Tải bản đầy đủ (.pdf) (15 trang)

bài Chính tả - Nghe - viết Tiếng đàn, phân biệt s-x, dấu hỏi- dấu ngã | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.51 MB, 15 trang )

(1)


(2)

Chính t
(3)

Chính t ả ( Nghe – vi t ) :ế


Ti ng đàn

ế
(4)

Ti ng đàn bay ra vế ườn. Vài cánh ng c lan êm ái ọ
r ng xu ng n n đ t mát rụ ố ề ấ ượi. Dưới đường, lũ tr ẻ
đang r nhau th nh ng chi c thuy n g p b ng gi y ủ ả ữ ế ề ấ ằ ấ
trên nh ng vũng nữ ước m a. Ngoài H Tây, dân chài ư ồ
đang tung lướ ắi b t cá. Hoa mười gi n đ quanh các ờ ở ỏ
l i đi ven h . Bóng m y con chim b câu lố ồ ấ ồ ướt nhanh
trên nh ng mái nhà cao th p.ữ ấ


Chính t ả ( Nghe – vi t ) :ế


Ti ng đàn

ế
(5)

H:

Em hãy t l i khung c nh

ả ạthanh bình bên ngồi nh hịa

ưcùng ti ng đàn

ế

?-

Vài cánh ng c lan êm ái r ng xu ng vọ ườn, lũ tr ẻ
th thuy n trên vũng nả ước m a, dân chài dang ư


tung lướ ắi b t cá, hoa mười gi n , m y con chim ờ ở
câu lướt nh trên mái nhà.ẹ


Tìm hi u n i dung bài
Chính t ( Nghe – vi t ) :ả ế


Chính t ( Nghe – vi t ) :ả ế

Ti ng đàn

Ti ng đàn

ế

ế
(6)

H: Đo n văn có m y


câu?- Đo n văn có 6 câu.


Tìm hi u n i dung bàiChính t ( Nghe – vi t ) :ả ế


Chính t ( Nghe – vi t ) :ả ế

Ti ng đàn

Ti ng đàn

ế

ế
(7)

H: Nh ng ch nào trong


bài ph i vi t hoa?

ếTìm hi u n i dung bàiChính t ( Nghe – vi t )ả ế


Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:

:-

Nh ng ch đ u câu và tên riêng H

ữ ầTâyTi ng đàn

ế
Ti ng đàn

ế
(8)

H: Nêu t khó d l n

ễ ẫ


khi vi t chính t .

ếTìm hi u n i dung bài


Chính t ( Nghe – vi t )ả ế


Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:

:

Ti ng đàn

Ti ng đàn

ế

ế
(9)

H

ướ

ng d n vi t t

ế ừ


khómát r

ượ

i

vũng n

ướ

cthuy n

l

ướ

t nhanhChính t ( Nghe – vi t )ả ế(10)

Chính t ả ( Nghe – vi t ) :ế


Ti ng đàn

ếTi ng đàn

ế
(11)

VI T CHÍNH T
(12)

Sốt


l i :
Sốt


l i :Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:

Ti ng đàn

Ti ng đàn

ế

ế
(13)

Bài t p chính


tảBài 2: Thi tìm nhanh :

Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:b) – Các t g m hai ti ng, trong đó ti ng nào ừ ồ ế ế
cũng mang thanh h i.ỏ


M : đ ng đ nhủ


-Các t g m hai ti ng, trong đó ti ng nào ừ ồ ế ế
cũng mang thanh ngã.


M : r i rãiỗ


Ti ng đàn

ếTi ng đàn

ếMang thanh h i : đ ng đ nh, th ng th nh, ỏ
r ng r nh, l ng c ng, t m t m, ch ng ủch ng, th nh tho ng, b n th u, h h ,…ẳ ể ả(14)

Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:

Ti ng

ếđànC ng c - d n


dò :C ng c - d n


dò :-V a r i chính t h c bài gì ?

ả ọ-Xem tr

ướ

c bài : H i v t.

ộ ậ-V a r i chính t h c bài gì ?

ả ọ
(15)

CHÚC CÁC EM CHĂMNGOAN H C GI I !Chúc quý th y giáo, cô


×