Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam - công ty than Mạo Khê TKV

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (300.81 KB, 11 trang )

(1)

CHƢƠNG 1GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU1.1 Tính cấp thiết của đề tài


Nhằm tìm ra giải pháp để có thể hạ giá thành sản xuất than để từ đó giúp các
đơn vị ngành than xây dựng giá bán hợp lý tăng sức cạnh tranh.


1.2. Tổng quan về các Cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài


Đến thời điểm hiện tại chưa có cơng trình nghiên cứu cùng đề tài tại đơn vị.
1.3 Câu hỏi nghiên cứu về đề tài


Để hoàn thành nghiên cứu đề tài nghiên cứu của tác giả trả lời cho 4 câu hỏi
1.4 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài


Mục tiêu về lý luận và thực tế


1.5 Đối tƣợng và phạm vị nghiên cứu của đề tài


1.5.1 Đối tượng nghiên cứu


Cơ sở lý luận và thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
tại cơng ty than Mạo Khê


1.5.2 Phạm vi nghiên cứu


Số liệu tháng 3 năm 2015 và một số số liệu liên quan đến quý I năm 2015.
1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tàiSử dụng phương pháp Điều tra, khảo sát, tổng hợp, so sánh …
1.7 Ý nghĩa của đề tài


Ý nghĩa về lý luận và ý nghĩa về thực tế
1.8 Kết cấu đề tài(2)

CHƢƠNG 2CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNHGIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆPSẢN XUẤT CÔNGNGHIỆP2. 1 Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


2.1.1 Khái niệm và bản chất chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm


Khái niệm chi phí sản xuất trên góc độ kế tốn quản trị và kế tốn tài chính
Giá thành sản phẩm được xác định bao gồm những chi phí về lao động sống, lao
động vật hóa và các chi phí khác được dùng để sản xuất hồn thành một khối lượng sản
phẩm, công việc, dịch vụ nhất định


2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
2.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh


Tùy theo tiêu thức mà doanh nghiệp lựa chọn mà chi phí sản xuất được chia
theo nhiều tiêu thức


2.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩmTheo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành và theo phạm vi phát
sinh chi phí


2.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
2.1.4 Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm
2.1.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất


Là xác định phạm vi và giới hạn của nơi phát sinh chi phí và nơi gánh chịu chi phí.
2.1.4.2 Đối tượng tính giá thành


Sản phẩm, bán thành phẩm, cơng việc, lao vụ hồn thành
2.15 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất(3)

2.2. Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dƣời góc độ kế tốn


tài chính


2.2.1 Kế tốn chi phí sản xuất


2.2.1.1 Kế tốn chi phí sản xuất tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo
phương pháp kê khai thường xun


Tồn bộ chi phí phát sinh được tập hợp trên TK 621,622,627, cuối kỳ kết
chuyển vể TK 154 để tập hợp chi phí.


2.2.1.2 Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp hạch
toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ


Toàn bộ chi phí phát sinh được tập hợp trên TK 621,622,627, cuối kỳ kết


chuyển vể TK 631 để tập hợp chi phí.


2.2.1.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ


Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp đánh giá sản phẩm dở
dang theo quy định.


2.2.2 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm


Phương pháp trực tiếp (giản đơn); phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ;
phương pháp hệ số; phương pháp tỷ lệ; phương pháp tính giá thành liên hợp


2.3 Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dƣới góc độ kế tốn
quản trị


2.3.1 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản
phẩm


Phương pháp: xác định chi phí sản xuất theo công việc; xác đinh chi phí
theo q trình sản xuất, xác định chi phí theo mơ hình mục tiêu, xác đinh chi phi sản
xuất sản phẩm dựa trên hoạt động (ABC)


2.3.2 Xây dựng định mức và lập dự tốn chi phí sản xuất


Xây dựng định mức chi phí sản xuất trong doanh nghiệp gồm: định mức
CPNVLTT; định mức CPNCTT; định mức CPSXC(4)

2.3.3 Xác định trung tâm chi phí


Trung tâm chi phí chính là một bộ phận mà nhà quản trị của bộ phận đó sẽ


phải chịu tồn bộ trách nhiệm quản lý hoạt động ở bộ phận mình với nhà quản trị
ở cấp trên.


2.3.4 Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận


Quan hệ giữa chi phí, sản lượng, giá cả và lợi nhuận được thể hiện trong
phương trình kinh tế cơ bản: Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí.


2.3.5 Thơng tin kế tốn quản trị chi phí cho việc ra quyết định của nhà quản trị


Thơng tin chi phí chính xác, kịp thời, đầy đủ, phù hợp là rất quan trọng đối
với các nhà quản trị, giúp họ chọn lựa và ra các quyết định hiệu quả nhất.


CHƢƠNG 3


THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN


PHẨM TẠI CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CƠNG NGHIỆP THAN – KHỐNG


SẢN VIỆT NAM- CƠNG TY THAN MẠO KHÊ- TKV


3.1. Tổng quan về chi nhánh tập đồn cơng nghiệp than- khống sản Việt Nam
– công ty than Mạo Khê - TKV


3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh tập đồn cơng nghiệp
than- khống sản Việt Nam – công ty than Mạo Khê – TKV


- Tên đầy đủ: Chi nhánh tập đồn cơng nghiệp than – khống sản Việt Nam –
cơng ty than Mạo khê - TKV- Trụ sở chính: Thị trấn Mạo Khê- TX Đông Triều- tỉnh Quảng Ninh.


Công ty Than Mạo Khê thuộc tập đồn cơng nghiệp than- khống sản Việt Nam.
3.1.2 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của đơn vị ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty(5)

3.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh của chi nhánh
tập đồn cơng nghiệp than- khống sản Việt Nam – công ty than Mạo Khê – TKV
3.1.3.1Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại chi nhánh tập đồn
than – khống sản Việt Nam – công ty than Mạo khê


Bộ máy quản lý điều hành của công ty Than Mạo Khê được tổ chức kết hợp
giữa hai hình thức: trực tuyến và chức năng.


3.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận


Các bộ phận phịng ban trong cơng ty được phân cấp chức năng và nhiệm vụ
rõ ràng.


3.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình Cơng nghệ sản xuất của chi nhánh
tập đồn cơng nghiệp than- khống sản Việt Nam – cơng ty than Mạo Khê – TKV
3.1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất


Theo mơ hình cơng ty, dưới cơng ty là các phân xưởng, thành viên
3.1.4.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất


Với điều kiện đặc biệt của địa chất nên công nghệ khai thác tại công ty than
Mạo khê chủ yếu là hầm lò


3.1.5 Đặc điểm tổ chức kế tốn tại chi nhánh tập đồn cơng nghiệp than- khống


sản Việt Nam – cơng ty than Mạo Khê – TKV


3.1.5.1Sơ đồ bộ máy kế toán và chức năng từng phần hành kế toán tại chi nhánh tập
đồn than – khống sản Việt Nam – cơng ty than Mạo khê


Công ty Than Mạo Khê áp dụng hình thức cơng tác kế tốn tập trung nửa
phân tán.


3.1.5.2 Công tác kế tốn tại chi nhánh tập đồn than – khống sản Việt Nam – công
ty than Mạo khê


Công ty áp dụng chế độ kế toán ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.(6)

3.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi
nhánh tập đồn cơng nghiệp than- khoáng sản Việt Nam – công ty than Mạo


Khê – TKV trên góc độ kế tốn tài chính


3.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại chi nhánh tập
đồn cơng nghiệp than- khống sản Việt Nam – cơng ty than Mạo Khê – TKV
3.2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất


. Chi phí sản xuất được cơng ty theo dõi chi tiết theo từng khoản mục, từng yếu
tố phát sinh.


3.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất tại chi nhánh tập đồn than – khống sản Việt
Nam – công ty than Mạo khê


Hiện tại, chi phí sản xuất của công ty được phân loại căn cứ theo khoản


mục chi phí trong giá thành sản phẩm và theo yếu tố chi phí.


3.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại chi nhánh tập đồn cơng nghiệp
than- khống sản Việt Nam – công ty than Mạo Khê – TKV


Đối tượng tập hợp chi phí là từng cơng đoạn của q trình sản xuất, trong mỗi
cơng đoạn lại có đối tượng tập hợp chi phí theo từng phân xưởng, công trường.


3.2.3. Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tại chi nhánh tập đoàn cơng nghiệp
than- khống sản Việt Nam – cơng ty than Mạo Khê – TKV


3.2.3.1 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại chi nhánh tập đồn than – khống sản
Việt nam – cơng ty than Mạo Khê


Công ty sử dụng TK 621 để tập hợp chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp và mở
chi tiết theo từng đối tượng tính giá thành


3.2.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp tại chi nhánh tập đồn than – khống sản
Việt nam – công ty than Mạo Khê


Công ty kế toán sử dụng TK 622 để tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp và
mở chi tiết cho từng đối tượng tính giá thành


3.2.3.2 Kế tốn chi phí sản xuất chungtại chi nhánh tập đồn than – khống sản Việt
nam – cơng ty than Mạo Khê(7)

3.2.3.4 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất tại chi nhánh tập đồn than – khống
sản Việt Nam – cơng ty than Mạo khê


Cuối kì, để tính tập hợp xác định tồn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ


cụ thể là bao nhiêu kế toán sử dụng TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
để tổng hợp. Cụ thể tại công ty, tài khoản 154 được mở chi tiết theo từng đối tượng
tính giá thành.


3.2.4.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại chi nhánh tập đoàn cơng nghiệp
than- khống sản Việt Nam – cơng ty than Mạo Khê – TKV


Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty Than Mạo Khê áp dụng
theo cơng thức chung của Tập đồn cơng nghiệp than- khoáng sản Việt Nam quy định.
3.2.5. Tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh tập đoàn cơng nghiệp than-
khống sản Việt Nam – công ty than Mạo Khê – TKV


3.2.5.1 Đối tượng tính giá thành tại chi nhánh tập đồn than – khống sản Việt Nam
– cơng ty than Mạo khê


Đối tượng tính giá thành của cơng ty là sản phẩm than sạch


3.2.5.2 Kỳ tính giá thành tại chi nhánh tập đồn than – khống sản Việt Nam – công
ty than Mạo khê


Kỳ tính giá thành của Cơng ty xác định theo tháng.


3.2.5.3 Phương pháp tính giá thành áp dụng tại chi nhánh tập đồn than – khống
sản Việt Nam – công ty than Mạo khê


Hiện nay công ty đang áp dụng mơ hình tính giá thành phân bước và áp dụng
theo công thức giản đơn: Z = Dđk + C - Dck):


3.3 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chinhánh tập đồn cơng nghiệp than- khống sản Việt Nam – công ty than Mạo
Khê – TKV trên góc độ kế tốn quản trị


3.3.1 Phương pháp xác định chi phí sản xuất tại chi nhánh tập đồncơng
nghiệp than – khống sản Việt Nam – công ty than Mạo khê(8)

3.3.2 Lập dự tốn chi phí sản xuất tại chi nhánh tập đồn cơng nghiệp than –
khống sản Việt Nam – cơng ty than Mạo khê


Hiện tại, vào thời điểm đầu năm căn cứ vào định mức chi phí sản xuất cho từng
công đoạn khai thác than lộ thiên và khai thác than hầm lị được Tập đồn than khống
sản giao, Pḥòng kế hoạch giá thành sẽ xây dựng kế hoạch chi phí sản xuất của cơng ty
cho từng q và cả năm.


3.3.3 Thơng tin kế tốn quản trị chi phí sản xuất cho việc ra quyết định của nhà
quản trị tại chi nhánh tập đồn cơng nghiệp than – khống sản Việt Nam – cơng
ty than Mạo khê


Hiện tại các báo cáo dự toán do bộ phận kế hoạch lập vào số liệu phịng kế
tốn cung cấp, số liệu định mức của tập đồn giao, và các thơng tin về chi phí sản
xuất kỳ trước.


CHƢƠNG 4THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HỒN


THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢNPHẨM TẠI CHI NHÁNH TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN –


KHỐNG SẢN VIỆT NAM- CƠNG TY THAN MẠO KHÊ- TKV


4.1 Đánh giá khái quát thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành


sản phẩm tại chi nhánh tập đồn cơng nghiệp than- khoáng sản Việt Nam –
công ty than Mạo Khê - TKV


4. 1.1 Những thành tựu đã đạt được trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại chi nhánh tập đoàn cơng nghiệp than- khống sản Việt Nam
– cơng ty than Mạo Khê – TKV


* Trên góc độ kế tốn tài
* Trên góc độ kế tốn quản trị


4.1.2 Những tồn tại cần được khắc phục trong kế tốn chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại chi nhánh tập đồn cơng nghiệp than- khống sản Việt
Nam – cơng ty than Mạo Khê – TKV(9)

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty: quá trình luân chuyển chứng từ;


vấn đề về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất; căn cứ lập bảng phân bổ
tiền lương và bảo hiểm; sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ.


* Những hạn chế tồn tại trong kế toán quản trị ảnh hưởng đến kế toán chi


phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: việc phân loại chi phí; xây dựng trung tâm


chi phí; tổ chức mơ hình kế tốn quản trị.


4.2. Phƣơng hƣớng phát triển của chi nhánh tập đồn cơng nghiệp than-
khoáng sản Việt Nam – công ty than Mạo Khê - TKV trong giai đoạn 2015 –
2020Trên bước đường hoạt động Công ty than Mạo Khê vạch ra mục tiêu hướng đến
phát triền bền vững, chăm lo đời sống sức khỏe của người lao động công ty


4.3. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại Công ty


Tuân thủ đúng Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế tốn
hiện hành


4.4. Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
tại chi nhánh tập đồn cơng nghiệp than- khống sản Việt Nam – cơng ty than
Mạo Khê - TKV


4.4.1. Hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi
nhánh tập đồn cơng nghiệp than- khống sản Việt Nam – cơng ty than Mạo Khê
– TKV dưới góc độ kế tốn tài chính


Giải pháp: Trích lập tiền lương nghỉ phép CNTTSX


Giải pháp: Rút ngắn thời thời gian luân chuyển chứng từ tiền lương
Giải pháp: Tính giá thành sản phẩm


4.4.2. Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi
nhánh tập đồn cơng nghiệp than- khống sản Việt Nam – công ty than Mạo Khê
- TKV dưới góc độ kế tốn quản trị


Giải pháp: Hồn thiện cơng tác phân loại chi phí sản xuất


Giải pháp: Xây dựng trung tâm chi phíGiải pháp: Hồn thiện lập dự tốn chi phí sản xuất(10)

4.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh tập đồn than – khống sản Việt
Nam – Công ty than Mạo Khê


4.5.1. Điều kiện vĩ mơ về phía Nhà nước


Các cơ quan, các Bộ ban hành phải thường xuyên tiếp nhận, xử lý các phản hồi
thực tế từ các doanh nghiệp


4.5.2. Điều kiện vi mô về phía Tập đồn than- khống sản Việt Nam và về
phía tại chi nhánh tập đồn than – khống sản Việt Nam – Cơng ty than Mạo
Khê


Cần sự quan tâm, tạo điều kiện phía Tập đồn và ban lãnh đạo của cơng ty
4.6. Đóng góp của đề tài nghiên cứu


4.6.1. Về mặt lý luận


Hệ thóng hóa những lý luận cơ bản về kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất cơng nghiệp nói chung .


4.6.2. Về mặt thực tiễn


Những giải pháp kiến nghị của nghiên cứu thì cơng ty có thể tham khảo để
hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.


4.7. Những hạn chế của đề tài nghiên cứu và một số gợi ý cho các nghiên cứu
trong tƣơng lai4.7.1. Hạn chế của đề tài


Trong quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy để tài nghiên cứu của tác giả
còn một số hạn chế cần được khắc phục: thời gian, không gian, mối quan hệ giữa
các phần hành kế toán.


4.7.2. Một số gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai(11)×