Tải bản đầy đủ (.pdf) (22 trang)

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gang thép Thái Nguyên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (186.14 KB, 22 trang )

(1)

Tr ng i h c kinh t qu c dân


TH THU


HOÀN THI N CHI PHÍ S N XU TVÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH MI CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊNCHUY N NGÀNH: TỐN TÀI V VÀ PHÂN TÍCH H KT


Lu n v n th c s kinh tTÓM T T LU N V N TH C S
(2)

1. Tính c p thi t c a tài


ch toán k toán là m t trong nh ng công c qu n lý kinh t tài chính


quan tr ng, có vai trị tích c c trong vi c qu n lý, u hành và ki m soát các


ho t ng kinh t .


Trong n n kinh t th tr ng nh h ng Xã h i ch ngh a n c ta


hi n nay, s c nh tranh gi a các doanh nghi p càng tr nên gay g t. Mu n t n


i và phát tri n c òi h i các doanh nghi p không ng ng c i ti n, áp d ngti n b khoa h c k thu t và công ngh m i vào s n xu t kinh doanh nâng cao


ch t l ng s n ph m ng th i ti t ki m chi phí s n xu t, h giá thành s n


ph m.


Trong quá trình s n xu t kinh doanh, vi c qu n lý t t chi phí ln c


doanh nghi p quan tâm và t lên hàng u, m t nhà qu n tr doanh nghi p


t là ng i có th ki m sốt c chi phí c a doanh nghi p mình. ti t


ki m chi phí s n xu t, h giá thành s n ph m nh m m c tiêu t i a hoá l i


nhu n, t ng c ng kh n ng c nh tranh c a các doanh nghi p thì thơng tin v


chi phí và giá thành s n ph m có v trí c bi t quan tr ng và h t s c h u ích


i v i các nhà qu n tr , giúp các nhà qu n tr a ra c các quy t nh


nhanh chóng phù h p v i tình hình s n xu t kinh doanh. Chính vì v y vi c


hồn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m nh m t ng


ng qu n tr chi phí t i các doanh nghi p là h t s c c n thi t i v i b t k


doanh nghi p nào.


c ti t ki m chi ph s n xu t, h gi thành s n ph m nh m m c ti ui a ho l i nhu n, t ng c ng kh n ng c nh tranh c a c c doanh nghi p


th th ng tin v chi ph và gi thành s n ph m cú v tr c bi t quan tr ng(3)

phát tri n c a công ty Gang thép Thái Nguyên c ng không n m ngồi quy


lu t chung ó.


Trên th c t k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m i


Cơng ty Gang thép Thái nguyên còn b c l nh ng m t h n ch nh t nh c n


ph i hoàn thi n nh m ph n ánh úng chi phí s n xu t, làm c s cho vi c tính


giá thành s n ph m sát v i th c t , áp ng yêu c u qu n lý kinh t c a n


.


i th c t ó, tác gi ã l a ch n nghiên c u tài: “ Hoàn thi n k


tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép


Thái Nguyên


c i th c t ú, t c gi ó l a ch n nghi n c u tài: “ Hồn thi n


tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong doanh nghi p s n


xu t.- tài c ng nghiên c u th c tr ng k tốn chi phí s n xu t và tính giá


thành s n ph m t i cơng ty Gang thép Thái Nguyên, a ra m t s gi i


pháp nh m hồn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i


công ty.


4. Ph ng pháp nghiên c u


Lu n v n s d ng ph ng pháp lu n c a ch ngh a duy v t bi n ch ng


và ch ngh a duy v t l ch s , trong ó c bi t chú tr ng quan m l ch s c


th , ph ng pháp phân tích t ng h p, ph ng pháp k t h p logic v i l ch s ,


ph ng pháp th ng kê so sánh và các ph ng pháp khác làm rõ i t ng


nghiên c u.(4)

thành s n ph m trong doanh nghi p s n xu t.


- Phân tích, ánh giá th c tr ng k tốn chi phí s n xu t và tính giá


thành s n ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên


- T lý lu n và th c tr ng a ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n k


to n chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép TháiNguyên.


6. K t c u c a lu n v n


Ngoài ph n m u và k t lu n, lu n v n c chia làm 3 ch ng:


Ch ng 1: Nh ng v n lý lu n c b n v k toán chi phí s n xu t và


tính giá thành s n ph m trong doanh nghi p s n xu t


Ch ng 2: Th c tr ng k to n chi phí s n xu t và tính giá thành s n


ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên


Ch ng 3: Hoàn thi n k to n chi phí s n xu t và tính giá thành s n(5)

NH NG V N LÝ LU N C B N V K TỐN CHI PHÍ S N


XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M TRONG CÁC DOANH


NGHI P S N XUÂT


1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V CHI PHÍ S N XU T VÀ GIÁ THÀNH S N
PH M


1.1.1. Chi phí s n xu t


Th c ch t c a quá trình s n xu t kinh doanh là q trình b chi phí ra


n xu t s n ph m, dich v , bi u hi n b ng ti n c a các chi phí ó c g i làchi phí s n xu t. V y, có th hi u chi phí s n xu t là bi u hi n b ng ti n c a


toàn b các hao phí v lao ng s ng, lao ng v t hóa và các chi phí c n


thi t khác mà doanh nghi p b ra ti n hành s n xu t kinh doanh trong m t


th i k nh t nh.


Chi phí s n xu t trong các doanh nghi p bao g m r t nhi u lo i khác


nhau, vì v y ph c v cho công tác qu n lý s n xu t và h ch tốn chi phí


n xu t c n ph i ti n hành phân lo i chi phí. Phân lo i chi phí là vi c c n c


vào các tiêu th c khác nhau x p x p chi phí thành các nhóm khác nhau.


1.1.2 Giá thành s n ph m


Giá thành n ph m (công vi c, lao ) là chi phí s n xu t tính cho m t


kh i l ng ho c m t n s n ph m (công vi c,lao ) do doanh nghi p n


xu t ã hồn thành, hay nói cách khác giá thành s n ph m (công vi c, lao )


là bi u hi n b ng ti n c a toàn b nh ng hao phí v lao ng s ng, lao ng


t hóa và các chi phí c n thi t khác tính trên m t s n ph m (công vi c, lao(6)

ng tài n v t t ,lao ng và ti n v n trong quá trình n xu t, ng nhtính úng n a các gi i pháp t ch c, kinh t , thu t và công ngh mà


doanh nghi p ã s d ng nh m nâng cao n ng su t lao ng, ch t l ng n


xu t, th p chi phí và ng l i nhu n cho doanh nghi p. Giá thành còn là


m t c n c quan tr ng nh giá bán và xác nh hi u qu kinh t c a ho t


ng n xu t.


áp ng nhu c u nghiên c u và qu n lý t t giá thành s n ph m k


toán c n phân lo i giá thành theo nh ng tiêu th c nh t nh nh phân lo i giá


thành theo c s s li u và th i m tính giá thành, hay phân lo i giá thành


theo ph m vi tính tốn.


1.1.3. M i quan h gi a chi phí s n xu t và giá thành n ph m


Chi phí s n xu t và giá thành n ph m u là bi u hi n b ng ti n a


nh ng hao phí v lao ng s ng, lao ng v t hố và các chi phí khác mà


doanh nghi p ph i chi ra trong quá trình ho t ng n xu t kinh doanh. Do


ó gi a chi phí s n xu t và giá thành s n ph m có m i quan h ch t ch v i


nhau, m i quan h ó c th hi n qua cơng th c tính giá thành:Z = D k + C – Dck


1.2. N I DUNG K TỐN CHI PHÍ S N XU T


1.2.1. i t ng k toán t p h p chi phí s n xu t


i t ng k tốn t p h p chi phí s n xu t là ph m vi, gi i n mà chi


phí s n xu t c t p h p nh m áp ng yêu c u ki m sốt chi phí và tính giá(7)

là xác nh n i phát sinh chi phí ( phân x ng, b ph n s n xu t, giai n


công ngh …) ho c i t ng ch u chi phí ( n ph m, n t hàng…).


1.2.2. Ph ng pháp t p h p chi phí s n xu t


Ph ng pháp t p h p chi phí s n xu t c s d ng trong k toán chi phí


n xu t t p h p và phân b chi phí cho t ng i t ng k tốn chi phí ã


xác nh.


Tu theo t ng lo i chi phí và i u ki n th , k tốn có th v n ng


ph ng pháp t p h p chi phí s n xu t thích h p: Ph ng pháp t p h p tr c


ti p, Ph ng pháp phân b gián ti p.


1.2.3. Ph ng pháp K tốn chi phí s n xu tKhi phát sinh các kho n chi phí s n xu t, k toán s t p h p cho t ng i


ng t p h p chi phí vào các TK 621, TK 622, TK 627. N u phát sinh các


kho n chi phí tr tr c k toán h ch toán vào TK 142, ho c TK242 và sau ó


hàng k phân b cho các i t ng ch u chi phí. Ngồi ra khi phát sinh các


kho n chi phí ph i tr k toán s d ng TK 335 ghi chép. Cu i k k tốn,


tồn b các kho n m c chi phí c t p h p trên các TK 621, TK 622, TK


627 c k t chuy n sang TK 154 (ho c TK 631) tính giá thành s n ph m.


1.3. T P H P CHI PHÍ S N XU T TỒN DOANH NGHI P, ÁNH GIÁ
N PH M D DANG CU I K , TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M


1.3.1 K tốn t p h p chi phí s n xu t toàn doanh nghi p


* i v i Doanh nghi p th c hi n k toán hàng t n kho theo ph ng


pháp kê khai th ng xuyên ( KKTX)


Cu i , toàn b các chi phí sau khi t p h p vào các tài kho n 621,(8)

dang cu i k ph c v cho vi c tính giá thành s n ph m hoàn thành trong k .


* i v i Doanh nghi p th c hi n k toán hàng t n kho theo ph ngpháp ki m kê nh ( KK K )


Theo ph ng pháp ki m kê nh k , chi phí s n xu t phát sinh trong k


ng c t p h p vào các TK 621, TK 622, TK 627. Cu i k , k toán c ng


ti n hành phân b chi phí cho các i t ng ch u chi phí c th và k t chuy n


sang TK 631, TK 154 trong tr ng h p này ch c s d ng ph n ánh và


theo dõi chi phí s n xu t kinh doanh d dang u k và cu i k .


1.3.2 ánh giá s n ph m d dang


tính c giá thành cho s n ph m ã s n xu t hồn thành, k tốn


ph i xác nh ph n chi phí s n xu t n m trong s n ph m làm d cu i k , hay


chính là ánh giá s n ph m làm d cu i k .


Tùy thu c vào c m, tình hình c th v t ch c s n xu t, v quy


trình cơng ngh , v tính ch t c u thành c a chi phí s n xu t và u c u trình


qu n lý mà doanh nghi p có th áp d ng ph ng pháp ánh giá s n ph m


dang thích h p.


1.3.3. Tính giá thành n ph m1.3.3.1. i t ng tính giá thành


i t ng tính giá thành là các lo i n ph m ,công vi c, lao mà


doanh nghi p ã s n xu t hồn thành ịi i ph i tính t ng giá thành và giá


thành n .


1.3.3.2. M i quan h gi a i t ng k toán t p h p chi phí n xu t(9)

là hai khái ni m khác nhau nh ng có m i quan h r t m t thi t


M i quan h gi a i t ng k tốn t p h p chi phí s n xu t và i


t ng tính giá thành m t doanh nghi p quy t nh vi c l a ch n ph ng


pháp tính giá thành và k thu t tính giá thành doanh nghi p ó.


1.3.3.4. Ph ng pháp tính giá thành


Ph ng pháp tính giá thành là m t ph ng pháp ho c m t h th ng các


ph ng pháp c v n ng tính giá thành n ph m, lao hồn thành.


c b n có các ph ng pháp tính giá thành sau: ph ng pháp tính giá thành


gi n n; ph ng pháp h s ; ph ng pháp t l ; ph ng pháp lo i tr chi phí


n xu t s n ph m ph ; ph ng pháp liên h p; ph ng pháp c ng chi phí.1.4. C M TỐN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
N PH M T I M T S N C TRÊN TH GI I


Hi n nay có hai mơ hình k tốn c tr ng là mơ hình k tốn c a pháp và


a M . T i pháp thì k tốn tài chính và k tốn qu n tr c t ch c tách


i c l p nhau. Cịn t i M k tốn tài chính c k t h p v i k toán qu n


tr . T vi c nghiên c u mơ hình k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n


ph m c a m t s n c có n n kinh t phát tri n s giúp ta h c h i, ti p thu


c nh ng kinh nghi m quý báu trong quá trình xây d ng và hồn thi n k


tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong các doanh nghi p Vi t


Nam.


CH NG 2


TH C TR NG K TỐN CHI PHÍ S N XU T


VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CƠNG TY GANG THÉP(10)

Cơng ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) là cái nôi c a ngành công


nghi p luy n kim Vi t Nam, c thành l p t n m 1959. Tr i qua g n 50


m xây d ng và tr ng thành, Công ty Gang thép Thái Nguyên ã óng gópkhông nh vào s phát tri n chung c a ngành thép c n c.


Tính n nay Cơng ty Gang thép Thái Ngun có 24 n v thành viên


trong ó có 13 n v s n xu t, 5 chi nhánh và 6 m khai thác. Các n v


thành viên này u ho t ng d i s ch o c a Công ty Gang thép Thái


Ngun.


Mơ hình s n xu t c a Cơng ty là mơ hình c a m t xí nghi p liên h p luy n


kim khép kín, b t u t các m nguyên li u , qua các n v s n xu t ph tr ,


luy n c c sang luy n gang, sau khi luy n gang chuy n sang luy n thép, khau


cu i cùng t luy n thép chuy n sang cán thép. M i khâu c a quá trình s n


xu t c m nhi m b i m t n v thành viên. Công ty qu n lý ho t ng


n xu t kinh doanh chính c a các n v thành viên trong công ty. Hàng


m, công ty giao ch tiêu s n xu t cho các n v , n v thành viên nh n k


ho ch s n xu t và th c hi n k ho ch s n xu t mà công ty ã giao do ó m i


khâu t s n xu t n tiêu th u do công ty u ng.


máy qu n lý c a công ty c b trí theo ki u tr c tuy n ch c n ng,các phịng ban c a cơng ty có liên h ch t ch v i nhau và ch u s ch o


tr c ti c a ban giám c.


máy k tốn c a cơng ty c t ch c theo ki u n a t p trung n a phân


tán. các b ph n n v tr c thu c có t ch c b ph n k toán riêng, hàng


tháng l p các báo cáo chuy n v phịng k tốn cơng ty t ng h p s li u(11)

N PH M T I CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN


Hi n nay vi c cán thép t i công ty Gang thép c m nhi m ch y u b i


hai nhà máy cán là: nhà máy cán thép L u Xá và nhà máy cán thép Thái


Nguyên.


Quy trình tính giá thành t i Cơng ty Gang thép c th c hi n theo trình


sau: hàng tháng t i các nhà máy cán thép, k tốn ti n hành t p h p chi phí


n xu t và tính giá thành c a t ng lo i s n ph m thép mà nhà máy mình s n


xu t ra. n cu i tháng, các n v thành viên ph i g i báo cáo tài chính v


phịng k tốn c a cơng ty. B ph n k tốn t ng h p trên công cy s c n c


vào các báo cáo v giá thành c a các s n ph m thép c s n xu t t i các nthành viên và phân b thêm m t s kho n chi phí phát sinh thêm trên cơng


ty vào giá thành c a các s n ph m ó tính ra giá thành chính th c c a t ng


lo i s n ph m thép.


Các nhà máy cán thép phân lo i chi phí theo m c ích và cơng d ng c a


chi phí, theo chi phí s n xu t c chia thành 3 kho n m c: Chi phí nguyên


t li u tr c ti p, chi phí nhân cơng tr c ti p, chi phí s n xu t chung. i


ng t p h p chi phí là t ng lo i s n ph m thép. K toán s d ng ph ng


pháp t p h p chi phí tr c ti p ho c phân b gián ti p phù h p v i c m


tính ch t c a t ng lo i chi phí.


Các chi phí s n xu t phát sinh trong k c k toán t p h p vào bên N


a các TK 621, TK 622, TK 627, cu i k k t chuy n sang TK 154 tính


giá thành c a các s n ph m hoàn thành. Do c m c a ngành s n xu t thép


là m i k d tính s n xu t bao nhiêu thép thì s xu t báy nhiêu phôi cán,(12)

giá s n ph m s dang cu i k .


i t ng tính giá thành c a các nhà máy cán thép là t ng lo i s n ph mthép s n xu t ra trong k và th c hi n tính giá thành theo ph ng pháp gi n


n, k tính giá thành là tháng và th c hi n vào cu i tháng.


Qua nghiên c u th c t t i Công ty Gang thép Thái Ngun, có th th y


cơng tác k toán ã c th c hi n y , úng n theo úng các chu n


c k toán hi n hành. H th ng ch ng t , h th ng tài kho n, s sách k


tốn nhìn chung u tuân th theo úng các ch k tốn, các báo cáo tài


chính c th c hi n nghiêm túc.


t c các n v thành viên trong công ty u s d ng m t ph n m m k


toán th ng nh t là ph n m m BRAVO h tr c l c cho cơng tác k tốn,


u ó t o ra m t thu n l i cho vi c ki m tra, i chi u s li u, m b o tính


th ng nh t trong tồn cơng ty v cách h ch tốn, s sách, m u bi u, giúp cho


báo cáo c a các n v thành viên v công ty nhanh chóng, m b o v m t


th i gian cho b ph n t ng h p.


máy k tốn c a cơng ty và c a các n v thành viên c t ch c


ng i ch t ch v i nh ng cán b có trình và s phân cơng cơng vi cp lý.


Cơng ty ã l p b ng tính giá thành và các nhân t nh h ng cho t ng lo i


n ph m, t ó có th th y c các nguyên nhân khách quan và ch quan


n n s t ng, gi m giá thành c a s n ph m t ó có bi n pháp kh c ph c


nh m ti t ki m chi phí s n xu t, h giá thành s n ph m.


Bên c nh nh ng u m k trên thì trong cơng tác k tốn chi phí s n xu t


và tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên v n cịn m t(13)

tốn qu n tr , tuy nhiên viên phân nhi m gi a các k tốn viên cịn d ng l i


góc k tốn tài chính,ch a có b ph n k toán riêng m trách vi c cung


p thơng tin chi phí ph c v qu n tr doanh nghi p.


Chi phí s n xu t t i các n v thành viên c phân lo i theo kho n m c


và y u t chi phí, cách phân lo i này ch a ph c v c l c cho cơng tác qu n


tr chi phí.


Ph ng pháp h ch toán m t s n i dung trong kho n m c chi phí nguyên


t li u tr c ti p, chi phí nhân cơng tr c ti p và chi phí s n xu t chung khơngphù h p v i ch k tốn hi n hành.


Nh ng h n ch trên xu t phát t c nguyên nhân khách quan và nguyên


nhân ch quan.


CH NG 3


HOÀN THI N K TỐN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ


THÀNH S N PH M T I CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN


3.1. PH NG H NG PHÁT TRI N C A CƠNG TY GANG THÉP THÁI NGUN
Cơng ty gang thép Thái Nguyên ã tr i qua g n 50 n m xây d ng và


tr ng thành, trong q trình ó Cơng ty c ng tr i qua nhi u giai n th ng


tr m. Trong giai n hi n nay, th c hi n ch tr ng i m i, m c a c a


ng và Nhà n c, Công ty gang thép c ng ã có nh ng kh i s c áng k .


c tiêu phát tri n c a công ty n n m 2015 là tr thành m t công ty


hàng u t i Vi t Nam v s n xu t thép v i a d ng các s n ph m thép khác


nhau th a mãn t i a nhu c u trong n c v thép cán (c v s l ng, ch ng(14)

n bè trên th gi i.3.2. S C N THI T VÀ YÊU C U PH I HỒN THI N K TỐN CHI PHÍ
N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CƠNG TY GANG THÉP
THÁI NGUN


tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m có m t vai trị r t quan


tr ng trong công tác qu n lý c a các doanh nghi p nói chung và cơng ty gang


thép nói riêng, tuy nhiên trong cơng tác k tốn chi phí s n xu t và giá thành


i cơng ty v n cịn nh ng m t t n t i nh t nh vì v y công ty ngày càng


phát tri n và i lên thì vi c hồn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá


thành s n ph m là m t vi c làm c n thi t và có ý ngh a th c t .


th c s là m t công c qu n lý h u hi u, giúp các nhà qu n tr a ra


c nh ng quy t nh úng n, thì vi c hồn thi n k tốn chi phí s n xu t


và tính giá thành s n ph m t i công ty Gang thép Thái Nguyên ph i m b o


nh ng yêu c u sau: n i dung hoàn thi n ph i m b o tuân th nh ng ch ,


chính sách, chu n m c k toán mà nhà n c ã ban hành, phù h p v i c


m t ch c s n xu t kinh doanh, t ch c qu n lý c a cơng ty, phù h p v i


trình i ng cán b làm cơng tác k tốn và tình tr ng trang b c s v tch t hi n có; Hồn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành ph i m


o tính thu n ti n, n gi n cho ng i th c hi n và ng i s d ng, m b o


tính hi u qu , ti t ki m b i m c tiêu cu i cùng là vi c hồn thi n là cung c p


thơng tin có ch t l ng cao v i chi phí h p lý, m b o tính kh thi.


3.3. N i dung hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành


n ph m t i Công ty Gang thép Thái Nguyên(15)

tính giá thành


Hi n nay i t ng t p h p chi phí và i t ng tính giá thành c cơng


ty xác nh là t ng lo i s n ph m hồn thành. Tuy nhiên có nh ng s n ph m


i có nhi u kích th c khác nhau, nh ng cơng ty v n tính giá thành c a lo i


n ph m ó là m t, u này d n n thông tin v giá thành s n ph m không


c ph n ánh m t cách chính xác, cịn mang n ng tính ch quan. Vì v y theo


tơi, Cơng ty nên xác nh i t ng t p h p chi phí là t ng lo i s n ph m


hồn thành, cịn i t ng tính giá thành là t ng quy cách s n ph m hoàn


thành.3.3.1.2. Hoàn thi n h th ng s k toán ph c v cho k tốn t p h p chi


phí s n xu t và tính giá thành s n ph m


Hi n t i công ty xác nh i t ng t p h p chi phí s n xu t là t ng lo i


n ph m hoàn thành, tuy nhiên tồn b chi phí s n xu t phát sinh ch c


ph n ánh vào các s k toán t ng h p nh : S cái các TK 621, 621, 627,... mà


không chi ti t cho t ng lo i s n ph m. Vì v y theo dõi t ng lo i chi phí


phát sinh liên quan n s n xu t t ng lo i s n ph m k toán c n m thêm các


chi ti t c a các TK 621, TK 622, TK 627, TK 154 cho t ng lo i s n ph m.


Hi n t i tên g i các s c a công ty c ng ch a chính xác ví d nh S t ng


p các TK 621, 622, 627, ...th c ch t là các S cái. S cái TK 6211, S cái


TK 6212 th c ch t là các s chi ti t. Vì v y phù h p v i ch k tốn


hi n hành, cơng ty nên thay i tên g i c a các lo i s này.


3.3.1.3. Hồn thi n vi c h ch tốn chi phí s n xu t(16)

ph m thép cán hi n nay có chi phí ng l c là n và n c. n và n c


c s d ng s n xu t nhi u lo i s n ph m. Theo tôi, vi c xác nh n,c vào kho n m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p là ch a chính xác, Cơng


ty nên a chi phí n, n c vào kho n m c chi phí s n xu t chung theo


úng cách xác nh chi phí s n xu t theo cơng d ng c a chi phí.


- .Hồn thi n vi c h ch tốn chi phí nhân cơng tr c ti p


Kho n trích BHYT trên ti n l ng c a công nhân tr c ti p s n xu t và


kho n ti n n ca c a công nhân tr c ti p s n xu t c n ph i a vào kho n


c chi phí nhân cơng tr c ti p. Kho n trích BHYT trên ti n l ng c a nhân


viên qu n lý phân x ng c n ph i a vào kho n m c chi phí s n xu t chung.


- Hồn thi n vi c h ch tốn chi phí s n xu t chung


Qua s li u trong nh ng n m g n y cho th y s n l ng thép c a các nhà


máy cán thép là khơng ng u. Có nh ng n m s n l ng thép t m c cơng


su t thi t k , nh ng có nh ng n m là khơng t, chính vì v y các nhà máy cán


thép nên phân lo i chi phí s n xu t chung thành nh phí s n xu t chung và


bi n phí s n xu t chung trong t ng tr ng h p tính chi phí s n xu t chung


vào chi phí s n ph m cho phù h p.- Hồn thi n vi c h ch tốn ph li u thu h i


Hi n nay, giá tr ph li u thu h i khi h ch toán c ghi gi m giá thành


n ph m (N TK 1526/Có TK 154) trong khi ó kho n m c chi phí nguyên


t li u tr c ti p trong giá thành s n ph m c xác nh b ng giá tr v t li u


xu t dùng trong k tr (-) giá tr ph li u thu h i, t c là giá tr ph li u thu h i


c ghi gi m tr c ti p ln vào chi phí ngun v t li u tr c ti p, nh v y(17)

1526/Có TK 612.


3.3.1.4. Hồn thi n vi c phân b các chi phí phát sinh thêm trên công ty


vào giá thành các s n ph m thép


ti n u ch nh c công ty phân b vào giá thành c a các s n ph m


theo kh i l ng hoàn thành c a t ng lo i s n ph m, nh v y có thì trung bình


i m t t n s n ph m s ch u thêm m t kho n chi phí n a, khơng phân bi t


ó là s n ph m nào, giá thành n v cao hay th p, cách phân b nh v y theo


tôi là ch a th c s h p lý, mà nên phân b theo giá thành s n xu t th c t c a


ng lo i s n ph m, s n ph m nào có giá thành cao thì s ph i gánh ch ukho n chi phí phân b nhi u h n , s n ph m nào có giá thành th p thì gánh


ch u kho n chi phí phân b ít h n.


3.3.2. Hồn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m


i góc k tốn qu n tr


3.3.2.1 Hồn thi n mơ hình t ch c b máy k tốn


Cơng ty nên l a ch n mơ hình k tốn k t h p gi a k tốn tài chính và k


tốn qu n tr . Tuy nhiên tránh s l n l n thông tin, trùng l p cơng vi c gi a


tốn tài chính và k tốn qu n tr thì c n ph i có s phân cơng, phân


nhi m, xác nh nhi m v và yêu c u rõ ràng i v i t ng nhân viên k tốn


cơng vi c k tốn di n ra c trôi ch y, t c m c tiêu, yêu c u qu n


lý c a cơng ty.


3.3.2.2. Hồn thi n vi c phân lo i chi phí s n xu t ph c v cho qu n tr


chi phí


Các n v thành viên thu c công ty nên phân lo i chi phí theo cách ng(18)

chi phí, l p k ho ch, ki m sốt và ch ng u ti t chi phí.3.3.2.3. Hồn thi n h th ng s k tốn qu n tr


Ngồi vi c s d ng h th ng s k toán theo dõi các chi phí s n xu t


phát sinh theo các kho n m c chi phí, k tốn nên phân lo i chi phí theo cách


ng x c a chi phí và thi t k h th ng s k toán theo dõi chi phí phát sinh


chi ti t theo bi n phí, nh phí và chi phí h n h p,có nh v y s cung c p


thông tin y h n cho các nhà qu n tr .


3.3.2.4. Hoàn thi n h th ng nh m c chi phí và l p d tốn chi phí


Hi n nay h th ng nh m c chi phí c a công ty Gang thép ch y u tham


kh o t h th ng nh m c do t ng cơng ty Thép Vi t Nam, vì v y có c


th ng nh m c chi phí chính xác thì cơng ty nên d a vào tình hình s n


xu t th c t c a cơng ty mình, d a vào u ki n trang thi t b s n xu t, i


ng công nhân xây d ng riêng cho mình m t h th ng nh m c chi phí.


a vào h th ng nh m c, k toán s xây d ng d toán chi phí sát v i th c


.


3.3.2.5. Hồn thi n h th ng báo cáo k toán qu n trBáo cáo k toán qu n tr là s n ph m c a k toán qu n tr , nó là c n c r t


quan tr ng các nhà qu n lý a ra c các quy t nh sáng su t. báo


cáo k toán qu n tr th c s là công c ph c v c l c cho qu n lý òi h i


các báo cáo ph i c trình bày m t cách khoa h c, d hi u ng th i ph i


m b o nh ng yêu c u nh t nh.


3.4. Các bi n pháp nh m t ng c ng qu n tr chi phí t i Cơng ty(19)

ngày càng tr nên gay g t, v n luôn t ra i v i các nhà qu n tr c a


doanh nghi p là làm sao s n xu t ra s n ph m có ch t l ng t t nh ng v i giá


thành th p nh t. Mu n t c u ó, òi h i các doanh nghi p ph i qu n


lý ch t ch , s d ng có hi u qu , h p lý các y u t u vào. M t s bi n pháp


nh m t ng c ng qu n tr là: Ti t ki m nguyên v t li u, s d ng máy móc


thi t b có hi u qu , nâng cao trình ng i lao ng, qu n lý ch t ch chi


phí s n xu t chung.


3.5. u ki n th c hi n các gi i pháp nh m hồn thi n k tốn chi phí


n xu t và tính giá thành t i Cơng ty Gang thép Thái Nguyên3.5.1. V phía nhà n c và các c quan ch c n ng


Nhà n c c n ph i xây d ng và hoàn thi n các ch chu n m c k toán


phù h p v i n n kinh t th tr ng và phù h p v i ch , chu n m c k toán


qu c t . ng th i t o u ki n cho k toán qu n tr phát tri n, h c h i ti p


thu kinh ngi m t ch c k toán c a các n c trên th gi i.


3.5.2. V phía các t ch c ào t o, t v n v k toán, tài chính và qu n


lý kinh t


Các t ch c ào t o, t v n v k tốn, tài chính và qu n lý kinh t c n xây


ng và hoàn thi n ch ng trình ào t o, k t h p h c i ôi v i hành, g n


li n ào t o chuyên môn nghi p v v i ào t o kh n ng ng d ng công ngh


thông tin vào công vi c, th ng xuyên m các l p b i d ng v chuyên môn


nghi p v , c p nh t nh ng ch chính sách m i áp ng nhu c u ng i h c.


3.5.3. V phía Cơng ty Gang thép Thái Nguyên


Th c tr ng k tốn t i Cơng ty Gang thép Thái Ngun cho th y cơng ty(20)

a k tốn tài chính, cịn k tốn qu n tr cơng ty c ng có th c hi n nh ngch a ng b và ch a áp ng c nhu c u c a các nhà qu n tr . k tốn


nói chung và k tốn chi phí và giá thành s n ph m t i công ty th c s tr


thành công c qu n lý h u hi u ịi h i cơng ty ph i th c hi n m t s gi i


pháp sau:


+ i v i các nhà qu n tr trong công ty: C n ph i nâng cào nh n th c và


trình qu n lý cho các nhà qu n tr t ng c ng kh n ng ra quy t nh.


ng th i các nhà qu n tr ph i bi t phân tích ánh, bi t s d ng thơng tin


a k tốn, t ó n m b t c tình hình c a công ty, a ra các quy t nh


sáng su t.


+ B máy k toán ph i c t ch c m t cách khoa h c h p lý, có s k t


p gi a k tốn tài chính v i k tốn qu n tr . Hồn ch nh các n i dung c a


toán qu n tr trong cơng ty, m b o k tốn qu n tr c th c hi n m t


cách y , khoa h c, th ng nh t. ng th i xây d ng c m i quan h


gi a phịng k tốn v i các phòng ban, b ph n khác có s ph i h p t t


trong vi c thu th p x lý thông tin k tốn.+ Nâng cao trình c a i ng nhân viên k toán, m các l p t p hu n


ng d n n i dung c a k toán qu n tr m t cách bài b n. Th ng xuyên


p nh t ch , chính sách m i cho nhân viên k toán.


T LU Ntoán là m t công c qu n lý kinh t r t quan tr ng, nó óng vai trị


khơng th thi u trong b t c ho t ng kinh t nào. Trong n n b i c nh kinh


c nh tranh ngày nay thơng tin k tốn tr ngày càng tr nên h t s c c n(21)

n ph m là m t m ng l n c a k tốn, chính vì v y ịi h i các doanh nghi p


ph i ln ln hồn thi n cung c p c thơng tin chính xác, y , k p


th i, trung th c, khách quan cho các i t ng s d ng thông tin. Xu t phát


yêu c u nh v y, nên vi c hồn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá


thành s n ph m t i công ty Gang Thép Thái Nguyên là h t s c c n thi t và


phù h p v i xu th phát tri n chung c a n n kinh t .


i tài: “ Hồn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành


n ph m t i Công ty Gang thép Thái Nguyên” Lu n v n ã t p trung làmrõ v n sau:


Th nh t: Trình bày, làm rõ nh ng v n lý lu n c b n v k tốn chi


phí s n xu t và tính giá thành s n ph m. Nh ng v n lý lu n c b n này s


là c s xem xét, ánh giá th c tr ng k tốn chi phí s n xu t và tính giá


thành s n ph m t i Công ty Gang thép Thái Nguyên. ng th i lu n v n c ng


a ra c c m v k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m


i m t s n c trên th gi i.


Th hai: Trình bày th c tr ng k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành


n ph m t i Công ty Gang thép Thái Nguyên.


Th ba: ánh giá th c tr ng và a c nguyên nhân khách quan và


ch quan c a nh ng h n ch và u m trong cơng tác k tốn chi phí s n


xu t và tính giá thành c a Công ty.


Th t : T vi c phân tích ánh giá th c tr ng a ra nh ng gi i pháp


nh m hoàn thi n k tốn chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i Công


ty Gang thép Thái Nguyên.Lu n v n v c b n ã áp ng c yêu c u ra. Tuy nhiên k toán(22)

n ch nh t nh. Tác gi kính mong các th y cơ giáo và các b n óng góp


sung ý ki n lu n v n ngày càng hoàn thi n.


Em xin chân thành c m n cô giáo h ng d n PGS.TS. Nguy n Th


i ã r t nhi t tình giúp em hoàn thành tài này. Em xin chân thành


m n các th y cô giáo Khoa K toán tr ng i h c Kinh t Qu c dân ã

×