Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Bài tập vật lý 8 VL8_TracNghiem&TuLuan(CB)13

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.82 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ SỐ 13 (15 phút)A – PHẠM VI KIỂM TRA


1. Các chất được cấu tạo như thế nào?


2. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
3. Nhiệt năng


B – NỘI DUNG ĐỀ


I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng


Câu 1. Khi đổ 50 cm3rượu vào 50 cm3nước, ta thu được một hỗn hợp rượu và nước mà thể tích
A. chỉ có thể bằng 100 cm3.


B. chỉ có thế lớn hơn 100 cm3.


C. chỉ có thể nhỏ hơn 100 cm3.


D. chỉ có thể bằng hoặc nhỏ hơn, không thể lớn hơn 100 cm3.


Câu 2. Quả bóng bay dù buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp vì


A. khi mới thổi, khơng khí từ miệng vào quả bóng cịn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.
B. cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng, nó tự động co lại.


C. khơng khí nhẹ nên có thể chui qua lỗ buộc ra ngoài.


D. giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách, nên các phân tử khơng khí có thể chui
qua đó thốt ra ngồi.Câu 3. Tính chất nào sau đây khơng phải của nguyên tử, phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.


B. Chuyển động càng chậm thì nhiệt độ của vật càng thấp.
C. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách.
D. Khơng phải lúc nào cũng có động năng.


Câu 4. Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử,
phân tử gây ra?


A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.
B. Sự tạo thành gió.


C. Quả cà muối mặn dần.
D. Muối tan vào nước.


Câu 5. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm dần, thì đại lượng nào dưới
đây không thay đổi?


A. Cả khối lượng và trọng lượng của vật.


B. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật.
C. Cả thể tích và nhiệt độ của vật.


D. Nhiệt năng của vật.


Câu 6. Câu nào viết về nhiệt năng sau đây là không đúng?
A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.B. Nhiệt năng của một vật là nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra.


C. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. Nhiệt năng của một vật thay đổi khi nhiệt độ của vật thay đổi.


Câu 7. Đặt một thìa nhơm vào một cốc nước nóng, thì nhiệt năng của thìa nhơm và của nước
trong cốc thay đổi như thế nào?


A. Nhiệt năng của thìa tăng, của nước trong cốc giảm.
B. Nhiệt năng của thìa giảm, của nước trong cốc tăng.
C. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều giảm.
D. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều tăng.


II. Trả lời câu hỏi


Câu 8. Lấy một cốc nước đầy và một thìa con muối tinh. Rắc muối dần dần vào nước cho đến
khi hết thìa muối mà nước vẫn khơng tràn ra ngồi. Hãy giải thích tại sao và làm thí nghiệm
minh họa.(2)

C – ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM


Câu Đáp án Biểu điểm Ghi chú


1 C 1 điểm


2 D 1 điểm


3 D 1 điểm


4 B 1 điểm5 A 1 điểm


6 B 1 điểm


7 A 1 điểm


8 Vì giữa các phân tử muối và nước có khoảng


cách. 1 điểm


Khi rắc muối dần dần vào nước, thì các phân tử
muối xen vào giữa khoảng cách của các phân tử


nước nên nước khơng tràn ra ngồi. 1 điểm
9 Tay ta nóng lên khơng phải do nhận được nhiệt lượng. 0,5 điểm


Đây là quá trình thay đổi nhiệt năng của vật bằng

×