với những phân tích ở trên vấn đề mà tác giả cần tập trung nghiên cứu, giải
quyết là tiếp tục nghiên cứu về kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
với 2 nội dung trọng tâm:


- Phân loại, tập hợp chi phí sản xuất và các phương pháp tính giá thành sản
phẩm


- Cơng tác kế tốn quản trị chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại
Cơng ty TNHH sứ Đông Lâm với dạng đề tài chuyên sâu để nâng cao chất lượng
thơng tin kế tốn, góp phần tích cực vào hoạt động quản trị doanh nghiệp.


1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài


Nghiên cứu khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế tốn chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất, từ đónghiên
cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty
TNHH sứ Đơng Lâm.


Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản


xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty TNHH sứ Đông Lâm đáp ứng nhu cầu
của người sử dụng thơng tin ở trong và ngồi doanh nghiệp.


1.4. Câu hỏi nghiên cứu


Một là: Để đáp ứng nhu cầu thơng tin kế tốn cho người sử dụng ở trong và
ngồi doanh nghiệp, hệ thống kế tốn doanh nghiệp cần phải cung cấp được những
thông tin gì?


Hai là: Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty
TNHH Sứ Đông Lâm đã đáp ứng nhu cầu thông tin cho người sử dụng ở trong và
ngoài doanh nghiệp như thế nào?


Ba là: Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty
TNHH Sứ Đơng Lâm cần hồn thiện như thế nào để đáp ứng nhu cầu thông tin
cho người sử dụng ở trong và ngoài doanh nghiệp?


1.5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
1.5.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài


Đề tài đi sâu nghiên cứu nhu cầu thông tin phục vụ cho quản trị doanh
nghiệp của cơng ty TNHH Sứ Đơng Lâm, trên cơ sở đó nghiên cứu và đánh giá
thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty TNHH sứ Đông
Lâm.


1.5.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài


- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Nghiên cứu tại công ty TNHH sứ
Đông Lâm
(3)

1.6. Phương pháp nghiên cứu của đề tài


1.6.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp


Được thu thập từ sách báo, tạp chí, Internet các báo cáo tổng hợp được thu
thập từ tài liệu tại các phòng như phòng kế hoạch, phân xưởng sản xuất, phịng kế
tốn của cơng ty.


Tác giả đã sưu tầm, tìm kiếm các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác
kế tốn nói chung và kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng,
sau đó tiến hành phân tích, so sánh đối chiếu và rút ra các kết luận.


Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp


Được thu thập từ các nguồn tài liệu sau: Thu thập thông tin từ phỏng vấn,
Số liệu theo dõi quá trình ghi chép, phản ánh các thơng tin từ bộ phận phịng kế
tốn của cơng ty. Đối tượng được phỏng vấn là kế toán trưởng hoặc các kế tốn
viên liên quan tại cơng ty TNHH sứ Đông Lâm.


Tất cả các thông tin thu thập được thông qua các phương pháp nêu trên đều
được chuyển qua khâu phân tích, xử lý dữ liệu.


1.6.2. Phương pháp xử lý, phân tích dữ liệu
- Phương pháp thống kê


- Phương pháp so sánh


- Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia
1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứuĐề tài góp phần hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại cơng ty TNHH Sứ Đông Lâm nhằm nâng cao chất lượng của
báo cáo tài chính, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao hiệu quả quản trị
doanh nghiệp.


1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu
Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu


Chương 2. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế tốn chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất


Chương 3. Phân tích thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty TNHH Sứ Đông Lâm


Chương 4. Thảo luận kết quả nghiên cứu, kiến nghị giải pháp và kết luận
CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN CHI
PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


Trong chương này tác giả đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về
kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản
xuất, nội dung nghiên cứu gồm có:


2.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
sản xuất.(4)

sản xuất với giá thành sản phẩm và vai trị kế tốn chi phí sản xuất và giá thành
sản phẩm trong các DN sản xuất2.2. Kế tốn chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các DN sản
xuất dưới góc độ kế tốn tài chính


Nghiên cứu về đối tượng kế tốn chi phí sản xuất và đối tượng tính giá
thành sản phẩm; Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất; Phương pháp
đánh giá sản phẩm dở dang; Phương pháp tính giá thành sản phẩm


2.3. Kế tốn chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các DN sản
xuất dưới góc độ kế tốn quản trị


Dưới góc độ kế tốn quản trị, kế tốn chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm gốm các nội dung: các phương pháp xác định chi phí sản xuất; Lập dự tốn
chi phí; Kế tốn chi phí phục vụ cho đánh giá hiệu quả và Kế tốn chi phí phục vụ
xác định điểm hịa vốn và phân tích C - V – P.


CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SỨ
ĐÔNG LÂM


3.1 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH
sứ Đơng Lâm có ảnh hưởng đến kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm


Mô tả đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của của công ty Sứ
Đông Lâm, các đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh; đặc điểm về tổ
chức bộ máy kế toán và ảnh hưởng của những đặc điểm đó đến kế tốn chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm của cơng ty


3.2. Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty TNHH sứ Đông LâmNêu lên các thực trạng mà tác giả quan sát, ghi nhận được về cơng tác kế
tốn chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sứ Đông Lâm, gồm
các nội dung:


3.2.1. Thực trạng kế toán chi phí tại cơng ty TNHH Sứ Đơng Lâm:
Trình bày các thực trạng về phân loại chi phí, đối tượng tập hợp chi phí; Kế tốn
chi phí ngun vật liệu trực tiếp, kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp, kế tốn chi
phí sản xuất chung, tổng hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.


3.2.2. Thực trạng kế tốn đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành
sản phẩm. Gồm các thực trạng về đối tượng tính giá thành sản phẩm; thức trạng
cơng tác đánh giá sản phẩm dở dang và Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại
công ty TNHH Sứ Đông Lâm


CHƯƠNG 4 : THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KIẾN NGHỊ, GIẢI
PHÁP VÀ KẾT LUẬN


4.1. Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty TNHH sứ Đông Lâm(5)

4.2. Định hướng phát triển của cơng ty và sự cần thiết phải hồn thiện
kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


Nêu lên định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn sắp tới và sự cần
thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn, cụ thể là kế tốn chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới của công ty.


4.3. Các yêu cầu và ngun tắc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty TNHH sứ Đông LâmXác định các yêu cầu cơ bản và ngun tắc hồn thiện kế tốn chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm


4.3.1. Các yêu cầu cơ bản


- Đảm bảo cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin một cách
kịp thời, chính xác, trung thực


- Kết hợp chặt chẽ giữa kế tốn tài chính và kế tốn quản trị


- Phải đảm bảo có sự chọn lọc, xây dựng và bổ sung thêm những nội dung
mới cho phù hợp, đơn giản, thuận tiện


4.3.2. Nguyên tắc hoàn thiện


Phải luôn tuân thủ và bám sát các quy định, thơng tư hướng dẫn của chế độ
kế tốn hiện hành, trên cơ sở mục tiêu, định hướng phát triển lâu dài của doanh
nghiệp, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình cơng nghệ,
đặc điểm quản lý của cơng ty, bảo tính khả thi và ứng dụng cao, hiệu quả khi hoàn
thiện


4.4. Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm


Tác giả đề xuất một số giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm trên hai góc độ : kế tốn tài chính và kế tốn quản trị


4.4.1. Các giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm dưới góc độ kế tốn tài chínhĐề xuất nhóm giải pháp về hồn thiện phương thức tập hợp chi phí sản
xuất theo q trình sản xuất ; Hoàn thiện về hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách
kế tốn ; Hồn thiện phương pháp hạch tốn chi phí ngun vật liệu, chi phí sản
xuất chung, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ; Hồn thiện kế tốn giá trị
thành phẩm nhập kho và Hồn thiện kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất trong kỳ.


4.4.2. Các giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm dưới góc độ kế tốn quản trị(6)

giá thành sản phẩm phục vụ cho việc ra quyết định, đề xuất các mẫu báo cáo kế
tốn quản trị phục vụ thu thập thơng tin kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm và Hồn thiện việc tập hợp thơng tin chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm phục vụ cho việc ra quyết định


4.5. Điều kiện thực hiện các giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty TNHH sứ Đông Lâm


Để thực hiện được các giải pháp đã nêu ra, theo tác giả cần phải đảm bảo
được các điều kiện về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng cũng như từ phía
cơng ty. Về phía Nhà nước cần có các quy định pháp lý phù hợp, thống nhất ; về
phía cơng ty cần tập trung nguồn lực hồn thiện từng bước cơng tác kế tốn chi phí
sản xuất và giá thành sản phẩm kết hợp KTTC và KTQT, cập nhật, nâng cao trình
độ chun mơn cho các kế toán viên.


4.6. Những hạn chế trong nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục
nghiên cứu


4.6.1 Những hạn chế trong nghiên cứu- Quá trình phỏng vấn, nghiên cứu thực tế cịn hạn chế, khó tiếp cận các số
liệu kế tốn về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm do tính nhạy cảm của thơng
tin


- Một số giải pháp cịn chưa được nghiên cứu cụ thể, chưa xác định được
khả năng áp dụng thực tế vào hoạt động của công ty.


4.6.2 Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu


Với một số hạn chế đã xác định ở trên, tác giả cho rằng đề tài là tiền đề để có
thể tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới về kế tốn chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm với 2 nội dung trọng tâm là: Phân loại, tập hợp chi phí sản xuất và
các phương pháp tính giá thành sản phẩm vì đây chính là một trong những nội
dung cơ bản của hoạt động tái cấu trúc, quyết định hiệu quả hoạt động của mỗi
doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay(7)

KẾT LUẬN


Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải cải tiến
mạnh mẽ các cơng cụ quản lý trong đó có kế toán. Để thu hút được nguồn vốn đầu
tư từ nước ngồi một cách tích cực thì việc cải tiến cơng cụ quản lý về kế tốn và
nâng cao tính chun nghiệp cho đội ngũ kế tốn viên trong nước là một yêu cầu
tất yếu khách quan. Với những u cầu mới hiện nay thơng tin kế tốn nói chung
và thơng tin kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng ngồi
việc cung cấp các thơng tin dưới góc độ kế tốn tài chính bên cạnh đó cịn phải
cung cấp thơng tin dưới góc độ kế tốn quản trị. Dựa vào các thơng tin đó để nhà
quản trị đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Trong phạm vị nghiên cứu, luận văn đã làm sáng tỏ
những nội dung sau:- Xây dựng cơ sở lý luận về kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất dưới góc độ của kế tốn tài chính và kế tốn
quản trị.


- Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm ở công ty TNHH sứ Đông Lâm.


- Xây dựng mơ hình kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
thích hợp hơn theo hướng kết hợp giữa kế tốn tài chính và kế tốn quản trị ở cơng
ty TNHH sứ Đơng Lâm và những điều kiện cần thiết để thực hiện các đề xuất,
kiến nghị đó.

×