Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

bài Tập viết Ôn chữ hoa H | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.22 MB, 14 trang )

(1)


(2)

KI M TRA BÀI CŨ


Ti t t p vi t tu n tr

ế ậ

ế

ướ

c các emluy n vi t ch hoa gì ?

ế


B n nào nh c l i

ắ ạđ

ượ ừ

c t và câu ng


d ng bài đó?Hay viêt hoa môt

̃

́

̣


ch

ữ

Gh

và t
(3)

(4)

Ôn ch hoa

H1 3
2


* Ch ữ H được vi t b i m y nét ?ế ở ấ
* Ch ữ H được vi t b iế ở 3 nét :


+ Nét 1: cong trái k t h p nét lế ợ ượn ngang


+ Nét 2: K t h p 3 nét khuy t dế ợ ế ưới, khuy t trên ế
và móc ph iả(5)

(6)

(7)

(8)

Ôn ch hoa

H
(9)

Ôn ch hoa

H
(10)

(11)

Ôn ch hoa

H
T th ng i vi t

ư

ế

ế


T th ng i vi t

ư

ế

ế- L ng thăng khơng tì ng c vao ban.ư ̉ ự ̀ ̀


- Ngôi h i cui.̀ ơ ́


- Măt cach v khoang 25- 30cḿ ́ ở ̉


- Tay phai câm but.̉ ̀ ́


-Tay trai tì nh lên mep v đ gi .́ ́ ở ể ữ(12)

(13)

/


˜(14)×