Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

bài Chính tả - Nghe - viết Ông tổ nghề thêu, phân biệt tr-ch, dấu hỏi-dấu ngã | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (582.85 KB, 10 trang )

(1)


(2)

Vi t các t ế d c tr n ơ


th ng đ ng ẳ
đường mòn(3)

H i còn nh , c u bé Tr n Qu c Khái ồ


r t ham h c . C u h c c khi đ n c i , ấ
lúc kéo vó tơm . T i đ n , nhà khơng có ố ế
đèn, câu b t đom đóm b vào v tr ng , ắ ỏ ứ
l y ánh sáng đ c sách .Ch ng bao lâu , ấ
Khái đ ti n sĩ ,r i làm quan to trong ỗ ế(4)

(5)

H i còn nh , c u bé ồ Tr n Qu c Kháiầ


r t ham h c . C u h c c khi ấ đ n c i ,ố


lúc kéo vó tơm . T i đ n , nhà khơng có ố ế
đèn, c u b t ậ đom đóm b vào v ỏ(6)

Tr n Qu c Khái ầ
đ n c i ố


đom đóm(7)

H i còn nh , c u bé Tr n Qu c Khái ồ


r t ham h c . C u h c c khi đ n c i , ấ
lúc kéo vó tơm . T i đ n , nhà khơng có ố ế
đèn, c u b t đom đóm b vào v ậ
(8)

Đ t trên ch in đ m ặ d u h i hay d u ngã


Lê Qúy Đôn s ng vào th i Lê .T ố ờ ừ nho , ông đa nôi
ti ng thông minh . Năm 26 ế tuôi , ông đô ti n ế si . Ông đ c


nhi u ,ề hiêu r ng , làm vi c r t c n ệ ấ ầ mân . Nh v y , ông vi t ờ ậ ế
được hàng ch c cu n sách nghiên c u v l ch ụ ố ứ ề ị sư ,đ a lí ,văn
h c ….sáng tácọ ca th lân văn xuôi . Ông đơ ược coi là nhà


bác h c l n nh t cua nọ ớ ấ ước ta th i x a .ờ ư(9)

(10)×