Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

bài Chính tả - Nghe - viết Cóc kiện Trời, phân biệt s-x, o-ô, Viết tên riêng | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 13 trang )

(1)


(2)

Cóc ki n Tr i(3)

Cóc ki n Tr i


Th y tr i h n hán quá lâu, làm ấ
ru ng đ ng, cây c , chim muông ộ
ch t d n ch t mịn vì khát, ế ế Cóc


quy t lên thiên đình ki n ơng ế Tr i.ờ


Cùng đi v i ớ Cóc có Cua, G uấ , C pọ ,


Ong Cáo. Dướ ựi s ch huy khơn ỉ
khéo c a ủ Cóc, các con v t đã đánh ậ
th ng đ i quân nhà ắ Tr iờ , bu c ộ(4)

Cóc ki n Tr i


Th y tr i h n hán quá lâu, làm ấ
ru ng đ ng, cây c , chim muông ộ
ch t d n ch t mịn vì khát, ế ế Cóc


quy t lên thiên đình ki n ông ế Tr i.ờ
Cùng đi v i ớ Cóc có Cua, G uấ , C pọ ,


Ong Cáo. Dướ ựi s ch huy khôn ỉ
khéo c a ủ Cóc, các con v t đã đánh ậ
th ng đ i quân nhà ắ Tr iờ , bu c ộ(5)

PHÂN TÍCH T KHĨ
h n hánchim muông

n

uôngtr n giantrán
(6)

LUY N VI T T KHĨh n hánchim mng

n

ngtr n giantrán
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)

Đ c và vi t l i tên 5 n ế ạ ước Đông Nam
Á sau đây vào ch tr ng :ỗ ố
(12)

2 Đi n vào ch tr ng: ỗ ố


a) s ho c x


cây …ào, …ào n u, l ch … , đ i …


b) o ho c ơ


chín m…ng, m m …ng, ho t đ …ng, đ …ng.ơ


s x s x(13)×