Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

bài Chính tả - Nghe - viết Quê hương ruột thịt, phân biệt oai-oay, l-n, dấu hỏi-dấu ngã | Ngữ văn, Lớp 3 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.93 MB, 18 trang )

(1)


(2)

Chính t



Ki m tra bài cũ



Tìm 2 ti ng có v n uôn

ế




(3)

Quê h

ươ

ng ru t th t




(4)

Quê h

ươ

ng ru t th t



Quê h

ươ

ng ru t th t



Ch S yêu bi t bao nhiêu cái ch n này, n i ch oa ị ứ ế ố ơ ị
oa c t ti ng khóc đ u tiên, n i qu ng t, trái sai đã ấ ế ầ ơ ả ọ
th m h ng da d ch . Chính t i n i này, m ch đã hát ắ ồ ẻ ị ạ ơ ẹ ị
ru ch ng . Và đ n lúc làm m , ch l i hát ru con nh ng ị ủ ế ẹ ị ạ ữ
câu hát ngày x a…ư



(5)

H: Vì sao ch S r t u

ị ứ ấ


q h

ươ

ng mình?



-

Vì đó là n i ch sinh ra và l n lên, n i có

ơ

ơ



bài hát ru c a m và ch l i hát ru con bài

ị ạ



hát ngày x a.

ư



Tìm hi u n i dung bài


Chính t ( Nghe – vi t ) :ả ế


Chính t ( Nghe – vi t ) :ả ế

Quê h

Quê h

ươ

ươ

ng ru t

ng ru t




th t




(6)

H: Bài văn có m y


câu?



- Bài văn có 3 câu.


Tìm hi u n i dung bài


Chính t ( Nghe – vi t ) :ả ế


Chính t ( Nghe – vi t ) :ả ế

Quê h

Quê h

ươ

ươ

ng ru t

ng ru t



th t




(7)

H: Trong bài văn có nh ng


d u câu nào đ

ượ ử

c s



d ng?



Tìm hi u n i dung bài


Chính t ( Nghe – vi t )ả ế


Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:

:

Quê h

Quê h

ươ

ươ

ng ru t

ng ru t



th t



th t




(8)

H: Trong bài văn nh ng


ch nào ph i vi t hoa?

ế




Tìm hi u n i dung bài


Chính t ( Nghe – vi t )ả ế


Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:

:

Quê h

Quê h

ươ

ươ

ng ru t

ng ru t



th t



th t



- Ch S ph i vi t hoa vì tên riêng c a ngữ ứ ế ười ;



(9)

H: Nêu t khó d


l n khi vi t chính

ế



t .



Tìm hi u n i dung bài



Chính t ( Nghe – vi t )ả ế


Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:

:

Quê h

Quê h

ươ

ươ

ng ru t

ng ru t



th t




(10)

H

ướ

ng d n vi t t

ế ừ


khó



ru t th t

qu ng t




bi t bao

ế

ng



Chính t ( Nghe – vi t )ả ế


Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:

:

Quê h

Quê h

ươ

ươ

ng ru t

ng ru t



th t




(11)

Quê h

ươ

ng ru t th t



Quê h

ươ

ng ru t th t



Ch S yêu bi t bao nhiêu cái ch n này, n i ch oa ị ứ ế ố ơ ị
oa c t ti ng khóc đ u tiên, n i qu ng t, trái sai đã ấ ế ầ ơ ả ọ
th m h ng da d ch . Chính t i n i này, m ch đã hát ắ ồ ẻ ị ạ ơ ẹ ị
ru ch ng . Và đ n lúc làm m , ch l i hát ru con nh ng ị ủ ế ẹ ị ạ ữ
câu hát ngày x a…ư



(12)

VI T CHÍNH T




(13)

Quê h

ươ

ng ru t th t



Quê h

ươ

ng ru t th t



Ch S yêu bi t bao nhiêu cái ch n này, n i ch oa ị ứ ế ố ơ ị
oa c t ti ng khóc đ u tiên, n i qu ng t, trái sai đã ấ ế ầ ơ ả ọ
th m h ng da d ch . Chính t i n i này, m ch đã hát ắ ồ ẻ ị ạ ơ ẹ ị
ru ch ng . Và đ n lúc làm m , ch l i hát ru con nh ng ị ủ ế ẹ ị ạ ữ
câu hát ngày x a…ư




(14)

S a l i :

ử ỗ



S a l i :

ử ỗ




(15)

Bài t p chính


tả



Bài 2: Tìm 3 t ch a ti ng có v n oai,

ế


3 t ch a ti ng có v n oay.

ế





Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:

Quê h

ươ

ng ru t



th t



Ch a ti ng có v n oai : ứ ế khoai, khoan khối,


ngồi, ngo i, ngối, lo i, to i nguy n, phá ho i, ạ ạ ạ ệ ạ
qu xoài, thoai tho i, tho i mái,…ả ả ả



(16)

Bài 3:

Thi đ c, vi t đúng và nhanh

ế

:




Chính t ( Nghe – vi t ) :ả ế

Quê h

ươ

ng ru t th t




(17)

Chính t ( Nghe – vi t )ả ế

:

Quê h

ươ

ng ru t th t



C ng c - d n



dò :



C ng c - d n


dò :



-V a r i chính t h c bài gì ?

ả ọ


-Xem tr

ướ

c bài : Quê h

ươ

ng.



-V a r i chính t h c bài gì ?

ả ọ




(18)

CHÚC CÁC EM CHĂM



NGOAN H C GI I !



Chúc các th y giáo, cô






×