Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

bài Chính tả - Nghe - viết Trên đường mòn Hồ Chí Minh, phân biệt s-x, uôt-uôc | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (751.77 KB, 10 trang )

(1)


(2)

viên thu c ố


ru t ng aộ


bay lượn(3)

Đ

ườ

ng lên d c tr n và l y . Ng

ơ

ườ ọ

i n đi ti p

ế
(4)

Tìm nh ng chi ti t nói lên n i v t v c a đoàn quân vữ ế ỗ ấ ả ủ ượt


d c ố


H nhích t ng bọ ước . Nhìn lên ch th y nh ng chi c ba lô ỉ ế


lù lù n i nhau trên nh ng cái l ng cong cong . Nhìn xu ng ố ư


là nh ng chi c mũ tai bèo lúp xúp trên nh ng mái đ u ữ ế(5)

LUY N VI T T KHÓ Ệ


d c tr n ố ơ


thành v tệ


th ng đ ng ẳ


mũ tai bèo


lúp xúp(6)

Đường lên d c tr n và l y . Ngố ơ ườ ọi n đi ti p sau ếngười kia . Đoàn quân n i thành v t dài t thung lũng ố
t i đ nh cao nh m t s i dây kéo th ng đ ng . H nhích ớ ỉ ư ộ ợ
t ng bừ ước . Nhìn lên ch th y nh ng chi c ba lô lù lù n i ỉ ế
nhau trên nh ng cái l ng cong cong . Nhìn xu ng là ữ ư(7)

(8)

2 Đi n vào ch tr ng :ề ỗ ố
a) s hay x


- sáng ….. u t ố


- xao ……uy nế


- sóng …….ánh
- xanh …….ao


s


x


s


x(9)

H S nh c l i nh ng l i d sai trong đo n vi t ắ ạ ế
chính t đ ghi nh ả ể


V nhà vi t l i nh ng ch sai cho đúng ề ế ạ(10)
×