Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

bài Tập đọc - Thời khóa biểu | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.41 MB, 9 trang )

(1)


(2)

THỜI KHOÁ BIỂUBuổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu


Sáng


1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt


2 Toán Toán Toán Toán Toán


HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (25 PHÚT)


3 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Nghệ thuật


4 Tiếng Việt Đạo đức Nghệ thuật Tự nhiên xã hội Nghệ thuật


Chiều


1 Nghệ thuật Toán Nghệ thuật Ngoại ngữ Toán


2 Tiếng Việt Nghệ thuật Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt


3 Tin hoïc Ngoại ngữ Hoạt động


tập thể Thể dục(3)

1. Đọc thời khoá biểu theo từng ngày


(thứ – buổi – tiết)M :

Thứ hai

(4)

2. Đọc thời khoá biểu theo buổi (buổi –


thứ – tiết)
(5)

3. Đọc và ghi lại số tiết học chính (ơ màu


hồng), số tiết học bổ sung (ô màu xanh)và số tiết học tự chọn (ô màu vàng)M :

Tiết học chính : Tiếng Việt … tiết, Tốn…


tiết,…
(6)

Số tiết học chính


(23 tiết)Tiếng Việt : 10 tiết, Toán : 5 tiết, Đạo


đức : 1 tiết, Thể dục : 2 tiết, Hoạtđộng tập thể : 1 tiết,Tự nhiên và Xã hội : 1 tiết, Nghệ


thuật : 3 tiếtSố tiết học bổ sung


(9 tiết)Tiếng Việt : 2 tiết, Toán : 2 tiết, Nghệ


thuật : 3 tiết,Thể dục : 1 tiết,
Hoạt động tập thể : 1 tiếtSố tiết học tự chọn


(3 tiết)
(7)

4. Em cần thời khoá biểu để làm gì?Em cần thời khoá biểu để biết lịch học,
(8)

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu


Sáng


1 Chào cờ Anh văn Anh văn Chính tả Tập làm văn


2 Tập đọc Anh văn Anh văn Toán Toán


HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (25 PHÚT)


3 Tập đọc Toán Luyện từ và


câu Mĩ thuật Nhạc


4 Tốn Tập đọc Toán Luyện toán Đạo đức


5 Tập viết Tự nhiên xã hội


1 Anh văn Chính tả Kể chuyện Thủ cơng Anh văn


HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (25 PHÚT)Chiều


2 Tin học Luyện Tiếng Việt Luyện Toán Sinh hoạt chủ


nhiệm Anh văn


3 Thể dục Sinh hoạt tập thể
hoặc đọc sách


Luyện Tiếng(9)×