Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

bài Chính tả - Nghe -viết Hai Bà Trưng, phân biết l-n, iet-iec | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (723.34 KB, 9 trang )

(1)

L pớ :

3a4Bài gi ng Ti ng vi t 3

ế


MƠN CHÍNH TẢ
(2)

(3)

Hai Ba Tr ng

̀

ưThành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân
của đồn qn khởi nghĩa. Tơ Định ôm đầu


chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng thù. Hai
Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống(4)

Chính tả:

(Nghe- viết)ngo i xâm


l n l

ầ ượ

tHai Bà Trưng
(5)

Hai Ba Tr ng

̀

ưThành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân
của đồn qn khởi nghĩa. Tơ Định ơm đầu


chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng thù. Hai
Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống(6)

* Bài tập 2: Điền vào chỗ trốngl hay n?
-lành .... n


-nao .... úng


-.. anh l nhlChính tả:

(Nghe - vi t)

ến


lHai Ba Tr ng

̀

ưiêt hay iêc?-đi bi n b....-th y tiêng t...


-xanh biêng b...i ti c

ế
(7)

* Bài tập 3:

Thi tìm nhanh các t ng :-Ch a ti ng b t đ u b ng

ế

ắ ầ

l

:


M: l , xôn xao
Hai Ba Tr ng

̀

ư-Ch a ti ng b t đ u b ng

ế

ắ ầ

n

:-Ch a ti ng b t đ u b ng

ế

ắ ầ

iêt

:
(8)

“Tr n

ầ Bình Tr ng

ọ ”Vi t l i c ác t đã vi t s ai

ế ạ

ế
(9)×