Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

bài Tập làm văn - Nghe - kể Chàng trai làng Phù Ủng | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.61 MB, 14 trang )

(1)


(2)

(3)

* Truy n có nh ng nhân ệ
v t nào ?ậ


* Chàng trai làng Phù ng, Ủ


Tr n H ng Đ o, nh ng ầ ư


người lính.


T p làm vậ ăn(4)

* G i ý : ợ


a) Chàng trai ng i bên ồ


v đệ ường làm gì ?


b) Vì sao quân lính đâm
giáo vào đùi chàng
trai ?


c) Vì sao Tr n H ng ầ ư


Đ o đ a chàng trai ạ ư


v kinh đô ?ề


T p làm vậ ăn(5)

a) Chàng trai ng i bên v đồ ệ ường đ làm gì ?ểNg i đan s tồ
Bài t p 1 :ậ(6)

(7)

b) Vì sao qn lính đâm giáo vào đùi chàng trai ?


Chàng trai mãi mê đan s t không th y ki u Tr n ọ
H ng Đ o đã đ n. Quân m đư ế ở ường gi n d l y giáo ậ ữ ấ
đâm vào đùi đ chàng t nh ra, d i kh i ch ng i.ể


c) Vì sao Tr n H ng đ o đ a chàng trai v kinh đô ?ầ ư ư


Vì H ng Đ o Vư ương m n tr ng chàng trai giàu lòng ế
yêu nước và có tài, m i nghĩ vi c nả ước đ n n i giáo ế
đâm ch y máu v n ch ng bi t đau, nói r t trôi ch y v ả ế
phép dùng binh.(8)

H c sinh k theo nhómọ


Các nhóm thi k toàn b câu chuy n theo l i phân ể
vai


(người d n truy n, H ng Đ o Vẫ ư ương, Ph m Ngũ ạ
Lão)


T p làm vậ ăn(9)

(10)

T p làm vậ ăn


G i ý ợa) Chàng trai ng i bên v ồ


đường làm gì ?


b) Vì sao qn lính đâm giáo
vào đùi chàng trai ?


c) Vì sao Tr n H ng Đ o đ a ầ ư ư


chàng trai v kinh đô ?ề


N i dungộ


a) Đan s t.ọ


b) Chàng trai m i mê đan s t ả


không th y ki u c a H ng ấ ư


Đ o Vạ ương đ n.ế


c) Vì H ng Đ o Vư ương m n ế


tr ng chàng trai giàu lòng ọ(11)

Vi t l i câu tr l i cho câu h i b ho c c.ế ạ ả ờ


b) Vì sao qn lính đâm giáo vào đùi chàng trai ?


Chàng trai mãi mê đan s t không th y ki u ọ


Tr n H ng Đ o đã đ n. Quân m đầ ư ế ở ường gi n d ậ
l y giáo đâm vào đùi đ chàng t nh ra, d i kh i ấ
ch ng i.ỗ


BÀI T P 2Ậ V TLVỞ(12)

Vi t l i câu tr l i cho câu h i b ho c c.ế ạ ả ờ
BÀI T P 2Ậ V TLVỞ


T p làm vậ ăn


c) Vì sao Tr n H ng đ o đ a chàng trai v kinh ầ ư ư
đô ?(13)

T p làm vậ ăn(14)×