Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

bài Chính tả - Nghe - viết Trần Bình Trọng, phân biệt l-n,iet-iec | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (371.15 KB, 10 trang )

(1)


(2)

•Chính t :(nghe vi t )ả ế


Bài cũ :


* Hãy vi t các t sau :ế ừ


- lành l nặ


- nao núng(3)

Chính tả :(nghe vi t )ế


Năm 1285, gi c Nguyên sang cặ ướp nước ta .


Tr n Bình Tr ng ch huy m t cánh quân , ầ ọ ỉ ộ(4)

Chính tả :(nghe vi t )ế


* Khi gi c d d h a phong cho tặ ụ ỗ ứ ước vương ,
Tr n Bình Tr ng đã kh ng khái tr l i ra sao ?ầ ọ ả ả ờ


“ Ta thà làm ma nước Nam ch không thèm làm ứ
vương đ t B c ”.ấ ắ


* Em hi u câu nói này c a Tr n Bình Tr ng ể ủ ầ ọ
nh th nào ?ư ế


Tr n Bình Tr ng yêu nầ ọ ước , thà ch t nế ở ước
mình ,khơng thèm s ng làm tay sai gi c , ố ặ(5)

Chính tả :(nghe vi t )ế* Nh ng ch nào trong bài chính t đữ ữ ả ược vi t hoa ? ế


Ch đ u câu , đ u đo n và các tên riêng nh : ữ ầ ầ ạ ư
Nguyên ,Tr n Bình Tr ng ,Nam ,B c ầ ọ ắ


* Câu nói c a Tr n Bình Tr ng tr l i quân gi c ủ ầ ọ ả ờ ặ


được ghi th nào ?ế(6)

Chính tả :(nghe vi t )ế


*T , ti ng khóừ ế :


- Nguyên - tước vương


- gi c - kh ng khái ặ


- d d - t c gi n ụ ỗ(7)

Chính tả :(nghe vi t )ế


Năm 1285, gi c Nguyên sang cặ ướp nước ta .


Tr n Bình Tr ng ch huy m t cánh quân , không ầ ọ ỉ ộ
may sa vào tay gi c . Gi c d d ông đ u ặ ặ ụ ỗ ầ


hàng , h a phong tứ ước vương cho . Tr n Bình ầ
Tr ng kh ng khái tr l i : “ Ta thà làm ma nọ ả ả ờ ước
Nam ch không thèm làm vứ ương đ t B c .” ấ ắ
(8)

Chính tả :(nghe vi t )ế


Bài t p :ậ


1.Đi n ch tr ng iêt hay iêc : ề ỗ ố


Ti ng bom Ph m H ng Thái ế


Bi t ế tin toàn quy n Pháp Méc-Lanh s t i d tề ẽ ớ ự i cệ


m t nhà hàng Qu ng Châu ( Trung Qu c ) , các chi n ộ ế
sĩ cách m ng Vi t Nam đ t k ho ch tiêu dạ ặ ế i tệ tên th c ự
dân này . Công vi cệ được giao cho anh Ph m H ng ạ


Thái .Sát gi ăn , anh b n đ tây xách chờ i cế c p da ặ


bước vào phòng ti cệ v i v bình th n .Trái bom h n gi ớ ẻ
đ ng trong c p n tung đã dự i tệ năm tên th c dân và làm ự
b thị ương nhi u tên khác . B gi c đu i b t , ngề ị ặ ổ ắ ười(9)

Chính tả :(nghe vi t )ế


* Khi hi u v nh ng chi n công và s hi sinh ể ề ữ ế ự
cao c c a các anh hùng dân t c nh v y, em ả ủ ộ ư ậ
có suy nghĩ gì ?


Em r t t hào v khí phách hiên ngang và s hi ấ ự ề ự
sinh cao c c a bao l p cha ông. Bây gi ,chúng ả ủ ớ ờ
em quy t tâm h c gi i đ mai này chung tay ế ọ ỏ ể
(10)×