Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

bài Chính tả - Nghe - viết Liên hợp quốc, phân biệt tr-ch, êt-êch | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 14 trang )

(1)


(2)

(3)

CHÍNH TẢ


+


+(4)

Liên h p qu c đợ ược thành l p ngày 24 -10 - ậ
1945. Đây là m t t ch c t p h p các nộ ổ ứ ậ ước trên th ế
gi i nh m b o v hịa bình, tăng cớ ường h p tác và ợ
phát tri n. Tính đ n tháng 10 năm 2002, Liên h p ể ế
qu c có 191 nố ước và vùng lãnh th là thành viên. ổ
Vi t Nam tr thành thành viên Liên h p qu c ngày ệ
20 - 9 -1977.(5)

Tìm hi u n i dung bài vi t

ế


Tìm hi u n i dung bài vi t

ếCHÍNH T (Nghe – vi t)Ả ế


Liên h p qu c đ

ượ

c thành l p nh mm c đích gì ?Liên h p qu c đ

ượ

c thành l p nh m


m c đích b o v hịa bình, tăng c

ườ

ng


h p tác và phát tri n gi a các n

ướ

c.Có bao nhiêu thành viên tham gia Liên h p qu c ?

Có 191 nước và vùng lãnh lãnh th .


Vi t Nam tr thành thành viên Liên h p qu c ệ
vào lúc nào ?Vi t Nam tr thành thành viên Liên h p qu c ệ(6)

Th ba ngày 01 tháng 4 năm 2014ứ


CHÍNH T (Nghe – vi t)Ả ế


H

ướ

ng d n tìm t khó


H

ướ

ng d n tìm t khóLiên h p qu cợ
b o vả


phát tri nể
lãnh thổ


Liên hợp quốc


lãnh thổ


bảo v ệ
phát triển(7)

CHÍNH T (Nghe – vi t)Ả ế(8)

CHÍNH T (Nghe – vi t)Ả ế


S a l i

ử ỗ


S a l i

ử ỗ

(9)

CHÍNH T (Nghe – vi t)Ả ế


S a l i

ử ỗ


S a l i

ử ỗLiên h p qu cợ được thành l p ngày 24 -10 - ậ
1945. Đây là m t t ch c t p h p các nộ ổ ứ ậ ước trên th ế
gi i nh m ớ b o vả ệ hịa bình, tăng cường h p tác và ợ


phát tri nể . Tính đ n tháng 10 năm 2002, Liên h p ế(10)

Th ba ngày 01 tháng 4 năm 2014ứ


CHÍNH T (Nghe – vi t)Ả ế


Bài t p


Bài t p(2). Em ch n ch nào trong ngo c đ n đ đi n vào ch ọ ơ
tr ng ?ố


a) (tri u, chi u): bu i……….., th y…………, ………..đìnhổ ủ
………..chu ng, ngộ ược …..., ……..cao


tri utri uề chi uề chi uchi uchi uềềềề(11)

CHÍNH T (Nghe – vi t)Ả ế


Bài t p


Bài t p

(12)

(13)

(14)

Xin chân thành c m n quý

ả ơ


×